Debata o rodzinnych gospodarstwach rolnych

3 grudnia 2015
Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje  w dniach 23-24 października 2014 roku międzynarodową konferencje naukową  pt. Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej.
Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu na temat uwarunkowań funkcjonowania rolnictwa rodzinnego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.
Organizatorzy mają nadzieję, że połączenie perspektywy prawnej i ekonomicznej pozwoli na wypracowanie kompleksowych rekomendacji dla podmiotów odpowiedzialnych za kształt polityki rolnej w naszym kraju w zakresie wsparcia i ochrony gospodarstw rodzinnych. Program konferencji
„Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w
Polsce i innych państwach Unii Europejskiej”
pod Patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego
Warszawa, 23-24 października 2014 roku
23 października 2014 roku (czwartek)
10.30 – 11.00 – rejestracja uczestników (Aula Kryształowa SGGW), kawa powitalna
11.00 – 11.30 – otwarcie konferencji (Aula Kryształowa SGGW) – prowadzenie: prof. SGGW dr hab. Jarosław
Gołębiewski
- Powitanie uczestników konferencji
_ JM Rektor SGGW Prof. dr hab. Alojzy Szymański
_ Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW Prof. SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski
_ Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW Prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka
- Przemówienia zaproszonych gości
_ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki
_ Przedstawiciel Prezydenta RP (TBC)
_ Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych
11.30 – 13.00 – sesja plenarna I (Aula Kryształowa SGGW) – moderatorzy: Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz
Grzeszczak, Prof. SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski
- Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr hab. Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
– „Teoriopoznawcze przesłanki wspierania rolnictwa rodzinnego”
- Prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz (Uniwersytet Jagielloński) – „Sytuacja prawna gospodarstw
rodzinnych w wybranych krajach Europy Zachodniej (UE)”
- Prof. dr hab. Paolo Gajo (Universit? degli Studi di Firenze, Włochy) - "Rozważania na temat
gospodarstw towarowych we Włoszech”
- Prof. dr hab. Angel Martínez Gutiérrez (Universidad de Jaen, Hiszpania) – „Ochrona rodzinnego
gospodarstwa rolnego w ustawodawstwie hiszpańskim”
- Prof. dr hab. Paweł Czechowski (Uniwersytet Warszawski) – „Modele prawne kształtujące
gospodarstwo rolne”
- Prof. dr hab. Marian Podstawka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – „Polityka
ubezpieczeń społecznych wobec rodzinnych gospodarstw rolniczych”
- Dr Przemysław Litwiniuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – „O potrzebie
nowych regulacji kształtujących ustrój rolny w świetle współczesnych wyzwań oraz doświadczeń
zagranicznych”
- dyskusja
13.00 – 14.00 – lunch
14.00 – 15.30 – sesja plenarna II (Aula Kryształowa SGGW) – moderatorzy: prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz,
prof. dr hab. Marian Podstawka
- Prof. dr hab. Stanisław Prutis (Uniwersytet w Białymstoku) – „Status ochrony rodzinnego
gospodarstwa rolnego w prawie polskim”
- Prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - "Poziom, struktura u kierunki
zmian wsparcia finansowego rolnictwa rodzinnego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej"
- Prof. dr hab. Francesco Adornato (Universit? degli Studi di Macerata, Włochy) – „Ochrona
rodzinnego gospodarstwa rolnego we Włoszech”
- Prof. dr hab. Edward Majewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - "Wyniki
ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Polsce po 2004 roku”
- Prof. dr hab. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) -
"Regionalne zróżnicowanie rolnictwa rodzinnego w Polsce"
- Prof. dr hab. dr h.c. multi Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej) – „Zmiany wspólnej polityki rolnej UE w stosunku do gospodarstw
rodzinnych”
- Prof. dr hab. Roman Budzinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Aneta
Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)–„ Relacja gospodarstwa rolnego i
przedsiębiorstwa rolnego w świetle publicznych mechanizmów ich wspierania”
- dyskusja
15.30 – 16.00 – przerwa kawowa
16.00– 17.30 – sesje tematyczne
Prawne aspekty funkcjonowania gospodarstw rodzinnych I – moderator: prof. dr hab. Elżbieta Kremer
(Uniwersytet Jagielloński) –sala 101 bud. 7
- Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik (UKSW), dr Marcin Mazuryk (Wszechnica Polska) -
Gospodarstwo rodzinne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce
- Dr hab. Dorota Łobos – Kotowska, dr Marek Stańko (Uniwersytet Śląski) – „Dywersyfikacja
działalności rolniczej jako instrument wspierania rozwoju gospodarstwa rodzinnego (na przykładzie
agroturystyki)”
- Dr Konrad Marciniuk (Uniwersytet Warszawski) – Rodzinne gospodarstwo rolne w procesie obrotu
nieruchomościami rolnymi
- Dr Adam Majchrzak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Przemiany struktury ziemi rolniczej
w gospodarstwach rolnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
- Mgr Monika Maćkiewicz – Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego – bilans zagrożeń i korzyści
nowej instytucji prawnej dla rolnictwa rodzinnego w Polsce na tle wybranych regulacji państw
członkowskich UE.
- Dr Paweł Gała (Uniwersytet Śląski) – Odstępstwo rolne jako prawny instrument ochrony
gospodarstwa rodzinnego
- dr Anna Kapała (UP we Wrocławiu) - Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności powiązanych
w gospodarstwach rodzinnych – wybrane aspekty prawno porównawcze
Środowiskowe aspekty funkcjonowania gospodarstw rodzinnych – moderator: dr Monika Król
(Uniwersytet Łódzki) - sala 116 bud. 7
- Prof. dr hab. Teresa Kurowska (Uniwersytet Śląski) – „Pozycja gospodarstwa rodzinnego a proces
kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej”
- Dr Adam Niewiadomski (Uniwersytet Warszawski) – Rodzinne gospodarstwo rolne wobec ochrony
środowiska w prawie polskim i europejskim
- Dr Barbara Wieliczko (IERGŻ – PIB) – Współpraca gospodarstw rodzinnych we wdrażaniu działań
pro środowiskowych – dotychczasowe doświadczenia wybranych państw i wnioski dla Polski
- Dr Roman Stec, mgr Łukasz Ciołek, mgr Mariusz Filipiuk (UPH Siedlce) - Uwarunkowania prawne
odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych w świetle
orzecznictwa sądów powszechnych
- Dr Oleksandr Maslak, Dr Natalija Maslak (Sumy National Agrarian University, Ukraina) -
Development of Organic Agriculture in Family Farming
Czynnik pracy w gospodarstwach rodzinnych – moderator: prof. dr hab. Janina Sawicka (SGGW), sala 42/1
bud. 6
- Dr Adam Marcysiak (UPH Siedlce) – Zmiany w zasobach pracy w gospodarstwach rodzinnych
- Dr Margaret Bondar (Belarusian State Economic University) – Migracja intelektualna jako czynnik
przepływu kapitału intelektualnego na globalnym rynku pracy
- Dr Teresa Szot-Gabryś (UPH Siedlce) – Problemy pomiaru efektywności rodzinnego gospodarstwa
rolnego w kontekście kosztów pracy
- Mgr Paulina Tuka (SGGW) – Praca pozarolnicza i jej rola w kształtowaniu dochodów gospodarstw
domowych – perspektywa obszarów wiejskich Mazowsza
17.30 – 19.00 – sesja plenarna III oraz podsumowanie I dnia obrad (sala 112, bud. nr 8) – prof. SGGW dr hab.
Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. dr hab. Paweł Czechowski
- podsumowanie obrad w sesjach tematycznych
- Prof dr hab. Marek Zubik - „Gospodarstwo rodzinne – niedoceniona szansa współkształtowania
konstytucyjnych podstaw ustroju rolnego państwa poprzez sądownictwo konstytucyjne”
- Prof. dr hab. Vassilis Kostoglou - "Mechanizmy wspierania procesów decyzyjnych na przykładzie
gospodarstw rodzinnych w Grecji"
- Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow, dr Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski) –
„Wymagania prawa żywnościowego w gospodarstwie rodzinnym na przykładzie produkcji cydru”
- Prof. dr hab. dr h.c. Janusz Żmija (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) -
"Społeczne aspekty funkcjonowania gospodarstw rodzinnych"
- Dyskusja
- Podsumowanie I dnia konferencji.
19.30 – uroczysta kolacja (Centrum Wodne SGGW)
24 października 2014 roku (piątek)
9.00 – 10.30 – podsumowanie I dnia konferencji oraz sesja plenarna
- Prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska (UMCS w Lublinie) – „Status produkcji rolnej w systemie
działalności gospodarczej”
- Prof. UJ dr hab. Elżbieta Kremer – „Ubezpieczenia majątkowe rodzinnych gospodarstw rolnych”
- Dr Monika Król (Uniwersytet Łódzki) – „Rola gospodarstw rodzinnych w ochronie różnorodności
biologicznej i zrównoważonym korzystaniu z zasobów naturalnych”
- Prof. dr hab. Błażej Wierzbowski (EUH-E w Elblągu) – „Rolnik indywidualny w polskim i unijnym
systemie ubezpieczeń społecznych”
10.30 – 11.00 – przerwa kawowa
11.00 – 12.30 – sesje tematyczne
Prawne aspekty funkcjonowania gospodarstw rodzinnych II – moderator: prof. UMCS dr hab. Beata
Jeżyńska (UMCS Lublin) - sala 116 bud. 7
- Prof. SGGW dr hab. Maria Parlińska (SGGW) – „Gospodarstwa rodzinne podstawą ustroju rolnego
- Dr Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Rolnictwo rodzinne w
świetle wyzwań prawa”
- Dr Joanna Mikołajczyk (Uniwersytet Łódzki) – „Aksjologiczne podstawy reinterpretacji art. 23
Konstytucji RP”
- Dr Izabela Lipińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – „Prawne aspekty zarządzania ryzykiem
produkcyjnym w świetle zreformowanej WPR”
- Dr Tomasz Rokicki (SGGW) – „Regulacje prawne w sektorze owczarskim w Polsce i UE”
- Dr Paweł Blajer (Uniwersytet Jagielloński) – „Family Farms w USA - Status i formy wsparcia”
Finansowe uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rodzinnych – moderator: prof. dr hab.
Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), sala
A42/1 bud. 6
- Dr hab. Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku) – „Obciążenia podatkowe gospodarstw
rodzinnych w Polsce i w Europie, Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących
działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej”
- Dr Joanna Pawłowska – Tyszko (IERGZ – PIB) – „Fiskalne instrumenty wsparcia gospodarstw
rodzinnych w Polsce”
- Dr Anna Milewska (SGGW) – „Determinanty sytuacji dochodowej osób prowadzących działy
specjalne produkcji rolnej”
- Dr Joanna Bereżnicka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – „Finansowanie
gospodarstw rodzinnych po akcesji do UE”
- Dr Natalia Strchenko, Dr Inna Mazii (Sumy National Agrarian University, Ukraina) – “Family Farms
and Investment in Ukraine”
- Dr inż. Michał Soliwoda (IERGŻ – PIB) – „Cechy społeczno – demograficzne kierujących a
kondycja finansowa gospodarstw rodzinnych”
Rozwój gospodarstw rodzinnych w warunkach WPR – moderator: prof. dr hab.Wiesław Musiał
(Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) –sala 101 bud. 7
- Prof. dr hab. Barbara Kutkowska, dr Tomasz Berbeka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) –
„Modernizacja gospodarstw rolnych w woj. dolnośląskim w świetle finansowania ze środków Unii
Europejskiej”
- Dr Sylwia Kierczyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – „Mechanizmy wsparcia
gospodarstw produkujących warzywa i owoce w Polsce w ramach WOROiW”
- Dr Jan Stoksik (UKSW) – „Formy pomocy dla gospodarstw rodzinnych w Polsce”
- Dr hab. Andrzej Parzonko (SGGW) – „Specyfika przewidywania kierunków rozwoju rodzinnych
gospodarstw rolniczych – podejście metodyczne”
- Dr Olena Slavkova (Sumy National Agrarian University, Ukraina), dr Lesia Zaburanna (National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine) – “Features and development trends of
family farms in Ukraine”
- Mgr Andrzej Hornowski (SGGW) – „Kierunki rozwoju rodzinnych gospodarstw rolniczych we
współczesnych koncepcjach rozwoju gospodarczego na tle wsi Kopce”
Ekonomika produkcji rolnej w gospodarstwach rodzinnych – moderator: dr hab. Ludwik Wicki (SGGW)
- sala A42/2 bud. 6
- Dr Aneta Suchoń (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Spółdzielczość jako instrument
rozwoju gospodarstw rodzinnych”
- Dr Agnieszka Tłuczak (Uniwersytet Opolski) – „Znaczenie produktów regionalnych w
funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych”
- Dr Roman Sass (K-P ODR w Minikowie) – „Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w latach
2004-2012 i możliwości ich rozwoju po zniesieniu kwotowania produkcji”
- Dr Marcin Wysokiński (SGGW) – „Dochodowość produkcji mleka w rodzinnych gospodarstwach
rolnych o zróżnicowanej skali produkcji”
12.30 – 14.00 – podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji
14.00 – obiad i wyjazd uczestników konferencji

 

POWIĄZANE

Pobiegli, by pomagać Tegoroczny Charytatywny Bieg z Butelką Mleka odbył się 4 wr...

Wczoraj, 6 września 2022 roku ruszył jesienny cykl spotkań dla profesjonalistów ...

Rusza jesienna edycja MILWAUKEE TOUR 2022. Producent akumulatorowych elektronarz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę