Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego w roku 2003

18 czerwca 2003

W roku 2003 dla rolnictwa ekologicznego wysokość dotacji do większości rodzajów upraw ekologicznych jak i kosztów kontroli uległa podwyższeniu w porównaniu z rokiem 2002.

Ponieważ zasady udzielania dotacji zawarte w § 45 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002r. nie uległy zmianie i obowiązują w roku 2003, cytujemy je poniżej. Natomiast rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2003 r. "zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa", zostały wprowadzone nowe wysokości stawek dotacji określone w załącznikach 14 i 15 zmieniające odpowiednio załączniki 17 i 18, które z uwzględnieniem zmian załączamy poniżej.

Formularz wniosku na wypłacenie dotacji można uzyskać od upoważnionej jednostki kontrolnej (certyfikującej) podczas kontroli gospodarstwa rolnego - przeprowadzanej przez tę jednostkę.

Wypełniony wniosek przez rolnika, potwierdzony przez jednostkę kontrolną należy składać w wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie (tj. do dnia 31 października 2003r.) do właściwej terytorialnie Stacji Chemiczno-Rolniczej (adresy poniżej).
Pozostałe informacje: Wydział Rolnictwa Ekologicznego MRiRW Tel. 623 2466, 623 2573. 
(Wyciąg)

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 22 maja 2002 r.
(Dz.U. Nr 65, poz. 595)

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji.

§ 2. Dotacje są udzielane na zadania w ramach kwot wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na dany rok.

ROZDZIAŁ 9

Dotacje na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 45.1. Podmiotowi, który pod kontrolą:
1) realizuje program przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi, poświadczony pozytywnym wynikiem zawartym w protokole z kontroli przeprowadzonej przez upoważnioną jednostkę certyfikującą do kontroli i wydawania certyfikatów zgodności,
2) wytwarza w ekologicznym gospodarstwie rolnym produkty rolnictwa ekologicznego poświadczone certyfikatem zgodności, wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą do kontroli i wydawania certyfikatów zgodności
przysługuje dotacja: 
a) do 1 ha uprawy ekologicznej, według stawek określonych w załączniku nr 17 do rozporządzenia, za każdy hektar uprawy ekologicznej w gospodarstwie do 50 ha upraw ekologicznych; dla powierzchni od 50 do 100 ha upraw ekologicznych stawki dotacji obniża się o 50 %, a dla powierzchni powyżej 100 ha dotacja nie przysługuje,
b) na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw na zgodność prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi, według stawek określonych w załączniku nr 18 do rozporządzenia.

2. Wniosek o dotację, o której mowa w ust. 1, zawierający: 
1) numer i datę protokołu z kontroli gospodarstwa ekologicznego lub certyfikatu wystawionego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,
2) rodzaj i wielkość powierzchni kontrolowanych upraw ekologicznych,
3) datę kontroli przeprowadzonej w gospodarstwie przez jednostkę certyfikującą, o której mowa w ust. 1
podmiot składa do Stacji Chemiczno-Rolniczej nie później niż do dnia 31 października, która sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

3. Dyrektor Stacji Chemiczno-Rolniczej akceptuje wnioski o udzieleniu dotacji, sporządza zbiorcze zestawienie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Stacji Chemiczno-Rolniczej środki na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zostały uprzednio zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 3. Stacja Chemiczno-Rolnicza wypłaca dotacje podmiotom.

ROZDZIAŁ 11

Przepisy przejściowe i końcowe


§ 48. Podmiotowi na jego wniosek, który przedłożył odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych albo wojewodzie do dnia 31 stycznia 2002 r., ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok 2002 na dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, może być udzielona i wypłacona dotacja należna za zadania wykonane w 2001 r. wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań na 2001 r., jeżeli nie były one sfinansowane ze środków 2001 r.

§ 49.1. Zestawienia wypłaconych za dany rok dotacji są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego przez: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podmioty prowadzące hodowlę roślin, podmioty realizujące zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych, podmioty prowadzące sady nasienne, sady i plantacje elitarne, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Polski Związek Owczarski, Stację Chemiczno-Rolniczą - chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia określają inne terminy rozliczenia.

2. Podmioty otrzymujące dotacje są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji i odrębnej ewidencji wykorzystania dotacji.

3. Kwoty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bieżący:
1) wydatków - właściwej części budżetu państwa, jeżeli zwrot nastąpił w roku, w którym dotacja została udzielona,
2) dochodów - właściwej części budżetu państwa, jeżeli zwrot nastąpił po roku, w którym dotacja została udzielona, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) dochodów budżetu państwa - odpowiednio we właściwym urzędzie skarbowym, jeżeli zwrot dotacji następuje w wyniku kontroli skarbowej.

4. Zwrot dotacji, o których mowa w ust. 3, regulują odrębne przepisy.

5. Odsetki, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem pkt 3, podlegają przekazaniu na rachunek bieżący dochodów właściwej części budżetu państwa.

§ 50. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji (Dz. U. Nr 35, poz. 401, Nr 108, poz. 1154 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 468 i Nr 128, poz. 1431).

§ 51. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dotacji udzielanych od dnia 1 stycznia 2002 r.

§ 52. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W porozumieniu: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Finansów

Załącznik nr 17

STAWKI DOTACJI DO 1 HA UPRAWY EKOLOGICZNEJ DLA GOSPODARSTW PODEJMUJĄCYCH PRODUKCJĘ I PRODUKUJĄCYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI

Lp.
RODZAJ UPRAWY
Stawka dotacji do 1 ha uprawy w zł
dla gospodarstw będących w kontrolowanym okresie - w roku poprzedzającym uzyskanie certyfikatu zgodności
dla kontrolowanych gospodarstw posiadających certyfikat zgodności
1
2
3
4
1
Uprawy warzywne
500
400
2
Uprawy rolnicze
300
250
3
Uprawy sadownicze
600
500
4
Plantacje jagodowe
550
500
5
Łąki, pastwiska
100
80

Załącznik nr 18

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KONTROLI GOSPODARSTW NA ZGODNOŚĆ PROWADZENIA PRODUKCJI METODAMI EKOLOGICZNYMI

Lp.
Powierzchnia gospodarstwa
Stawka w zł na 1 gospodarstwo
1
2
3
1
do 5 ha użytków rolnych
400
2
powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych
450
3
powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych
550
4
powyżej 20 ha do 50 ha użytków rolnych
650
5
powyżej 50 ha do 100 ha użytków rolnych
700
6
powyżej 100 ha użytków rolnych
800

Adresy Stacji Chemiczno-Rolniczej i jej Oddziałów:
1. Stacja Chemiczno-Rolnicza 05-075 Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
2. Stacja Chemiczno-Rolnicza 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 10
3. Stacja Chemiczno-Rolnicza 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp.6
4. Stacja Chemiczno-Rolnicza 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48
5. Stacja Chemiczno-Rolnicza 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 26
6. Stacja Chemiczno-Rolnicza 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 25
7. Stacja Chemiczno-Rolnicza 25-112 Kielce ul. Wapiennikowa 21
8. Stacja Chemiczno-Rolnicza 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 7/9
9. Stacja Chemiczno-Rolnicza 30-134 Kraków, ul. Kołowa 3
10. Stacja Chemiczno-Rolnicza 20-810 Lublin, ul.Sławinkowska 5
11. Stacja Chemiczno-Rolnicza 92-003 Łódź, ul. Zbocze 16a
12. Stacja Chemiczno-Rolnicza 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11
13. Stacja Chemiczno-Rolnicza 45-233 Opole, ul. Oleska 123
14. Stacja Chemiczno-Rolnicza 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29
15. Stacja Chemiczno-Rolnicza 35-021 Rzeszów, ul. Chmaja 3
16. Stacja Chemiczno-Rolnicza 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117
17. Stacja Chemiczno-Rolnicza 50-244 Wrocław , Pl. Św. Macieja 5


POWIĄZANE

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęto we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Dzi...

Rolnictwo ekologiczne w Polsce zamiast spodziewanego dynamicznego rozwoju, od ki...

Przedstawiciele państw unijnych przyjęli we wtorek ostatecznie przepisy dotycząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę