aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

USTAWA

19 czerwca 2002

z dnia 16 lutego 2001 r.

o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.

(Dz. U. z 2001 r., nr 29, poz. 320)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. 1. Do zadań Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są wydawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową."

Art. 2. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie regulacji rynków rolnych.",

b) skreśla się ust. 4;

2) w art. 8 w ust. 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) procedury działalności interwencyjnej, w tym dotyczące organizowania i przeprowadzania przetargów,"

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) procedury wyboru przedsiębiorców w zakresie tworzenia i gospodarowania rezerwami,".

Art. 3. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej i gospodarowania środkami, o których mowa w art. 3a ust. 1 - minister właściwy do spraw finansów publicznych.";

2) art. 3a otrzymuje brzmienie:

"Art. 3a. 1. Agencja wspomaga realizację zadań wymienionych w art. 3 ust. 1 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.

2. Agencja może realizować również inne zadania ze środków pochodzących ze źródeł, o których mowa w ust. 1, jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych w szczególności:

1) sprawdza stan przygotowania Agencji do obsługi i gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1,

2) sprawdza przestrzeganie przez Agencję szczegółowych zasad gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 1,

3) kontroluje i weryfikuje plany finansowe Agencji w zakresie gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 1, oraz zgodność tych planów z zasadami udzielania pomocy z funduszy Unii Europejskiej.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu Agencji do obsługi i gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub nieprawidłowego gospodarowania przez Agencję tymi środkami minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawiesić lub wstrzymać ich wydatkowanie.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i kierunki działań oraz sposób realizacji zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając zasady obowiązujące w Unii Europejskiej lub postanowienia właściwych umów międzynarodowych,

2) szczegółowe zasady i tryb sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 3, a w szczególności przeprowadzania kontroli finansowej Agencji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji.";

3) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu:

"Art. 3b. Agencja realizuje zadania określone w odrębnych przepisach w szczególności dotyczące regulacji rynków rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich."

Art. 4. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802, z 2000 r. Nr 22, poz. 269, Nr 119, poz. 1250 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem § 6m.",

b) po § 6j dodaje się § 6k-6n w brzmieniu:

"§ 6k. Rada Ministrów, ustanawiając kontyngent taryfowy, może uzależnić wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 6, od złożenia przez wnioskodawcę kaucji w określonej wysokości, z tym że nie może ona przekraczać 100% wartości celnej towaru.

§ 6l. W razie wykorzystania udzielonego pozwolenia w wysokości mniejszej niż 95% ogólnej ilości lub wartości towaru objętego pozwoleniem kaucja ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

§ 6ł. Minister właściwy do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem § 8a, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb pobierania kaucji, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

§ 6m. W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu przepisów o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym, pozwolenie, o którym mowa w § 6, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego.

§ 6n. Od decyzji, o której mowa w § 6m, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.",

c) w § 7 i 8 na końcu dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem § 8a",

d) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu przepisów o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym, rozporządzenia, o których mowa w § 6ł, 7 i 8, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych."

Art. 5. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) w art. 35:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Do zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

3. Opinie, o których mowa w ust. 2, są wydawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową."

Art. 6. W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) w ust. 2 po wyrazach "może ustanowić" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2a",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W zakresie towarów rolno-spożywczych rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje również w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych.";

2) w art. 17:

a) w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1a",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W zakresie towarów rolno-spożywczych decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego.

1b. Od decyzji, o której mowa w ust. 1a, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.";

3) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

"Art. 21a. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, określi towary rolno-spożywcze, o których mowa w art. 8 ust. 2a i art. 17 ust. 1a, mając na względzie zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych."

Art. 7. Do dnia wejścia w życie przepisów dotyczących regulacji poszczególnych rynków rolnych Prezes Agencji Rynku Rolnego przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Radę Agencji Rynku Rolnego roczny program działań interwencyjnych, który obejmuje w szczególności:

1) wykaz produktów rolnych i żywnościowych objętych działalnością Agencji oraz ceny interwencyjne zakupu tych produktów,

2) kwoty dopłat do cen skupu produktów, o których mowa w pkt 1, stawki tych dopłat, kwoty dopłat do wywozu produktów, o których mowa w pkt 1, i terminy udzielania dopłat,

3) środki finansowe niezbędne do wykonania rocznego programu,

4) kwotę poręczeń kredytów udzielanych przez Agencję.

Art. 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) przeprowadzi postępowanie mające na celu potwierdzenie spełniania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa funkcji agencji płatniczej i wdrażającej, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej,

2) przeprowadzi do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej postępowanie mające na celu potwierdzenie spełniania przez Agencję Rynku Rolnego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa funkcji agencji płatniczych, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie wykonywania zadań dotyczących regulacji rynków rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę