aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zwycięskie projekty SGGW

26 marca 2020
Zwycięskie projekty SGGW

Pięć zespołów naukowych ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wygrało konkurs „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”, realizowany przy udziale Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej I, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1. Dzięki dofinansowaniu projekty będą rozwijane i komercjalizowane w prężnie działających start-upach wdrażających wynalazki SGGW, przy pełnym wsparciu ze strony SGGW.

 

Innowacyjne proszki miodowe dla przemysłu spożywczego i paszowego

Kierownik projektu/pomysłodawca: dr hab. Katarzyna Samborska
Wsparcie: dr inż. Artur Wiktor, dr inż. Aleksandra Jedlińska

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych proszków miodowych. Aktualnie, miód w proszku jest wytwarzany metodą suszenia rozpyłowego z zastosowaniem nośników suszarniczych, wśród których najpopularniejszym jest maltodekstryna. Innowacja w projekcie polega na zastąpieniu maltodekstryny przez inne składniki, co pozwala na wytworzenie produktów o tzw. czystej etykiecie, a także o mniejszej zawartości nośnika i poprawionych właściwościach biologicznych. Aktualnie rozpatrywana technologia jest na poziomie gotowości technologicznej 5, celem projektu jest weryfikacja i opracowanie technologii w skali rzeczywistej (podniesienie poziomu gotowości do 9).

Konkurencyjne, aktualnie dostępne na rynku rozwiązania dotyczące wytwarzania miodu w proszku opierają się na nośniku, którym jest maltodekstryna, nie wykazująca właściwości funkcjonalnych. Ponadto rozwiązania te pozwalają otrzymać proszek miodowy o maksymalnej zawartości miodu do 50% (reszta to nośnik – maltodekstryna). Natomiast stosowanie płynnego miodu w skali produkcyjnej jest ograniczone ze względu na trudności z dozowaniem i czyszczeniem linii technologicznych. Innym negatywnym aspektem płynnego miodu jest jego krystalizacja i konieczność ponownego upłynniania. Zaproponowane innowacyjne produkty są zgodne z tzw. mega trendami w produkcji żywności, do których należy zaliczyć m.in.: clean label (czysta etykieta), unikanie stosowania dodatków do żywności, zastępowanie ich produktami naturalnymi, poszukiwanie produktów o właściwościach funkcjonalnych. Innowacyjne proszki miodowe zawierają nawet do 80% miodu, a pozostałe składniki to błonnik lub mleko, wykazujące właściwości funkcjonalne. Badania pilotażowe wykazały, że otrzymane proszki miodowe charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną (aktywnością przeciwutleniającą, zawartością polifenoli), porównywalną z miodem w formie płynnej.

Uniwersalne prozdrowotne szczepionki startowe dla przetwórstwa spożywczego (szczepionki "szyte na miarę")

Pomysłodawca/zespół: dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska, dr hab. Dorota Zielińska

Celem projektu jest opracowanie i skonstruowanie innowacyjnych szczepionek startowych do fermentacji żywności. Innowacyjność produktu charakteryzuje się wykorzystaniem własnych drobnoustrojów z wewnętrznej kolekcji, pozyskanych z żywności tradycyjnej i regionalnej. Wykorzystanie podanego rozwiązania pozwoli wytworzyć produkty odznaczające się wysoką liczbą bakterii probiotycznych i dobrą jakością sensoryczną. Szczepionki będą indywidualnie dopasowywane do procesu produkcji.

Rozwój zarówno nowych technologii (poprzez modelowanie składu produktu, zwiększanie dostępności bioaktywnych składników) jak i pojawianie się proekologicznych trendów żywieniowych umożliwia pozyskanie nowej grupy świadomych konsumentów. Grupa ta staje się dla innowacyjnego producenta docelową. Decydującym czynnikiem dla konsumentów z tej grupy, nie jest tylko cena produktu, ale także zaplecze technologiczne przedsiębiorstwa, w tym dział badań i rozwoju produktów (ang. Research and Developement – R&D) jak i sprawna komunikacja dotycząca wartości dodanych do produktów. Bakterie kwasu mlekowego są najczęściej stosowane w środkach spożywczych jako probiotyki i jako suplementy diety, ze względu na cenne właściwości technologiczne oraz długą historię bezpiecznego stosowania. Wyjątkowe cechy poprawy zdrowia są szczepozależne. Sugeruje się, że wybór odpowiedniego szczepu probiotycznego do stosowania w żywności lub w preparatach probiotycznych, powinien opierać się na jego zdolności do poprawy odpowiedzi immunologicznej jelit. Poszukiwanie nowych szczepów probiotycznych jest obecnie istotnym celem świata nauki i przemysłu. Naukowcy są zgodni, że izolacja i charakterystyka nowych szczepów jest wciąż potrzebna, szczególnie w krajach rozwijających się, ale także w Polsce, głównie w celu projektowania żywności probiotycznej, gdzie wciąż jest ograniczony dostęp do szczepów probiotycznych, szczególnie wśród małych zakładów, na przykład mleczarskich. Opłacalność ze współpracy to przede wszystkim: możliwości praktycznego zastosowania wyników badań – dopasowana do stosowanej technologii procedura „know-how” dotycząca wytwarzania uniwersalnej szczepionki startowej; potencjalni odbiorcy – zakłady przetwórstwa spożywczego nastawione na rozwój innowacyjnych wyrobów z dodatkiem bakterii probiotycznych; sposoby transferu wyników projektu do gospodarki – prezentowanie wyników projektu na konferencjach naukowych, jak i na targach branżowych, publikacje w prasie branżowej.

ProgFood

Kierownik projektu/pomysłodawca: dr inż. Elżbieta Rosiak

Celem projektu jest opracowanie matematycznych modeli prognostycznych obejmujących jako zmienne niezależne warunki produkcji i surowiec zainteresowanych przedsiębiorców. Opracowany model pozwoli na uzyskanie informacji o zachowaniu populacji bakterii w produkcie lub grupie produktów. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie bezpieczeństwa produktu i bezpiecznego terminu przydatności.

Pomysł polega na wykorzystaniu narzędzi matematyczno-statystycznych do opisu zachowania populacji drobnoustrojów i oceny prawdopodobieństwa powtarzalności tego zachowania na podstawie danych empirycznych uzyskanych w trakcie cyklu przechowalniczego produktu z uwzględnieniem różnych wariantów warunków środowiska. Obecnie wiele firm nie wykonuje kosztownych badań mikrobiologicznych w całym cyklu przechowalniczym swoich produktów. Bez informacji jak szybko namnaża się mikroflora saprofityczna i patogenna trudno ustalać termin przydatności i bezpieczeństwo. Często producenci zaniżają czas bezpieczeństwa produktów w obawie przed odpowiedzialnością prawną. Często także nie mają świadomości zagrożeń które za pośrednictwem ich produktów trafiają do łańcucha żywnościowego. Precyzyjne prognozowanie ułatwi ocenę ryzyka mikrobiologicznego żywności, opracowanie planów bezpieczeństwa żywności, ograniczy marnotrawstwo żywności oraz projektowanie nowych produktów.

Technologia wytwarzania żywności o obniżonej zawartości poliamin jako potencjalnej Żywności Specjalnego Przeznaczenia Medycznego (ŻSPM) do zapobiegania lub łagodzenia neuropatii obwodowej u pacjentów onkologicznych poddawanych chemioterapii oraz do zapobiegania lub łagodzenia bólu u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.

Kierownik projektu/pomysłodawca: dr Krzysztof Szajko
Wsparcie: dr hab. Rafał Wołosiak, dr hab. Tomasz Florowski, dr hab. Krzysztof Dasiewicz, dr inż. Elwira Worobiej, dr inż. Marta Ciecierska

Pomysł dotyczy opracowania technologii zmniejszania zawartości wybranych poliamin w procesie produkcji żywności z surowców naturalnych. Badania naukowe dostarczają obszernego zakresu wiedzy na temat poliamin w procesach przekaźnictwa nerwowego, w tym sygnałów bólowych. Poprzez specjalną dietę, ubogą w poliaminy, stworzoną w oparciu o odpowiednio przetworzone surowce pokarmowe, zastosowaną u pacjentów można w pewnych okolicznościach zapobiegać lub łagodzić ból wynikający z aktualnego stanu ich zdrowia. Jak do tej pory nie została opracowana technologia pozwalająca wytwarzać produkty żywnościowe o obniżonej zawartości poliamin z naturalnych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które same w sobie zawierają poliaminy. Realizacja pomysłu wytwarzania innowacyjnych produktów żywnościowych spełniających powyższe założenie składałaby się z: 1/ opracowania procedur procesów technologicznych w zakresie różnych grup produktów spożywczych: przetworów mleka, zbóż, mięsa, owoców, warzyw i innych, 2/opracowania, w oparciu o innowacyjne produkty spożywcze, propozycji zbilansowanych pod względem energetycznym, odżywczym, zawartości witamin i minerałów zestawów posiłków dla pacjentów oraz 3/ przeprowadzenie postępowań przygotowawczych (ekspertyzy, opinie środowiska lekarskiego) zmierzających do stworzenia podstaw projektu przeprowadzenia badań klinicznych opartych o zastosowanie innowacyjnej ŻSPM. Dotychczas w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na SGGW w Warszawie udało się otrzymać wybrane produkty żywnościowe pozbawione poliamin według pomysłu autora, przy zachowaniu ich wartości odżywczej. Wyzwaniem technologicznym jest zatem rozszerzenie portfolio produktów oraz przełożenie technologii ze skali laboratoryjnej na skalę półtechniczną a następnie przemysłową.

Produkt, który powstałby w wyniku realizacji pomysłu, mógłby być pierwszym w skali globalnej pokarmem stworzonym w oparciu o naturalne surowce spożywcze, który mógłby stać się naturalnym czynnikiem wspomagającym lub ograniczającym użycie istniejących leków przeciwbólowych, często mających negatywne skutki uboczne swojego działania. Zastosowanie produktu stworzonego w oparciu o naturalne surowce spożywcze dawałoby zdecydowanie większy komfort życia pacjentów w stosunku do odżywiania zastępczymi produktami spożywczymi. Mógłby również stanowić podstawę diety dla pacjentów onkologicznych. Należy podkreślić, że produkt tworzyłby dla siebie rynek gdyż nie ma taniej, przemysłowej metody wytwarzania żywności zubożonej w poliaminy. Wyniki badań podstawowych oraz podejmowane próby obniżenia dostępności poliamin innymi metodami uzasadniają podjęcie prac zaplanowanych w projekcie i ich sens ekonomiczny. Powłoki funkcjonalne

Pomysłodawca/zespół: dr inż. Tomasz Żelaziński, dr hab. inż. Adam Ekielski

Ideą pomysłu jest wytworzenie „inteligentnej” w pełni biodegradowalnej naturalnej biopowłoki o zmniejszonej przepuszczalności dla gazów i cieczy, nanoszonych metodą natryskową. Produktami wykorzystywanymi do produkcji powłok będą głównie naturalne polimery pochodzenia roślinnego wraz z dodatkami funkcyjnymi, które posłużą do wytworzenia innowacyjnej skrobi termoplastycznej TPS. Wytworzenie nowoczesnych powłok umożliwi zwiększenie możliwości aplikacji różnego rodzaju produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego na potrzeby wytwarzania innowacyjnych biokompozytów wpisujących się w zasadę „zero waste”.

Funkcjonujące obecnie produkty biodegradowalne (opakowaniowe) to głównie wyroby z papieru (lub z dodatkiem celulozy), które należą do grupy surowców biodegradowalnych wysokoprzetworzonych. Ich głównym ograniczeniem jest skomplikowana i kosztowna produkcja surowca. Nowe produkty biodegradowalne, wzmacniane funkcjonalnymi powłokami na bazie TPS umożliwią wytwarzanie nowych biokompozytów, których główny składnik będą mogły stanowić uboczne materiały przetwórstwa rolno-spożywczego. Szersze wykorzystanie tych surowców jest korzystne zarówno ze względów ochrony środowiska jak również warunków ekonomicznych.

WAB-620x500o.png

 

infowire.pl


POWIĄZANE

Kampania #PlantHealth4Life powraca! Europa jednoczy swoje wysiłki na rzecz zdrow...

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto zostało ustanowione przez Orga...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę