aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy

30 czerwca 2023
Konkluzje Rady Europejskiej  w sprawie Ukrainy

Rada Europejska obrardowała w dniu 29.06.2023r. Wśród najważniejszych zagdnień i poruszanych tematów znalazła sie przede wszystkim sytuacja związana z wojną na Ukrainie.

Rada Europejska wymieniła poglądy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem na temat współpracy UE–NATO i bezpieczeństwa euro-atlantyckiego, w szczególności w związku z podpisaniem 10 stycznia 2023 r. trzeciej wspólnej deklaracji.

UKRAINA 1. Rada Europejska ponownie zdecydowanie potępia rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie stanowiącą jawne pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych i przypomina o niezachwianym poparciu Unii Europejskiej dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz dla jej niezbywalnego prawa do samoobrony przed rosyjską agresją. Unia Europejska będzie nadal zapewniać Ukrainie i jej obywatelom zdecydowane wsparcie finansowe, gospodarcze, humanitarne, wojskowe i dyplomatyczne tak długo, jak będzie to potrzebne.

2. Rada Europejska ponownie potwierdza gotowość UE do zapewniania Ukrainie stałego wsparcia wojskowego tak długo, jak będzie to konieczne, zwłaszcza za pośrednictwem unijnej misji pomocy wojskowej oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Podsumowała postępy w zakresie dostarczenia Ukrainie miliona sztuk amunicji artyleryjskiej i pocisków artyleryjskich oraz w kwestii wspólnego zamówienia na nie. Podkreśla, jak ważne są nieustające wysiłki państw członkowskich, aby pomóc zaspokoić palące potrzeby wojskowe i obronne Ukrainy, bez uszczerbku dla szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych państw członkowskich i z uwzględnieniem interesów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wszystkich państw członkowskich.

3. Unia Europejska i jej państwa członkowskie są gotowe wnieść wkład – wraz z partnerami – w przyszłe zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa na rzecz Ukrainy, dzięki którym Ukraina będzie mogła bronić się w długiej perspektywie, nie dopuszczać do aktów agresji i opierać się działaniom destabilizacyjnym. W związku z tym niebawem przeanalizują warunki wnoszenia takiego wkładu. Zobowiązania te będą podejmowane w pełnym poszanowaniu polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych państw członkowskich i z uwzględnieniem interesów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wszystkich państw członkowskich. Rada Europejska będzie nadal zajmować się tą kwestią.

4. Rada Europejska z całą stanowczością potępia celowe zniszczenie zapory przy Kachowskiej Elektrowni Wodnej, które ma niszczycielskie konsekwencje humanitarne, ekologiczne, rolnicze i gospodarcze oraz zagraża bezpieczeństwu jądrowemu i bezpieczeństwu fizycznemu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Unia Europejska i jej państwa członkowskie są gotowe zapewniać Ukrainie dalsze wsparcie – w uzupełnieniu pomocy kryzysowej na rzecz doraźnych działań humanitarnych zapewnianych za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Unia Europejska w pełni popiera prace Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej służące wzmocnieniu bezpieczeństwa jądrowego i bezpieczeństwa fizycznego w Ukrainie.

5. Unia Europejska i jej państwa członkowskie zintensyfikują kontakty dyplomatyczne i będą nadal współpracować z Ukrainą i innymi krajami, aby zapewnić możliwie najszersze międzynarodowe wsparcie dla głównych zasad i celów ukraińskiej formuły pokojowej, w tym poprzez zbliżający się światowy szczyt w sprawie pokoju. Jakakolwiek inicjatywa na rzecz wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie musi opierać się na pełnym poszanowaniu jej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej w ramach jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową.

6.Rada Europejska podkreśla, że wraz z partnerami należy w nadchodzących latach zapewnić Ukrainie stabilne, przewidywalne i trwałe wsparcie finansowe. Rada Europejska ponawia apel do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, by – w ścisłej współpracy z Komisją i międzynarodowymi instytucjami finansowymi – zwiększył wsparcie na rzecz najpilniejszych potrzeb infrastrukturalnych Ukrainy. Unia Europejska jest także nadal zdecydowana wspierać – w koordynacji z partnerami międzynarodowymi – naprawę szkód, odbudowę i rekonstrukcję Ukrainy, w tym w obszarze rehabilitacji psychologicznej i psychospołecznej oraz pomocy w rozminowywaniu. Ponadto Rada Europejska podsumowała zaawansowanie prac w odniesieniu do immobilizowanych aktywów Rosji i zwraca się do Rady, wysokiego przedstawiciela i Komisji o kontynuowanie działań, zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym i w koordynacji z partnerami.

7. Unia Europejska podtrzymuje swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz zapewnienia pełnego rozliczenia Rosji za wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA) jest gotowe do podjęcia działań wspierających. Rada Europejska podsumowała postępy działań na rzecz utworzenia trybunału ds. ścigania zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, z uwzględnieniem prac zrealizowanych na forum Grupy Głównej, i wzywa do kontynuowania tych prac. Trybunał ten powinien cieszyć się jak najszerszym ponadregionalnym poparciem i jak najszerszą legitymacją. Rada Europejska z aprobatą odnosi się do przyjęcia konwencji lublańsko-haskiej w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawie ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i innych zbrodni międzynarodowych oraz ich ścigania i wzywa wszystkie kraje, by jak najszybciej stały się stronami tej konwencji. Przyjmuje także z zadowoleniem utworzenie przez Radę Europy rejestru szkód spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i apeluje o kontynuowanie prac.

8. Rada Europejska z całą mocą potępia bezprawną deportację i wywiezienie do Rosji i na Białoruś ukraińskich dzieci i innych osób cywilnych. Wzywa Federację Rosyjską i Białoruś, by natychmiast zapewniły ich bezpieczny powrót.

9. Rada Europejska omówiła działania mające na celu dalsze wywieranie nacisku na Rosję, by osłabić jej zdolność do prowadzenia wojny napastniczej, w tym przez sankcje, ich pełne i skuteczne wdrożenie oraz zapobieganie ich obchodzeniu. W związku z tym z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia

11. pakiet sankcji. Rada Europejska wzywa współprawodawców do szybkiego sfinalizowania prac nad proponowaną dyrektywą zbliżającą przepisy w zakresie przestępstw i kar za naruszanie unijnych środków ograniczających. 10. Rada Europejska potępia ciągłe wojskowe wsparcie, jakiego rosyjskiej wojnie napastniczej udzielają Iran i Białoruś. Białoruś musi zaprzestać zezwalania siłom zbrojnym Rosji na korzystanie z jej terytorium, w tym w celu rozmieszczania taktycznej broni jądrowej. Iran musi zaniechać dostarczania Rosji dronów.

11. Rada Europejska z uznaniem przyjmuje zaangażowanie Ukrainy i jej znaczne wysiłki, aby spełnić wymagane warunki w ramach procesu akcesyjnego. Zachęca Ukrainę do kontynuowania ścieżki reform. Unia Europejska będzie nadal ściśle współpracować z Ukrainą i wspierać ją w wysiłkach na rzecz całkowitego spełnienia wszystkich warunków.

12. Unia Europejska będzie nadal wspierać Republikę Mołdawii w stawianiu czoła stojącym przed nią wyzwaniom będącym konsekwencją rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i w podejmowaniu reformatorskich wysiłków na drodze do Europy. Rada Europejska z uznaniem przyjmuje zaangażowanie Republiki Mołdawii i jej znaczne wysiłki, aby spełnić wymagane warunki w ramach procesu akcesyjnego.  Z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony niedawno pakiet wsparcia oraz uruchomienie unijnej cywilnej misji partnerskiej. Wyraża uznanie Republice Mołdawii za pomyślne zorganizowanie 1 czerwca 2023 r. drugiego szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

13. Rada Europejska przyjmuje do wiadomości działania podjęte niedawno przez władze gruzińskie. Unia Europejska będzie nadal ściśle współpracować z Gruzją, aby wesprzeć ją w spełnianiu warunków niezbędnych do poczynienia postępów na drodze do integracji europejskiej.

14. Rosja w dalszym ciągu wykorzystuje żywność jako broń i tym samym podważa globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Rada Europejska jest głęboko zaniepokojona ciągłym spowalnianiem realizacji czarnomorskiej inicjatywy zbożowej i wzywa do szybkiego i pełnego wznowienia prowadzonych w jej ramach działań. Unijne korytarze solidarnościowe nadal mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

15. Unia Europejska potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz wzmocnienia wsparcia dla osób przesiedlonych, zarówno w Ukrainie, jak i w Unii Europejskiej, w tym poprzez odpowiednią i elastyczną pomoc finansową dla państw członkowskich, które ponoszą największe koszty leczenia, edukacji i utrzymania uchodźców.

III. BEZPIECZEŃSTWO I OBRONA

24. Rada Europejska podsumowała prace, które miały służyć realizacji jej poprzednich konkluzji, Deklaracji wersalskiej z marca 2022 r. i Strategicznego kompasu.

25. Rada Europejska przypomina, że należy wzmocnić bazę technologiczno-przemysłową europejskiego sektora obronnego i sprawić, by była bardziej innowacyjna, konkurencyjna i odporna, w szczególności w nowym otoczeniu strategicznym, które wymaga gotowości obronnej i znacznego zwiększenia długoterminowej zdolności strategicznej niezbędnej Europie do przyjęcia większej odpowiedzialności za swoją własną obronę.

26. W związku z tym Rada Europejska: a) wzywa do czynienia postępów w pracach nad wszystkimi aspektami działań na rzecz dostarczania i wspólnego zamawiania amunicji i pocisków, w szczególności nad aktem o wspieraniu produkcji amunicji (ASAP) z myślą o jego szybkim przyjęciu; b) z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w sprawie aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia (EDIRPA); c) wzywa Komisję, aby przedstawiła wniosek dotyczący Europejskiego programu inwestycji w dziedzinie obronności (EDIP), tak by zwiększyć potencjał i odporność europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego, w tym MŚP.

27. Rada Europejska z zadowoleniem odnotowuje decyzję o dalszym podwyższeniu pułapu finansowego Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju o 3,5 mld EUR w celu zachowania globalnego zasięgu geograficznego tego instrumentu, dalszego zapewniania wsparcia wojskowego Ukrainie i utrzymania zdolności Unii do zapobiegania kryzysom i konfliktom i do szybkiego reagowania na nie oraz do budowania zdolności poprzez unijne misje szkoleniowe.

28. Rada Europejska z aprobatą przyjmuje postępy w realizacji Strategicznego kompasu, w tym w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa i cyberobrony, zagrożeń hybrydowych, mobilności wojskowej oraz przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa morskiego. Pozytywnie odnosi się też do prac podjętych w celu wzmocnienia cywilnego wymiaru WPBiO, w szczególności do niedawnego zatwierdzenia nowej umowy w zakresie cywilnego wymiaru WPBiO.

29. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje prace nad polityką UE w zakresie cyberobrony oraz nad przeglądem unijnego zestawu narzędzi dla dyplomacji cyfrowej w celu wzmocnienia zdolności do zapobiegania cyberatakom, ich powstrzymywania oraz reagowania na nie

oprac e-mk, ppr.pl na podst :Rada Europejska komunikat prasowy


POWIĄZANE

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu poda...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

Przedstawiciele branży mleczarskiej będą mogli zaprezentować swoje produkty na t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę