Rozporządzenie ministra gospodarki

19 czerwca 2002

w sprawie szczegółowych zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarów rolno-spożywczych
(Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.)


Na podstawie art. 14 § 6ł i § 8a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:

1. Kaucja stanowi zabezpieczenie wykorzystania udzielonego pozwolenia w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego na podstawie przepisów odrębnych.

2. 1. Kaucja, o której mowa w § 1, jest wnoszona w następujących formach:
1) wpłaty gotówkowej, w walucie polskiej, w banku lub placówce pocztowej na rachunek wskazany przez organ właściwy do wydania pozwolenia,
2) gwarancji udzielonej przez gwarantów, których wykaz określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. nr 87, poz. 973, z 2000 r. nr 15, poz. 185, nr 53, poz. 643 i nr 107, poz. 1134 oraz z 2001 r. nr 16, poz. 179).
2. Kaucja, o której mowa w § 1, powinna zostać wniesiona nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia.
3. Dokument potwierdzający wniesienie kaucji należy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia.
4. Za zgodą organu właściwego do wydania pozwolenia, przedsiębiorca może dokonać zamiany, w całości lub w części, formy wniesionej kaucji.

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia przyjmuje kaucję w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, jeżeli zabezpiecza ona pokrycie w terminie kwoty kaucji określonej w rozporządzeniu ustanawiającym kontyngent taryfowy.

4. Kaucja, o której mowa w § 1, wnoszona jest w walucie polskiej i ustalana w oparciu o średni kurs waluty krajowej w stosunku do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w dniu roboczym poprzedzającym wniesienie kaucji.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


POWIĄZANE

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora u...

Od 26. czerwca firmy zainteresowane inwestycjami w pojazdy elektryczne mogą licz...

Pandemia SARS-CoV-2 wyhamowała rynek fotowoltaiki. Problemy były wywołane m.in. ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę