Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Polski eksport art. rolno-spożywczych urósł o 17% r/r

27 lipca 2023
Polski eksport art. rolno-spożywczych urósł o 17% r/r

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu żywności utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–maj 2023 r. wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 21,2 mld EUR (99,5 mld zł) i była o około 17% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022 - podał w swoim komunikacie KOWR.


Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 13,7 mld EUR (64,2 mld zł) i był o 10% wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–maj 2023 r. ukształtowało się na poziomie 7,5 mld EUR (35,3 mld zł), o 33% wyższym r/r.  

Umocnienie złotego względem euro i dolara amerykańskiego, które odnotowano w okresie od połowy lutego do połowy maja br. nieco osłabiło rentowność polskiego eksportu żywności, ale nie miało to dużego przełożenia na wyniki w handlu, ponieważ krajowa waluta pozostawała nadal relatywnie słaba.
Do wzrostu eksportu rolno-spożywczego w 2023 r. podobnie jak w latach poprzednich przyczyniały się również działania pośrednie – zarówno te podejmowane przez instytucje państwowe polegające na organizowaniu targów, misji i spotkań biznesowych z partnerami zagranicznymi, jak i działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.
Pomimo tendencji do aprecjacji złotego do głównych walut światowych, tempo wzrostu wartości importu rolno-spożywczego do maja 2023 r. było wolniejsze niż w analogicznym okresie roku 2022, gdy wynosiło 26%, co może świadczyć o ograniczeniu popytu na cześć importowanych towarów żywnościowych.

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń–maj 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 15,5 mld EUR (wzrost o 14%), co stanowiło blisko 3/4 przychodów uzyskanych z eksportu
towarów rolno-spożywczych ogółem.

W eksporcie do krajów UE największe przychody osiągnięto ze sprzedaży: papierosów (wartość 1,6 mld EUR, 64 tys. ton), mięsa drobiowego (1,3 mld EUR, 458 tys. ton), produktów mlecznych (1 mld mln EUR, 542 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (820 mln EUR, 255 tys. ton), mięsa wołowego (757 mln EUR, 140 tys. ton), karmy dla zwierząt (719 mln EUR, 331 tys. ton), a także wyrobów czekoladowych (587 mln EUR, 112 tys. ton).

Do krajów Unii Europejskiej w okresie pięciu miesięcy 2023 r. trafiło 73% wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego. Eksport na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną.
Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–maj 2023 r. wyniósł 5,3 mld EUR i był o 16% większy niż przed rokiem. Do Niemiec eksportowano głównie papierosy (814 mln EUR, 18,5 tys. ton), mięso drobiowe (354 mln EUR, 115 tys. ton), karmę dla zwierząt (302 mln EUR, 121 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (268 mln EUR, 74 tys. ton), przetwory rybne (260 mln EUR, 15 tys. ton), ziarno zbóż (w tym głównie kukurydzę – 239 mln EUR, 775 tys. ton i pszenicę – 198 mln EUR, 659 tys. ton) oraz czekoladę i wyroby czekoladowe (195 mln EUR, 34 tys. ton).
Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także:
 Niderlandy – 1,4 mld EUR, wzrost przychodów o 11%; eksport głównie mięsa drobiowego (184 mln EUR, 78 tys. ton), ziarna zbóż (przede wszystkim kukurydzy –

147 mln EUR, 535 tys. ton), papierosów (82 mln EUR, 6,5 tys. ton), mięsa wołowego (76 mln EUR, 17 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (53 mln EUR, 13 tys. ton), kawy (39 mln EUR, 4 tys. ton) oraz soków owocowych i warzywnych (39 mln EUR, 42 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (32 mln EUR, 12 tys. ton), karmy dla zwierząt (32 mln EUR, 12 tys. ton),
 Francja – 1,3 mld EUR, wzrost przychodów o 15%; wywóz przede wszystkim mięsa drobiowego (207 mln EUR, 65 tys. ton), przetworów mięsnych (132 mln EUR, 29 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (68 mln EUR, 18 tys. ton), mięsa wołowego (67 mln EUR, 86 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (58 mln EUR, 10 tys. ton), alkoholi (55 mln EUR, 7 tys. ton) oraz karmy dla zwierząt (55 mln EUR, 21 tys. ton),
 Włochy – 1,0 mld EUR, wzrost przychodów o 15%; wywożono głównie mięso wołowe (183 mln EUR, 33 tys. ton), papierosy (158 mln EUR, 7 tys. ton), przetwory rybne (50 mln EUR, 3 tys. ton) oraz sery i twarogi (40 mln EUR, 9 tys. ton).
 Czechy – blisko 1 mld EUR, wzrost przychodów o 20%; eksport przede wszystkim mięsa drobiowego (90 mln EUR, 32,5 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (82 mln EUR, 31 tys. ton), mięsa wieprzowego (49 mln EUR, 13 tys. ton), karmy dla zwierząt (47 mln EUR, 21 tys. ton), serów i twarogów (44 mln EUR, 10 tys. ton), papierosów (43 mln EUR, 2 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (34,5 mln EUR, 8 tys. ton) oraz masła (33 mln EUR, 7 tys. ton).

Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów (Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy) wygenerował 10 mld EUR przychodów, co stanowiło ponad 48% wartości eksportu rolno-spożywczego.

W okresie pięciu miesięcy 2023 r. z Polski do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 5,7 mld EUR, o 25% większej r/r. Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę (500 mln EUR, 1,8 mln ton), produkty mleczne (498 mln EUR, 251 tys. ton), mięso drobiowe (385 mln EUR, 204 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (350 mln EUR, 74 tys. ton), czekoladę i wyroby czekoladowe (292 mln EUR, 59 tys. ton), przetwory mięsne (242 mln EUR, 60 tys. ton) oraz papierosy (240 mln EUR, 12 tys. ton).

 

Znaczącymi pozaunijnymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych były przede wszystkim:
 Wielka Brytania – przychody na poziomie 1,7 mld EUR, wzrost wartości eksportu o 19%. Eksport głównie mięsa drobiowego (242 mln EUR, 68 tys. ton), przetworów mięsnych (198 mln EUR, 48 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (130 mln EUR, 31 tys. ton) oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych (129 mln EUR, 32 tys. ton),
 Ukraina – 457 mln EUR, wzrost o 36%; eksport przede wszystkim karmy dla zwierząt (37 mln EUR, 22 tys. ton), serów i twarogów (36 mln EUR, 7 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (24 mln EUR, 6 tys. ton), produktów tytoniowych (22 mln EUR, 29 ton), przetworów mięsnych (20 mln EUR, 7 tys. ton), kawy (19 mln EUR, 4 tys. ton) oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych (19 mln EUR, 5 tys. ton),
 Stany Zjednoczone – 322 mln EUR, wzrost o 9%; do USA wywożono głównie czekoladę i wyroby czekoladowe (36 mln EUR, 4 tys. ton), filety rybne (30 mln EUR, 3 tys. ton), soki owocowe i warzywne (28 mln EUR, 15 tys. ton) oraz ziarno pszenicy (23 mln EUR, 78 tys. ton),
 Arabia Saudyjska – 226 mln EUR, wzrost o 27%; eksportowano przede wszystkim papierosy (86 mln EUR, 3 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (27 mln EUR, 4 tys. ton), sery i twarogi (20 mln EUR, 4 tys. ton) oraz pszenicę (19 mln EUR, 63 tys. ton),
 Nigeria – 176 mln EUR, ponad 4-krotny wzrost; eksport przede wszystkim ziarna pszenicy, który stanowił 98% wartości eksportu (172 mln EUR, 590 tys. ton),
 Turcja – 138 mln EUR, blisko 2,3 krotny wzrost; eksportowano przede wszystkim mięso wołowe (49 mln EUR, 9 tys. ton), ekstrakt słodowy (22 mln EUR, 5 tys. ton), karmę dla zwierząt (16 mln EUR, 9 tys. ton),
 Izrael – 137 mln EUR, spadek o 11%; wywóz przede wszystkim mięsa wołowego (44 mln EUR, 5 tys. ton), cukru (15 mln EUR, 20 tys. ton), wód i pozostałych napojów bezalkoholowych z wyłączeniem soków (13 mln EUR, 18 tys. ton) oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych (12 mln EUR, 2 tys. ton).

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso i przetwory mięsne. W okresie styczeń-maj 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej mięsa i przetworów mięsnych były o 9% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 4,1 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.
Największy udział w wartości eksportu mięsa i przetworów mięsnych miały: mięso drobiowe (42% – 1,7 mld EUR), przetwory mięsne (25% – 1,0 mld EUR), mięso wołowe (23% – 917 mln EUR) oraz mięso wieprzowe (8% – 334 mln EUR).

Drugą pod względem wartości pozycję z 15% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których łączna sprzedaż, w porównaniu z pierwszymi pięcioma miesiącami 2022 r., wzrosła o 36%, do 3,2 mld EUR. Z Polski wyeksportowano ponad 5,2 mln ton ziarna zbóż za 1,5 mld EUR. W strukturze wolumenu wywozu pszenica stanowiła 50% (2,6 mln ton, blisko trzykrotny wzrost wolumenu eksportu r/r), kukurydza – 40% (2,1 mln ton, wzrost o 28%), a żyto – 3% (172 tys. ton, wzrost o 24%).

Eksporterzy lokowali ziarno zbóż przede wszystkim na rynku unijnym (około 3,3 mln ton, 63% wywozu ziarna). Równocześnie do krajów pozaunijnych wywieziono blisko 2 mln ton ziarna zbóż, co stanowiło około 37% wolumenu eksportu. W okresie styczeń–maj 2023 r. ziarno pszenicy sprzedawano głównie do Niemiec (659 tys. ton, 25% eksportu tego ziarna), Nigerii (590 tys. ton, 23%) oraz RPA (364 tys. ton, 14%). Odbiorcą kukurydzy były przede wszystkim Niemcy (775 tys. ton, 37% eksportu tego ziarna), Niderlandy (535 tys. ton, 25%), a spoza UE - Wielka Brytania (141 tys. ton, 7%). Głównym kierunkiem eksportu żyta z Polski były Niemcy (150 tys. ton, 87% eksportu tego ziarna), a jęczmienia – również Niemcy (45 tys. ton, 54% eksportu tego ziarna) oraz Niderlandy (29 tys. ton, 35%).

Wzrost wartości eksportu odnotowano w większości grup towarowych artykułów rolno-spożywczych. Poza wcześniej wymienionymi grupami produktów wzrosła wartość eksportu: tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 31%, do 2,2 mld EUR), cukru i wyrobów cukierniczych (o 16%, do 1,4 mld EUR), ryb i przetworów (o 13%, do 1,2 mld EUR), a także warzyw i przetworów (o 22%, do 1,0 mld EUR) oraz owoców łącznie z przetworami (o 6%, do 0,7 mld EUR). Większa była również wartość wywozu nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 14% (0,6 mld EUR), kawy, herbaty i kakao – o 15% (0,5 mld EUR), soków owocowych i warzywnych – o 17% (0,3 mld EUR). Obniżeniu uległ wartość eksportu produktów mlecznych (o 1% – 1,5 mld EUR) oraz alkoholi (o 1% – 0,3 mld EUR).

Opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

e-redakcja, ppr.pl na podst źródło informacji: KOWR


POWIĄZANE

Ponad 90 proc. firm spodziewa się, że ten czynnik będzie odgrywać coraz większą ...

Ogrom wrażeń, niemal 200 wystawców z ponad 30 krajów, dziesiątki godzin rozmów b...

W jakim stopniu większa dostępność kredytów przekłada się na popyt na mieszkania...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę