aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARR informuje

14 kwietnia 2015
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 4 maja br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478). Zgodnie z art. 34 ww. ustawy działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania: biopłynów,  energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii, będzie stanowić działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i wymagać będzie wpisu do rejestru wytwórców biopłynów prowadzonego przez Prezesa ARR.
Kto może starać się o wpis do rejestru wytwórców?
O wpis do rejestru wytwórców biopłynów może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:
1)    posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów,
2)    dysponuje odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie ww. działalności gospodarczej.
Ważne!
Aby uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego w pierwszej kolejności należy uzyskać numer rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP), który będzie wykorzystywany w dalszych kontaktach z ARR. W tym celu należy złożyć w OT ARR lub Centrali ARR wypełniony formularz WPR_P1_f1 .
 
Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców
Po uzyskaniu numeru rejestracyjnego w CRP, przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć w Centrali ARR:
1)  Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów,
2)  Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
3)  Oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii,
4)  dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej.
ARR opracuje i udostępni na swojej stronie internetowej szczegółowe warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów, a także formularz wniosku o wpis do rejestru oraz wzory oświadczeń, do wykorzystania przez przedsiębiorców. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione przed wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Opłata skarbowa
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru wytwórców biopłynów, będzie podlegać opłacie skarbowej w następującej wysokości:
 
Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej    Stawka opłaty skarbowej       
Dokonanie wpisu do rejestru wytwórców biopłynów    616 zł       
Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców biopłynów, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej    308 zł       
Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru wytwórców biopłynów    10 zł       
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii    17 zł    
Opłatę skarbową należy wnosić do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Śródmieście – Wydział Budżetowo-Księgowy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, albo na jego rachunek bankowy nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem określającym czynność urzędową np. “Opłata skarbowa: Wpis do rejestru wytwórców biopłynów”.
 
Wpis do rejestru wytwórców biopłynów
Prezes Agencji Rynku Rolnego dokona wpisu do rejestru wytwórców biopłynów w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z oświadczeniami. Po dokonaniu wpisu w rejestrze wytwórców biopłynów, Prezes ARR wyda zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu do przedmiotowego rejestru.
Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu wpisu do rejestru
Wytwórcy po uzyskaniu wpisu do rejestru będą zobowiązani do:
1)    wykorzystywania do produkcji biopłynów wyłącznie biomasy lub ziarna zbóż pełnowartościowych;
2)    prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
a)  ilości oraz rodzaju biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystanych do wytworzenia biopłynów,
b)  ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów,
c)  ilości energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów;
3)    posiadania dokumentacji potwierdzającej datę:
a)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub
b)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub
c)  zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została wytworzona;
4)    przekazywania Prezesowi ARR sprawozdań kwartalnych zawierających informacje, o których mowa w pkt 2, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału;
5)    przekazywania Prezesowi ARR informacji, o których mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia:
a)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub
b)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub
c)  zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została wytworzona.
Informacje dodatkowe
1)     Wytwórcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii wytwarzają energię elektryczną wyłącznie z biopłynów na podstawie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wydanej na podstawie ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu dotychczasowym, zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórców biopłynów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. do dnia 3 czerwca br.
2)     Koncesje, o których mowa w pkt 1, wygasają:
a)    z dniem wpisu do rejestru wytwórców biopłynów,
b)    po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.
3)     Od dnia 1 stycznia 2016 r. energia elektryczna wytworzona z biopłynów będzie mogła być zaliczona na poczet realizacji krajowego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, wyłącznie wtedy, gdy biopłyny wykorzystane do wytworzenia tej energii będą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę