Agrolok_280518

ARR informuje

14 kwietnia 2015
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 4 maja br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478). Zgodnie z art. 34 ww. ustawy działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania: biopłynów,  energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii, będzie stanowić działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i wymagać będzie wpisu do rejestru wytwórców biopłynów prowadzonego przez Prezesa ARR.
Kto może starać się o wpis do rejestru wytwórców?
O wpis do rejestru wytwórców biopłynów może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:
1)    posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów,
2)    dysponuje odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie ww. działalności gospodarczej.
Ważne!
Aby uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego w pierwszej kolejności należy uzyskać numer rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP), który będzie wykorzystywany w dalszych kontaktach z ARR. W tym celu należy złożyć w OT ARR lub Centrali ARR wypełniony formularz WPR_P1_f1 .
 
Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców
Po uzyskaniu numeru rejestracyjnego w CRP, przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć w Centrali ARR:
1)  Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów,
2)  Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
3)  Oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii,
4)  dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej.
ARR opracuje i udostępni na swojej stronie internetowej szczegółowe warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów, a także formularz wniosku o wpis do rejestru oraz wzory oświadczeń, do wykorzystania przez przedsiębiorców. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione przed wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Opłata skarbowa
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru wytwórców biopłynów, będzie podlegać opłacie skarbowej w następującej wysokości:
 
Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej    Stawka opłaty skarbowej       
Dokonanie wpisu do rejestru wytwórców biopłynów    616 zł       
Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców biopłynów, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej    308 zł       
Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru wytwórców biopłynów    10 zł       
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii    17 zł    
Opłatę skarbową należy wnosić do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Śródmieście – Wydział Budżetowo-Księgowy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, albo na jego rachunek bankowy nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem określającym czynność urzędową np. “Opłata skarbowa: Wpis do rejestru wytwórców biopłynów”.
 
Wpis do rejestru wytwórców biopłynów
Prezes Agencji Rynku Rolnego dokona wpisu do rejestru wytwórców biopłynów w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z oświadczeniami. Po dokonaniu wpisu w rejestrze wytwórców biopłynów, Prezes ARR wyda zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu do przedmiotowego rejestru.
Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu wpisu do rejestru
Wytwórcy po uzyskaniu wpisu do rejestru będą zobowiązani do:
1)    wykorzystywania do produkcji biopłynów wyłącznie biomasy lub ziarna zbóż pełnowartościowych;
2)    prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
a)  ilości oraz rodzaju biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystanych do wytworzenia biopłynów,
b)  ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów,
c)  ilości energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów;
3)    posiadania dokumentacji potwierdzającej datę:
a)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub
b)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub
c)  zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została wytworzona;
4)    przekazywania Prezesowi ARR sprawozdań kwartalnych zawierających informacje, o których mowa w pkt 2, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału;
5)    przekazywania Prezesowi ARR informacji, o których mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia:
a)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub
b)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub
c)  zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została wytworzona.
Informacje dodatkowe
1)     Wytwórcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii wytwarzają energię elektryczną wyłącznie z biopłynów na podstawie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wydanej na podstawie ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu dotychczasowym, zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórców biopłynów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. do dnia 3 czerwca br.
2)     Koncesje, o których mowa w pkt 1, wygasają:
a)    z dniem wpisu do rejestru wytwórców biopłynów,
b)    po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.
3)     Od dnia 1 stycznia 2016 r. energia elektryczna wytworzona z biopłynów będzie mogła być zaliczona na poczet realizacji krajowego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, wyłącznie wtedy, gdy biopłyny wykorzystane do wytworzenia tej energii będą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.


POWIĄZANE

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęto we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Dzi...

Rolnictwo ekologiczne w Polsce zamiast spodziewanego dynamicznego rozwoju, od ki...

Przedstawiciele państw unijnych przyjęli we wtorek ostatecznie przepisy dotycząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę