Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

22 kwietnia 2003

z dnia 9 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu zwierząt łownych, ich składowaniu i transporcie

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) "zwierzyna gruba" - dzikie zwierzęta kopytne;

2) "zwierzyna drobna" - dzikie ptactwo łowne i dzikie ssaki z rodziny zającowatych (Leporidae);

3) "punkt skupu" - obiekt przeznaczony do czasowego składowania upolowanych zwierząt łownych, tusz tych zwierząt i ich narządów wewnętrznych, po nabyciu od uprawnionego do wykonywania polowania, a przed przekazaniem do zakładu przetwórstwa mięsa.

§ 2.

1. Punkt skupu powinien znajdować się na terenie wolnym od szkodliwych i uciążliwych zapachów, sadzy, dymów i innych zanieczyszczeń.

2. Punkt skupu ogradza się oraz zabezpiecza przed dostępem owadów i gryzoni.

3. W punkcie skupu powinny znajdować się:

1) pomieszczenie lub wydzielone miejsce do przyjmowania upolowanych zwierząt łownych, tusz zwierząt łownych i ich narządów wewnętrznych;

2) pomieszczenie do składowania upolowanych zwierząt łownych i tusz zwierząt łownych, wyposażone w urządzenia chłodnicze z automatycznym utrzymywaniem zakresu temperatur;

3) wydzielone miejsce do przechowywania środków myjących i dezynfekcyjnych; stosowanie tych środków nie może stwarzać zagrożenia dla składowanych zwierząt łownych, tusz zwierząt łownych i ich narządów wewnętrznych.

4. W punkcie skupu należy:

1) zapewnić bieżącą zimną i ciepłą wodę;

2) zainstalować umywalkę z odpływem do instalacji kanalizacyjnej; umywalka powinna być wyposażona w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia.

§ 3.

1. Skupowane upolowane zwierzęta łowne, tusze zwierząt łownych i ich narządy wewnętrzne nie mogą pochodzić z obszarów objętych czasowym zakazem polowań i odłowów zwierząt łownych w związku z występowaniem chorób zakaźnych zwierząt lub zagrożeń ich wystąpienia.

2. Do punktu skupu są przyjmowane:

1) nie później niż 12 godzin po upolowaniu - zwierzęta łowne wytrzewione albo wypatroszone w miejscu odstrzelenia, z tym że płuca, serce, wątroba, nerki i śledziona mogą być odłączone od tuszy pod warunkiem ich oznakowania umożliwiającego identyfikację z właściwą tuszą albo powinny pozostawać w naturalnym połączeniu z tuszą;

2) nie później niż 12 godzin po upolowaniu - zwierzyna drobna niewytrzewiona albo niewypatroszona.

§ 4.

Głowa i kończyny zwierzęcia łownego, oddzielone od tuszy, mogą być skupowane w miejscu odstrzelenia pod warunkiem zabezpieczenia odkrytej tkanki zwierzęcia przed zanieczyszczeniem.

§ 5.

Dostarczone do punktu skupu upolowane zwierzęta łowne, tusze zwierząt łownych i ich narządy wewnętrzne schładza się do temperatury:

1) nie wyższej niż 7°C - w przypadku zwierzyny grubej;

2) nie wyższej niż 4°C - w przypadku zwierzyny drobnej.

§ 6.

Tusze zwierząt łownych i narządy wewnętrzne tych zwierząt odłączone od tuszy składuje się w pozycji wiszącej w pomieszczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2; dopuszcza się składowanie narządów wewnętrznych w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

§ 7.

1. Z punktu skupu upolowane zwierzęta łowne, tusze zwierząt łownych i ich narządy wewnętrzne przekazuje się niezwłocznie do zakładu przetwórstwa mięsa, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od chwili ich przyjęcia do punktu skupu.

2. Powiatowy lekarz weterynarii może określić dłuższy niż 12 godzin czas przekazania upolowanych zwierząt łownych, tusz zwierząt łownych i ich narządów wewnętrznych z punktu skupu do zakładu przetwórstwa mięsa.

§ 8.

Upolowane zwierzęta łowne, tusze zwierząt łownych i ich narządy wewnętrzne transportuje się w:

1) taki sposób, aby podczas transportu nie nastąpiło ich zanieczyszczenie lub uszkodzenie;

2) warunkach chłodniczych z utrzymaniem odpowiednio temperatur, o których mowa w § 5;

3) pozycji wiszącej lub w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


*Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
**Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.
***Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu i przetwórstwa mięsa zwierząt łownych oraz jego składowaniu (Dz. U. Nr 10, poz. 89), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003 r.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę