Advertisement

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

6 maja 2004

935

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem surowców rolniczych na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy przeznaczone do wytwarzania biokomponentów do produkcji biopaliw ciekłych i paliw ciekłych, polegających na modernizacji, budowie lub rozbudowie zakładów.";

2) w § 10:

a) w ust. 1 w pkt 4 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 3 - nie więcej jednak niż 8 milionów zł,",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwoty kredytów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być udzielane temu samemu podmiotowi:

1) w przetwórstwie rolno-spożywczym i na działy specjalne produkcji rolnej lub na realizację w tych działach przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 - do wysokości 8 milionów zł,

2) w przetwórstwie mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię - nie więcej niż 16 milionów zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii,

3) na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 3 - do wysokości 8 milionów zł.";

3) po § 23f dodaje się § 23g w brzmieniu:

"§ 23g. 1. Agencja może udzielać dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. na:

1) zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,

2) zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,

3) zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,

4) zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,

5) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

6) zakup paliwa na cele rolnicze.

2. Dopłaty na cele, o których mowa w ust. 1, są udzielane do kredytów zaciąganych p/zez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopłaty na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych producentów, prowadzących produkcję rolną metodami ekologicznymi i posiadających certyfikat lub zaświadczenie wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą w rolnictwie ekologicznym.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, są udzielane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy w wysokości nie większej niż 0,35 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 2,0%.

5. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, w stosunku rocznym nie może wynosić więcej niż 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

6. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, są udzielane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej.

7. Wysokość kredytów objętych dopłatami na cele, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjętych do naliczenia podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowy kredytowe.

8. Dopłaty na cele, o których mowa w ust. 1, są udzielane po spełnieniu następujących warunków:

1) udokumentowania, w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania z banku środków finansowych, fakturami VAT, a w odniesieniu do zakupów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, innymi dowodami kupna-sprzedaży, wykorzystania co najmniej 80% wartości kredytu na zakupy dokonywane po dniu zawarcia umowy kredytowej lub w okresie 2 miesięcy przed dniem jej zawarcia,

2) przedstawienia nakazu płatniczego podatku rolnego określającego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie lub zaświadczenia z urzędu gminy właściwego do pobierania podatku rolnego dokumentującego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie oraz złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę, że użytki rolne wymienione w nakazie lub zaświadczeniu nie zostały i nie będą wydzierżawione w okresie, za który będzie udzielona dopłata,

3) przedstawienia umowy dzierżawy co najmniej na okres 10 miesięcy, w tym 8 miesięcy w okresie, za który będzie udzielona dopłata, w przypadku dzierżawy gruntu, a w przypadku użytkowania gruntu z nieuregulowanym stanem własności - odpowiedniego zaświadczenia z urzędu gminy,

4) złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o wysokości zaciągniętych w innych bankach kredytów objętych dopłatami na cele, o których mowa w ust. 1.

9. Wnioski o kredyty objęte dopłatami na cele, o których mowa w ust. 1, są składane przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą w bankach, które zawarty z Agencją umowy w sprawie dopłat.

10. W umowach Agencji z bankami ustala się w szczególności:

1) limity dopłat,

2) terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach w ramach limitów dopłat, o których mowa w pkt 1,

3) sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agencją a bankami.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów:
L. Miller

* Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292 i Nr 42, poz. 386. 
** Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961, z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949, Nr 89, poz. 975 i Nr 138, poz. 1548, z 2002 r. Nr 21, poz. 203, Nr 46, poz. 427 i 429, Nr 150, poz. 1242 i Nr 231, poz. 1939 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1539 i Nr 204, poz. 1980.


POWIĄZANE

Europosłowie wezwali we wtorek państwa członkowskie, żeby do 2030 r. zmniejszyły...

Rada Ministrów przyjęła we wtorek dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku ...

Świat może wkrótce doświadczyć "poważnego aktu cybersabotażu", który wywołałby "...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę