Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

20 kwietnia 2004

589

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu środków żywienia zwierząt2)

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa zakres dodatkowych informacji, które mogą być umieszczane na opakowaniu środków żywienia zwierząt lub etykiecie dołączonej do opakowania albo w dokumentach przewozowych.

§ 2.

Informacje, które mogą być umieszczane na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania albo w dokumentach przewozowych środka żywienia zwierząt, wyraźnie oddziela się od informacji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 168, poz. 1642 i Nr 205, poz. 1990).

§ 3.

Na oznakowaniu środków żywienia zwierząt wprowadzanych do obrotu oprócz informacji określonych w rozporządzeniu można umieszczać dodatkowe informacje, jeżeli stanowią ich uszczegółowienie i nie wprowadzają nabywcy w błąd co do tożsamości środków żywienia zwierząt.

§ 4.

1. Oznakowanie dodatków paszowych może zawierać następujące informacje:

1) nazwę handlową dodatku paszowego;

2) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy, jeżeli nie jest on podmiotem wprowadzającym ten dodatek do obrotu;

3) sposób bezpiecznego stosowania oraz przeciwwskazania i specjalne wymagania dotyczące stosowania dodatku paszowego.

2. Oznakowanie premiksów może zawierać następujące informacje:

1) nazwę handlową dodatków paszowych;

2) numery dodatków paszowych w Rejestrze Wspólnotowym.

§ 5.

1. Oznakowanie mieszanek paszowych, w skład których wchodzą dodatki paszowe, może zawierać następujące informacje:

1) nazwę handlową dodatków paszowych;

2) numery dodatków paszowych w Rejestrze Wspólnotowym;

3) zawartość:

a) mikroelementów innych niż miedź,

b) witamin innych niż witaminy A, D i E, prowitamin oraz dodatków paszowych o podobnym działaniu

- jeżeli zawartość tych substancji może zostać określona w wyniku badań przeprowadzonych przy użyciu metodyk postępowania analitycznego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.

2. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, oznakowanie mieszanek paszowych, w skład których wchodzą dodatki paszowe, może zawierać następujące informacje:

1) w przypadku mikroelementów innych niż miedź:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w Rejestrze Wspólnotowym,

b) zawartość mikroelementów;

2) w przypadku witamin innych niż witaminy A, D i E, prowitamin oraz dodatków paszowych o podobnym działaniu:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w Rejestrze Wspólnotowym,

b) zawartość substancji czynnej oraz datę upływu okresu trwałości.

§ 6.

Oznakowanie mieszanek paszowych może zawierać następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy mieszanki paszowej, jeżeli nie jest on podmiotem wprowadzającym tę mieszankę do obrotu;

2) nazwę państwa, w którym wytworzono mieszankę paszową;

3) cenę mieszanki paszowej;

4) opis lub nazwę handlową mieszanki paszowej;

5) określenie stanu fizycznego mieszanki lub zastosowanego procesu technologicznego;

6) zawartość wody i zanieczyszczeń mineralnych w przypadku niższych ich zawartości, niż określone w § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 2;

7) datę wytworzenia mieszanki paszowej, podając dzień, miesiąc i rok - w przypadku gdy jest wymagany minimalny okres przechowywania.

§ 7.

Oznakowanie mieszanek paszowych pełnoporcjowych lub mieszanek uzupełniających innych niż mineralne i melasowane, przeznaczonych dla drobiu, świń i przeżuwaczy może zawierać informacje o wartości energetycznej tych mieszanek, jeżeli wartość ta jest obliczana zgodnie z metodami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 8.

Dodatkowe informacje, które mogą być umieszczane na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania albo w dokumentach przewozowych mieszanek paszowych, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.

W przypadku mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt domowych, oznakowanie może zawierać następujące informacje:

1) deklarację wskazującą obecność lub poziom jednego lub kilku materiałów paszowych istotnych dla określenia właściwości tej mieszanki;

2) zawartość minimalną lub maksymalną materiału paszowego wyrażoną w procentach, która jest umieszczona:

a) obok deklaracji, o której mowa w pkt 1;

b) w wykazie materiałów paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej, obok odpowiedniej kategorii materiałów paszowych.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia:
1) dyrektywy 96/25/EWG z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowymi (Dz. Urz. WE L 125 z 23.05.1996, str. 35 i n.);
2) dyrektywy 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. w sprawie dodatków paszowych (Dz. Urz. WE L 270 z 14.12.1970, str. 1 i n.);
3) dyrektywy 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (Dz. Urz. WE L 86 z 6.04.1979, str. 30 i n.);
4) dyrektywy 86/174/EWG z dnia 9 kwietnia 1986 r. w sprawie metod obliczania wartości energetycznej mieszanek paszowych dla drobiu (Dz. Urz. WE L 130 z 16.05.1986, str. 53 i n.).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 589)

(w trakcie opracowywania)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

W pierwszym półroczu 2024 roku stwierdzono 17,1 tys. przestępstw kradzieży w skl...

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę