aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Stawki opłat za czynności weterynaryjne

22 listopada 2022
Stawki opłat za czynności weterynaryjne

Polska Izba Mleka  pismami z dnia 12 września 2022 r. i 5 października 2022 r. zwróciła się do do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie aktualnych stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Ponieważ wobec stawek  opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (IW) narosło wiele kontrowersji po tym, jak zostały one zwiększone, poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi, sygnowaną przez Pana Lecha Kołakowskiego-Sekretarza Stanu skierowaną do Pani Agnieszka Maliszewska Sekretarz Polskiej Izby Mleka, z którego jasno wynika, jaki jest stan tych stawek na dzien 20 litopada 2022r.

Szanowna Pani Sekretarz,

w odpowiedzi na pisma dotyczące stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (IW), uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Inspekcja Weterynaryjna pobiera opłaty za faktycznie wykonane czynności urzędowe, o
których mowa w art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1570).

Stawki tych opłat zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. poz. 1672), przy czym zgodnie z wytycznymi do wydania tego rozporządzenia zawartymi w z art. 34 ww. ustawy wysokość tych stawek jest powiązana ze średnimi kosztami ponoszonymi przez Inspekcję na wykonanie czynności, za które jest pobierana dana opłata.

W poz. 11 pkt 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. poz. 1672) nie wprowadzono rozróżnienia produktów wprowadzanych do zakładu w zależności od ich poprzedniego właściciela, zakładu lub innego miejsca pochodzenia, lub od tego, czy były już przedmiotem innych czynności urzędowych przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną.

Brak tego rozróżnienia nie jest przypadkowy, ponieważ wyżej wymienione okoliczności nie mają wpływu na wysokość kosztów ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną na wykonywanie nadzoru nad przetwórstwem mleka.

Z powyższego wynika, że za produkty wprowadzane do zakładu, o których mowa w poz. 11 pkt
2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, uznaje się zarówno produkty, w odniesieniu do których zachodzą przedmiotowe okoliczności, jak i takie produkty, w odniesieniu do których te okoliczności nie zachodzą.

Opłaty pobierane przez Inspekcję Weterynaryjną, określone w art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, służą pokryciu kosztów ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną na wykonywanie czynności urzędowych objętych tymi opłatami.

Dotyczy to również opłaty za nadzór nad przetwórstwem mleka, o której mowa w art. 31 ust. 1
pkt 6 lit. d wymienionej ustawy.

Zgodnie z poz. 11 pkt 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, wysokość tej opłaty została uzależniona od wagi produktów wprowadzanych do zakładu. Na koszty wykonywania nadzoru nad przetwórstwem mleka ponoszone przez Inspekcję Weterynaryjną wpływa ilość produktów będących przedmiotem nadzoru wykonywanego przez Inspekcję.

Nie ulega zatem wątpliwości, choć nie zostało to wyrażone wprost w ww. przepisie, że przez produkty wprowadzane do zakładu, o których mowa w poz. 11 pkt 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, należy rozumieć wyłącznie produkty, które podlegają nadzorowi nad przetwórstwem mleka, wykonywanemu przez Inspekcję.

Z uwagi na fakt, że waga produktów ulega zmianom w procesie ich przetwarzania, w wymienionej poz. 11 pkt 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia sprecyzowano, że przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia się wagę produktów w chwili ich wprowadzenia do zakładu.

Ze względu na to, że przepis ten mówi ogólnie o produktach wprowadzanych do zakładu, bez dalszego doprecyzowania, należy uznać, że przez te produkty należy rozumieć wszelkie produkty wprowadzane do zakładu, które są następnie przedmiotem nadzoru wykonywanego przez urzędowego lekarza weterynarii. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej nie zawiera definicji legalnej produktu.

W związku z powyższym, określenie produkt użyte w ww. poz. 11 w pkt 2 tabeli załącznika nr 1 do rozporządzenia należy rozumieć zgodnie z jego powszechnie przyjętym znaczeniem. Zgodnie z internetowym słownikiem Języka Polskiego PWN produkt oznacza w szczególności «to, co zostało wyprodukowane i jest przeznaczone na sprzedaż» lub «to, co jest przeznaczone do spożycia lub przygotowania potraw» (https://sjp.pwn.pl/slowniki/produkt.html).

W związku z powyższym, w ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za produkty w rozumieniu poz. 11 pkt 2 tabeli załącznika nr 1 do rozporządzenia należy uznać także dodatki smakowe i funkcjonalne do żywności oraz stabilizatory stosowane w żywności.

Jak wspomniano wyżej, Inspekcja Weterynaryjna pobiera opłaty za faktycznie wykonane czynności urzędowe, o których mowa w art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej.

Zgodnie z treścią poz. 11 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, opłata minimalna w wysokości 112,80 zł dotyczy każdej opłaty pobieranej za nadzór nad przetwórstwem mleka. Nadzór nad przetwórstwem mleka stanowi działanie ciągłe, natomiast opłata nie jest uiszczana za określony efekt nadzoru, lecz za samo jego sprawowanie. W takim przypadku w praktyce trudno byłoby uznać za odrębny przedmiot opłaty czynności wykonywane podczas kilku pobytów lekarza weterynarii w danym zakładzie, brak jest bowiem powiązana między tymi czynnościami uzasadniającymi
ich traktowanie jako wyodrębnioną całość. W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w praktyce odrębny przedmiot opłaty będą stanowiły czynności w zakresie nadzoru nad przetwórstwem mleka wykonywane przez lekarza weterynarii podczas jednego pobytu w zakładzie.

Do obliczania wysokości tej opłaty będzie miał każdorazowo zastosowanie ww. przepis określający minimalną wysokość opłaty równą 112,80 zł.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Rozporządzenie to nie może wykraczać poza zakres tego upoważnienia ustawowego.

Wymieniony art. 34 ustawy nie przewiduje regulowania w rozporządzeniu wydawanym na podstawie tego przepisu okresów rozliczeniowych dotyczących należności z tytułu opłat.

Regulacja dotycząca sposobu uiszczania opłat została natomiast zawarta w art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. W pkt 2 tego przepisu przewidziano możliwość uiszczania opłat za nadzór nad przetwórstwem mleka przelewem na rachunek bankowy inspektoratu kierowanego przez organ Inspekcji, w imieniu którego czynności będące przedmiotem opłaty zostały wykonane, w terminie 14 dni od dnia wykonania tych czynności.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło działania, we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii, aby ujednolicić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobieranie przedmiotowych opłat.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski sekretarz stanu /podpisano elektronicznie/


Oryginalne pismo w formcie pdf znajduje się tutaj


POWIĄZANE

Korporacja Spożywcza Kazachstanu kończy proces gromadzenia środków dla rolników ...

Według oficjalnych statystyk, w 2023 roku, Ukraina osiągnęła rekordową sprzedaż ...

Unia Europejska ponownie rozszerzyła preferencje handlowe na produkty z Ukrainy,...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę