aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Skutki błędnego tłumaczenia

8 maja 2009
Na wczorajszym posiedzeniu (7 maja br.) sejmowa komisja rolnictwa zajmowała się pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym i w jego trakcie doszło do ujawnienia "tajemnicy poliszynela", że państwa członkowskie Unii Europejskiej posługują się oficjalnymi, błędnymi tłumaczeniami unijnych rozporządzeń. Fakt ten ujawnił poseł Kazimierz Gołojuch w trakcie zgłaszania uwag do projektu ustawy a fakt błędnego tłumaczenia unijnego rozporządzenia nr 834 potwierdziły także biorące udział w posiedzeniu komisji przedstawicielki jednostek certyfikujących dr Urszula Sołtysiak z "Agrobiotestu" oraz Dorota Metera - prezes "Bioekspert".

Projektowana ustawa tak na prawdę nie jest ustawą merytoryczna, regulująca i opisująca sprawy rolnictwa ekologicznego a jedynie ustawa kompetencyjną - porządkująca nadzór nad jednostkami certyfikującymi gospodarstwa ekologiczne. W tym miejscu warto przytoczyć rządowe uzasadnienie dla potrzeby zmiany ustawy:

"Funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego jest obecnie regulowane na poziomie wspólnotowym w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz.  Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39, z późn. zm.) oraz w  przepisach rozporządzeń wydanych w trybie przepisów tego rozporządzenia. Na poziomie krajowym zagadnienia te, w zakresie wykonania przepisów tych rozporządzeń, są uregulowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 147, poz. 1033) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. W dniu 28 czerwca 2007 r. zostało uchwalone rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z  późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem nr 834/2007". Zgodnie z art. 39 ust. 1 tego rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2009 r. nowe przepisy zastąpią rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.

Opublikowanie rozporządzenia nr 834/2007 wpływa bezpośrednio na potrzebę zmiany przepisów krajowych. W związku z tym konieczne jest zastąpienie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym nową ustawą regulującą zagadnienia dotyczące rolnictwa ekologicznego.

Zawarte w projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym uregulowania uwzględniają również przepisy rozporządzenia Komisji nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, str. 25)."

Posłowie opozycji są zmartwieni tym, że rząd do tej pory nie przejmował się błędnymi tłumaczeniami rozporządzeń i pytali jakie będą skutki gospodarcze i organizacyjne tych błędów. Na razie odpowiedzi na tak stawiane pytania nie otrzymali.

POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę