aaa_TSW_2023
CTR_2023

Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego w roku 2003

18 czerwca 2003

W roku 2003 dla rolnictwa ekologicznego wysokość dotacji do większości rodzajów upraw ekologicznych jak i kosztów kontroli uległa podwyższeniu w porównaniu z rokiem 2002.

Ponieważ zasady udzielania dotacji zawarte w § 45 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002r. nie uległy zmianie i obowiązują w roku 2003, cytujemy je poniżej. Natomiast rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2003 r. "zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa", zostały wprowadzone nowe wysokości stawek dotacji określone w załącznikach 14 i 15 zmieniające odpowiednio załączniki 17 i 18, które z uwzględnieniem zmian załączamy poniżej.

Formularz wniosku na wypłacenie dotacji można uzyskać od upoważnionej jednostki kontrolnej (certyfikującej) podczas kontroli gospodarstwa rolnego - przeprowadzanej przez tę jednostkę.

Wypełniony wniosek przez rolnika, potwierdzony przez jednostkę kontrolną należy składać w wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie (tj. do dnia 31 października 2003r.) do właściwej terytorialnie Stacji Chemiczno-Rolniczej (adresy poniżej).
Pozostałe informacje: Wydział Rolnictwa Ekologicznego MRiRW Tel. 623 2466, 623 2573. 
(Wyciąg)

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 22 maja 2002 r.
(Dz.U. Nr 65, poz. 595)

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji.

§ 2. Dotacje są udzielane na zadania w ramach kwot wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na dany rok.

ROZDZIAŁ 9

Dotacje na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 45.1. Podmiotowi, który pod kontrolą:
1) realizuje program przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi, poświadczony pozytywnym wynikiem zawartym w protokole z kontroli przeprowadzonej przez upoważnioną jednostkę certyfikującą do kontroli i wydawania certyfikatów zgodności,
2) wytwarza w ekologicznym gospodarstwie rolnym produkty rolnictwa ekologicznego poświadczone certyfikatem zgodności, wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą do kontroli i wydawania certyfikatów zgodności
przysługuje dotacja: 
a) do 1 ha uprawy ekologicznej, według stawek określonych w załączniku nr 17 do rozporządzenia, za każdy hektar uprawy ekologicznej w gospodarstwie do 50 ha upraw ekologicznych; dla powierzchni od 50 do 100 ha upraw ekologicznych stawki dotacji obniża się o 50 %, a dla powierzchni powyżej 100 ha dotacja nie przysługuje,
b) na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw na zgodność prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi, według stawek określonych w załączniku nr 18 do rozporządzenia.

2. Wniosek o dotację, o której mowa w ust. 1, zawierający: 
1) numer i datę protokołu z kontroli gospodarstwa ekologicznego lub certyfikatu wystawionego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,
2) rodzaj i wielkość powierzchni kontrolowanych upraw ekologicznych,
3) datę kontroli przeprowadzonej w gospodarstwie przez jednostkę certyfikującą, o której mowa w ust. 1
podmiot składa do Stacji Chemiczno-Rolniczej nie później niż do dnia 31 października, która sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

3. Dyrektor Stacji Chemiczno-Rolniczej akceptuje wnioski o udzieleniu dotacji, sporządza zbiorcze zestawienie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Stacji Chemiczno-Rolniczej środki na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zostały uprzednio zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 3. Stacja Chemiczno-Rolnicza wypłaca dotacje podmiotom.

ROZDZIAŁ 11

Przepisy przejściowe i końcowe


§ 48. Podmiotowi na jego wniosek, który przedłożył odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych albo wojewodzie do dnia 31 stycznia 2002 r., ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok 2002 na dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, może być udzielona i wypłacona dotacja należna za zadania wykonane w 2001 r. wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań na 2001 r., jeżeli nie były one sfinansowane ze środków 2001 r.

§ 49.1. Zestawienia wypłaconych za dany rok dotacji są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego przez: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podmioty prowadzące hodowlę roślin, podmioty realizujące zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych, podmioty prowadzące sady nasienne, sady i plantacje elitarne, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Polski Związek Owczarski, Stację Chemiczno-Rolniczą - chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia określają inne terminy rozliczenia.

2. Podmioty otrzymujące dotacje są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji i odrębnej ewidencji wykorzystania dotacji.

3. Kwoty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bieżący:
1) wydatków - właściwej części budżetu państwa, jeżeli zwrot nastąpił w roku, w którym dotacja została udzielona,
2) dochodów - właściwej części budżetu państwa, jeżeli zwrot nastąpił po roku, w którym dotacja została udzielona, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) dochodów budżetu państwa - odpowiednio we właściwym urzędzie skarbowym, jeżeli zwrot dotacji następuje w wyniku kontroli skarbowej.

4. Zwrot dotacji, o których mowa w ust. 3, regulują odrębne przepisy.

5. Odsetki, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem pkt 3, podlegają przekazaniu na rachunek bieżący dochodów właściwej części budżetu państwa.

§ 50. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji (Dz. U. Nr 35, poz. 401, Nr 108, poz. 1154 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 468 i Nr 128, poz. 1431).

§ 51. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dotacji udzielanych od dnia 1 stycznia 2002 r.

§ 52. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W porozumieniu: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Finansów

Załącznik nr 17

STAWKI DOTACJI DO 1 HA UPRAWY EKOLOGICZNEJ DLA GOSPODARSTW PODEJMUJĄCYCH PRODUKCJĘ I PRODUKUJĄCYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI

Lp.
RODZAJ UPRAWY
Stawka dotacji do 1 ha uprawy w zł
dla gospodarstw będących w kontrolowanym okresie - w roku poprzedzającym uzyskanie certyfikatu zgodności
dla kontrolowanych gospodarstw posiadających certyfikat zgodności
1
2
3
4
1
Uprawy warzywne
500
400
2
Uprawy rolnicze
300
250
3
Uprawy sadownicze
600
500
4
Plantacje jagodowe
550
500
5
Łąki, pastwiska
100
80

Załącznik nr 18

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KONTROLI GOSPODARSTW NA ZGODNOŚĆ PROWADZENIA PRODUKCJI METODAMI EKOLOGICZNYMI

Lp.
Powierzchnia gospodarstwa
Stawka w zł na 1 gospodarstwo
1
2
3
1
do 5 ha użytków rolnych
400
2
powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych
450
3
powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych
550
4
powyżej 20 ha do 50 ha użytków rolnych
650
5
powyżej 50 ha do 100 ha użytków rolnych
700
6
powyżej 100 ha użytków rolnych
800

Adresy Stacji Chemiczno-Rolniczej i jej Oddziałów:
1. Stacja Chemiczno-Rolnicza 05-075 Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
2. Stacja Chemiczno-Rolnicza 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 10
3. Stacja Chemiczno-Rolnicza 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp.6
4. Stacja Chemiczno-Rolnicza 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48
5. Stacja Chemiczno-Rolnicza 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 26
6. Stacja Chemiczno-Rolnicza 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 25
7. Stacja Chemiczno-Rolnicza 25-112 Kielce ul. Wapiennikowa 21
8. Stacja Chemiczno-Rolnicza 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 7/9
9. Stacja Chemiczno-Rolnicza 30-134 Kraków, ul. Kołowa 3
10. Stacja Chemiczno-Rolnicza 20-810 Lublin, ul.Sławinkowska 5
11. Stacja Chemiczno-Rolnicza 92-003 Łódź, ul. Zbocze 16a
12. Stacja Chemiczno-Rolnicza 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11
13. Stacja Chemiczno-Rolnicza 45-233 Opole, ul. Oleska 123
14. Stacja Chemiczno-Rolnicza 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29
15. Stacja Chemiczno-Rolnicza 35-021 Rzeszów, ul. Chmaja 3
16. Stacja Chemiczno-Rolnicza 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117
17. Stacja Chemiczno-Rolnicza 50-244 Wrocław , Pl. Św. Macieja 5


POWIĄZANE

Głównym organizatorem konkursu „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” jest Cent...

W handlu detalicznym ceny miodu utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłoro...

Polscy rolnicy mogą już skorzystać z “zielonych pożyczek” z oprocentowaniem 0 pr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę