CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

6 maja 2004

935

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem surowców rolniczych na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy przeznaczone do wytwarzania biokomponentów do produkcji biopaliw ciekłych i paliw ciekłych, polegających na modernizacji, budowie lub rozbudowie zakładów.";

2) w § 10:

a) w ust. 1 w pkt 4 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 3 - nie więcej jednak niż 8 milionów zł,",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwoty kredytów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być udzielane temu samemu podmiotowi:

1) w przetwórstwie rolno-spożywczym i na działy specjalne produkcji rolnej lub na realizację w tych działach przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 - do wysokości 8 milionów zł,

2) w przetwórstwie mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię - nie więcej niż 16 milionów zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii,

3) na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 3 - do wysokości 8 milionów zł.";

3) po § 23f dodaje się § 23g w brzmieniu:

"§ 23g. 1. Agencja może udzielać dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. na:

1) zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,

2) zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,

3) zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,

4) zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,

5) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

6) zakup paliwa na cele rolnicze.

2. Dopłaty na cele, o których mowa w ust. 1, są udzielane do kredytów zaciąganych p/zez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopłaty na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych producentów, prowadzących produkcję rolną metodami ekologicznymi i posiadających certyfikat lub zaświadczenie wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą w rolnictwie ekologicznym.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, są udzielane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy w wysokości nie większej niż 0,35 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 2,0%.

5. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, w stosunku rocznym nie może wynosić więcej niż 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

6. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, są udzielane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej.

7. Wysokość kredytów objętych dopłatami na cele, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjętych do naliczenia podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowy kredytowe.

8. Dopłaty na cele, o których mowa w ust. 1, są udzielane po spełnieniu następujących warunków:

1) udokumentowania, w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania z banku środków finansowych, fakturami VAT, a w odniesieniu do zakupów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, innymi dowodami kupna-sprzedaży, wykorzystania co najmniej 80% wartości kredytu na zakupy dokonywane po dniu zawarcia umowy kredytowej lub w okresie 2 miesięcy przed dniem jej zawarcia,

2) przedstawienia nakazu płatniczego podatku rolnego określającego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie lub zaświadczenia z urzędu gminy właściwego do pobierania podatku rolnego dokumentującego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie oraz złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę, że użytki rolne wymienione w nakazie lub zaświadczeniu nie zostały i nie będą wydzierżawione w okresie, za który będzie udzielona dopłata,

3) przedstawienia umowy dzierżawy co najmniej na okres 10 miesięcy, w tym 8 miesięcy w okresie, za który będzie udzielona dopłata, w przypadku dzierżawy gruntu, a w przypadku użytkowania gruntu z nieuregulowanym stanem własności - odpowiedniego zaświadczenia z urzędu gminy,

4) złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o wysokości zaciągniętych w innych bankach kredytów objętych dopłatami na cele, o których mowa w ust. 1.

9. Wnioski o kredyty objęte dopłatami na cele, o których mowa w ust. 1, są składane przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą w bankach, które zawarty z Agencją umowy w sprawie dopłat.

10. W umowach Agencji z bankami ustala się w szczególności:

1) limity dopłat,

2) terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach w ramach limitów dopłat, o których mowa w pkt 1,

3) sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agencją a bankami.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów:
L. Miller

* Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292 i Nr 42, poz. 386. 
** Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961, z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949, Nr 89, poz. 975 i Nr 138, poz. 1548, z 2002 r. Nr 21, poz. 203, Nr 46, poz. 427 i 429, Nr 150, poz. 1242 i Nr 231, poz. 1939 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1539 i Nr 204, poz. 1980.


POWIĄZANE

Analizy ekonomiczne wskazują, że opłaty za wodę, żeby rozwijać gospodarkę wodną,...

Polska turystyka to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki...

Przemysł piwowarski tworzy 200 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce. Ta liczb...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę