EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

16 stycznia 2004

2089

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. dopłatę do wywozu 20 000 ton świeżych lub chłodzonych półtusz wieprzowych, oznaczonych kodem ex PCN 0203 11 10 0, zwanych dalej "półtuszami".

§ 2.

Dopłatą do wywozu są objęte półtusze pochodzenia krajowego, klasy E, U, R, nieskórowane, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony, wywiezione poza obszar celny państw członkowskich Unii Europejskiej, które:

1) spełniają wymagania jakościowe określone w Polskiej Normie PN-91/A-82001 Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach wraz ze zmianą tej normy - PN-A-82001/A2;

2) są oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych (Dz. U. Nr 155, poz. 1296).

§ 3.

Stawka dopłaty do wywozu półtusz wynosi 2,00 zł za 1 kg półtuszy.

§ 4.

Na dopłaty do wywozu półtusz przeznacza się środki finansowe w wysokości 40 000 tys. zł.

§ 5.

1. Wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz półtusz składa się do Prezesa Agencji Rynku Rolnego w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 23 grudnia 2003 r.

2. Wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz półtusz nierozdysponowanych w ramach wniosków złożonych w terminie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 12 stycznia do dnia 16 stycznia 2004 r.

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego rozpatruje wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz towaru w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

4. Okres ważności pozwolenia określa się do dnia 30 kwietnia 2004 r.

§ 6.

Warunkiem udzielenia pozwolenia na wywóz półtusz jest złożenie przez wnioskodawcę kaucji w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 30 euro za tonę, przeliczoną według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia kaucji.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę