Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

15 marca 2004

280

z dnia 30 stycznia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 165, poz. 1605) w § 1:

1) w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) hydrolizowane białka o masie cząsteczkowej poniżej 10 000 daltonów, otrzymane ze zwierząt nieprzeżuwających oraz z surowych skór i tkanki podskórnej zwierząt przeżuwających;",

b) dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) wytopione tłuszcze zwierzęce otrzymane w wyniku przetwarzania produktów zwierzęcych, w tym wytopione tłuszcze otrzymane ze zwierząt przeżuwających o zawartości nierozpuszczalnych w eterze naftowym zanieczyszczeń nieprzekraczającej 0,15% ich masy;

8) oleje rybne otrzymane w wyniku przetwarzania ryb i produktów rybnych.";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W żywieniu ryb, oprócz materiałów paszowych wymienionych w ust. 1 i 3, mogą być stosowane:

1) mączka uzyskana z krwi zwierząt nieprzeżuwających;

2) ryby złowione na otwartym morzu lub w jeziorze i odpady z tych ryb.";

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W żywieniu ryb hodowlanych nie stosuje się przetworzonych białek zwierzęcych otrzymanych z tkanek tego samego gatunku ryb hodowlanych.";

4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W żywieniu trzody chlewnej i drobiu nie stosuje się przetworzonych białek zwierzęcych otrzymanych z tkanek zwierząt należących do tego samego gatunku.";

5) uchyla się ust. 6 i 7.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

W pierwszym półroczu 2024 roku stwierdzono 17,1 tys. przestępstw kradzieży w skl...

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę