Skutki błędnego tłumaczenia

8 maja 2009
Na wczorajszym posiedzeniu (7 maja br.) sejmowa komisja rolnictwa zajmowała się pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym i w jego trakcie doszło do ujawnienia "tajemnicy poliszynela", że państwa członkowskie Unii Europejskiej posługują się oficjalnymi, błędnymi tłumaczeniami unijnych rozporządzeń. Fakt ten ujawnił poseł Kazimierz Gołojuch w trakcie zgłaszania uwag do projektu ustawy a fakt błędnego tłumaczenia unijnego rozporządzenia nr 834 potwierdziły także biorące udział w posiedzeniu komisji przedstawicielki jednostek certyfikujących dr Urszula Sołtysiak z "Agrobiotestu" oraz Dorota Metera - prezes "Bioekspert".

Projektowana ustawa tak na prawdę nie jest ustawą merytoryczna, regulująca i opisująca sprawy rolnictwa ekologicznego a jedynie ustawa kompetencyjną - porządkująca nadzór nad jednostkami certyfikującymi gospodarstwa ekologiczne. W tym miejscu warto przytoczyć rządowe uzasadnienie dla potrzeby zmiany ustawy:

"Funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego jest obecnie regulowane na poziomie wspólnotowym w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz.  Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39, z późn. zm.) oraz w  przepisach rozporządzeń wydanych w trybie przepisów tego rozporządzenia. Na poziomie krajowym zagadnienia te, w zakresie wykonania przepisów tych rozporządzeń, są uregulowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 147, poz. 1033) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. W dniu 28 czerwca 2007 r. zostało uchwalone rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z  późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem nr 834/2007". Zgodnie z art. 39 ust. 1 tego rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2009 r. nowe przepisy zastąpią rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.

Opublikowanie rozporządzenia nr 834/2007 wpływa bezpośrednio na potrzebę zmiany przepisów krajowych. W związku z tym konieczne jest zastąpienie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym nową ustawą regulującą zagadnienia dotyczące rolnictwa ekologicznego.

Zawarte w projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym uregulowania uwzględniają również przepisy rozporządzenia Komisji nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, str. 25)."

Posłowie opozycji są zmartwieni tym, że rząd do tej pory nie przejmował się błędnymi tłumaczeniami rozporządzeń i pytali jakie będą skutki gospodarcze i organizacyjne tych błędów. Na razie odpowiedzi na tak stawiane pytania nie otrzymali.

POWIĄZANE

Ogólnopolska kampania „Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY” prowadzona przez Min...

Wartość polskiego rynku żywności ekologicznej szacowana jest na 1,36 mld zł w ce...

Wydaje się, że rolnictwo ekologiczne w Polsce skazane jest na walkę o przetrwani...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę