Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

15 marca 2004

282

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego i mątwika agresywnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida).

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) sadzenie - każdą czynność mającą na celu umieszczenie roślin w podłożu uprawowym w sposób umożliwiający ich wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie;

2) rośliny przeznaczone do sadzenia:

a) rośliny już posadzone, które mają pozostać w podłożu uprawowym, lub być przesadzone, lub

b) rośliny nieposadzone w momencie wprowadzania do obrotu lub przemieszczania, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia;

3) odmiana odporna na patotyp mątwika - odmianę, której uprawa przyczynia się do naturalnego i corocznego zmniejszania się populacji danego patotypu mątwika.

§ 3.

Uprawa ziemniaków sadzeniaków i innych roślin przeznaczonych do sadzenia jest dozwolona jedynie na gruntach, na których w wyniku urzędowej kontroli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", nie stwierdza występowania cyst mątwików zawierających żywe jaja lub osobniki młodociane.

§ 4.

W przypadku stwierdzenia występowania cyst mątwików zawierających żywe jaja lub osobniki młodociane wojewódzki inspektor:

1) wyznacza strefę porażenia na gruntach, na których stwierdzono występowanie cyst mątwików lub z których pochodzą rośliny, na których lub w towarzyszącym im podłożu stwierdzono występowanie tych cyst;

2) może wyznaczyć strefę bezpieczeństwa na gruntach sąsiadujących ze strefą porażenia, w celu ochrony tych gruntów przed rozprzestrzenianiem się mątwików, biorąc pod uwagę warunki lokalne, ukształtowanie terenu, występowanie naturalnych granic gruntów, możliwość tworzenia sztucznych granic między gruntem porażonym i sąsiadującymi gruntami oraz użytkowanie tego samego sprzętu rolniczego i środków transportu.

§ 5.

W strefach porażenia i bezpieczeństwa, od dnia ich wyznaczenia i w okresie kolejnych 5 lat uprawy, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora:

1) nie uprawia się ziemniaków, pomidorów, papryki, oberżyny i roślin przeznaczonych do sadzenia, składowania lub przechowywania na innych gruntach oraz innych roślin z rodziny psiankowatych, oprócz tytoniu;

2) nie kompostuje się, nie składuje i nie przechowuje w gruncie roślin przeznaczonych do przesadzania lub składowania, lub przechowywania na innych gruntach;

3) nie wywozi się poza strefy roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z przylegającym do nich podłożem;

4) niszczy się samosiewy i łęty ziemniaków oraz zwalcza chwasty z rodziny psiankowatych;

5) dopuszcza się, o ile nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się mątwików:

a) uprawę ziemniaków odmian odpornych na występujący gatunek i patotyp mątwików, jeżeli są przeznaczone na konsumpcję lub do przerobu przemysłowego, lub

b) uprawę ziemniaków z przeznaczeniem do konsumpcji lub do przerobu przemysłowego, jeżeli w systemie produkcji jest możliwa dezynfekcja lub wymiana podłoża.

§ 6.

Rośliny pochodzące ze strefy porażenia lub bezpieczeństwa, lub pochodzące z partii, w których na roślinach lub w towarzyszącym im podłożu stwierdzono występowanie cyst mątwików zawierających żywe jaja lub osobniki młodociane:

1) nie mogą być przeznaczone do sadzenia, kompostowania, składowania, kopcowania lub przechowywania na innych gruntach;

2) mogą być:

a) użyte we własnym gospodarstwie do konsumpcji lub na paszę,

b) przeznaczone do przerobu przemysłowego, do konsumpcji lub na paszę, po ich uprzednim oczyszczeniu z podłoża w gospodarstwie, z którego pochodzą,

c) zniszczone w sposób gwarantujący zniszczenie mątwików.

§ 7.

Pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, przez 5 lat, czyści się i odkaża wszystkie urządzenia, narzędzia, środki transportu, miejsca przechowywania, opakowania oraz inne przedmioty mające kontakt z roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, pochodzącymi ze strefy porażenia lub bezpieczeństwa, w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się mątwików.

§ 8.

Jeżeli po upływie 5 lat od dnia wyznaczenia stref wojewódzki inspektor stwierdzi występowanie cyst mątwików zawierających żywe jaja lub osobniki młodociane, stosuje się przepisy § 4.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego dyrektywę 69/465/EEC z dnia 8 grudnia 1969 r. o zwalczaniu mątwika ziemniaczanego (Dz. Urz. WE L 323 z 24.12.69 r., str. 2 i n.).
*** Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie szczegółowych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością oraz szczegółowych zasad wyznaczania stref porażenia i stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem tych organizmów (Dz. U. Nr 118, poz. 1267 oraz z 2003 r. Nr 185, poz. 1811), które traci moc z dniem 1 marca 2004 r. w części dotyczącej sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się mątwików.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę