aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - FDPA

19 czerwca 2002

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) to prywatna, nie nastawiona na zysk polska instytucja, powstała w 1988 roku. Jej zadaniem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i polskiego rolnictwa oraz promocja rozwoju społeczno-ekonomicznego tych obszarów.

W ramach FDPA prowadzone są programy informacyjne o Integracji z Unią Europejską przygotowujące polską wieś do funkcjonowania w ramach struktur unijnych np.:

 • Wspieranie rozwoju lokalnego - w ramach programu informacyjno-szkoleniowego FDPA współpracuje ze społecznościami lokalnymi, liderami władz lokalnych, organizacjami biznesowymi i reprezentacjami kobiet na terenach wiejskich. Współpraca obejmuje stymulowanie praktycznych działań, szkolenia i dyskusje na temat korzyści płynących z integracji z UE, problemów lokalnych, potrzebie planowania rozwoju i mobilizacji mieszkańców do wykorzystania środków przedakcesyjnych (m.in. SAPARD).
 • Szkolenia dla producentów rolnych - w ramach działań wspierających współpracę między przemysłem przetwórczym a producentami rolnymi, FDPA prowadzi szkolenia dla grup producenckich; FDPA była inicjatorem budowy organizacji lobbyingowej, która podejmuje zadania sprzyjające integrowaniu się polskiego przemysłu rolno-spożywczego z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej.
 • Analiza i formułowanie rekomendacji dla polityki rozwoju obszarów wiejskich - FDPA stworzyła otwarte forum dyskusyjne dotykające polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Program pośredniczy w kontaktach pomiędzy decydentami i politykami na szczeblu krajowym i lokalnym, instytutami naukowymi i środowiskiem biznesu. Kładzie szczególny nacisk na wymianę informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami reprezentującymi sektor publiczny i prywatny, co sprzyja udziałowi różnych grup społecznych w procesie decyzyjnym.
 • Budowa porozumienia między organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym - poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i doradczą FDPA wspiera współpracę organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; budowa koalicji organizacji pozarządowych ma za zadanie określenie roli tych organizacji w realizacji regionalnej polityki rozwoju oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w tym zakresie.

 

Pożyczki FDPA - Program Promocji Przedsiębiorczości Wiejskiej


Zadaniem Programu jest tworzenie, w wyniku działalności mikropożyczkowej, nowych pozarolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich. Pożyczkobiorcy Fundacji, oprócz pożyczki, otrzymują także darmowy pakiet usług doradczo-szkoleniowych w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. FDPA jest pionierem w udzielaniu pożyczek w skali mikro wyłącznie na obszarach wiejskich. Od 1993, kiedy program zaczął swą działalność, udzielono około 1250 mikropożyczek na kwotę prawie 11 milionów 500 tysięcy złotych i stworzono ponad 2000 stałych i sezonowych miejsc pracy. Stosunkowo nowym produktem mikropożyczkowym są pożyczki grupowe. Skierowane są one m.in. do grup producenckich i udzielane są na korzystnych warunkach. FDPA wspiera finansowo te działania, które przyczyniają się do powiększania wartości dodanej produkcji rolnej (np. konfekcjonowanie produktów, przetwórstwo pierwotne) oraz umieszczania produktu na rynku bez udziału pośredników.

Przeznaczenie:

Pożyczka może być przeznaczona na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej.

Procedura ubiegania się o pożyczkę:

1. Pożyczkobiorca celem złożenia wniosku powinien posiadać następujące dokumenty:

 1. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (wpis do ewidencji),
 2. numer statystyczny REGON,
 3. akt własności, umowa dzierżawy, umowa wynajmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności,
 4. w przypadku istniejących działalności gospodarczych:
 • zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach ZUS-u,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatku (z urzędu skarbowego),
 • dokument potwierdzający obroty firmy: PIT za ostatni okres rozliczeniowy.

2. Zabezpieczeniem pożyczki są:

 1. poręczenie osób trzecich (przynajmniej dwóch poręczycieli),
 2. weksel in blanco.

3. Pożyczkobiorca winien posiadać rachunek bieżący lub oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku.

Jednostki mogące ubiegać się o pożyczkę:

Pożyczkobiorcą FDPA mogą być osoby lub grupy osób:

1. mieszkające na obszarach wiejskich i prowadzące tam działalność gospodarczą,

2. mieszkające w miastach, a prowadzące działalność gospodarczą na obszarach wiejskich,

3. mieszkające na obszarach wiejskich, a prowadzące działalność gospodarczą w mieście,

4. mieszkające w małych miasteczkach (do 20 tysięcy mieszkańców), które zatrudniają lub tworzą miejsca pracy dla mieszkańców wsi lub dzięki prowadzonej działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju wsi,

5. które zatrudniają nie więcej niż 10 osób.

Warunki udzielania pożyczki:

1. Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym:

 1.  pożyczki na działalność gospodarczą dla osób indywidualnych 25,00%,
 2.  pożyczki grupowe 19,50%,
 3.  pożyczki agroturystyczne 19,50%.

2. Okres kredytowania (łącznie z okresem karencji):

 1. pierwsza pożyczka do 12 miesięcy,
 2. każda następna do 24 miesięcy.

3. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych.

4. Kwota pierwszej pożyczki za środków FDPA nie może przekroczyć 10.000 zł, każdej następnej do 20.000 zł, (w przypadku pożyczek grupowych kwota ta odnosi się do jednego członka grupy ubiegającej się o pożyczkę).

5. Prowizja od udzielenia pożyczki jest płatna przed uruchomieniem pożyczki w następujących kwotach:

 1. 4% wartości wnioskowanej pożyczki w przypadku pożyczki udzielanej po raz pierwszy,
 2. 3% wartości wnioskowanej kwoty w przypadku każdej następnej pożyczki.

6. Bezzwrotna opłata od złożenia wniosku pożyczkowego 1% od kwoty wnioskowanej pożyczki.

7. Opłata skarbowa w wysokości 2% kwoty pożyczki, płatna przed uruchomieniem pożyczki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) lub w Biurach Terenowych FDPA

Adres Fundacji:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) ul. Mokotowska 1400-561 WARSZAWA tel. (022) 622-52-55fax (022) 622-52-45 e-mail: fdpa@fdpa.org.pl strona internetowa: www.fdpa.org.pl


Źródło: www.cofund.org.pl


POWIĄZANE

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Jak wynika z danych przekazanych przez GIP PIP, w I kw. 2024 r. wpłynęło 255 ska...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę