3229 wniosków o pomoc złożyli rolnicy w ciągu dwóch dni na Modernizację gospodarstw rolnych w tegorocznym naborze

23 kwietnia 2009
W ciągu dwóch dniu najwięcej wniosków o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” finansowanego z PROW 2007 - 2013 złożyli rolnicy z województw mazowieckiego - 407 i kujawsko-pomorskiego – 346 oraz wielkopolskiego – 305. W skali kraju Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 3229 wniosków, w których rolnicy ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości blisko 500 mln zł. Wnioski składane są również za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR, a część rolników wysyła wnioski pocztą.
Agencja stworzyła takie możliwość, aby ułatwić rolnikom dostęp do wsparcia z tego działania. ARiMR na udzielenie wsparcia rolnikom, którzy złożą wnioski w tegorocznym naborze na modernizację gospodarstw, rozdzieli 2,5 mld zł. Kwota ta podzielona została na tzw. koperty wojewódzkie. Złożone w dniach 21 – 22 kwietnia wnioski w ramach tegorocznego naboru w największym stopniu wykorzystują limit środków przewidziany dla województw: zachodniopomorskiego – 88,75% i lubuskiego 69,84%. Wnioski o pomoc na to działanie przyjmowane są w tym roku od 21 do 28 kwietnia.

Przewidziane w 2009 r. kwoty na pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstwa rolnych”, liczba złożonych wniosków oraz stopień wykorzystania limitu środków w poszczególnych województwach.

Lp. Oddział Regionalny Limit środków finansowych
[w zł]
Liczba złożonych wniosków Wykorzystanie limitu środków
1 Dolnośląski 115 174 010,50    102 15,54%
2 Kujawsko - pomorski 199 980 465,09    346 26,82%
3 Lubelski 331 996 391,94    267 10,24%
4 Lubuski 21 860 474,05    85 69,84%
5 Łódzki  263 170 726,50    240 10,64%
6 Małopolski 107 697 992,83    144 16,39%
7 Mazowiecki 465 596 279,90    407 12,76%
8 Opolski 68 345 862,94    118 27,34%
9 Podkarpacki 90 615 337,89    57 7,07%
10 Podlaski 181 265 568,03    255 24,31%
11 Pomorski 91 594 561,28    174 32,51%
12 Śląski 72 519 159,14    82 17,79%
13 Świętokrzyski 120 892 294,05    292 26,08%
14 Warmińsko - mazurski 110 632 111,97    197 33,14%
15 Wielkopolski     252 006 511,01    305 22,09%
16 Zachodniopomorski 39 328 324,77    158 88,75%

Razem Działanie

2 532 676 071,87    3 229 x

Wszystkie wnioski złożone i wysłane pocztą w dniach 21 – 28 kwietnia br. wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność, w jakiej przysługuje pomoc. Losowanie przeprowadzone zostanie za pomocą systemu teleinformatycznego w Centrali ARiMR odrębnie dla każdego z 16 województw, w terminie od 21 do 30 dni od zakończenia naboru wniosków z tego działania. Datę losowania poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl Prezes Agencji, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia.

Nie później, niż w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzono losowanie, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informację o ustalonej drogą losowania kolejności przyznawania pomocy w danym Oddziale Regionalnym Agencji.

O pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych oraz spółki osobowe prawa handlowego, jeżeli prowadzą działalność rolniczą i są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego o powierzchni przynajmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ważne jest, aby było to gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.

Osoba fizyczna, występująca o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w swoim gospodarstwie, musi być pełnoletnia i nie mieć ukończonych 60 lat. Ponadto musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe np. wykształcenie rolnicze lub w zależności od posiadanego wykształcenia nierolniczego odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Ewentualnie może się ona legitymować tytułem kwalifikacyjnym lub zawodowym w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej trzyletnim stażem pracy w rolnictwie.

Pomoc finansowa może być przeznaczona na pokrycie części kosztów inwestycji poniesionych na: budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania oraz przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa. W ramach projektów dofinansowanych z działania ”Modernizacja gospodarstw rolnych” można kupić maszyny, urządzenia oraz wyposażenie do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania czy też sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Może to być sprzęt do uprawy, pielęgnacji, nawożenia, ochrony, zbioru roślin. Można także sfinansować zakup ciągników i przyczep rolniczych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w tym także programów księgowych.

Jeden wnioskodawca i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie w całym okresie wdrażania PROW 2007 - 2013 pomoc w wysokości 300 tys. zł. W ramach tegorocznego naboru wniosków, pomoc udzielana będzie w formie refundacji od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw rolnych. Procentowy poziom refundacji zależy od wieku beneficjenta oraz od miejsca realizacji inwestycji. Na przykład, jeżeli rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończył 40 lat, może otrzymać 50% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Gdy dodatkowo realizuje inwestycję na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych dopłatami ONW, na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, poziom refundacji tych kosztów wzrasta do 60%.  

ARiMR zwraca się do rolników o dokładne zapoznanie się z instrukcją i bardzo staranne wypełnianie wniosków oraz o dołączenie do nich wszystkich wymaganych załączników, zgodnie ze specyfikacją zawartą we wniosku i szczegółowym opisem zawartym w instrukcji. W formularzu wniosku o przyznanie pomocy wyraźnie oznaczone zostały rubryki, których niewypełnienie spowoduje odrzucenie wniosku. Są też wymienione załączniki, których brak będzie skutkował nieprzyznaniem pomocy.POWIĄZANE

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniose...

W czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się organizowana przez Funda...

Inflacja w maju przyspieszyła do tempa najszybszego od przeszło 24 lat. Dwie głó...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę