aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Budżet Tuska na rok 2024, nie spełnia wymogów, zobowiązań wynikających z Konstytucji

15 stycznia 2024
Budżet Tuska na rok 2024, nie spełnia wymogów, zobowiązań wynikających z Konstytucji

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kadencji Sejmu RP nie ustawał w swoich wysiłkach, aby emerytury rolnicze były naliczane zgodnie z obowiązującym prawem. Tym razem Pan Grzegorz, zwraca uwagę na fakt, że projekt ustawy budżetowej na rok 2024, przedstawiony Sejmowi RP przez premiera Donalda Tuska nie spełnia wymogów, zobowiązań wynikających z Konstytucji.

Z Konstytucji bowiem wynika obowiązek zabezpieczenia przez władzę, Rząd, ustawodawcę środków finansowych na zabezpieczenie realizacji niezbędnych świadczeń wobec obywateli wynikających z praw określonych w Konstytucji.

Poniżej prezentujemy pełną treść listu, jaki Pan Grzegorz Jedamski wystosował do Dariusza Salamończyk, Zastępcę Szefa Kancelarii Sejmu RP, w którym składa w  imieniu własnym uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2024, przedstawiony Sejmowi RP przez Donalda Tuska. 

Pan

Dariusz Salamończyk
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z toczącymi się procesem legislacji ustawy budżetowej na rok 2024 (druk sejmowy nr 125) w imieniu własnym przesyłam uwagi do niniejszego projektu.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024,  przedstawiony Sejmowi RP przez premiera Donalda Tuska nie spełnia wymogów, zobowiązań wynikających z Konstytucji.
 
Z Konstytucji wynika obowiązek zabezpieczenia przez władzę, Rząd, ustawodawcę środków finansowych na zabezpieczenie realizacji niezbędnych świadczeń wobec obywateli wynikających z praw określonych w Konstytucji.
 
Przedstawiony budżet nie zabezpiecza niezbędnych środków na świadczenia społeczne wynikające z art. 67 ust. 1 w związku z art. 30 Konstytucji.
 
Z w/w art. Konstytucji wynika obowiązek zapewnienia świadczeń emerytalno - rentowych wszystkim obywatelom w kwocie nie niższej od kwoty wynikającej z wyliczenia minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla  jednoosobowych gospodarstw emeryckich.
 
Wobec zobowiązań władzy wynikających z Konstytucji, Sejm powinien niezwłocznie znowelizować przepisy dotyczące emerytury minimalnej określonej w ustawie o funduszu ubezpieczeń społecznych i przepisy dotyczące emerytury podstawowej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 
Nowelizacja wskazanych przepisów, w zgodzie z Konstytucją powinna ustalać, określać świadczenia w wysokości umożliwiającym życie z poszanowanie godności człowieka.
 
Mając powyższe na względzie przesłałem do Sejmu 11 grudnia 2023 r. PETYCJĘ  W  OBRONIE  PRAW  OBYWATELI (którą przesłałem pocztą elektroniczną m.in do wszystkich Posłów) zawierającą propozycję nowelizacji przepisów w/w ustaw w zakresie umożliwiającym wypłatę emerytur i rent w wysokości wynikającej z praw określonych Konstytucją.
 
W/w PETYCJA została opublikowana przez Pierwszy Portal Rolny - poniżej link do publikacji TUTAJ
 
 
Z niezrozumiałych powodów, Marszałek Sejmu ignorując Konstytucję, działając na szkodę ponad jednego mln emerytów i rencistów ZUS i KRUS "zamroził" przesłaną PETYCJĘ.

Obecnie liczba świadczeniobiorców ZUS i KRUS, którzy otrzymują emerytury i renty w wysokości emerytury minimalnej wynosi ponad 560 tys., a liczba świadczeniobiorców, którzy otrzymują świadczenia z tytułu uprawniającego do pełnej emerytury i renty w kwocie niższej od minimum socjalnego, wynosi ponad jeden mln osób. Również kobiety, matki które wychowały co najmniej czworo dzieci otrzymują ustawową emeryturę w wysokości emerytury minimalnej. Powyższe skutki legislacji sprzecznej z Konstytucją obnażają hipokryzję i morale polityków, którzy wymachując Konstytucją, deklarując szacunek dla kobiet, fundują również matkom  emerytury uniemożliwiające życie z poszanowaniem godności.

Z art. 30 Konstytucji wynika obowiązek zapewnienia emerytom i rencistom stałych dochodów na poziomie umożliwiającym życie z poszanowaniem godności człowieka, o zachowaniu której nie sposób mówić, jeżeli człowiek nie ma zapewnionych środków finansowych na minimalnym poziomie - brak środków na poziomie minimum socjalnego prowadzi do biologicznej i społecznej degradacji urągającej godności  człowieka.

Art. 32 ust. 2  Konstytucji stanowi, że nikt nie może być dyskriminowany m.in w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny - nie sposób mówić o poszanowaniu tego prawa, jeżeli pozbawia się obywateli środków finansowych na poziomie minimum socjalnego, umożliwiającym minimalne uczestniczenie w życiu społecznym, w konsekwencji de facto ograniczając, rugując z  uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym.
 
Z powodów opisanych, wskazanych w PETYCJI i mailach z dnia 13 listopada i 1 grudnia 2023 r.,  wysłanych m.in do wszystkich Posłów, Sejm powinien,  a w świetle Konstytucji jest zobowiązany do nowelizacji wskazanych przepisów, by umożliwić realizację praw obywateli do przedmiotowych świadczeń społecznych wynikających z Konstytucji - jeżeli Marszałek Sejmu nie chce "odmrozić" PETYCJI poprzez skierowanie jej do niezwłocznego rozpoznania przez Komisję do Spraw Petycji, to Posłowie powinni złożyć stosowny projekt poselski wnioskująć o szybką nowelizację przedmiotowych przepisów tj. w terminie umożliwiającym realizację świadczeń określonych znowelizowanymi przepisami od dnia 1 marca br.

Przedstawiona w PETYCJI propozycja nowelizacji przedmiotowych przepisów zawiera rozwiązanie gwarantujące wypłatę świadczeń emerytalno - rentowych na poziomie co najmniej minimum socjalnego. Przyjęcie proponowanego rozwiązania w oparciu o kwotę minimum socjalnego z pierwszego kwartału oraz  roczną inflację umożliwia prognozowanie wysokości  waloryzacji emerytur w kolejnych budżetach poddanych w odpowiednim czasie konsultacjom społecznym. 

Nie tylko autor PETYCJI uważa, że emerytura minimalna powinna nie być niższa niż minimum socjalne, również  OGÓLNOPOLSKIE   POROZUMIENIE  ZWIĄZKÓW   ZAWODOWYCH  -  " OPZZ stoi na stanowisku, że minimalna emerytura nie powinna być niższa niż minimum socjalne dla jednoosobowych gospodarstw emeryckich" - stanowisko OPZZ z dnia 8 stycznia 2024 r. zawarte w uwagach do budżetu (poniżej link zawierający niniejsze stanowisko - str. 7 emerytura minimalna).
 
druki sejmowe TUTAJ
 
Rząd, Sejm ,mocą Konstytucji zobowiązany do respektowania praw obywateli, powinien przedstawić, uchwalić budżet zapewniający realizację niezbędnych świadczeń społecznych wynikających z Konstytucji.
 
Uchwalenie przez Sejm nowelizacji przedmiotowych przepisów,  z przyjęciem wskazanego w PETYCJI  rozwiązania zgodnego z Konstytucją,  spowoduje wzrost emerytury minimalnej ( jeżeli zostanie przyjęta  waloryzacja świadczeń w wysokości 12,3 %) od 1 marca 2024 r. o kwotę 448 zł  (czterysta czterdzieści osiem zł) tj. do kwoty 2036 zł.
 
Wobec powyższego, ze względu na obowiązek zapewnienia środków finansowych na  realizację świadczeń społecznych w wysokości wynikającej z Konstytucji, budżet na rok 2024 w części 72 poz. 5 (dotacje i subwencje) powinien być zwiększony o 5,5  miliardów, a w części 73 poz.3 o 2,5 miliarda  -  nie zachodzą żadne przesłanki społeczne i gospodarcze, by kosztem najuboższej części społeczeństwa realizować oszczędności budżetowe z oczywistym naruszeniem Konstytucji.

Uchwalenie proponowanych zmian ustawowych spowoduje podwyższenie przeciętnej emerytury rolniczej do wysokości jedynie około 60% przeciętnej wysokości emerytury wypłacanej z ZUS, która obecnie wynosi około 51% średniej emerytury z ZUS. W 2005 r. przeciętna emerytura wypłacana z KRUS wynosiła około 65% przeciętnej emerytury z ZUS. Wskutek niekonstytucyjnych zmian ustawowych w 2016 r. zmniejszających wysokość emerytury podstawowej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, większość emerytów i rencistów KRUS otrzymywała przez ostatnich 7 lat emerytury w wysokości netto poniżej progu wynikającego z minimum socjalnego. Wskutek powyższej, niekonstytucyjnej zmiany budżet w ostatnich 7 latach oszczędził kosztem portfeli emerytów i rencistów KRUS kilkanaście miliardów zł  -   art. 2 Konstytucji  wynika obowiązek  przywrócenia praw nabytych przez emerytów i rencistów KRUS, ograniczonych niekonstytucyjną, krzywdzącą ustawą z 2016 r., za przyjęciem  której  niestety  prawie wszyscy posłowie VIII kadencji zasiadający obecnie w Sejmie głosowali -  czas na refleksje i naprawienie wyrządzonej emerytom i rencistom KRUS krzywdy.
 
Konieczne zwiększenie wydatków w budżecie  na wskazane  świadczenia społeczne, nie jest "rozpościeraniem czerwonego dywanu przed emerytami", a jedynie wykonaniem zobowiązania wynikającego z Konstytucji, uchwalonych ustaw,  wobec najuboższej części społeczeństwa.
 
Wielce Szanowni Posłowie, cytując poniżej ostatni akapit Preambuły Konstytucji, proszę o uchwalenie przedmiotowych ustaw z zachowaniem godnym niniejszego tekstu  - "Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną  podstawę  Rzeczypospolitej".

Z  poważaniem
 
Grzegorz Jedamski       

oprac, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę