A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Rząd szybko reaguje na apel KORONY w sprawie Locha Plus

7 listopada 2022
Rząd szybko reaguje na apel KORONY w sprawie Locha Plus

W dniu 4 października 2022 roku ZZR KORONA zaapelowała do Premiera Mateusza Morawieckiego o ponowne uruchomienie i kontynuację programu Locha Plus w związku z bardzo trudną sytuacją hodowców trzody chlewnej.

02 listopada 2022 r. Pani Alina Ojdana i Pan Daniel Alain Korona, Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona”

następującej treści:

Warszawa 02.listopada 2022 rok 

Pani

Alina Ojdana

Związek Zawodowy Rolnictwa
„Korona”

Pan
Daniel Alain Korona
Związek Zawodowy Rolnictwa
„Korona”

Dotyczy: pomocy do produkcji i hodowli świń.

 

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 października 2022 r. skierowane do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie uruchomienia i kontynuacji programu pomocy dla hodowców
i producentów świń uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (1), w 2022 r.
realizowana była pomoc dla producentów świń prowadzących chów lub hodowlę świń na
obszarze objętym ASF, którzy mogli ubiegać się o pomoc na wyrównanie kwoty dochodu
uzyskanej ze sprzedaży świń w poszczególnych kwartałach od IV kwartału 2020 r. do
końca IV kwartału 2021 r. Wnioski o tę pomoc można było składać w terminie do 28 lutego
2022 r.

W planie Agencji na 2022 r. zaplanowano środki na pomoc finansową na wyrównanie
kwoty obniżonego dochodu w wysokości 265 000 000 zł.

Jednocześnie producenci rolni prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach
z ograniczeniami w związku z ASF zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, mogą
korzystać z nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań
cywilnoprawnych. Pomoc realizowana jest w sposób ciągły. W planie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2022 r. zaplanowano środki na pomoc
finansową dla producentów rolnych, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań
cywilnoprawnych – nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń, w wysokości
155 000 000 zł.

Ponadto uprzejmie informuję, że od 2 do 15 lipca 2022 r. producenci świń utrzymujący
lochy mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o dofinansowanie w ramach pomocy realizowanej z wykorzystaniem środków finansowych
przewidzianych w rozporządzeniu 2022/467 przewidującym nadzwyczajną pomoc
dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (2). Polsce przyznano kwotę
44 844 365 EUR, tj. 210 028 583 zł, którą zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia
Komisji należało wypłacić beneficjentom do końca września br. Udostępnione przez
Komisję Europejską środki finansowe mogły być przyznane w sektorach, które
w konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę, dotknięte zostały zakłóceniami na rynku
spowodowanymi zwiększonymi kosztami produkcji lub ograniczeniami w handlu. Zgodnie
z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej wsparcie można
było kierować do rolników, którzy angażują się w co najmniej jedno z następujących
działań: gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka składnikami odżywczymi,
efektywne wykorzystywanie zasobów oraz metody produkcji przyjazne dla środowiska
i klimatu.

Udostępniona Polsce pomoc nadzwyczajna została przyznana producentom jabłek
deserowych oraz producentom świń. Wysokość pomocy dla producentów świń wynosiła
80 zł/szt. do świń urodzonych w gospodarstwie producenta w okresie od 1 kwietnia 2022 r.
do 30 czerwca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone do ARiMR do dnia 15 lipca
2022 r., przy czym maksymalna kwota pomocy, jaka mogła zostać przyznana
producentowi wynosiła 160 tys. zł. Ze wsparcia skorzystało 18,1 tys. producentów świń,
którym łącznie wypłacono 149 560 080 zł.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), na rozwój prosiąt, producenci świń mogli uzyskać
pomoc w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych z obszaru A - rozwój produkcji prosiąt.

Celem operacji było zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstwa/gospodarstw, beneficjenta/beneficjentów w obszarze - rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – obecnie maksymalne wsparcie to 900 000 zł dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

W związku ze zgłaszanymi sygnałami wskazującymi na zbyt niski poziom wsparcia
realizowanych inwestycji w stosunku do aktualnych cen materiałów budowlanych oraz
sprzętu rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło działania w celu
zwiększenia kwoty pomocy w instrumencie wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych”
PROW 2014-2020. Nowy limit, w ramach ww. operacji, w okresie realizacji PROW 2014-
2020, ma wynosić: 1 000 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A.

Zakłada się, że podniesienie wysokości pomocy zapewni realny wkład tego instrumentu
wsparcia w dofinansowane inwestycje, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową.
Pozwoli to beneficjentom na realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji związanych
z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności ograniczania zakresu operacji, przez co
częściowo zapobiegnie rezygnacjom z realizacji operacji.

W przypadku operacji w obszarze produkcji prosiąt, pomoc przyznawana była, jeżeli
wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż
250 tys. euro. O pomoc mógł ubiegać się rolnik będący posiadaczem samoistnym lub
zależnym gospodarstwa o wielkości co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha użytków
rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Do końca września br. złożono 896 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę
677 587 343,80 mln zł w ramach rozwoju produkcji prosiąt (obszar A), z czego
zakontraktowano 230 wniosków na kwotę 175 906 922,18 zł. Do 30 września 2022 r.
zrealizowano płatności w wysokości 148 255 736,40 zł. Płatności otrzymało
228 beneficjentów.

Producenci świń, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020), mają również możliwość uzyskania pomocy na walkę z wirusem ASF
z następujących instrumentów wsparcia:

Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof”.

W ramach ww. instrumentu wsparcia rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń mogą
ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje i urządzenia służce bioasekuracji. Pomoc
ma formę:

1. refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (do 80%) w przypadku realizacji
inwestycji dotyczącej:
− utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;
− wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji;
− przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie
rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia
oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są
utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
− przebudowy lub remontu pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim
funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu
było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, w tym
zakupu i montażu urządzeń do dezynfekcji obuwia, szaf do przechowywania odzieży
roboczej, umywalek lub pryszniców, wraz z zakupem i montażem instalacji
technicznej;
− budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń;
− zakupu i wykonania robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do
bezpośredniego spożycia przez świnie;

2. standardowych stawek jednostkowych – w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej
wykonania ogrodzenia chlewni. Standardowa stawka jednostkowa za wykonanie:
- metra bieżącego ogrodzenia – wynosi 230 zł;
- bramy – wynosi 2100 zł;
- furtki – wynosi 710 zł.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu
wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta 100 000 zł.

Do końca września br. na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF złożono
8 789 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 437 776 254,53 zł, z czego
zakontraktowano 5 182 wnioski na kwotę 241 781 097,61 zł. Do 30 września 2022 r.
zrealizowano płatności w wysokości 168 201 621,80 zł. Płatności otrzymało 3 477
beneficjentów. Ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się w terminie od
7 lipca do 2 września 2022 r. Dodatkowo, należy zaznaczyć, że zgodnie
z harmonogramem trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–
2020 do końca 2022 r., na ww. poddziałanie przewidziany jest kolejny nabór jeszcze w tym
roku.

Poddziałanie 5.2 „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Pomoc jest przyznawana na odtworzenie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego
w związku z wystąpieniem ASF u świń utrzymywanych w gospodarstwie lub w związku
z nakazem likwidacji zwierząt w gospodarstwie z obszaru zapowietrzonego lub
zagrożonego. Pomoc przyznaje się na operację umożliwiającą odtworzenie potencjału
produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją
świń. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał,
w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF,
a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej
30% świń będących w posiadaniu rolnika. Wsparcie może dotyczyć inwestycji, zgodnych
z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, innych niż związane z produkcją świń.
Pomoc ma formę refundacji 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna
wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne
w ramach tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może
przekroczyć 300 000 zł.

W ramach tego poddziałania złożono dotychczas 52 wnioski o przyznanie pomocy na
kwotę 4 627 340,62 zł, z czego do 30 września br. zawarto 37 umów na kwotę
3 820 027,43 zł. Zrealizowano płatności w wysokości 2 649 160,91 zł dla
26 beneficjentów.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na ten instrument wsparcia ma charakter ciągły
i zakończy się 31 grudnia 2022 r.

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzeniem tzw. okresu przejściowego dla
Wspólnej Polityki Rolnej i wydłużeniem okresu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 o kolejne 2 lata (termin na zakończenie operacji i złożenie
wniosku o płatność to 30 czerwca 2025 r.) instrumenty wsparcia dedykowane dla
producentów świń poszkodowanych przez wirus ASF oraz na działania zmierzające do
zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa będą kontynuowane.

Ponadto, z PROW 2014-2020, na walkę z ASF można było uzyskać pomoc w ramach:

– Restrukturyzacji małych gospodarstw (poddziałanie 6.3) pomoc skierowana była do
gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro na operacje
polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń. W ramach omawianego instrumentu
wyodrębniono tzw. „schemat ASF”, który uwzględniał pomoc na restrukturyzację
gospodarstw rolników, którzy prowadzili produkcję świń na obszarach wyznaczonych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i zdecydowali się na trwałą
rezygnację z produkcji świń (tzn. zobowiązali się do niepodejmowania chowu i hodowli
świń co najmniej do upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii) i podjęli produkcję
innego rodzaju, w wyniku której nastąpiła poprawa konkurencyjności tego gospodarstwa
i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej.

W ramach tego poddziałania złożono 127 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę
7 620 000 zł, z czego zawarto 83 umowy na kwotę 4 980 000 zł. Do 30 września 2022 r.
wypłacono 4 980 000 zł.

– Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (poddziałanie 6.2) na operacje
związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, położonych m.in. na
obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru
świń, w których są położone gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę świń.

W przypadku uzyskania przedmiotowego wsparcia beneficjent zobowiązał się m.in. do
prowadzenia wspieranej działalności gospodarczej co najmniej do upływu 5 lat od
wypłaty pierwszej raty premii oraz niepodejmowania chowu i hodowli świń w tym
okresie.

W ramach tego poddziałania złożono 35 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę
7 750 000 zł, z czego do końca sierpnia 2022 r. zawarto 8 umów na kwotę 1 400 000 zł.

Do 30 września br. wypłacono 1 160 000 zł.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że Ministerstwo podejmuje kolejne działania mające na
celu wsparcie sektora produkcji świń w Polsce, dlatego też w związku z rosyjską inwazją
na Ukrainę, która wpłynęła na destabilizację rynków rolnych, Ministerstwo opracowało
założenia nowego działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027,
tj. M22 – Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie
dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ramach prac nad tym
instrumentem wsparcia, dokonano analizy sytuacji w rolnictwie oraz określono, że pomoc
w ramach tego działania zostanie skierowana do rolników, którzy zajmują się szczególnie
wrażliwym rodzajem produkcji rolnej – produkcją świń. Projektowane wsparcie ma na celu
zachowanie płynności finansowej w dłuższym okresie, a jego wysokość będzie zależna od
skali produkcji w sposób skokowy (populacja beneficjentów zostanie podzielona na kilka
grup o podobnej wielkości produkcji i dla każdej grupy będzie przewidziana jednolita
stawka na gospodarstwo, a nie na sztukę zwierzęcia).

Pomoc to jednorazowe wsparcie przyznane rolnikowi, który łącznie spełni następujące
warunki:

- od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wystąpiło w gospodarstwie urodzenie,
co najmniej 10 prosiąt i rolnik zgłosił ich oznakowanie;

- w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do dnia rozpoczęcia naboru wniosków rolnik zgłosił
oznakowanie co najmniej 1 prosięcia urodzonego w swoim gospodarstwie;

- do dnia rozpoczęcia naboru wniosków prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu
lub hodowli świń;

- wykaże, że angażuje się w realizację, co najmniej 1 praktyki służącej realizacji celów,
o których mowa w art. 39c ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Forma płatności ryczałtowej wypłacona będzie do 15 października 2023 r. na podstawie
wniosków zatwierdzonych do 31 marca 2023 r. Maksymalna kwota wsparcia do 15 000
EUR/rolnika. Obecnie procedowana jest zmiana PROW 2014-2020 w tym zakresie.

Jednym z elementów procesu zmiany Programu jest akceptacja zaproponowanych zmian
przez Komisję Europejską, na którą oczekujemy.

Ponadto, 31 sierpnia 2022 r, Komisja Europejska zatwierdziła, projektowany
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej
na lata 2023-2027 (PS WPR 2023 – 2027).

W ramach PS WPR 2023-2027, przewidziano interwencje skierowane do producentów
świń, m.in. „Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń”. Rolnicy, prowadzący
chów lub hodowlę świń, będą mogli uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji
w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie minimalne normy
wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowanych
praktyk. Poprawa dobrostanu zwierząt wpłynie korzystnie na wyniki produkcji i jakość
produktów pozyskiwanych od tych zwierząt, a tym samym na zdrowie ludzi.

W ramach interwencji wspierane będą inwestycje materialne lub niematerialne mające na
celu w szczególności:

1) zwiększenie swobody ruchu dla lochy i prosiąt poprzez budowę lub przebudowę lub
zakup i montaż pojedynczych lub grupowych kojców dla loch w okresie porodu
i odchowu prosiąt ssących, w tym źródeł miejscowego dogrzewania (maty, promienniki)
dla prosiąt,

2) stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w budynkach inwentarskich, w których
utrzymywane są świnie, w tym poprzez:

- zakup i montaż zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat
w budynkach inwentarskich (schładzanie lub ogrzewanie), wraz z zasilaniem
awaryjnym,

- zakup autonomicznych, samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg (usuwania
odchodów).

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi i na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 150 000 zł. Intensywność
pomocy: do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Przewidziano również Interwencje w celu zapobiegania ASF - „Inwestycje zapobiegające
rozprzestrzenianiu się ASF”. O wsparcie w ramach tej interwencji będą mogli się ubiegać
producenci świń, posiadający stada od 50 sztuk świń lub hodujący rodzime rasy świń:
puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra, objęte programami ochrony zasobów
genetycznych lub świnie czystych ras wpisanych do ksiąg hodowlanych i uczestniczących
w programach hodowlanych zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje poprawiające bioasekurację w gospodarstwie
m.in.: na budowę niecek dezynfekcyjnych i ogrodzeń, wdrożenie rozwiązań
technologicznych poprawiających higienę oraz inwestycje bioasekuracyjne magazynów
paszowych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w ramach
tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PS WPR na lata 2023-2027, nie może
przekroczyć 100 000 zł. Intensywność pomocy: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji
lub do 80% ustalonych stawek.

Ponadto przewidziano interwencje, w których nie wyklucza się ze wsparcia produkcji świń.
Są to między innymi:

- Interwencja Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność
(dotacje), w cele którego wpisuje się rozwój i poprawa konkurencyjności gospodarstw
zajmujących się produkcją świń,

- Interwencja Rozwój małych gospodarstw,

- Interwencja Premie dla młodych rolników.

Producenci świń będą mogli korzystać ze wsparcia pod warunkiem spełnienia określonych
wymagań.

Aktualnie prowadzone są intensywne prace związane z przygotowaniem krajowych ram
prawnych na rzecz wdrożenia Planu. Równolegle są realizowane zadania związane
z przygotowaniem systemów informatycznych i procedur niezbędnych do prawidłowego
i terminowego wdrożenia Planu. Planuje się, że od roku 2023 rozpocznie się proces jego
wdrażania.

Szczegółowe informacje na temat PS WPR 2023–2027 będą podawane do publicznej
wiadomości, m.in. na portalu gov.pl, zarówno przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
jak i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z poważaniem
z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:
(1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.),
(2) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r.
przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach
rolnych (Dz. Urz. UE L 96 z 24.3.2022 r. str. 4).
Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Prezesa Rady Ministrów (w związku z pismem
z 6 października 2022 r. znak BPRM.506.21.2022)

oryginalna odpowiedź Rządu RP w formacie PDF znajduje się tutaj


POWIĄZANE

Odpuśćmy już z tym rodzicielstwem na pełen etat. Napisać, że rodzicielstwo to ci...

Stanowisko Suwerennej Polski dotyczące przedłużenia do czerwca 2024 roku zakazu ...

Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę