aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

UWAGA! Dziś w ARiMR kończą się b. ważne terminy!

31 lipca 2023
UWAGA! Dziś w ARiMR kończą się b. ważne terminy!

31 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku przez rolników, którzy po 14 kwietnia sprzedali pszenicę lub grykę

 

Dopłaty do nawozów – do dziś, do 31 lipca można składać wnioski

Producenci zbóż i roślin oleistych mogą składać wnioski o wsparcie jedynie do 31 lipca

Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe również tylko do 31 lipca

***

ARiMR jeszcze do 31 lipca prowadzi nabór dla producentów pszenicy lub gryki, którzy sprzedali ziarno między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. Nowe terminy (pierwotne były o dwa tygodnie wcześniejsze) zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską, Do tej pory zarejestrowano prawie 114 tys. wniosków. 

Dokumenty należy składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2023 r. Można to zrobić: bezpośrednio w placówce Agencji, przez platformę ePUAP, za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl bądź rejestrowaną przesyłką pocztową. Na razie o takie wsparcie ubiega się prawie 111 tys. rolników. Zdecydowanie najwięcej, bo niemal 24 tys. prowadzi gospodarstwa na Lubelszczyźnie, a po ponad 11 tys. na Mazowszu i w Wielkopolsce.

O tę pomoc mogą się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. Co istotne, nabywcą musi być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja musi zostać potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie. Stawki dofinansowania to:

- 2 200 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.;

- 3 025 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.;

- 875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;

- 805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

- 700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach

Pomoc nie może przekroczyć:

- iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r. (jednak nie więcej niż 300 ha); przy czym powierzchnia ta będzie pomniejszona o tę, do której rolnik otrzymał wsparcie w ramach wcześniejszego naboru wniosków, który zakończył się 30 czerwca;

- iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika 5,5 (w przypadku pszenicy) lub 1,6 (w przypadku gryki).

Gdy o wsparcie ubiegają się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, należy pamiętać o wymogu przejścia przez nie w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, o którym mówi Prawo spółdzielcze. W przypadku tych organizacji limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn liczby jej członków i 300 ha.

Budżet wynosi 2 mld zł. Jeżeli okaże się, że pula środków nie będzie wystarczająca, zostanie ona zwiększona, tak aby wszyscy, którzy spełniają warunki do otrzymania pomocy, uzyskali ją.

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne - otwórz


***

Do 31 lipca 2023 r. ma potrwać nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez). Wsparciem zostaną objęte transakcje zrealizowane między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. Na zmiany terminów wyraziła zgodę Komisja Europejska. Do tej pory do ARiMR wpłynęły wnioski od blisko 333 tys. rolników.

Dokumenty mogą być dostarczane bezpośrednio do placówek, przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP bądź usługi mObywatel (na stronie gov.pl) i wysyłane rejestrowaną przesyłką pocztową. Czas na złożenie wniosków mija 31 lipca 2023 r., czyli ponad dwa tygodnie później niż pierwotnie zakładano. Natomiast w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej pod uwagę będzie brany dzień nadania dokumentów. Dotychczas wpłynęło ich blisko 333 tys. – zdecydowanie najwięcej na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce.

O to wsparcie może się starać producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika wymaga się również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (wcześniej datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Do wyliczenia wysokości wsparcia stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) mnoży się przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia). Po drugie, ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymane wyniki porównuje się, a mniejsza z otrzymanych kwot trafi do rolnika. Tak będzie, jeśli zapotrzebowanie, które wyniknie ze złożonych wniosków, wyniesie nie więcej niż 4,7 mld zł. W innym przypadku zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i więcej informacji - otwórz

***

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia producentom kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku, którzy sprzedali ziarna lub nasiona tych roślin do 15 lipca, kończy się 31 lipca 2023 r. Do tej pory w ARiMR o dofinansowanie ubiega się blisko 124 tys. rolników.

Zainteresowani wsparciem mogą składać dokumenty do 31 lipca 2023 r. wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Dotychczas wpłynęło blisko 124 tys. wniosków o tę pomoc – najwięcej z województw: mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

O przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać rolnicy, którzy: ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy; w 2022 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem); posiadają numer identyfikacyjny i wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Wsparciem mogą być objęte również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. A w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka, który będzie mieć więcej czasu na przesłanie dokumentów – do 10 września 2023 r. Dofinansowanie nie przysługuje natomiast rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc, trzeba sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy. W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku sprzedaż ziarna musiała nastąpić między 1 grudnia 2022 r. a 15 lipca 2023 r., natomiast jeśli chodzi o kukurydzę nie wcześniej niż 15 kwietnia i nie później niż 15 lipca 2023 r. Transakcja powinna zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Wysokość pomocy, którą można otrzymać, w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku, nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika 4,5 (dla jęczmienia lub pszenżyta) lub 3,5 (dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku). Dla kukurydzy algorytm jest podobny, a wsparcie nie może być wyższe od iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową, oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Stawki pomocy zależą od gatunku rośliny oraz województwa i wynoszą:

 

kukurydza, rzepak, rzepik

jęczmień, pszenżyto

żyto, owies, mieszanki zbożowe

podkarpackie, lubelskie

1750 zł/ha

1125 zł/ha

875 zł/ha

małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie

1610 zł/ha

1035/zł/ha

805 zł/ha

pozostałe województwa

1400 zł/ha

900 zł/ha

700 zł/ha

 

 ***

Dobiegają końca nabory wniosków w ramach czterech interwencji dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. ARiMR przyjmuje dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną do 31 lipca 2023 r.

W ramach wsparcia z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 pomoc można otrzymać na:

Zalesianie gruntów rolnych;

- Tworzenie zadrzewień śródpolnych;

Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych;

- Zakładanie systemów rolno-leśnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski tylko do 31 lipca 2023 r. Nabór jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Jeden formularz uwzględnia wszystkie cztery interwencje. Dotychczas największym zainteresowaniem cieszą się inwestycje związane ze zwiększaniem bioróżnorodności – złożono 184 wnioski. Pozostałe statystyki przedstawiają się następująco: zalesianie – 49 wniosków, zadrzewienia śródpolne – 29, a systemy rolno-leśne – 18.

Zalesianie gruntów rolnych

Jest to jednorazowe wsparcie na założenie uprawy leśnej oraz jej ochronę przed zwierzyną. O tę pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki organizacyjne gmin, powiatów czy województw. Wnioskujący powinni: być właścicielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym chcą posadzić las (kwalifikujący się do wsparcia teren może być własnością małżonka wnioskodawcy); zobowiązać się do wykonania zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia opracowanego przez nadleśniczego (jeżeli jest to przewidziane w planie, trzeba zobowiązać się do zabezpieczenia drzew i krzewów przed zniszczeniem); posiadać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile jest to wymagane).

Jest też kilka wymogów dotyczących samych gruntów przeznaczonych do zalesienia. I tak: muszą być one wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako rolne i muszą być użytkowane jako pola lub sady. Mogą to być również grunty z sukcesją naturalną (o ile planowane zalesienie będzie zgodne z planem zalesienia). Oprócz tego teren, na którym chcemy posadzić las, powinien być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pomoc w danym roku przyznawana jest maksymalnie do 40 ha. Ponadto, jeżeli działka przeznaczona pod zalesienie nie graniczy z lasem lub obszarem zalesionym, jej szerokość musi być większa niż 20 metrów. Działka powinna również być położona poza obszarami Natura 2000, rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi lub narodowymi czy ich otulinami. I tu jest jeden wyjątek – zalesienie można wykonać na wspomnianych obszarach, o ile nie jest ono sprzeczne z celami ochrony tych obszarów, a w przypadku obszarów Natura 2000 z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów albo z celami ochrony tych obszarów.

W tej interwencji ważna jest również liczba sadzonek użytych do zalesienia – została ona precyzyjnie określona i jest uzależniona od gatunku wykorzystanego do zalesienia, np. dla sosny wynosi od 8 tys. do 10 tys. szt./ha, dla dębu lub buka – od 6 tys. do 8 tys. szt./ha.

Warto wiedzieć, że w kolejnych latach właściciel lasu będzie mógł ubiegać się o premię pielęgnacyjną (przez 5 lat) lub zalesieniową (przez 12 lat).

Tworzenie zadrzewień śródpolnych

I ta pomoc ma charakter jednorazowy. A o dofinansowanie mogą się ubiegać również osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki organizacyjne gmin, powiatów czy województw. Wnioskujący muszą być właścicielami lub współwłaścicielami gruntu przeznaczonego pod zadrzewienie i zobowiązać się do wykonania zadrzewienia tworzącego zwarty obszar o powierzchni od 10 do 50 arów powiązany gospodarczo lub przyrodniczo. W jednym roku mogą otrzymać wsparcie do 40 ha.

Jeśli chodzi o działkę przeznaczoną pod zadrzewienie, musi ona mieć szerokość co najmniej 4 m, ale nie więcej niż 20 m. Pomocą mogą być objęte grunty będące własnością małżonka wnioskodawcy. Do zadrzewienia należy użyć co najmniej 3 różnych gatunków lub rodzajów drzew lub krzewów (przy czym udział gatunków liściastych powinien wynosić co najmniej 90 proc). Natomiast najmniej liczny gatunek lub rodzaj drzew lub krzewów spośród trzech najliczniejszych powinien wynosić co najmniej 10 proc. Konieczne jest również zabezpieczenie wykonanego zadrzewienia przed zniszczeniem i jego utrzymanie od 3 do 5 lat od wypłaty wsparcia (w zależności od użytego rodzaju zabezpieczenia). Ponadto obszar, na którym planowane jest zadrzewienie, powinien być wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako teren rolny i użytkowany jako orny. Co istotne, na takiej działce nie można usuwać drzew lub krzewów w okresie 24 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia, a beneficjent tej pomocy zobowiązany jest do utrzymania przez 5 lat od wypłaty wsparcia co najmniej 51 proc. minimalnej liczby sadzonek drzew lub krzewów.

Rolnicy, którzy zdecydują się na zrealizowanie takiej inwestycji, będą mogli po jej wykonaniu przez pięć lat ubiegać się o premię z tytułu zadrzewień.

Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

To kolejna jednorazowa pomoc. Może być ona przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej, stowarzyszeniu lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli zobowiązała się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji sporządzonego przez nadleśniczego). Las, w którym zaplanowano powinien stanowić własność ubiegającego się o wsparcie. Może być także przedmiotem współwłasności lub własnością małżonka tego podmiotu. Wsparcie może być przyznane także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej.  

Maksymalna powierzchnia, do której można otrzymać wsparcie w jednym roku wynosi 40 ha.

Dofinansowanie to przyznawane jest do działek wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las, dla których sporządzono Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla któreych wydana została decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Zainteresowani otrzymaniem funduszy z tego tytułu zobligowani są, jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia, do złożenia do nadleśniczego wniosku o sporządzenie planu inwestycji. Co do zasady, las, w którym mają zostać przeprowadzone inwestycje, musi być położony poza obszarami Natura 2000, rezerwatami przyrody, parkami narodowymi lub krajobrazowymi, a także poza ich otulinami. Grunty te nie mogą być również objęte zobowiązaniem do pielęgnacji założonej uprawy leśnej lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” z PROW 2014-2020.

Jeśli chodzi o rodzaj inwestycji, na które można otrzymać środki, to mogą to być:

  • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:

- wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 50 lat lub

- dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 21 do 60 lat, lub

- odnowienie drzewostanu uszkodzonego, lub

  • zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu (dolnej warstwy w drzewostanie, złożonej z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę), lub
  • założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat (przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów), lub
  • założenie strefy ekotonowej rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów w pasie drzewostanu graniczącym z terenem otwartym, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 30 lat, lub
  • wykonywanie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 30 lat, polegających na jego rozluźnieniu przez usunięcie drzew niepożądanych.

Dodatkowo w zakresie inwestycji polegających na wprowadzaniu nowych nasadzeń wspierana jest ich ochrona przed zniszczeniami.

Zakładanie systemów rolno-leśnych

Wsparcie na założenie tzw. systemu rolno-leśnego i jego ochronę przed zwierzyną przyznawane jest jednorazowo w formie ryczałtu. I jest to pomoc skierowana do rolników lub ich małżonków, którzy są właścicielami gruntu przeznaczonego do założenia takiego systemu. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Dofinansowanie może być przyznane do działek wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne i użytkowanych jako grunty orne lub trwałe użytki zielone. Z pomocy wyłączone są trwałe użytki zielone położone na obszarach Natura 2000. Maksymalna powierzchnia, która może być objęta wsparciem, to 40 ha w jednym roku.

Założony system rolno-leśny powinien tworzyć zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy posadzone są na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza. Nasadzenia powinny być wykonane w jednym rzędzie lub dwóch rzędach oddalonych od kolejnych nasadzeń w formie jednego lub dwóch rzędów o co najmniej 10 m, ale nie więcej niż 30 m. Drzewa i krzewy powinny być posadzone w odległość 3 m od siebie. W tym celu powinno użyć się co najmniej 3 różnych gatunków lub rodzajów drzew lub krzewów, przy czym co najmniej 51 proc. muszą stanowić gatunki lub rodzaje liściaste. Natomiast najmniej liczny gatunek lub rodzaj drzew lub krzewów spośród trzech najliczniejszych powinien wynosić minimum 10 proc. Nowe nasadzenia trzeba zabezpieczyć albo 3 palikami, albo repelentami, albo osłonkami, albo wełną owczą (z tym że na tej samej powierzchni powinien zostać zastosowany tylko jeden rodzaj zabezpieczenia).

Beneficjent tej pomocy zobowiązany jest do utrzymania przez 5 lat od wypłaty wsparcia co najmniej 51 proc. minimalnej liczby sadzonek drzew i krzewów i do zabezpieczenia drzew i krzewów przed zwierzyną przez 3 lata.

Co istotne, wsparcie w ramach tej interwencji nie może być przyznane do gruntów, na których realizowane są zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne z PROW 2014-2020 czy PS WPR 2023-2027, ekologiczne z PROW 2014-2020 czy PS WPR 2023-2027 bądź ekoschematy.

 

  


oprac, e-red, ppr.pl na podst źródło: ARiMR


POWIĄZANE

Komisarz Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski przekazał, że na najbliższym i ostatn...

Do końca lipca br. rzemieślniczy Browar PINTA planuje uruchomić nową linię do pu...

Skuteczne ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu wymaga wcześniejs...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę