CTR_80917

Informacje dla rolników, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie pomocy do zakładania plantacji trwałych w 2009 roku

23 lutego 2009
       Informacje dla rolników, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie pomocy do zakładania plantacji trwałych w 2009 roku.     

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) Rolnicy, którzy założyli plantacje wieloletnich roślin energetycznych mogą ubiegać się w ARR o zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych z tytułu ich założenia.

Rolnik otrzyma pomoc, jeżeli plantacja spełnia następujące warunki:
 • obejmuje obszar co najmniej 1 ha,
 • nie została założona na trwałych użytkach zielonych,
 • jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych za rok, w którym plantacja została założona lub za rok następujący po roku jej założenia,
 • została założona zgodnie z wymogami agrotechniki,
 • jest położona:
  • 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,
  • 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny niż wymieniony wyżej sposób.
 • nie została założona na gruntach:
  • objętych obszarową ochroną przyrody, jeżeli plany ochrony tych obszarów jednoznacznie nie dopuszczają w danym miejscu zakładania plantacji,
  • zmeliorowanych – w przypadku plantacji topoli lub wierzby,
W danym roku Rolnik może ubiegać się o przyznanie pomocy do założenia plantacji trwałych o powierzchni nie większej niż 100 ha. Pomoc do danej plantacji może być udzielona tylko raz.

Rolnik zainteresowany uzyskaniem pomocy do plantacji trwałych będzie zobowiązany do złożenia wniosku w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na miejsce położenia plantacji.

Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy Rolnik będzie zobowiązany złożyć kopię:
  1) wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, zawierającą datę jego złożenia w biurze powiatowym ARiMR,
  2) umowy dzierżawy działek – w przypadku, gdy plantacja została założona na działkach dzierżawionych przez Rolnika. Umowa powinna być zawarta na okres co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych,
  3) w przypadku plantacji wierzby i topoli - zaświadczenie potwierdzające, że plantacja trwała położona jest na działkach niezmeliorowanych wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych lub inne upoważnione instytucje.
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych.

Przed przyznaniem Rolnikowi pomocy do plantacji trwałych służby kontrolne OT ARR przeprowadzą kontrolę mającą na celu stwierdzenie czy dane zawarte w złożonym przez Rolnika wniosku o przyznanie pomocy są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeżeli kontrola nie wykaże niezgodności, Dyrektor OT ARR przyzna pomoc w drodze decyzji administracyjnej, a płatność zostanie przekazana na wskazany we wniosku rachunek bankowy Rolnika w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Rolnik zachowa prawo do przyznanej pomocy, gdy:
 • plantacja będzie utrzymywana przez co najmniej 5 kolejnych lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • wszystkie rośliny zebrane z plantacji będą w wymienionym wyżej okresie przeznaczane na cele energetyczne,
 • zostanie przyznana mu płatność do upraw roślin energetycznych w roku składania wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych.
Agencja Rynku Rolnego przeprowadzi kontrolę dotyczącą spełnienia wyżej wymienionych warunków.

W przypadku niespełnienia w/w warunków, Rolnik będzie zobowiązany do zwrotu przyznanej pomocy do plantacji trwałych:
  1) w wysokości 25% przyznanej pomocy – w przypadku, gdy Rolnik nie otrzyma płatności do upraw roślin energetycznych w roku złożenia wniosku o pomoc do plantacji trwałych;
  2) proporcjonalnie do różnicy stwierdzonej między ilością roślin zebranych w danym roku z powierzchni plantacji upraw trwałych objętej pomocą do plantacji trwałych, a ilością roślin przeznaczonych na cele energetyczne, przy czym, podstawą do obliczenia wysokości zwrotu jest 25% kwoty przyznanej pomocy - w przypadku, gdy nie wszystkie zebrane w danym roku rośliny energetyczne zostaną przeznaczone na cele energetyczne;
  3) w wysokości 100% przyznanej pomocy - plantacja nie będzie utrzymywana przez co najmniej kolejnych 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych.
Całkowity zwrot pomocy do plantacji trwałych nie będzie mógł przekroczyć kwoty pomocy przyznanej Rolnikowi.


Wg projektów rozporządzeń MRiRW wysokość zryczałtowanych kosztów założenia 1 ha plantacji oraz wysokość pomocy do założonych plantacji w 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Rodzaj rośliny

Zryczałtowany koszt założenia
1 ha plantacji
(w zł)

Wysokość pomocy do 1 ha założonej plantacji

% zryczałtowanych kosztów

w zł

1.

Wierzba (Salix sp.)

9 360

50%

4 680

2.

Topola (Populus sp.)

9 740

50%

4 870

3.

Miskant (Miscanthus sp.)

22 150

50%

11 075

4.

Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita)

10 960

50%

5 480


Szczegółowe warunki przyznawania pomocy do plantacji trwałych oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy w 2009 r. zostanie udostępniony na stronie internetowej ARR po wejściu w życie stosownych rozporządzeń MRiRW.

POWIĄZANE

Opłaty za torebki foliowe nie pójdą bezpośrednio na ochronę środowiska, ale zasi...

Rozwój przemysłu biotechnologicznego w Polsce wymaga wsparcia ze strony państwa;...

Większość samorządów nad Zalewem Wiślanym popiera planowany przez rząd przekop M...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę