a_konopie_targi_2023
EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 750

Składka na ubezpieczenie społeczne rolników

13 lipca 2004

W III kwartale 2004 roku składka:

  • na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 168,80 zł, (jej wymiar jest ustalany w wysokości 30% emerytury podstawowej obowiązującej w danym kwartale),
  • na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z Uchwałą Rady Rolników , składka została ustalona w kwocie 54 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte ww. ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie, płacą 1/3 pełnej składki, czyli 18 zł.

Aktualnie stopa procentowa odsetek za zwłokę w opłacaniu składek wynosi w stosunku rocznym 14,5%.

Rolnik prowadzący gospodarstwo ma obowiązek (wynikający z art. 4 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r.) opłacania składek kwartalnych za wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu w tym gospodarstwie, a jeżeli działalność rolnicza prowadzona jest na rachunek kilku osób, wówczas obowiązek opłacania składek ciąży na tych osobach solidarnie. Składki na ubezpieczenie społeczne są niepodzielne, co oznacza, że należy je opłacać w obowiązującym terminie płatności i w pełnej kwartalnej wysokości, niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu w danym kwartale.

Termin płatności przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.

  • 31 stycznia za I kwartał,
  • 30 kwietnia za II kwartał,
  • 31 lipca za III kwartał,
  • 31 października za IV kwartał.

W przypadku obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu, obowiązek opłacania składek dotyczy wszystkich okresów, w których to podleganie istniało.

Nieopłacenie składek w terminie skutkuje wzrostem kwoty należności o odsetki za zwłokę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926, z późn. zmianami).

Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie.

W przypadku podlegania ubezpieczeniu dobrowolnemu, tj. na wniosek, obowiązek opłacania składek ustaje z końcem kwartału poprzedzającego kwartał, w którym nastąpiło odstąpienie od ubezpieczenia. Za odstąpienie od ubezpieczenia uważa się także zaprzestanie opłacania składek.

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 30% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału.

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie ustala Rada Rolników. Prezes Kasy ogłasza jej wysokość w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału.

W przypadku objęcia ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek w ograniczonym zakresie, składka wynosi 1/3 pełnej kwoty tej składki.

Obowiązkiem każdego płatnika składek jest samodzielne śledzenie zmian w wysokości składek i opłacanie ich każdorazowo w wysokości aktualnie obowiązującej.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie nakłada bowiem na KRUS obowiązku indywidualnego informowania rolników o każdorazowej zmianie wysokości składek.

Druki przekazów pocztowych z wypisaną kwotą łącznej należności kwartalnej, cokwartalnie przesyłane przez placówki terenowe KRUS, mają jedynie ułatwić działania rolników w tym zakresie.

Nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia rolnika z obowiązku terminowego płacenia składek w takiej wysokości.

Wpłaty składek można dokonywać na rachunek właściwej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS za pośrednictwem poczty lub banku.

Płatnicy składek, którzy z powodu nieregularnego wpływu dochodów, nie są w stanie jednorazowo regulować swoich zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, mogą dokonywać częściowych przedpłat na przyszłą należność kwartalną, jednakże w taki sposób, aby łączna kwota dokonanych wpłat pokryła pełną jej wysokość w obowiązującym terminie.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników dopuszcza również możliwość dokonywania potrąceń ze świadczeń przysługujących rolnikowi, na poczet składek, do opłacenia których jest on zobowiązany.


POWIĄZANE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...

Dla ułatwienia osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy w zakresie rzetelności...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę