GUS_230920_750x100_stat

KRIR: Nie będzie zmian w "Wsparciu inwestycji..."

24 września 2020
KRIR: Nie będzie zmian w "Wsparciu inwestycji..."

Program "Wsparcie inwestycjiw odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" bez zmian.
W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 27 lipca 2020 r. o zmianę zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tak aby pomoc mogła być udzielana na odtworzenie środków trwałych w gospodarstwie, bez konieczności wykazywania strat w produkcji rolnej, MRiRW przesłało następujące informacje.

Pomoc w ramach ww. poddziałania udzielana jest na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. rozporządzenia, wsparcie na mocy ust. 1 lit. b)[1] uzależnione jest od formalnego uznania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich, że wystąpiła klęska żywiołowa i że klęska ta lub działania podjęte zgodnie z dyrektywą Rady 2000/29/WE (1) w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników spowodowały zniszczenie co najmniej 30 % odpowiedniego potencjału rolnego.

W związku z tym, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 431 z późn. zm.), zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 4, - „pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013 jeżeli w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy:

a) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–6 i 8–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) i szkody te, oszacowane przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505), w danym roku kalendarzowym:

wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), lub rybach,
dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–6, (…)”.
Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję, że nie jest planowana zmiana w ww. poddziałaniu polegająca na uchyleniu warunku przyznania pomocy, dotyczącego strat w produkcji rolnej w gospodarstwie.

źródło: KRIR


POWIĄZANE

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 22 października 2020 r. do Ministr...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 22 października 2020 r. do Ministr...

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i wprowadzone w dniu 23 października...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę