aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

23 października 2003

55

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie dotychczas niestosowanej technologii chowu zwierząt, zwanej dalej "technologią chowu", składa podmiot, który zamierza ją wprowadzić, zwany dalej "wnioskodawcą".

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej "zezwoleniem", wydaje w drodze decyzji wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

§ 2.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, który opracował technologię chowu;
3) określenie miejsca, w którym będzie wprowadzona technologia chowu.

§ 3.

1. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) opis technologii chowu uwzględniający zasady i warunki prowadzenia chowu zwierząt, a w szczególności:

a) cele, jakie ma spełniać ta technologia,
b) gatunek zwierząt objęty tą technologią,
c) warunki techniczne pomieszczeń, w których będą utrzymywane zwierzęta, oraz warunki mikro-klimatyczne tych pomieszczeń,
d) sposób żywienia i pojenia zwierząt,
e) wskazanie różnic pomiędzy tą technologią chowu a innymi technologiami chowu dotyczącymi danego gatunku zwierząt stosowanymi dotychczas;

2) opinię powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy o zgodności technologii chowu z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt.

2. Przed wydaniem zezwolenia wojewoda może zwrócić się do organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, o wydanie opinii o zgodności technologii chowu z wymogami ustawy o ochronie zwierząt.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
J. Kalinowski


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę