aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Budżet Tuska na rok 2024, nie spełnia wymogów, zobowiązań wynikających z Konstytucji

15 stycznia 2024
Budżet Tuska na rok 2024, nie spełnia wymogów, zobowiązań wynikających z Konstytucji

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kadencji Sejmu RP nie ustawał w swoich wysiłkach, aby emerytury rolnicze były naliczane zgodnie z obowiązującym prawem. Tym razem Pan Grzegorz, zwraca uwagę na fakt, że projekt ustawy budżetowej na rok 2024, przedstawiony Sejmowi RP przez premiera Donalda Tuska nie spełnia wymogów, zobowiązań wynikających z Konstytucji.

Z Konstytucji bowiem wynika obowiązek zabezpieczenia przez władzę, Rząd, ustawodawcę środków finansowych na zabezpieczenie realizacji niezbędnych świadczeń wobec obywateli wynikających z praw określonych w Konstytucji.

Poniżej prezentujemy pełną treść listu, jaki Pan Grzegorz Jedamski wystosował do Dariusza Salamończyk, Zastępcę Szefa Kancelarii Sejmu RP, w którym składa w  imieniu własnym uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2024, przedstawiony Sejmowi RP przez Donalda Tuska. 

Pan

Dariusz Salamończyk
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z toczącymi się procesem legislacji ustawy budżetowej na rok 2024 (druk sejmowy nr 125) w imieniu własnym przesyłam uwagi do niniejszego projektu.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024,  przedstawiony Sejmowi RP przez premiera Donalda Tuska nie spełnia wymogów, zobowiązań wynikających z Konstytucji.
 
Z Konstytucji wynika obowiązek zabezpieczenia przez władzę, Rząd, ustawodawcę środków finansowych na zabezpieczenie realizacji niezbędnych świadczeń wobec obywateli wynikających z praw określonych w Konstytucji.
 
Przedstawiony budżet nie zabezpiecza niezbędnych środków na świadczenia społeczne wynikające z art. 67 ust. 1 w związku z art. 30 Konstytucji.
 
Z w/w art. Konstytucji wynika obowiązek zapewnienia świadczeń emerytalno - rentowych wszystkim obywatelom w kwocie nie niższej od kwoty wynikającej z wyliczenia minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla  jednoosobowych gospodarstw emeryckich.
 
Wobec zobowiązań władzy wynikających z Konstytucji, Sejm powinien niezwłocznie znowelizować przepisy dotyczące emerytury minimalnej określonej w ustawie o funduszu ubezpieczeń społecznych i przepisy dotyczące emerytury podstawowej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 
Nowelizacja wskazanych przepisów, w zgodzie z Konstytucją powinna ustalać, określać świadczenia w wysokości umożliwiającym życie z poszanowanie godności człowieka.
 
Mając powyższe na względzie przesłałem do Sejmu 11 grudnia 2023 r. PETYCJĘ  W  OBRONIE  PRAW  OBYWATELI (którą przesłałem pocztą elektroniczną m.in do wszystkich Posłów) zawierającą propozycję nowelizacji przepisów w/w ustaw w zakresie umożliwiającym wypłatę emerytur i rent w wysokości wynikającej z praw określonych Konstytucją.
 
W/w PETYCJA została opublikowana przez Pierwszy Portal Rolny - poniżej link do publikacji TUTAJ
 
 
Z niezrozumiałych powodów, Marszałek Sejmu ignorując Konstytucję, działając na szkodę ponad jednego mln emerytów i rencistów ZUS i KRUS "zamroził" przesłaną PETYCJĘ.

Obecnie liczba świadczeniobiorców ZUS i KRUS, którzy otrzymują emerytury i renty w wysokości emerytury minimalnej wynosi ponad 560 tys., a liczba świadczeniobiorców, którzy otrzymują świadczenia z tytułu uprawniającego do pełnej emerytury i renty w kwocie niższej od minimum socjalnego, wynosi ponad jeden mln osób. Również kobiety, matki które wychowały co najmniej czworo dzieci otrzymują ustawową emeryturę w wysokości emerytury minimalnej. Powyższe skutki legislacji sprzecznej z Konstytucją obnażają hipokryzję i morale polityków, którzy wymachując Konstytucją, deklarując szacunek dla kobiet, fundują również matkom  emerytury uniemożliwiające życie z poszanowaniem godności.

Z art. 30 Konstytucji wynika obowiązek zapewnienia emerytom i rencistom stałych dochodów na poziomie umożliwiającym życie z poszanowaniem godności człowieka, o zachowaniu której nie sposób mówić, jeżeli człowiek nie ma zapewnionych środków finansowych na minimalnym poziomie - brak środków na poziomie minimum socjalnego prowadzi do biologicznej i społecznej degradacji urągającej godności  człowieka.

Art. 32 ust. 2  Konstytucji stanowi, że nikt nie może być dyskriminowany m.in w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny - nie sposób mówić o poszanowaniu tego prawa, jeżeli pozbawia się obywateli środków finansowych na poziomie minimum socjalnego, umożliwiającym minimalne uczestniczenie w życiu społecznym, w konsekwencji de facto ograniczając, rugując z  uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym.
 
Z powodów opisanych, wskazanych w PETYCJI i mailach z dnia 13 listopada i 1 grudnia 2023 r.,  wysłanych m.in do wszystkich Posłów, Sejm powinien,  a w świetle Konstytucji jest zobowiązany do nowelizacji wskazanych przepisów, by umożliwić realizację praw obywateli do przedmiotowych świadczeń społecznych wynikających z Konstytucji - jeżeli Marszałek Sejmu nie chce "odmrozić" PETYCJI poprzez skierowanie jej do niezwłocznego rozpoznania przez Komisję do Spraw Petycji, to Posłowie powinni złożyć stosowny projekt poselski wnioskująć o szybką nowelizację przedmiotowych przepisów tj. w terminie umożliwiającym realizację świadczeń określonych znowelizowanymi przepisami od dnia 1 marca br.

Przedstawiona w PETYCJI propozycja nowelizacji przedmiotowych przepisów zawiera rozwiązanie gwarantujące wypłatę świadczeń emerytalno - rentowych na poziomie co najmniej minimum socjalnego. Przyjęcie proponowanego rozwiązania w oparciu o kwotę minimum socjalnego z pierwszego kwartału oraz  roczną inflację umożliwia prognozowanie wysokości  waloryzacji emerytur w kolejnych budżetach poddanych w odpowiednim czasie konsultacjom społecznym. 

Nie tylko autor PETYCJI uważa, że emerytura minimalna powinna nie być niższa niż minimum socjalne, również  OGÓLNOPOLSKIE   POROZUMIENIE  ZWIĄZKÓW   ZAWODOWYCH  -  " OPZZ stoi na stanowisku, że minimalna emerytura nie powinna być niższa niż minimum socjalne dla jednoosobowych gospodarstw emeryckich" - stanowisko OPZZ z dnia 8 stycznia 2024 r. zawarte w uwagach do budżetu (poniżej link zawierający niniejsze stanowisko - str. 7 emerytura minimalna).
 
druki sejmowe TUTAJ
 
Rząd, Sejm ,mocą Konstytucji zobowiązany do respektowania praw obywateli, powinien przedstawić, uchwalić budżet zapewniający realizację niezbędnych świadczeń społecznych wynikających z Konstytucji.
 
Uchwalenie przez Sejm nowelizacji przedmiotowych przepisów,  z przyjęciem wskazanego w PETYCJI  rozwiązania zgodnego z Konstytucją,  spowoduje wzrost emerytury minimalnej ( jeżeli zostanie przyjęta  waloryzacja świadczeń w wysokości 12,3 %) od 1 marca 2024 r. o kwotę 448 zł  (czterysta czterdzieści osiem zł) tj. do kwoty 2036 zł.
 
Wobec powyższego, ze względu na obowiązek zapewnienia środków finansowych na  realizację świadczeń społecznych w wysokości wynikającej z Konstytucji, budżet na rok 2024 w części 72 poz. 5 (dotacje i subwencje) powinien być zwiększony o 5,5  miliardów, a w części 73 poz.3 o 2,5 miliarda  -  nie zachodzą żadne przesłanki społeczne i gospodarcze, by kosztem najuboższej części społeczeństwa realizować oszczędności budżetowe z oczywistym naruszeniem Konstytucji.

Uchwalenie proponowanych zmian ustawowych spowoduje podwyższenie przeciętnej emerytury rolniczej do wysokości jedynie około 60% przeciętnej wysokości emerytury wypłacanej z ZUS, która obecnie wynosi około 51% średniej emerytury z ZUS. W 2005 r. przeciętna emerytura wypłacana z KRUS wynosiła około 65% przeciętnej emerytury z ZUS. Wskutek niekonstytucyjnych zmian ustawowych w 2016 r. zmniejszających wysokość emerytury podstawowej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, większość emerytów i rencistów KRUS otrzymywała przez ostatnich 7 lat emerytury w wysokości netto poniżej progu wynikającego z minimum socjalnego. Wskutek powyższej, niekonstytucyjnej zmiany budżet w ostatnich 7 latach oszczędził kosztem portfeli emerytów i rencistów KRUS kilkanaście miliardów zł  -   art. 2 Konstytucji  wynika obowiązek  przywrócenia praw nabytych przez emerytów i rencistów KRUS, ograniczonych niekonstytucyjną, krzywdzącą ustawą z 2016 r., za przyjęciem  której  niestety  prawie wszyscy posłowie VIII kadencji zasiadający obecnie w Sejmie głosowali -  czas na refleksje i naprawienie wyrządzonej emerytom i rencistom KRUS krzywdy.
 
Konieczne zwiększenie wydatków w budżecie  na wskazane  świadczenia społeczne, nie jest "rozpościeraniem czerwonego dywanu przed emerytami", a jedynie wykonaniem zobowiązania wynikającego z Konstytucji, uchwalonych ustaw,  wobec najuboższej części społeczeństwa.
 
Wielce Szanowni Posłowie, cytując poniżej ostatni akapit Preambuły Konstytucji, proszę o uchwalenie przedmiotowych ustaw z zachowaniem godnym niniejszego tekstu  - "Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną  podstawę  Rzeczypospolitej".

Z  poważaniem
 
Grzegorz Jedamski       

oprac, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Jak było do przewidzenia, tuż po wyborach samorządowych, burmistrzowie, wójtowie...

Decyzja o wyborze odpowiedniej karmy jest kluczowa dla zdrowia psa i jego samopo...

W dzisiejszych czasach rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale także biznes, kt...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę