Wiadomość

22 grudnia 2015

UBEZPIECZENIE OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego uregulowano w ustawie z 22 maja 2003 roku (Dz.U. z 2003r., Nr 124, poz. 1152) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe i zapewnia ochronę przed ustawową odpowiedzialnością cywilną rolników oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Obowiązek ubezpieczeniowy ciąży na rolniku indywidualnym w rozumieniu art. 2 pkt. 12 u.u.o., czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, nie obejmuje więc takich podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne jak: spółki, spółdzielnie czy inne podmioty. obowiązek zawarcia umowy OC dotyczy nie tylko właścicieli gospodarstwa, ale także dzierżawców czy najemców gospodarstwa rolnego.


Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Zawierana jest na kolejne 12 miesięcy, jeśli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu. Nowa umowa nie zostaje zawarta:
1.    w przypadku, kiedy nie została opłacona składka za mijający okres 12 miesięcy,
2.    w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników,
3.      w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.
Obowiązek zawarcia tej umowy powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa.
Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas posiadającym gospodarstwo rolne. Jeśli zmiana nastąpiła wskutek śmierci tego rolnika, obowiązek zawiadomienia spoczywa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie.
W momencie, gdy po zawarciu ubezpieczenia gospodarstwo rolne przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki z niego wynikające z umowy ubezpieczenia przechodzą na nowego właściciela, jeżeli nabywca gospodarstwa nie wypowie jej w przeciągu 30 dni od nabycia gospodarstwa.


Ochroną ubezpieczeniową objęte są:
- odpowiedzialność deliktowa
- odpowiedzialność cywilna (szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy)
Suma gwarancyjna: w przypadku szkód na osobie – 350 000 euro na każdego poszkodowanego;  w przypadku szkód w mieniu – 200 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Zgodnie z ustawą zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
-    w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,
-    spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt,
-    w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usługi,
-    powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy,
-    polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych,
-    polegające na zanieczyszczeniu środowiska,
-    wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

 Za brak OC grozi kara w wysokości 30 euro.


POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę