ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

7 stycznia 2005

2846

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", zwany dalej "wnioskodawcą", składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej "wnioskiem", do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie elektronicznej i papierowej, przy czym:

1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego, udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2.

Wnioskodawca będący gminą dołącza do wniosku:

1) plan rozwoju miejscowości lub opis planowanych do realizacji zadań zawierający w szczególności:

a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowany projekt, oraz planowane kierunki jej rozwoju,

b) inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego,

c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowany projekt,

d) opis planowanego przedsięwzięcia,

e) szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia,

f) harmonogram planowanego przedsięwzięcia;

2) uchwałę zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy, lub rady osiedla, lub rady miasta w przypadku, gdy w danej miejscowości nie została powołana rada dzielnicy lub rada osiedla, w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości lub opisu planowanych do realizacji zadań, podjętą dla każdej miejscowości, w której będzie realizowany projekt;

3) uchwałę rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości lub opisu planowanych do realizacji zadań;

4) kopię uchwały budżetowej określającej środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji projektu lub kopię wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego sfinansowanie projektu;

5) aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych.

§ 3.

Wnioskodawca będący instytucją kultury dołącza do wniosku:

1) opis planowanych do realizacji zadań zawierający:

a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowany projekt,

b) opis planowanego przedsięwzięcia,

c) szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia,

d) harmonogram planowanego przedsięwzięcia;

2) kopię zatwierdzonego przez podmiot, który utworzył daną instytucję kultury:

a) planu finansowego określającego środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji projektu lub

b) wieloletniego planu inwestycyjnego uwzględniającego sfinansowanie kosztów realizacji projektu;

3) kopię dokumentu potwierdzającego przyznanie środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektu ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury;

4) aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

§ 4.

Do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 i 3, wnioskodawcy dołączają:

1) ocenę oddziaływania realizowanego projektu na środowisko, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów istnieje obowiązek dokonania takiej oceny;

2) w przypadku gdy projekt dotyczy robót budowlanych:

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

- tytuł projektu.
- nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem ich lokalizacji,
- nazwę i adres wnioskodawcy oraz jego podpis,
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,
- datę opracowania kosztorysu,
- ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych,
- przedmiar lub obmiar robót budowlanych,
- kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną,
- wartość kosztorysową robót budowlanych,
- tabelę wartości elementów scalonych,

b) kopię pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń,

c) kopię dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzoną przez ten organ, wraz z:

- oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub
- kopią zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych;

3) oświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na obszar realizacji projektu o:

a) liczbie ludności zamieszkałej w miejscowości, w której będzie realizowany projekt,

b) zgodności projektu z lokalną strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

c) występowaniu na terenie gminy, w której będzie realizowany projekt, parku krajobrazowego wraz z otuliną, jeżeli została wyznaczona, lub parku narodowego wraz z otuliną - w przypadku gdy taka forma ochrony przyrody występuje;

4) aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług - jeżeli wnioskodawca wnosi o objęcie kosztami kwalifikowalnymi kwot podatku od towarów i usług;

5) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

6) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowany projekt;

7) dokument potwierdzający zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu - w przypadku gdy projekt jest realizowany na nieruchomości niebędącej własnością wnioskodawcy;

8) aktualne zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków o obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków - w przypadku gdy na terenie gminy takie obiekty się znajdują;

9) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone.

§ 5.

1. Wniosek składa się w miejscu i w terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 30 dni.

3. Miejsce i termin składania wniosków oraz kryterium regionalne oceny projektu, określone przez regionalny komitet sterujący, instytucja wdrażająca podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków.

§ 6.

1. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu do instytucji wdrażającej poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Wpływ wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 7.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

§ 8.

1. W przypadku wpływu wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników, instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 9.

Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 10.

Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 grudnia 2004 r. (poz. 2846)

(w trakcie opracowywania)


POWIĄZANE

Unijni decydenci powinni wzmocnić mechanizm ochrony upraw ryżu w UE n w obliczu ...

Bussines Centre Club wystosował apel do rządu RP o wstrzymanie i zmianę zapisów ...

W dniu 19 października 2022 r., Zarząd KRIR, realizacując wniosek zgloszony podc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę