USTAWA

21 kwietnia 2004

291

z dnia 22 stycznia 2004 r.

o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa tryb postępowania, w tym zakres zadań i właściwość organów, w sprawach:

1) wprowadzania na rynek produktów rybnych;

2) tworzenia i funkcjonowania organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych;

3) związanych z udzielaniem w gospodarce rybnej pomocy finansowej przysługującej na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Rozdział 2
Wprowadzanie na rynek produktów rybnych

Art. 2.

Wprowadzanie na rynek produktów rybnych regulują przepisy Unii Europejskiej ustanawiające system kontroli nad wspólną polityką rybacką oraz dotyczące wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury.

Art. 3.

1. Przedsiębiorcą uprawnionym do skupu produktów rybnych jest przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących te produkty, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres;

2) datę i numer wydania decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru;

3) numer, pod którym przedsiębiorca jest wpisany do rejestru.

Art. 4.

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres;

2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Po dokonaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do tego rejestru.

4. W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję administracyjną o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać decyzję administracyjną o skreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnia obowiązków w zakresie wystawiania i przechowywania dokumentów sprzedaży lub deklaracji przejęcia.

6. Przedsiębiorca może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, po upływie roku od dnia skreślenia go z tego rejestru.

Art. 5.

1. Przedsiębiorca skupujący produkty rybne przesyła kopię dokumentu sprzedaży okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku produktów rybnych.

2. Oryginał dokumentu sprzedaży otrzymany od przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, sprzedający przechowuje przez okres 1 roku od dnia jego otrzymania.

3. Kopie dokumentu sprzedaży są przechowywane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, przez okres 1 roku od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy zajmującego się pozyskiwaniem organizmów wodnych na rzecz wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz przy skupie produktów rybnych na aukcji.

5. Formularze dokumentu sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, są wydawane w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego. Za wydanie formularzy pobiera się opłatę stanowiącą równowartość kosztów ich wykonania.

Art. 6.

Do deklaracji przejęcia stosuje się odpowiednio przepisy art. 5.

Art. 7.

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia, mając na względzie usprawnienie kontroli wprowadzanych na rynek produktów rybnych i obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 8.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania produktów rybnych na rynek oraz przepisów art. 5 i 6 sprawują okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.

Rozdział 3
Organizacje producentów rybnych i organizacje międzybranżowe

Art. 9.

Tworzenie i funkcjonowanie organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych regulują przepisy Unii Europejskiej dotyczące organizacji wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury.

Art. 10.

Organizacja producentów rybnych, zwana dalej "organizacją producentów", wykonuje działalność jako podmiot mający osobowość prawną.

Art. 11.

Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr organizacji producentów objętych pomocą finansową, o której mowa w rozdziale 4, zwany dalej "rejestrem organizacji uznanych".

Art. 12.

1. Organizację producentów wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organizacji uznanych, jeżeli:

1) zrzesza armatorów posiadających co najmniej 20% statków rybackich przeznaczonych do prowadzenia połowów określoną metodą albo poławiających określone gatunki organizmów wodnych pochodzących z wód morskich albo

2) dostarcza na rynek co najmniej 25% ogólnej masy produktów pochodzących z chowu lub hodowli określonych gatunków organizmów wodnych;

3) spełnia pozostałe warunki wymagane do jej uznania, określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.

2. Wniosek o wpisanie organizacji producentów do rejestru organizacji uznanych zawiera:

1) nazwę organizacji producentów, oznaczenie jej siedziby i adres;

2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów, zgodnie z jej aktem założycielskim;

3) określenie rodzaju działalności wykonywanej przez organizację producentów.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) uwierzytelniony odpis aktu założycielskiego organizacji producentów;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, obszary lub metody połowów i gatunki organizmów wodnych pochodzących z wód morskich, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem tradycyjnego podziału wykonywania rybołówstwa morskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 13.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez organizację producentów warunków wymaganych do jej uznania, określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, oraz dokonuje wpisu tej organizacji do rejestru organizacji uznanych.

2. Rejestr organizacji uznanych jest jawny i zawiera:

1) nazwę organizacji producentów, oznaczenie jej siedziby i adres;

2) datę i numer wydania decyzji, o której mowa w ust. 1;

3) zakres działalności wykonywanej przez organizację producentów;

4) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów, zgodnie z jej aktem założycielskim.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje w terminie określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.

Art. 14.

Organizacja producentów jest obowiązana do informowania ministra właściwego do spraw rolnictwa o każdej zmianie danych w zakresie określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, w ciągu 30 dni od dnia powstania tych zmian.

Art. 15.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach:

1) odmowy dokonania wpisu do rejestru organizacji uznanych, w przypadku niespełnienia przez organizację producentów warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9;

2) skreślenia organizacji producentów z rejestru organizacji uznanych, w przypadkach przewidzianych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw rolnictwa przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

3. Przepisy art. 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 16.

1. Program operacyjny przewidziany w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, zatwierdza minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek organizacji producentów.

2. Wniosek o zatwierdzenie programu operacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z jego przygotowaniem składa się do dnia 15 lutego roku, w którym program będzie realizowany.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję administracyjną w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego do dnia 15 marca roku, w którym program będzie realizowany.

4. Każda zmiana programu operacyjnego podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 17.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr organizacji międzybranżowych.

2. Organizację międzybranżową wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organizacji międzybranżowych, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Art. 18.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez organizację międzybranżową warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, i dokonuje jej wpisu do rejestru organizacji międzybranżowych.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje w terminie określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.

Art. 19.

Organizacja międzybranżową jest obowiązana do informowania ministra właściwego do spraw rolnictwa o każdej zmianie danych w zakresie określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, w ciągu 30 dni od dnia powstania tych zmian.

Art. 20.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach:

1) odmowy dokonania wpisu do rejestru organizacji międzybranżowych w przypadku niespełnienia przez organizację międzybranżową warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9;

2) skreślenia organizacji międzybranżowej z rejestru organizacji międzybranżowych w przypadkach przewidzianych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw rolnictwa przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

3. Przepisy art. 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 21.

Przepisy art. 17-20 stosuje się odpowiednio do związków organizacji producentów rybnych.

Rozdział 4
Pomoc finansowa w gospodarce rybnej

Art. 22.

1. Pomoc finansowa w gospodarce rybnej, zwana dalej "pomocą finansową", przysługuje na podstawie przepisów Unii Europejskiej:

1) wprowadzających ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych dotyczących Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem;

2) określających szczegółowe zasady i ustalenia dotyczące wsparcia strukturalnego w sektorze rybołówstwa;

3) wprowadzających określone szczegółowe środki przewidziane w przepisach określających szczegółowe zasady i ustalenia dotyczące wsparcia strukturalnego w sektorze rybołówstwa;

4) dotyczących regulacji nakładu połowowego w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

5) dotyczących organizacji wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury oraz wydanych na podstawie tych przepisów szczegółowych aktów prawnych organów Unii Europejskiej;

6) dotyczących uznania i wycofywania uznania organizacji producentów rybnych i związków tych organizacji.

2. Organem właściwym w sprawach związanych z udzielaniem pomocy finansowej jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

3. Pomoc finansowa przysługująca na podstawie przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, jest udzielana na podstawie odrębnych przepisów.

4. Przyznane w ramach pomocy finansowej środki są wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 23.

1. Organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych przysługuje, po zatwierdzeniu programu operacyjnego, pomoc finansowa z tytułu jego przygotowania.

2. Organizacja producentów składa wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające poniesione wydatki z tytułu przygotowania programu operacyjnego.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może, na wniosek organizacji producentów złożony do dnia 1 marca roku następującego po roku, za który przysługuje pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zwiększyć wysokość tej pomocy, jeżeli program operacyjny spełnia wymagania przewidziane w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach zmniejszenia albo nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach przewidzianych w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6.

Art. 24.

1. Decyzję administracyjną w sprawie przyznania rekompensaty finansowej za działania interwencyjne na rynku rybnym minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje na wniosek organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej za dany rok kalendarzowy składa się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 kwietnia następnego roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty określające wysokość wypłaconych odszkodowań, z uwzględnieniem poszczególnych produktów rybnych i liczby członków organizacji objętych tymi odszkodowaniami, potwierdzone przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego właściwych ze względu na port wyładunku tych produktów.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty finansowej.

Art. 25.

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, może ustalić, w drodze rozporządzenia, cenę na określone produkty rybne, poniżej której przedsiębiorcy niebędący członkami organizacji producentów nie mogą wprowadzać na rynek tych produktów w określonym czasie na danym obszarze, mając na względzie przepisy Unii Europejskiej oraz ceny produktów rybnych wprowadzanych na rynek przez organizację producentów działającą na tym obszarze.

Art. 26.

1. Przedsiębiorcy, który nie wprowadza na rynek produktów rybnych, o których mowa w art. 25, albo wycofuje te produkty z rynku, przysługuje rekompensata finansowa.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej za dany rok kalendarzowy do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 kwietnia następnego roku.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające wartość i ilość określonych produktów rybnych wprowadzonych na rynek po cenach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania albo odmowy przyznania rekompensaty finansowej, w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Art. 27.

1. Decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje na wniosek organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy składa się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 kwietnia następnego roku.

3. Do wniosku dołącza się kopie faktur potwierdzających wysokość kosztów poniesionych na utrwalanie i przechowywanie poszczególnych produktów rybnych.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

5. Organizacja producentów ubiegająca się o pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, prowadzi ewidencję utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 5, mając na względzie w szczególności wykazanie informacji o ilości i rodzajach utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych, a także o poniesionych kosztach utrwalenia i przechowywania tych produktów.

Art. 28.

1. Decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej na magazynowanie produktów rybnych czasowo wycofanych z rynku minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje na wniosek organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy składa się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 kwietnia następnego roku.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty określające wysokość kosztów poniesionych z tytułu magazynowania produktów rybnych, potwierdzone przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów albo wskazanego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

Art. 29.

1. Decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu wypłaconych odszkodowań za produkty rybne, które spełniają określone dla nich standardy rynkowe, były oferowane do sprzedaży i nie zostały wprowadzone na rynek, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje na wniosek organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy składa się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 kwietnia następnego roku.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty określające wysokość wypłaconych odszkodowań, z uwzględnieniem poszczególnych produktów rybnych i liczby członków organizacji objętych tymi odszkodowaniami, potwierdzone przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego właściwych ze względu na port wyładunku tych produktów.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

Art. 30.

W przypadku stwierdzenia braku realizacji zatwierdzonego programu operacyjnego minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji administracyjnej, zmniejsza pomoc finansową, o której mowa w art. 24 i art. 27-29, lub nie przyznaje tej pomocy, na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 2.

Rozdział 5
Kary pieniężne

Art. 31.

1. Kto:

1) nie przestrzega przepisów art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 6,

2) wprowadza na rynek produkty rybne, które nie spełniają określonych w przepisach Unii Europejskiej standardów rynkowych,

3) wprowadza na rynek produkty rybne po cenach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierzają, w drodze decyzji administracyjnej, okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 32.

1. Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu lub zaniechania działania upłynęło 5 lat.

2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2, przerywa się przez dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej, o której ukarany został powiadomiony.

4. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne.

5. Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu przedawnienia.

Art. 33.

1. Od nieuiszczonych w terminie kar, wymierzanych na podstawie ustawy, pobiera się odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości obowiązujących dla zaległości podatkowych.

2. Egzekucja wymierzonych kar wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 34.

1. Do postępowań wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Rejestry:

1) przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa,

2) organizacji producentów rybnych objętych pomocą finansową (rejestr organizacji uznanych),

3) organizacji międzybranżowych

- prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio rejestrami, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 11 i art. 17 ust. 1.

Art. 35.

Traci moc ustawa z dnia 10 października 2002 r. o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 181, poz. 1514).

Art. 36.

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. Kwaśniewski


POWIĄZANE

Pod lupę są brane nieprawidłowości w dostawach produktów rolnych do sieci handlo...

Polscy i europejscy konsumenci będą musieli się pożegnać z ulubionymi kosmetykam...

W trybie ciągłym – od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. do dyspozycji rolników są...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę