Jak to napisać?

12 października 2001

Pierwszym kontaktem pracodawcy z osobą poszukującą pracy są najczęściej przesłane dokumenty – list motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV). Są to dokumenty, które stanowią integralną całość. Od staranności ich przygotowania zależy, czy pracodawca zdecyduje się zaprosić nas na osobiste spotkanie. 

Oferta chcę pracować u was, cześć jest szczera, ale nie świadczy o profesjonalizmie przyszłego pracownika. 

Zachęcamy do lektury krótkiego poradnika, który możemy zaprezentować na naszych stronach dzięki życzliwości internetowego serwisu pracy www.jobaid.pl

 

Curriculum Vitae | List motywacyjny

Curriculum Vitae (CV), czyli życiorys zawodowy, jest narzędziem marketingowym i reklamowym wykorzystywanym przy poszukiwaniu pracy, dlatego powinno się w nim znaleźć tylko to, co najlepiej świadczy o Twoich umiejętnościach i kwalifikacjach. Do życiorysu można dołączyć kopie świadectw, referencji oraz innych dokumentów, które wesprą Twoja kandydaturę. Mimo iż obecnie większość osób czynnych zawodowo doskonale orientuje się, w jaki sposób zaprezentować się, aby wywrzeć pozytywne wrażenie, życiorys zawodowy stanowi dobre źródło cennych informacji o kandydacie i stanowi podstawę do dalszej selekcji CV potencjalnego kandydata, szczególnie, gdy jest odpowiedzią na anons prasowy traktuje się jako wstępną ofertę, która stanowi formę swoistej autoreklamy.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PISANIA ŻYCIORYSU PO RAZ PIERWSZY?

W pierwszym etapie zapisuj na kartkach wszystkie ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w Twoim życiu, a następnie przy tych wydarzeniach dopisz, co one Ci dały (co osiągnąłeś, czego się nauczyłeś). Nie ograniczaj się i wypisuj wszystko to, co wydaje ci się istotne. W tym etapie zbierzesz razem całą wiedzę o samym sobie – uświadomisz sobie, jakie masz umiejętności i osiągnięcia, jakimi wartościami się kierujesz. Informacje te będą istotne w drugim etapie, ale także bardzo przydatne podczas przyszłej rozmowy kwalifikacyjnej. 
Studenci są w specyficznej sytuacji, trochę gorszej niż osoby, które już ukończyły studia i mają pewne doświadczenie zawodowe. W takiej sytuacji duże znaczenie mają wszelkiego rodzaju działania niekonwencjonalne, które pomagają zaistnieć w oczach pracodawcy. Uwaga – CV nie powinno być dłuższe niż 1 strona. 

Zidentyfikuj wszystkie ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia

Wykształcenie:
Podaj nazwę szkoły wyższej i średniej, zaznacz wszystkie osiągnięcia, uzyskane nagrody i stypendia podczas studiów.
Doświadczenia zawodowe:
Podaj wszystkie rodzaje prac, jakie wykonywałeś (wakacyjna, na pół etatu, w pełnym wymiarze, charytatywna). Fakt, że pracowałeś w różnym charakterze jest doceniany przez pracodawców, którzy zwracają uwagę na to, co robiłeś poza studiowaniem lub nauką w szkole średniej. Zaznacz także prace, w których awansowałeś.
Inne doświadczenia:

 • Opisz Twoja działalność pozauczelnianą, stowarzyszenia, organizacje studenckie, kluby sportowe, itp. Podkreśl tutaj swoje osiągnięcia.
 • Zaznacz przebyte kursy, szkolenia, – ą one dowodem na to, że dbasz o doskonalenie swoich zdolności i umiejętności.
 • Znajomość języków obcych.
 • Umiejętność obsługi komputera. Kandydaci na stanowiska techniczne powinni podać znane im programy komputerowe.

Zidentyfikuj swoje mocne strony

Przeanalizuj swoje cechy osobowości oraz swoje zdolności i umiejętności jakie nabyłeś do tej pory i które sprawdziły się w Twoim życiu. Wyznacz silne strony! Zastanów się, co możesz zaoferować swojemu przyszłemu pracodawcy. W tym momencie należy wziąć pod uwagę także to, czy atuty te naprawdę będą w pełni wykorzystywane w Twojej przyszłej pracy. Pamiętaj bowiem, że kogo innego szukają szefowie agencji reklamowych, a kogo innego dyrektorzy firm telemarketingowych. Musisz być przekonany, że to zajęcie właśnie jest dla Ciebie, i co ważniejsze, że Twoje cechy odpowiadają profilowi stanowiska, na które kandydujesz.. W tym momencie powinieneś zastanowić się także nad swoimi słabymi stronami by mieć ich świadomość. To może być bardzo ważne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zidentyfikuj swoje zainteresowania

Zbierz swoje zainteresowania (np.: artystyczne, naukowe) i staraj się je przełożyć na rodzaj pracy, jaka Ciebie interesuje. Ważne jest, aby charakter pracy, o którą się starasz, pokrywał się z Twoimi zainteresowaniami, gdyż będzie to głównym źródłem Twojej motywacji i satysfakcji w przyszłym życiu zawodowym. W CV można umieścić informacje o swoich zainteresowaniach, jednakże dobrze by było, gdyby pasowały one w jakimś stopniu pod wyznaczony przez firmę profil kandydata.

Jakie wartości uważasz za najbardziej istotne?

Jest to moment, kiedy powinieneś sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka praca byłaby dla Ciebie najbardziej interesująca i satysfakcjonująca, jakie wartości (np.: kreatywność, odpowiedzialność, współzawodnictwo, praca z ludźmi, indywidualna) są najistotniejsze dla Ciebie. W tym kontekście oraz w kontekście Twoich przyszłych planów kariery zawodowej musisz określić, czy praca na stanowisku, na które kandydujesz w wybranej przez Ciebie firmie będzie korzystna. Są to cenne informacje także z punktu widzenia pracodawcy, gdyż z pewnością nikt nie chciałby zatrudniać pracownika, który będzie niezadowolony i najprawdopodobniej w niedługim czasie sam zdecyduje się na odejście z pracy.

REDAGOWANIE ŻYCIORYSU

Na tym etapie powinieneś wybrać najważniejsze wydarzania i osiągnięcia spośród tych, które zebrane zostały podczas "burzy mózgu". Podczas dokonywania wyboru staraj się przyjąć punkt widzenia pracodawcy, którego interesuje głównie to, co może nowa osoba wnieść do firmy.
Z przeprowadzonych podczas "burzy mózgu" notatek, zrób szkic Twojego życiorysu, w którym zaprezentujesz siebie oraz to, co możesz zaoferować pracodawcy. Poproś zaufaną Ci osobę o sprawdzenie Twojego CV pod względem zawartości merytorycznej i spójności treści. Życiorys nie musi być niezmiennym dokumentem – nie istnieje powszechnie obowiązujący wzór CV, dlatego też możesz mieć kilka różnych wersji życiorysów i używać ich w zależności od specyfiki stanowiska i firmy, dla której chciałbyś pracować.

CECHY DOBREGO ŻYCIORYSU

Zawartość merytoryczna CV:

Rzeczowość
CV powinno być rzeczowe i zawierać jedynie te fakty, które są niezbędne dla przedstawienia swojej kandydatury w kontekście oferowanego stanowiska.

Dane osobowe
Podajemy informacje tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, stan cywilny oraz narodowość.

Wykształcenie
Przy zamieszczaniu informacji o wykształceniu pominąć należy informacje o szkole podstawowej. W sytuacji kiedy ukończona została szkoła wyższa, można pominąć także informacje o szkole średniej, chyba że jest ona bardzo znana lub daje uznawaną na całym świecie maturę. Jeżeli ukończyłeś edukację na szkole średniej wówczas zalecane jest umieszczenie tej informacji w części "doświadczenia zawodowe".
Informacje o uczelniach należy podawać chronologicznie w kolejności od ostatnio ukończonych. Należy podać: daty rozpoczęcia i ukończenia nauki, pełną nazwę uczelni, wydział, kierunek, tytuł pracy dyplomowej oraz posiadany tytuł. Nie powinno się używać skrótów przy podawaniu stopni zawodowych czy naukowych oraz nazw uczelni. W części tej należy koniecznie napisać o wszystkich otrzymanych nagrodach i stypendiach.

Doświadczenia zawodowe
Informacje o wykonywanych pracach należy także podawać chronologicznie w kolejności od ostatnio ukończonych. Szerokie doświadczenie zawodowe jest atutem, ale nie zawsze. Częste zmiany firm, np. kilka w roku, mogą świadczyć o tym, że kandydat jest osoba niepewną. Nie trzeba zatem wymieniać wszystkich miejsc pracy. Należy podawać rok rozpoczęcia i ukończenia pracy w danej firmie; można także zaznaczyć poprzez podanie daty swój awans w firmie. Nie trzeba podawać szczegółowych dat. 

W zwięzłej i czytelnej formie należy zamieścić informacje dotyczące:

 • Firmy: nazwa, status prawny, miejscowość, rodzaj działalności; nie trzeba podawać pełnego adresu, jeżeli pracodawca będzie tymi informacjami zainteresowany, to bez trudu może je odnaleźć w spisie firm,
 • Stanowisko pracy: nazwa, zakres obowiązków, miejsce w strukturze organizacyjnej, jak i liczbę podwładnych,
 • Osiągnięcia zawodowe. To co chcesz napisać o swoich dokonaniach nie może wyglądać jak dziennik opisujący każdy Twój krok. Należy skonkretyzować swoje osiągnięcia akcentując, poprzez używanie takich sformułowań jak: "zwiększył dochód, udoskonalił, zaoszczędził", że Twój bezpośredni wysiłek przyczynił się do korzyści firmy. 

Umiejętności
Jeżeli Twoje wykształcenie kończy się na studiach, to dobrze jest zwrócić większą uwagę na umiejętności. Tutaj należy wypisać wszystkie swoje atuty, cechy charakteru przydatne w pracy, o którą się starasz oraz wszystkie inne umiejętności. Nie dawaj informacji, które nie maja związku z pracą zawodową. Nie należy zbytnio koncentrować się na swoich zainteresowaniach, hobby, chyba że jak już zostało to podkreślone, są w bezpośrednim związku z pracą, o którą się starasz.
Koniecznie należy napisać jakie programy komputerowe umiesz obsługiwać oraz jakie języki obce znasz i w jakim stopniu. Jeżeli chodzi o poziom znajomości języków obcych, należy obiektywnie ocenić swoje zdolności, gdyż może się zdarzyć, że część rozmowy kwalifikacyjnej może być przeprowadzona w innym języku.

Cel
Można w CV w kilku słowach napisać, na jakim stanowisku czy w jakim dziale kandydat chciałby pracować i co chciałby osiągnąć podejmując pracę w danej firmie. Pracodawca powinien łatwo sklasyfikować kandydaturę i nawet jeżeli w danej chwili nie poszukuje pracownika, to CV zostanie umieszczone w bazie danych w dziale personalnym firmy. Jeżeli odpowiadamy na ofertę pracy, można podać nazwę stanowiska, o które się ubiegamy.

FORMA CURRICULUM VITAE

Format: A4
Życiorys zawodowy jest dokumentem, którego forma powinna być zwięzła i czytelna, gdyż pracodawca najczęściej poświęca około kilkudziesięciu sekund na jego przeglądnięcie. Dlatego też CV powinno być napisane na jednej, maksymalnie dwóch stronach formatu A4.

CV napisane na komputerze.
Życiorysu nie powinno się pisać ręcznie lub  na maszynie. Wykorzystując możliwości jakie daje pisanie na komputerze, można w tekście stosować: grubą czcionkę, podkreślenia, kursywę, różny format liter by wyróżnić elementy, na które należy zwrócić szczególna uwagę.
Należy pamiętać o tym, aby CV było na papierze dobrej jakości  i o stonowanej kolorystyce.

Język
Należy pamiętać, że jeżeli ogłoszenie było napisane w języku polskim, to odpowiedź powinna być napisana w tym samym języku, chyba że jest wyraźna prośba o napisanie CV i listu motywacyjnego w języku obcym.

Słowa kluczowe
Technologia komputerowa wymaga zawarcia dodatkowych informacji w CV. Wiele firm przechowuje CV kandydatów w formie elektronicznej i często powraca do nich podczas poszukiwań osób na konkretne stanowiska, które wymagają szczególnych umiejętności. Przeszukiwanie bazy danych odbywa się na zasadzie poszukiwań poprzez "słowa kluczowe" 
Bardzo dobry kandydat może zostać przeoczony, jeśli jego CV nie będzie posiadało tego typu słów. Słowami kluczowymi są najczęściej rzeczowniki, np. firma poszukująca osoby na stanowisko Human Resources Manager, aby znaleźć odpowiedniego kandydata, użyje następujących słów kluczowych: "Human Resources Manager", "Dyrektor Kadr", "RHM", "j. angielski", "kodeks pracy", "płace", "rekrutacja", itp. Informatyków poszukuje się za pomocą słów kluczowych określających rodzaj pracy, np.: "analityk systemu", lub też poprzez nazwy konkretnych języków oprogramowania, np.: Clippre, C++.

Nagłówek
Nagłówek CV jest pierwsza informacją pracodawcy o kandydacie. Powinien w sposób zwięzły i treściwy podkreślać najważniejsze osiągnięcia, tj. wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub rodzaj poszukiwanej pracy.

Przykłady

 • Sales Manager z doświadczeniem w branży środków ochrony roślin,
 • Student ostatniego roku Informatyki na Politechnice Wrocławskiej szuka pracy,
 • Dyrektor Finansowy z branży komputerowej;,
 • Główny Księgowy z wieloletnim doświadczeniem,
 • Marketingowiec szuka nowych wyzwań,
 • Human Resources Manager z doświadczeniem w firmie zagranicznej.

Syntetyczna i przejrzysta forma
Dawno wyszła z użycia forma życiorysu pisanego ciągłym tekstem. Obecnie informacje porządkowuje się według jednej logicznej reguły, np. informacje podawane są chronologicznie, zachowując określony porządek, zaczynając od ostatnich osiągnięć jako najważniejszych dla pracodawcy.
Staraj się wyważyć treść, konsekwentnie i logicznie przekazać najważniejsze informacje. To, w jaki sposób jest napisany życiorys, np. sposób ujęcia treści, może wnieść wiele informacji o kandydacie. Jeżeli CV napisane jest w sposób chaotyczny, przedstawione myśli wydają się być niedokończone, nieścisłe można wysuwać podejrzenia, że kandydat jest osobą, dla której ważniejsze jest tempo pracy niż jej jakość. Zbytnia oryginalność, kwiecistość sformułowań świadczyć może o nadmiernej potrzebie autoprezentacji i najczęściej nie pozostawia dobrego wrażenia. Podobnie, niezbyt dobrze widziane jest zamieszczanie informacji zbędnych z punktu widzenia prowadzonej rekrutacji. Jeżeli Twój życiorys źle się czyta, ponieważ używasz niewłaściwego słownictwa i barak w nim logiki, czytający straci zainteresowanie bez względu na to, jak dobre jest Twoje wykształcenie, kwalifikacje czy doświadczenie zawodowe.

Nie istnieje powszechnie obowiązujący wzór CV
Układ poszczególnych zagadnień w życiorysie uzależniony jest od wybranego przez siebie schematu CV. Ważne jest, aby zachować konsekwencję i określoną logikę w zamieszczaniu informacji, pamiętając o wszystkich istotnych faktach. Bezwzględnie informacje zawarte w curriculum vitae powinny być zgodne z rzeczywistością! 
Funkcjonują dwa typy CV: chronologiczny i funkcjonalny. Życiorys chronologiczny przedstawia informacje dotyczące podejmowanych prac w porządku od ostatnio ukończonych. Funkcjonalne CV kładzie nacisk na doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ ŻYCIORYS ZAWODOWY (CV)?

Dane personalne
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Stan cywilny:
Narodowość:

Wykształcenie
Informacje o uczelniach należy podawać chronologicznie, w kolejności od ostatnio ukończonych:

Szkoły wyższe lub policealne:
od.......do...... – pełna nazwa uczelni, miasto, państwo;
– wydział, kierunek, specjalizacja;
– tytuł pracy dyplomowej, tytuł naukowy;
– wyróżnienia, nagrody, olimpiady, stypendia.

Szkoły średnie lub zawodowe:
od.......do...... – pełna nazwa szkoły, miasto, państwo;
– profil klasy, specjalność.

Doświadczenia zawodowe
Rozpoczynając od ostatniego miejsca pracy należy podać:

od.......do...... – nazwę ostatniej pracy: nazwa firmy, miasto, status prawny, rodzaj działalności, ewentualnie liczba zatrudnionych osób;
– nazwę stanowiska pracy, zakres obowiązków, miejsce w strukturze organizacyjnej, ewentualnie liczba podwładnych i bezpośrednich współpracowników;
– osiągnięcia zawodowe (zadania wykonywane bezpośrednio lub zespołowo).

Kwalifikacje zawodowe
Odbyte kursy, szkolenia, seminaria, doświadczenia z pracy zawodowej, osiągnięcia zawodowe zarówno indywidualne jak i grupowe. Wyróżnić tu należy umiejętności typu: kierownicze, finansowe, administracyjne, związane ze sprzedażą, itp.

Dodatkowe umiejętności
– języki obce – stopień opanowania w mowie i piśmie, posiadane certyfikaty;
– obsługa komputera – programy użytkowe, umiejętność oprogramowania;
– prawo jazdy – kategoria;
– zainteresowania, kluby, organizacje, działalność społeczna, itp.;
– cechy charakteru i inne umiejętności.

Przykłady Curriculum Vitae


POWIĄZANE

"Kolejny staż bez szans na pracę, ale lepsze to niż siedzenie w domu", "Gdyby ni...

Stopa bezrobocia w Polsce już jest jednocyfrowa, a perspektywy na kolejne miesią...

Zainteresowanie szkoleniem zorganizowanym przez Departament Oceny Projektów Inwe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę