Agrolok_10818

Rozporządzenie ministra gospodarki

19 czerwca 2002

w sprawie szczegółowych zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarów rolno-spożywczych
(Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.)


Na podstawie art. 14 § 6ł i § 8a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:

1. Kaucja stanowi zabezpieczenie wykorzystania udzielonego pozwolenia w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego na podstawie przepisów odrębnych.

2. 1. Kaucja, o której mowa w § 1, jest wnoszona w następujących formach:
1) wpłaty gotówkowej, w walucie polskiej, w banku lub placówce pocztowej na rachunek wskazany przez organ właściwy do wydania pozwolenia,
2) gwarancji udzielonej przez gwarantów, których wykaz określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. nr 87, poz. 973, z 2000 r. nr 15, poz. 185, nr 53, poz. 643 i nr 107, poz. 1134 oraz z 2001 r. nr 16, poz. 179).
2. Kaucja, o której mowa w § 1, powinna zostać wniesiona nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia.
3. Dokument potwierdzający wniesienie kaucji należy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia.
4. Za zgodą organu właściwego do wydania pozwolenia, przedsiębiorca może dokonać zamiany, w całości lub w części, formy wniesionej kaucji.

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia przyjmuje kaucję w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, jeżeli zabezpiecza ona pokrycie w terminie kwoty kaucji określonej w rozporządzeniu ustanawiającym kontyngent taryfowy.

4. Kaucja, o której mowa w § 1, wnoszona jest w walucie polskiej i ustalana w oparciu o średni kurs waluty krajowej w stosunku do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w dniu roboczym poprzedzającym wniesienie kaucji.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


POWIĄZANE

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego. Znikną prob...

Niesolidnym dłużnikiem można zostać także przez poręczenie kredytu innej osobie,...

Nie odnotowujemy zakłóceń przy tworzeniu podstawowych rachunków płatniczych, wsz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę