aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Wiadomość

4 maja 2007
1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozwoju przedsiębiorczości na wsi spełnia rolę znaczącą. ARiMR bierze udział we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej poprzez:

    * dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa,
    * realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa,
    * realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji,
    * produkcji mięsa,
    * wspieranie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych tworzących nowe, stałe miejsca pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich oraz gminach miejsko-wiejskich, gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej,
    * wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn rolniczych,
    * udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa,
    * pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalnościach poza rolniczych,
      dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Pomoc w ubieganiu się o kredyty ARiMR zapewniają lokalne ośrodki doradztwa rolniczego. Informacje o zasadach ubiegania się o kredyty ze środków ARiMR są publikowane także w prasie rolniczej. Można uzyskać je także pod adresem internetowym: www.arimr.gov.pl, a także adresem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II nr 79, 00-175 Warszawa
tel.860-29-50, 860-28-90, 860-28-60,
fax. 860-28-97, 860-28-98,
e-mail: info@arimr.gov.pl.


2. Fundusz Pracy.


Organy samorządu terytorialnego zatrudniającego bezrobotnego w ramach robót publicznych trwających dłużej niż siedem dni w miesiącu są uprawnione do częściowej refundacji z Funduszu Pracy rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. Stosowny wniosek w tym zakresie składa się do powiatowego urzędu pracy.

Ponadto środki z Funduszu Pracy przeznacza się między innymi na finansowanie:

1) pożyczek na uruchomienie działalności gospodarczej dla bezrobotnych,

2) pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla pracodawców,

3) na organizowanie prac interwencyjnych(przy zatrudnieniu bezrobotnych) dla organizatorów tych prac,

4) pożyczek na utworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko wiejskich, a także miast do 20 tys mieszkańców. Pożyczki te udzielane są na wniosek pracodawcy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem wybranych banków.

5) części kosztów(do 30%) związanych z realizacją zadań na rzecz bezrobotnych wykonywanych w ramach działań statutowych przez organizacje i instytucje. Stosowny wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków zainteresowane instytucje mogą przekazywać poprzez lokalne władze samorządowe do Krajowego Urzędu Pracy.

Wnioski o dofinansowanie działań wymienionych w punktach 1-3 kieruje się do powiatowych urzędów pracy.

Uregulowania prawne:

Ustawa z 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.(Dz.U.97.25.128).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 marca 1995r w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.(Dz.U.95.38.189).

3. Kredyt z Banku Światowego na aktywizację obszarów wiejskich.

W roku 2000 uruchomiona została pożyczka z Banku Światowego na Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). Zadaniem Programu jest wniesienie wkładu finansowego, inwestycyjnego oraz wiedzy i umiejętności w szeroko rozumiany rozwój gospodarczy wsi i wsparcie realizacji Średniookresowej strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz Spójnej polityki strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Określono trzy główne cele Programu:

    * zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich,
    * wsparcie procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego,
    * pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

Program jest współfinansowany kwotą 120 mln USD z kredytu Banku Światowego, a łącznie ze środkami krajowymi (samorządowymi, rządowymi i innymi) budżet Programu wynosi równowartość 301 mln USD.

Realizacja Programu jest przewidziana na okres 4 lat. Obok programu SAPARD jest to drugi z dużych programów, jakie mają w bieżącym roku i w następnych latach wesprzeć restrukturyzację obszarów wiejskich w Polsce.

Decyzje strategiczne dotyczące Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich podejmowane są przez Krajowy Komitet Sterujący (KKS). Decyzje odnośnie oceny i kwalifikowania poszczególnych projektów do finansowania ze środków kredytu Banku Światowego będą podejmowane na szczeblu województwa przez Regionalny Komitet Sterujący (RKS) pod przewodnictwem Marszałka. Podstawą do decyzji będzie ocena projektów dokonywana przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu lub (w przypadku projektów infrastrukturalnych) przez Regionalny Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednymi z ważniejszych kryteriów przy kwalifikowaniu projektów do finansowania w ramach PAOW będzie pozytywny wpływ na tworzenie miejsc pracy, zbieżność z celami strategii rozwoju regionalnego, akceptacja społeczna, efektywność ekonomiczna i inne.

Szczegółowe informacje na temat Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich można uzyskać w internecie pod adresem www.fapa.com.pl/jkp, pod adresem: e-mail: jkp@fapa.com.pl lub telefonicznie (022) 623-17-51.


4. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej "Counterpart Fund".


Kredytowanie przedsięwzięć w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej, tworzącej nowe miejsca pracy na wsi:

A/ Kredyty na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich z dopłatami do odsetek ze środków funduszu pracy realizowanymi przez Krajowy Urząd Pracy oraz z poręczeniami /gwarancjami/ kredytowymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przedmiotem kredytowania mogą być nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie małej przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U.z 2000 r. Nr 14, poz. 176, art. 2, ust. 2) na terenach wiejskich lub w miastach do 15 tys. mieszkańców, ze szczególną preferencją dla gmin uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w tym zwłaszcza dla rejonów byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (ppgr), obejmujące:

    * zakup, budowę, rozbudowę, modernizację lub adaptację obiektów produkcyjno-usługowych,
    * wyposażenie inwestycyjne tych obiektów w maszyny, urządzenia i ręczne narzędzia pracy, w tym również w środki transportowe jednoznacznie związane z realizowanym przedsięwzięciem.

O kredyt mogą ubiegać się:

    * rolnicy i członkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze objętym kredytowaniem,
    * osoby prawne i spółki prawa cywilnego działające na obszarze objętym kredytowaniem,
    * osoby fizyczne i osoby prawne spoza obszaru objętego kredytowaniem, ale tylko w przypadku, gdy inwestycja jest realizowana na terenie objętym kredytowaniem.

We wszystkich tych przypadkach rekrutacja nowych (dodatkowych) pracowników powinna być prowadzona - z wyjątkiem koniecznych specjalistów - z terenu objętego kredytowaniem.

O kredyt nie mogą ubiegać się jednostki państwowe ani spółdzielcze.

Kredyty mogą być udzielane do wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego, a pozostałe 20% stanowią środki własne inwestora. Maksymalne jednostkowe kwoty kredytu nie mogą przekroczyć:

    * 25.000 zł. na jedno miejsce pracy powstające w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,
    * 200.000 zł. na jedno zadanie inwestycyjne.

Kredyty mogą być udzielane na okres do 5 lat wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 roku. łączne oprocentowanie kredytów wynosi 0,84 stopy redyskonta weksli NBP, z czego część odsetek pokrywana jest dopłatami ze środków Funduszu Pracy realizowanymi przez KUP lub jego następców prawnych. Wysokość dopłat KUP do oprocentowania - również zależna od poziomu podstawowych stóp procentowych NBP, wynikająca z formuł zdefiniowanych w regulaminie kredytowania - jest zróżnicowana w zależności od tego, czy nowe miejsca pracy dla bezrobotnych tworzone są w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym - Dz.U. Nr 110 z 1999 r. poz. 1264), czy też na innych terenach. Pozostała część odsetek płacona jest przez kredytobiorcą i wynosi obecnie (czerwiec 2000 r.): w przypadku kredytów udzielanych pracodawcom na utworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym: - 5,05% rocznie, a w przypadku kredytów udzielanych pracodawcom na utworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych w pozostałych powiatach (gminach): - 9,35% rocznie.

W przypadku, gdy wniosek o kredyt składają osoby fizyczne lub prawne zamierzające utworzyć nowe miejsca pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych będących byłymi pracownikami ppgr bądź członkami ich rodzin, lub też mieszkańcami osiedli popegeerowskich, to mogą one ubiegać się o uzyskanie poręczenia tego kredytu przez Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) według zasad i procedur stosowanych przez tę Agencją.

Ponadto pracodawcy, którzy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej utworzą nowe miejsca pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych, byłych pracowników ppgr bądź najbliższych członków ich rodzin, mogą ubiegać się w oddziałach terenowych AWRSP o refundacją przez AWRSP części kosztów wynagrodzenia zatrudnianych bezrobotnych według zasad stosowanych przez tę Agencją. Refundacja taka dotyczy części wynagrodzeń nie więcej niż 10 nowozatrudnionych bezrobotnych, może obejmować okres do 24 miesięcy od zawarcia umowy o refundacji i wynosi miesięcznie równowartość 50% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracą pracowników, ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski w tych sprawach zainteresowani składają we właściwych terytorialnie oddziałach AWRSP.

Podstawą udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o kredyt złożony w banku kredytującym - obecnie jest nim BIG Bank Gdański SA i wszystkie jego oddziały. Równocześnie Fundusz finalizuje negocjacje z Zarządem Kredyt Banku SA w sprawie tego banku do rozszerzonej obsługi tej linii kredytowej.

B/ Mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich.

Od stycznia 2000 r. Fundusz rozpoczął wdrażanie nowej, specyficznej linii kredytowej, adresowanej głównie do młodzieży i mniej zasobnych mieszkańców terenów wiejskich, w zakresie udzielania preferencyjnych mikrokredytów na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich. Linia ta ma charakter pilotażowy i obsługiwana jest - na podstawie umów o współpracy z Funduszem - przez wybrane banki spółdzielcze w kilku województwach (woj. lubelskie, lubuskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i podlaskie), na terenie ograniczonym zakresem działania tych banków spółdzielczych, w celu zebrania informacji i doświadczeń uzasadniających i umożliwiających stopniowe rozszerzanie jej zasiągu, zwłaszcza na obszary podwyższonego wskaźnika bezrobocia. Mikrokredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, które są realizowane na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem produkcji rolnej oraz wszelkiej działalności związanej z produkcją, handlem oraz wyszynkiem napojów alkoholowych. Mikrokredyty mogą być udzielane tylko na działalność gospodarczą już prowadzoną lub przewidzianą do rozpoczęcia, w trybie art. 8 i 9 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.

O mikrokredyty mogą ubiegać się:

    * rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby fizyczne a także spółki cywilne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze gmin objętych programem mikrokredytów ze środków Funduszu, spełniające warunki regulaminu kredytowania,
    * osoby fizyczne i spółki prawa cywilnego spoza obszaru objętego programem mikrokredytów, jeśli ich działalność gospodarcza jest zarejestrowana i prowadzona na terenie gmin objętych programem mikrokredytów ze środków Funduszu.

Mikrokredyty mogą być udzielane: w wysokości, na okres, oprocentowaniu płaconym przez kredytobiorcę:

    * w plafonie A - do 10.000 zł, do 12 miesięcy, 0,50 stopy redyskonta weksli NBP,
    * w plafonie B - do 15.000 zł, do 18 miesięcy, 0,60 stopy redyskonta weksli NBP,
    * w plafonie C - do 20.000 zł, do 24 miesięcy, 0,70 stopy redyskonta weksli NBP.

Na dzień 1.06.2000 r. to oprocentowanie wynosi odpowiednio: w plafonie A - 10 % rocznie, w plafonie B - 12 % rocznie i w plafonie C - 14 % rocznie.

Podstawą udzielenia mikrokredytu stanowi pisemny wniosek o mikrokredyt złożony w banku kredytującym.

Mikrokredyty na finansowanie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich udzielane są przez następujące banki spółdzielcze i ich oddziały(wg. stanu na 1.06.2000r): Bank Spółdzielczy w Lubinie, Bank Spółdzielczy w Oławie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Sanoku , Bank Spółdzielczy w Suwałkach, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku oraz oddział Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Lesznie.

Informacje w sprawie zasad zaciągania kredytów i udzielania dotacji oraz składania wniosków można uzyskać w internecie www.efrwp.com.pl lub pod adresem:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej "Counterpart Fund"
Al.Reymonta 12a, 01-842 Warszawa
tel.(022)663-75-01,639-87-63;
fax:663-17-29
e-mail; efrwp@polbox.com, .


5. Fundacja Wspomagania Wsi.


W roku 2000 Fundacja Wspomagania Wsi będzie realizować następujące programy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości nas wsi:

1. Mikropożyczki.

Program polega na połączeniu szkoleń i doradztwa z możliwością uzyskania pożyczki przez osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej lub pragnące rozwinąć swoje małe przedsiębiorstwa.

Jest on skierowany do:

    * bezrobotnych mieszkańców osiedli popegeerowskich, młodzieży wiejskiej,
    * rolników, którzy z różnych względów nie mogą uzyskać zadowalającego dochodu z pracy na swoim gospodarstwie,
    * osób zamieszkujących na terenach wiejskich i w małych miastach , które prowadzą swoje małe przedsiębiorstwa, ale nie mogą uzyskać pożyczki z banku ze względu na brak koniecznych zabezpieczeń.

O pożyczkę mogą się starać osoby indywidualne lub zorganizowane w grupy.

Głównym celem tworzenia grup jest umożliwienie ich członkom wzajemnego poręczania pożyczek.

Pożyczkę można otrzymać na:

    * produkcję (z wyłączeniem produkcji rolniczej, leśnej i łowiectwa),
    * usługi (w tym turystykę, agroturystykę, usługi budowlane i transportowe),
    * oraz handel (w tym handel obwoźny).

Wysokość kolejnych, możliwych do otrzymania, pożyczek wynosi:

A o wysokości do 3 000zł.,

B o wysokości do 5 000zł.,

C o wysokości do 10 000zł.,

D o wysokości do 15 000zł.

Pożyczkobiorca nabywa prawo do ubiegania się o kolejną pożyczkę po zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu i spłaceniu poprzedniej. W niektórych wypadkach dopuszcza się jednak zmianę kolejności pożyczek. Suma udzielonych pożyczek nie może przekroczyć 18 000 zł. Niezbędnym warunkiem uzyskania pożyczki D jest zatrudnienie na stałe jednego pracownika. Oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie od 7 do 14 % w zależności od wysokości pożyczki i liczby członków w grupie pożyczkowej.

Okresy spłaty pożyczek są zróżnicowane w zależności od ich wysokości i wynoszą np.: do 12 miesięcy dla pożyczek A (w tym karencja do 2 miesięcy) i do 24 miesięcy dla pożyczek D.

Obsługę programu na poziomie powiatu lub gminy zapewniają doradcy pożyczkowi, którzy współpracują z Fundacją. Są oni w bezpośrednim kontakcie z pożyczkobiorcami, pomagają przy opracowaniu planu przedsięwzięcia, wniosku o pożyczkę, a następnie przy bieżącym rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem mini przedsiębiorstwa.

Program jest realizowany we współpracy z władzami samorządowymi, powiatowymi urzędami pracy lub lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

2. Kredyty i pomoc dla grup producentów i rozwój przedsiębiorczości.

Kredyty na rozwój małej przedsiębiorczości.

Do 25.000zł., oprocentowanie stałe - 13% rocznie.

Warunkiem uzyskania kredytu jest utworzenie 1 miejsca pracy w ciągu roku od podpisania umowy

Do 50.000zł., oprocentowanie stałe - 15% rocznie. Warunkiem uzyskania kredytu jest utworzenie 2 miejsc pracy w ciągu roku od podpisania umowy

Kredyty na działalność agroturystyczną.

Kredyty udzielane będą do kwoty 15.000zł., oprocentowanie stałe - 13% rocznie.

Kredyty udzielane będą na okres do 3 lat wraz z możliwością uzyskania karencji w spłacie rat kredytu do 9 miesięcy.

Kredyty udzielane będą przez Banki ze środków Fundacji na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez nią wniosków kredytowych.

Pożyczki na budowę małych elektrowni wodnych.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nakładów inwestycyjnych lub 100.000zł., a jej oprocentowanie wynosi:

- dla pożyczek do 50 000zł. - 13% rocznie,

- powyżej 50.000zł. - 15% rocznie.

Pożyczki udzielane będą na okres do 5 lat wraz z możliwością uzyskania karencji w spłacie rat do 12 miesięcy.

Program obejmuje cały kraj. Na realizację programu przeznacza się kwotę 1 500 000 zł.

Wspomaganie grup producentów wiejskich.

Celem programu jest zwiększanie dochodowości produkcji, jakości towarów oraz podnoszenie konkurencyjności producentów poprzez tworzenie grup i pomoc w osiąganiu samodzielności przez już istniejące grupy.

W każdym roku do udziału w programie będzie kwalifikowanych około 10 grup na różnym poziomie zaawansowania, prowadzących działalność rolniczą lub pozarolniczą.

Grupa zakwalifikowana do udziału w programie będzie mogła w nim uczestniczyć nie dłużej niż 3 lata, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów wskazujących, że zmierza do osiągnięcia pełnej samodzielności organizacyjnej i ekonomicznej.

W ramach programu będą oferowane m.in. szkolenia dla członków grup, szkolenia specjalistyczne dla liderów, sprzęt biurowy, dotacje na koszty rzeczowe i osobowe, pożyczki oraz bezpośrednia pomoc ekspertów w sprawach organizacyjnych i działaniach na rynku.

Wymagany będzie udział własny wzrastający z upływem czasu, aż do osiągnięciaprzez grupę pełnej samodzielności.

Program będzie wspomagał również związki grup producentów oraz działania branżowe, regionalne lub ogólnokrajowe. W roku 2000 program realizowany jest w województwach: Podkarpackim,Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim i Lubelskim.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad zaciągania kredytów i udzielania dotacji można uzyskać w internecie: www.fww.org.pl. lub pod adresem:

Fundacja Wspomagania Wsi,
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
tel/fax +48 22 6320076, 6321484, 6321462, 6321396, 6329705
e-mail : fww@fww.org.pl


6. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa(FDPA).


FDPA realizuje następujące programy pomocy wspierające rozwój przedsiębiorczości wiejskiej:

1.Program promocji przedsiębiorczości wiejskiej (REP).

Zadaniem Programu jest tworzenie, w wyniku działalności mikropożyczkowej, nowych pozarolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich. Pożyczkobiorcy Fundacji, oprócz pożyczki, otrzymują także darmowy pakiet usług doradczo-szkoleniowych w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. FDPA jest pionierem w udzielaniu pożyczek w skali mikro wyłącznie na obszarach wiejskich. Od 1993r., kiedy program zaczął swą działalność, udzielono około 1250 mikro-pożyczek na kwotę prawie 11 mln. 500 tys. zł. i stworzono ponad 2000 stałych i sezonowych miejsc pracy. Stosunkowo nowym produktem mikropożyczkowym są pożyczki grupowe. Skierowane są one m.in. do grup producenckich i udzielane są na korzystnych warunkach. FDPA wspiera finansowo te działania, które przyczyniają się do powiększania wartości dodanej produkcji rolnej (np. konfekcjonowanie produktów, przetwórstwo pierwotne) oraz umieszczania produktu na rynku bez udziału pośredników.

2.Program Integracji z Unią Europejską /EIP/.

Program przygotowuje polską wieś do funkcjonowania w ramach struktur unijnych.

Wspieranie rozwoju lokalnego - w ramach programu informacyjno-szkoleniowego FDPA współpracuje ze społecznościami lokalnymi, liderami władz lokalnych, organizacjami biznesowymi i reprezentacjami kobiet na terenach wiejskich. Współpraca obejmuje stymulowanie praktycznych działań, szkolenia i dyskusje na temat korzyści płynących z integracji z UE, problemów lokalnych, potrzebie planowania rozwoju i mobilizacji mieszkańców do wykorzystania środków przedakcesyjnych (m. in. SAPARD).

Szkolenia dla producentów rolnych - w ramach działań wspierających współpracę między przemysłem przetwórczym a producentami rolnymi, FDPA prowadzi szkolenia dla grup producenckich; FDPA była inicjatorem budowy organizacji lobbyingowej, która podejmuje zadania sprzyjające integrowaniu się polskiego przemysłu rolno-spożywczego z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej.

Analiza i formułowanie rekomendacji dla polityki rozwoju obszarów wiejskich - FDPA stworzyła otwarte forum dyskusyjne dotykające polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Program pośredniczy w kontaktach pomiędzy decydentami i politykami na szczeblu krajowym i lokalnym, instytutami naukowymi i środowiskiem biznesu. Kładzie szczególny nacisk na wymianę informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami reprezentującymi sektor publiczny i prywatny, co sprzyja udziałowi różnych grup społecznych w procesie decyzyjnym.

udowa porozumienia między organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym - poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i doradczą FDPA wspiera współpracę organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; budowa koalicji organizacji pozarządowych ma za zadanie określenie roli tych organizacji w realizacji regionalnej polityki rozwoju oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w tym zakresie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej FDPA www.fdpa.org.pl lub pod adresem: e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
tel. 622 52 55,
fax. 622 52 45,
Warszawa, ul. Mokotowska 14.


7. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


W procesie rozwoju przedsiębiorczości czynny udział bierze Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizując inicjatywy ukierunkowane przede wszystkim na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja realizuje obecnie następujące programy: STEP II, STEP IFE, EXPROM II, III Wieloletni Program dla MSP, INICJATYWA.

Program STEP II finansowany jest ze środków PHARE Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia w ramach tego projektu są ukierunkowane na pomoc instytucjom i organizacjom działającym na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Aby skutecznie konkurować z najlepszymi firmami na rynkach zachodnich polscy przedsiębiorcy, stowarzyszeni w różnego rodzaju organizacjach i korzystający z usług instytucji statutowo powołanych do niesienia im pomocy, powinni mieć możliwość uzyskania rzetelnej informacji - nie tylko o potencjalnych korzyściach wynikających z integracji z Unią Europejską, ale także o możliwych zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi. Dlatego jedną z ważniejszych form działań Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju MSP jest upowszechnianie wiedzy o strukturach i mechanizmach gospodarczych w Unii. Głównym beneficjentem tych działań są organizacje mogące skutecznie dotrzeć do jak najszerszego grona najbardziej zainteresowanych - czyli do małych i średnich firm.

W celu szeroko pojętej pomocy polskim małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju eksportu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej- w ramach Programu PHARE - w porozumieniu z Komisją Europejską powierzył Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju MSP realizację Programu EXPROM II.

Wieloletni Program dla MSP jest pierwszym programem Komisji Europejskiej, w którym Polska uczestniczy na podobnych zasadach jak kraje członkowskie Unii. III Wieloletni Program dla MSP jest jednym z trzech komponentów programu Unii Europejskiej pod nazwą Zintegrowany Program dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Sektora Rzemiosła zarządzanym bezpośrednio w Brukseli przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada - w imieniu Ministerstwa Gospodarki - za realizację w Polsce działań związanych z rozpowszechnianiem informacji o programie i ułatwianiem polskim organizacjom gospodarczym dostępu do programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej fundacji: www.msp.org.pl lub pod adresami: e-mail: biuro@msp.org.pl
02-017 Warszawa, Al.Jerozolimskie 125/127
tel. 699 70 44/55,
fax. 699 70 46 /56.


8. Pomoc w ramach funduszu przedakcesyjnego UE "SAPARD".


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 29 czerwca 1999 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie programu SAPARD (Council Regulation (EC) No 1268/1999). Programu SAPARD zakłada ułatwienie wdrożenia dorobku prawnego UE i przygotowania rolnictwa i mieszkańców wsi do wyzwań związanych z wejściem krajów kandydujących w tym Polski do UE Przyjęta w Polsce strategia realizacji programu SAPARD w opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi programie operacyjnym wynika z analizy sytuacji na obszarach wiejskich a także w sektorze rolno-spożywczym. Ponadto uwzględnia konieczność dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku UE. Decyzje dotyczące wyboru celów i środków podjęte zostały w wyniku szerokiej konsultacji społecznej, w tym z przedstawicielami samorządu terytorialnego.

Program opereacyjny SAPARD oparty jest na dwóch osiach priorytetowych:

- Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego,

- Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy.

Zamierzeniem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy obiema osiami priorytetowymi, zarówno w zakresie celów jak i podziału środków finansowych SAPARD.

W ramach powyższych osi priorytetowych w latach 2000-2006 podjęte zostaną następujące działania:

Oś priorytetowa 1: Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego.

Działanie 1: Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych.

Schemat 1.1. Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu produktów pochodzenia zwierzęcego.

Schemat 1.2.: Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu owoców i warzyw.

Działanie 2: Inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Schemat 2.1: - Restrukturyzacja produkcji mleka.

Schemat 2.2. modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierząt rzeźnych.

2.2.1. Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego.

2.2.2. Odbudowa produkcji owczarskiej.

2.2.3. Modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu.

Schemat 2.3. Zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska w wyniku działalności rolniczej.

Oś priorytetowa 2: Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy.

Działanie 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich.

Schemat 3.1. Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Schemat 3.2. gospodarka odpadami stałymi.

Schemat 3.3. Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich.

Schemat 3.4. Zaopatrzenie w energię.

Schemat 3.5. Telekomunikacja.

Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Schemat 4.1. Dotacje na inwestycje w dziedzinie różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Schemat 4.2. informacja, marketing i promocja.

Schemat 4.3 programy rolno-środowiskowe i zalesianie (projekty pilotażowe).

W zasadzie większość działań zaproponowanych w programie operacyjnym sprzyjać będzie rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Program operacyjny został w październiku br. przyjęty przez Komisję Europejską. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracują nad wdrożeniem programu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialne jest za ogólną koordynację programu SAPARD w Polsce. Do pełnienia roli instytucji płatniczej i wdrażającej programu SAPARD Rząd Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczył Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z ogólnymi zasadami obsługi środków przedakcesyjnych, służby finansowe Komisji Europejskiej będą przekazywały środki finansowe z programu SAPARD na rachunek Narodowego Funduszu na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej.

Z rachunku Narodowego Funduszu środki będą przekazywane na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jako dysponenta budżetu państwa odpowiedzialnego za realizację programu SAPARD) na subkonto rachunku bieżącego budżetu państwa przeznaczone na środki bezzwrotne z Unii Europejskiej z programu SAPARD. Agencja Płatnicza będzie upoważniona do dokonywania transferu z tego subkonta bezpośrednio na rachunek beneficjentów. W przypadku transferów dla jednostek samorządu terytorialnego, przewidywana jest konieczność akceptacji takiego transferu przez wojewodę. Wynika ona z obowiązującego systemu prawnego, który:

    * przewiduje, że środki bezzwrotne z Unii Europejskiej są środkami publicznymi (por. ustawa o finansach publicznych);
    * <przekazywanie środków publicznych do jednostek samorządu terytorialnego może następować tylko za pośrednictwem wojewody (por. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Szczegółowe zasady transferu środków będą uwzględniały przepisy finansowe dla programu SAPARD, opracowane przez Komisje Europejską.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako instytucja wdrażająca programu SAPARD utworzyła 16 oddziałów regionalnych ARiMR, które będą realizować następujące zadania szczegółowe:

    * przyjmowanie pełnej dokumentacji projektów składającej się z wypełnionego wniosku wraz z załączonymi niezbędnymi dokumentami i pisemne potwierdzanie przyjęcia wniosku;
    * rejestrowanie wniosków;
    * dokonywanie oceny formalno - prawnej zgodności projektów i dokumentów z założeniami programu;
    * przeprowadzenie oceny ekonomicznej i technicznej wykonalności projektów;
    * przekazywanie projektów, zgodnych z wymogami programu, do dokonania rankingu oraz akceptacji Regionalnych Komitetów Sterujących (dla projektów o znaczeniu regionalnym) oraz przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dla projektów z zakresu działania 1);
    * podpisywanie umów wraz z harmonogramem realizacji projektu z beneficjentem programu;
    * monitorowanie i kontrola realizacji umowy podpisanej z beneficjantem.

Realizując zasady partnerstwa i subsydiarności na szczeblu regionalnym w proces podejmowania decyzji włączone zostaną Regionalne Komitety Sterujące. W skład Komitetów, utworzonych w każdym regionie (16) wchodzić będą przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i państwowych, partnerów społeczno-ekonomicznych oraz organizacji pozarządowych. Podstawowym zadaniem Regionalnych Komitetów Sterujących będzie przygotowanie rankingu projektów oraz ostateczna akceptacja do finansowania projektów z funduszy programu w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz projektów infrastrukturalnych z uwzględnieniem ich zgodności z priorytetami regionalnych programów rozwoju. Regionalne Komitety Sterujące działać będą w oparciu o statut. Posiedzenia Komitetów odbywać się będą stosownie do potrzeb.

Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie w ramach programu SAPARD oraz inne informacje będą publikowane w prasie rolniczej, a także będzie można je uzyskać w internecie na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: www.minrol.gov.pl, a także na stronach internetowych Agencji Reastrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, a także pisemnie lub telefonicznie pod adresem:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Departament Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych,
00-930 Warszawa, ul.Wspólna 30,
tel.(022) 623-25-55.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II nr 79, 00-175 Warszawa
tel.860-29-50, 860-28-90, 860-28-60,
fax. 860-28-97, 860-28-98,
e-mail: info@arimr.gov.pl.


Adresy i informacje kontaktowe poszczególnych instytucji:


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Tel. (22) 623 10 00

www.minrol.gov.pl       kancelaria@minrol.gov.pl


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
Tel. 0 800 38 00 84; (22) 860 29 23, 860 05 50
Fax. (22) 636 17 75

www.arimr.gov.pl       info@arimr.gov.pl


Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
Tel. (22) 729 66 34-38
Fax. (22) 729 72 91

www.cdr.gov.pl


Fundacja Fundusz Współpracy

ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa
Tel. (22) 622 84 64, 622 97 01
Fax. (22) 450 98 03

www.cofund.org.pl/agro-info


Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Belottiego 1
01-022 Warszawa
Tel. (22) 636 25 70-75
Fax. (22) 636 62 70

www.fww.org.pl


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA

ul. Marymoncka 32B m. 19
00-175 Warszawa
Tel. (22) 864 03 90

www.fdpa.org.pl       fdpa@fdpa.org.pl


Fundacja Programów Dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Tel. (22) 623 15 15, 623 16 03
Fax. (22) 628 93 87

www.fapa.com.pl       fapa@fapa.com.pl


Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Al. Reymonta 12A
01-824 Warszawa
Tel. (22) 663 75 01, 639 87 63
Fax. (22) 663 17 29

www.efrwp.com.pl       efrwp@efrwp.com.pl


Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa

ul. Nałęczowska 135
60-472 Poznań
Tel. (61) 822 14 30

www.fundacja-wpr.pl       fundacja_wpr@wp.pl 

POWIĄZANE

Rozpoczyna się II edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turys...

Co  dziesiąte jabłko uprawiane w Europie pochodzi z Południowego Tyrolu, z tego ...

Włochy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, a Rzym, Mediolan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę