aaa_TSW_2023
CTR_2023

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

23 września 2003

z dnia 3 czerwca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości (Dz. U. Nr 26, poz. 228) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia jest kserokopia formularza Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (formularz SAD), określająca odbiorcę towaru w kraju przeznaczenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem urzędową pieczęcią przez:

1) urząd celny danego kraju lub
2) oficjalne przedstawicielstwo handlowe kraju importera w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) oficjalne przedstawicielstwo handlowe Rzeczypospolitej Polskiej w kraju importera.

2. W przypadku gdy krajem przeznaczenia towaru jest kraj niebędący stroną Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 46, poz. 288), dokumentem potwierdzającym dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia jest kserokopia deklaracji celnej wystawionej w kraju przeznaczenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem urzędową pieczęcią przez:

1) urząd celny danego kraju lub
2) oficjalne przedstawicielstwo handlowe kraju importera w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) oficjalne przedstawicielstwo handlowe Rzeczypospolitej Polskiej w kraju importera.

3. W przypadku wywozu towaru określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu (Dz. U. Nr 241, poz. 2090) kodem PCN 0402 10 19 0, dokumentem potwierdzającym dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia może być również:

1) zaświadczenie:

a) wydane przez międzynarodową organizację humanitarną stwierdzające, że dostarczony towar jest przeznaczony na pomoc humanitarną,
b) wydane przez instytucję rządową kraju importu stwierdzające, że dostarczony towar zostanie wykorzystany w ramach rządowego programu pomocowego lub że został zakupiony przez rząd tego kraju;

2) świadectwo rozładunku wydane przez uznany międzynarodowy organ kontroli i nadzoru, stwierdzające dodatkowo, że towar opuścił miejsce rozładunku i, zgodnie z wiedzą tego organu, nie został załadowany w celu reeksportu.".

§ 2.

Przepisy rozporządzenia stosuje się także do pozwoleń na wywóz towarów, dla których ustanowiono dopłatę do wywozu, udzielonych przed dniem jego wejścia w życie.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


POWIĄZANE

Jak odzyskać zaległą płatność nawet w 3 tygodnie? Duże, ale także małe firmy np....

Nowe przepisy mają zapewnić dostęp do informacji i części zamiennych dla wszystk...

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę