ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

28 stycznia 2005

124

z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 128, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) uprawnienia inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien;

3) zasady i sposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien.

§ 2.

Inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 110-112 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm. 1) ) w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

2) art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm. 2) ) w zakresie określonym w art. 40 ust. 5 i 6 tej ustawy;

3) art. 46 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 tej ustawy.

§ 3.

Inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 110 i 111 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;

2) art. 24 i 24a ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876);

3) art. 40 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 4) );

4) art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441);

5) art. 29 i 31 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808);

6) art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) w zakresie prawidłowości oznaczania artykułów rolno-spożywczych znakiem zgodności z Polską Normą oraz deklaracji zgodności z Polską Normą tych artykułów;

7) art. 40 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm. 5) );

8) art. 30 i 31 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808);

9) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898).

§ 4.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703);

2) art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703);

3) art. 33 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

§ 5.

Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej:

a) wojewódzki lekarz weterynarii - dla inspektorów wojewódzkiego inspektoratu weterynarii,

b) powiatowy lekarz weterynarii - dla inspektorów powiatowego inspektoratu weterynarii,

c) graniczny lekarz weterynarii - dla inspektorów granicznego inspektoratu weterynarii;

2) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

3) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa - wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 6.

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać:

1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2) datę wydania i termin ważności upoważnienia;

3) podstawę prawną wydania upoważnienia;

4) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej upoważnionego inspektora;

5) określenie wykroczeń, za które inspektor jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

6) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

7) podpis organu, który wydał upoważnienie, oraz pieczęć urzędową.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1712).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów:
M. Belka

* Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 206, poz. 2012 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 95, Nr 62, poz. 576, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 891, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808. 
** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115. 
*** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776. 
**** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 14, poz. 115. 
***** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64 i Nr 14, poz. 115.


POWIĄZANE

Różne kierunki dostaw gwarantują, że surowca nie zabraknie, a Senat pracuje nad ...

Polski biznes najgorsze ma jeszcze przed sobą, a ten rok może się okazać rekordo...

Jak dowiadujemy się z portalu Prawo.pl: wysokie ceny gazu nie są siłą tak zwaną ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę