A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

USTAWA O NAWOZACH I NAWOŻENIU - ZMIANA PRZEPISÓW

30 listopada 2022
USTAWA O NAWOZACH I NAWOŻENIU - ZMIANA PRZEPISÓW

Przebieg prac legislacyjnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu wpłynął 9 września 2022 r., a już 30 września 2022 r. został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Następnie, dnia 18 listopada 2022 r. projekt ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw jako ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Natomiast jako datę wejścia w życie niniejszego aktu przyjęto 3 grudnia 2022 roku.

Zakres nowelizacji

Uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, związana jest z koniecznością dostosowania prawa polskiego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy „(…) nie zawiera [on] zmian w zakresie wprowadzania do obrotu produktów regulowanych prawem krajowym, lecz dostosowuje i określa na nowo właściwość organów w odniesieniu do nadzoru nad produktami nawozowymi objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej (UE).

W projekcie ustawy dostosowano dotychczasowe kompetencje organów, które dotąd wykonywały zadania określone w rozporządzeniu nr 2003/2003, do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/1009, a także określono sprawy z zakresu udostępniania na rynku produktów nawozowych UE nieuregulowane w rozporządzeniu nr 2019/1009, takie jak przeprowadzanie kontroli jakości i zgodności oznakowania tych produktów oraz ich właściwego stosowania oraz przechowywania.”.

Wybrane rozwiązania

W porównaniu do dotychczas obowiązujących przepisów prawa unijnego, obecnie katalog produktów nawozowych został rozszerzony. W myśl nowych przepisów obejmuje on nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby, inhibitory, w tym organiczne i mikrobiologiczne, charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin oraz poprawę jakości gleby. Ponadto produkty nawozowe będą podlegały nadzorowi w zakresie ich zgodności z przepisami rozporządzenia 2019/1009, a organami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie nadzoru są wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa.

Natomiast w przypadku stosowania i przechowywania produktów nawozowych UE oraz nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” organem odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. Wprowadzono również przepisy określające uprawnienia wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu produktów nawozowych UE. Co ważne, dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny dotyczące wprowadzania do obrotu oraz kontroli jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały zastąpione systemem kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzoru rynku w formie decyzji administracyjnych. Jednocześnie podwyższono wysokość kar.

Pełen tekst ustawy dostępny jest pod adresem tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000236401.pdf


Autor: Magdalena Wolska, Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.

źródło:https://foodfakty.pl/ustawa-o-nawozach-i-nawozeniu-zmiana-przepisow-1


POWIĄZANE

Lato. Oczekiwana i ulubiona przez większość ludzi pora urlopów, wyjazdów na łono...

Firma INNVIGO, która przez 8 lat zdobyła znaczącą pozycję na polskim rynku środk...

Gobarto Hodowca zorganizowało lot balonem dla laureatów nagrody specjalnej w ram...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę