aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

USTAWA

11 maja 2004

897

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zadania i właściwość jednostek organizacyjnych oraz organów w zakresie organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych określonej przepisami Unii Europejskiej wymienionymi w załączniku;

2) organizację i kompetencje Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych;

3) zasady działania Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Art. 2.

Do działalności prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją", w zakresie zadań określonych w przepisach wymienionych w załączniku nie stosuje się przepisów o ochronie konsumentów i konkurencji oraz przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem dysponowania przez Prezesa Agencji środkami Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Art. 3.

Do postępowania w sprawach indywidualnych związanych z kwotowaniem produkcji mleka, rozstrzyganych przez Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału terenowego Agencji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Rozdział 2

Kwotowanie produkcji mleka

Art. 4.

1. Warunkiem wykonywania działalności w zakresie skupu mleka przez podmiot skupujący jest wpisanie tego podmiotu, na jego wniosek, do prowadzonego przez Prezesa Agencji rejestru podmiotów skupujących mleko, zwanego dalej "rejestrem podmiotów".

2. Wpisu do rejestru podmiotów dokonuje się po stwierdzeniu, że wnioskodawca:

1) dysponuje systemem informatycznym zapewniającym prawidłowe prowadzenie ewidencji i przekazywanie informacji, o których mowa w art. 10, albo posiada dostęp do takiego systemu;

2) wykonuje badania zawartości tłuszczu w mleku w laboratoriach, o których mowa w art. 21 ust. 1;

3) sprzedaje mleko wyłącznie podmiotowi skupującemu wpisanemu do rejestru podmiotów - w przypadku sprzedaży mleka do innego podmiotu skupującego.

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres podmiotu skupującego;

2) wskazanie województwa lub województw, na których obszarze podmiot skupujący będzie wykonywać działalność w zakresie skupu mleka;

3) nazwę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz nazwę producenta oprogramowania tego systemu;

4) wskazanie metod:

a) pobierania próbek mleka do badania zawartości tłuszczu w mleku,

b) badania zawartości tłuszczu w mleku;

5) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu skupującego;

6) numer rachunku bankowego podmiotu skupującego;

7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu skupującego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego, prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) oświadczenie, w którym zobowiązuje się do wykonywania badania zawartości tłuszczu w mleku, uwzględnianej przy rozliczaniu indywidualnych ilości referencyjnych, w laboratorium, o którym mowa w art. 21 ust. 1;

4) oświadczenie, w którym zobowiązuje się do sprzedaży mleka do podmiotu skupującego wpisanego do rejestru podmiotów.

6. Podmioty skupujące wpisane do rejestru podmiotów uważa się za zatwierdzone w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.

Art. 5.

Prezes Agencji odmawia, w drodze decyzji, wpisania do rejestru podmiotów, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 2-5.

Art. 6.

Prezes Agencji wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów, jeżeli podmiot ten:

1) przestał spełniać wymagania określone w art. 4 ust. 2 lub

2) nie spełnia obowiązków określonych w art. 10 ust. 1 i art. 34 ust. 1.

Art. 7.

Od decyzji, o których mowa w art. 5 i 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Art. 8.

Podmiot skupujący informuje, w formie pisemnej, Prezesa Agencji o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia jej zaprzestania.

Art. 9.

1. Rejestr podmiotów prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Rejestr podmiotów zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 3.

2. Podmiot skupujący informuje, w formie pisemnej, Prezesa Agencji o zmianie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Art. 10.

1. Podmiot skupujący jest obowiązany do:

1) prowadzenia ewidencji producentów dostarczających mleko podmiotom skupującym, zwanych dalej "dostawcami hurtowymi", dostarczających mleko do tego podmiotu, zawierającej:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres dostawcy hurtowego,

b) miejsce położenia gospodarstwa dostawcy hurtowego,

c) informacje o:

- przysługujących dostawcom hurtowym indywidualnych ilościach referencyjnych, z uwzględnieniem zmian tych ilości związanych ze zbyciem, dzierżawą, konwersją, dziedziczeniem lub zwiększeniem tych ilości w związku z przyznaniem indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej, zwanych dalej "indywidualnymi ilościami referencyjnymi przysługującymi na dany dzień roku",

- ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych, z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, wyrażonej w gramach na kilogram mleka, oraz ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu,

- procentowym wykorzystaniu indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku przez poszczególnych dostawców hurtowych, wyrażonym jako iloraz ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych od początku każdego dwunastomiesięcznego okresu począwszy od dnia 1 kwietnia, zwanego dalej "rokiem kwotowym", przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu i posiadanych przez tych dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku,

- terminie rozpoczęcia albo zaprzestania przez dostawcę hurtowego dostaw mleka do podmiotu skupującego,

- pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33,

- rozliczeniach z tytułu opłat, o których mowa w art. 33;

2) przekazywania do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji, o których mowa w pkt 1 lit. c tiret pierwsze - tiret piąte, za poprzedni miesiąc;

3) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji za poprzedni miesiąc o:

a) wielkości indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca,

b) referencyjnej zawartości tłuszczu w mleku objętym indywidualną ilością referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca,

c) ilości mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,

d) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,

e) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,

f) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku roku kwotowego,

g) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku danego roku kwotowego,

h) ilości mleka o referencyjnej zawartości tłuszczu pozostałej do wykorzystania do końca danego roku kwotowego przez dostawcę hurtowego w ramach indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku;

4) przekazywania do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 15 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy dotyczących:

a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

c) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

d) pobranych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33;

5) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do dnia 15 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy dotyczących:

a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,

b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,

c) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,

d) pobranych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu wykorzystania przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku.

Art. 11.

1. Producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, zwani dalej "dostawcami bezpośrednimi", prowadzą miesięczny rejestr mleka i przetworów mlecznych.

2. Rejestr poza informacjami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, zawiera informacje dotyczące:

1) ilości mleka:

a) wyprodukowanego w gospodarstwie,

b) zużytego w gospodarstwie na własne potrzeby,

c) wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia;

2) wielkości indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku oraz stopnia ich wykorzystania.

3. Dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 15 maja, informacji, o których mowa w ust. 2, za poprzedni rok kwotowy oraz informacji dotyczących ilości mleka wprowadzonego do obrotu i wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, sposób jego prowadzenia oraz wzór formularza do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu wykorzystania przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

Art. 12.

1. W przypadku niespełnienia przez dostawcę bezpośredniego obowiązków, o których mowa w art. 11 ust. 1-3, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

Art. 13.

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi rejestr producentów.

2. Rejestr producentów zawiera:

1) imiona i nazwiska, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery ewidencyjne powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile zostały nadane, oraz siedziby i adresy producentów;

2) numery identyfikacyjne z krajowego systemu ewidencji producentów nadane na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) miejsca położenia gospodarstw producentów;

4) numery siedzib stad krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

5) wielkości indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku poszczególnym producentom;

6) numery decyzji oraz informacje o tytule prawnym do przyznanych producentom indywidualnych ilości referencyjnych oraz ich wielkości;

7) deklarowane wielkości dostaw mleka do poszczególnych podmiotów skupujących.

3. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi dokumenty:

1) stanowiące podstawę wpisu do rejestru producentów;

2) o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 3;

3) inne składane przez producentów.

5. Producent informuje, w formie pisemnej, dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

6. W przypadku zmiany podmiotu skupującego dostawca hurtowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji o wyborze podmiotu skupującego oraz o ilości mleka, jaką zamierza sprzedać temu podmiotowi.

7. Dostawca hurtowy, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży mleka nowemu podmiotowi skupującemu, jest obowiązany przedłożyć temu podmiotowi zaświadczenie, wydane przez dotychczasowy podmiot skupujący, o ilości mleka skupionego od tego dostawcy hurtowego w danym roku kwotowym, przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu.

8. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 7, podmiot skupujący jest obowiązany wydać dostawcy hurtowemu, na jego wniosek, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania sprzedaży mleka temu podmiotowi.

Art. 14.

1. Tworzy się krajową rezerwę krajowej ilości referencyjnej, zwaną dalej "krajową rezerwą".

2. Krajowa rezerwa może być przeznaczona na:

1) zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych posiadanych przez producentów rozwijających produkcję mleka;

2) przyznanie indywidualnych ilości referencyjnych producentom rozpoczynającym produkcję mleka;

3) zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych w przypadku uwzględnienia odwołań od decyzji w sprawie przyznania indywidualnych ilości referencyjnych;

4) zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia krajowej ilości referencyjnej.

Art. 15.

1. Decyzję w sprawie przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy wydaje, na wniosek producenta, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

3. Wniosek o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) status prawny gospodarstwa wnioskodawcy;

3) miejsce położenia gospodarstwa wnioskodawcy;

4) wielkość powierzchni użytków rolnych;

5) wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku;

6) ilość mleka, jaką producent zamierza dostarczać do poszczególnych podmiotów skupujących;

7) wielkość wzrostu sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w stosunku do posiadanej indywidualnej ilości referencyjnej;

8) wskazanie przeznaczenia indywidualnej ilości referencyjnej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Dostawca hurtowy lub bezpośredni, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną przyznaną z krajowej rezerwy w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej.

6. W przypadku zbycia części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej w okresie, o którym mowa w ust. 5, ilość pochodząca z krajowej rezerwy wraca do krajowej rezerwy.

Art. 16.

1. Producentowi rozpoczynającemu produkcję mleka, który będzie dostarczał mleko do podmiotów skupujących, w decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie określa się referencyjnej zawartości tłuszczu.

2. Producentowi, o którym mowa w ust. 1, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji przyznaje, w drodze decyzji, referencyjną zawartość tłuszczu na podstawie średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym przez producenta podczas pierwszych 12 miesięcy dostaw, według stanu na ostatni dzień 12 miesiąca dostaw. Decyzję tę wydaje się z urzędu w terminie 14 dni od ostatniego dnia 12 miesiąca dostaw.

3. W przypadku gdy zakończenie roku kwotowego następuje przed dniem wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, w celu rozliczenia wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, oraz ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 33, uwzględnia się wyłącznie ilość dostarczonego mleka w danym roku kwotowym.

4. Przeliczanie ilości mleka dostarczanego podmiotom skupującym przez producenta, o którym mowa w ust. 1, na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, stosuje się począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja, o której mowa w ust. 2.

Art. 17.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, na dany rok kwotowy, wysokość krajowej rezerwy z podziałem na krajową rezerwę dla dostawców hurtowych i krajową rezerwę dla dostawców bezpośrednich, mając na względzie właściwe wykorzystanie krajowej ilości referencyjnej oraz restrukturyzację sektora mleczarskiego.

Art. 18.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb rozdysponowania krajowej rezerwy, mając na względzie restrukturyzację sektora mleczarskiego, produkcję mleka w poszczególnych regionach kraju oraz wysokość krajowej rezerwy dla dostawców hurtowych i krajowej rezerwy dla dostawców bezpośrednich.

Art. 19.

W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących zasad rozdysponowania krajowej rezerwy.

Art. 20.

W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika. Prezes Agencji jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej:

1) informacji dotyczących:

a) zasad wdrożenia systemu kwotowania produkcji mleka w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) dokonanych konwersji indywidualnych ilości referencyjnych;

2) rocznego kwestionariusza dotyczącego wykorzystania krajowej ilości referencyjnej.

Art. 21.

1. Badania zawartości tłuszczu w mleku uwzględnianej przy rozliczeniu wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej wykonują laboratoria, które:

1) uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną określoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, zwaną dalej "laboratorium referencyjnym";

2) stosują do sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe przygotowane przez laboratorium referencyjne.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych
określi, w drodze rozporządzenia, laboratorium referencyjne do badań zawartości tłuszczu w mleku, mając na względzie zapewnienie uzyskiwania wiarygodnych wyników badań.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, metody pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metody oznaczania zawartości tłuszczu w mleku, biorąc pod uwagę ich ujednolicenie i uzyskiwanie wiarygodnych wyników.

Art. 22.

1. Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jego część może być zbywane lub wydzierżawiane wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej ważności wymaga zarejestrowania przez dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji przez dokonanie wpisu do rejestru producentów.

2. Umowa zbycia, o której mowa w ust. 1, jest zawierana do końca lutego danego roku kwotowego między producentami posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji.

3. Umowa dzierżawy na dany rok kwotowy jest zawierana do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego między:

1) dostawcami hurtowymi sprzedającymi mleko temu samemu podmiotowi skupującemu i posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji albo

2) dostawcami bezpośrednimi posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji.

4. Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej może być wydzierżawiane nie dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe.

5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1,5% indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej przedmiot umowy przechodzi do krajowej rezerwy.

Art. 23.

1. Umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1, nabywca lub dzierżawca przedkłada dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji stwierdza, w drodze decyzji, wielkość indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej każdej ze stron umowy.

3. W przypadku gdy warunki określone w art. 22 ust. 1-4 nie zostały spełnione, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, stwierdzenia wielkości indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej każdej ze stron umowy.

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

5. Dostawca hurtowy jest obowiązany powiadomić, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, podmiot skupujący o zbyciu lub wydzierżawieniu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej.

6. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej nie może otrzymać indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przed upływem 5 lat od dnia zbycia tego prawa.

Art. 24.

1. Indywidualna ilość referencyjna może ulegać konwersji stałej lub tymczasowej, częściowo lub w całości, z dostaw na sprzedaż bezpośrednią oraz ze sprzedaży bezpośredniej na dostawy.

2. Konwersji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek właściciela indywidualnej ilości referencyjnej, składany do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji po upływie co najmniej roku kwotowego od dnia uzyskania prawa do indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem konwersji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres producenta;

2) numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) miejsce położenia gospodarstwa producenta;

4) numer siedziby stada krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

5) numery decyzji oraz informacje o tytule prawnym do przyznananej producentowi indywidualnej ilości referencyjnej oraz jej wielkości;

6) stopień wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dzień składania wniosku o konwersję;

7) wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku o konwersję;

8) wskazanie przez wnioskodawcę podmiotu skupującego, do którego będzie dostarczał mleko w ilości objętej wnioskiem o konwersję - w przypadku konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się:

1) w przypadku konwersji stałej - do dnia 31 stycznia roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, od którego konwersja zostanie zastosowana;

2) w przypadku konwersji tymczasowej - do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego.

6. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję odpowiednio o przyznaniu indywidualnej ilości referencyjnej lub o zmianie wielkości indywidualnej ilości referencyjnej oraz dokonuje, w terminie 14 dni, wpisu o konwersji w rejestrze producentów.

7. W przypadku konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy referencyjna zawartość tłuszczu dla mleka objętego dostawami po dokonaniu konwersji pozostaje bez zmian w stosunku do referencyjnej zawartości tłuszczu dla mleka objętego dostawami przed dokonaniem konwersji, jeżeli producent przedłoży dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji dokument dotyczący oceny użytkowości krów mlecznych, za okres 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, potwierdzający wyższą niż 38 g/kg zawartość tłuszczu w mleku objętym sprzedażą bezpośrednią, wydany przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Art. 25.

1. Producent jest obowiązany poinformować pisemnie dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji o zmianie miejsca produkcji mleka, podając wielkość tej produkcji.

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji dokonuje wpisu do rejestru producentów.

Art. 26.

Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej jest dziedziczne, z tym że dziedziczy je osoba lub osoby, które odziedziczyły gospodarstwo i które będą kontynuowały produkcję mleka. Jeżeli spadek przypada Skarbowi Państwa indywidualna ilość referencyjna przechodzi do krajowej rezerwy.

Art. 27.

1. Spadkobierca, który dziedziczy gospodarstwo i który będzie kontynuować produkcję mleka, przesyła niezwłocznie kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dokonuje tymczasowego wpisu spadkobiercy do rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy o dokonaniu tymczasowego wpisu.

3. W terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku spadkobierca przesyła kopię tego postanowienia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na spadkobiercę.

Art. 28.

1. W przypadku gdy gospodarstwo dziedziczy więcej niż jedna osoba, w okresie od dnia otwarcia spadku do dnia złożenia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy, kopii umowy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku, uprawnienia spadkobierców do indywidualnej ilości referencyjnej, z wyłączeniem możliwości zbycia, dzierżawy lub konwersji, wykonuje upoważniony przez nich spadkobierca.

2. Upoważniony spadkobierca przedstawia niezwłocznie pisemne upoważnienie do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1.

3. Na podstawie pisemnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje tymczasowego wpisu upoważnionego spadkobiercy do rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy o dokonaniu tymczasowego wpisu.

4. Do czasu wejścia w życie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku, spadkobiercy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania związane z wykonywaniem prawa do indywidualnej ilości referencyjnej.

5. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku spadkobierca lub spadkobiercy przesyłają kopię umowy albo kopię postanowienia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1.

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii umowy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na spadkobiercę lub spadkobierców.

Art. 29.

1. Następca prawny osoby prawnej będącej producentem informuje dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji o nabyciu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej i przesyła kopię dokumentu potwierdzającego nabycie w terminie miesiąca od dnia nabycia tego prawa.

2. Dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji na podstawie kopii dokumentu, o której mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na następcę prawnego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 30.

1. W przypadku zbycia gospodarstwa producenta przyznane mu prawo do indywidualnej ilości referencyjnej przechodzi na nabywcę gospodarstwa.

2. W przypadku dzierżawy lub innego posiadania zależnego gospodarstwa, dzierżawca lub inny posiadacz zależny uzyskuje prawo do indywidualnej ilości referencyjnej przyznane dotychczasowemu producentowi na czas trwania umowy dzierżawy lub innej umowy przenoszącej tytuł prawny.

3. Nabywca albo dzierżawca lub inny posiadacz zależny gospodarstwa przesyła dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji wypis aktu notarialnego albo kopię zawartej umowy, w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy.

4. Dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji na podstawie wypisu aktu notarialnego albo kopii zawartej umowy, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na nabywcę, dzierżawcę lub innego posiadacza zależnego gospodarstwa.

Art. 31.

1. W przypadku wygaśnięcia umowy dzierżawy lub innej umowy, z którą wiąże się powstanie posiadania zależnego gospodarstwa i którego posiadanie stanowiło podstawę do uzyskania przez posiadacza zależnego prawa do indywidualnej ilości referencyjnej, indywidualna ilość referencyjna przechodzi do krajowej rezerwy, chyba że dzierżawca lub inny posiadacz zależny posiada inne gospodarstwo lub najpóźniej do dnia 1 kwietnia następnego roku kwotowego wejdzie w posiadanie takiego gospodarstwa, na podstawie umowy przenoszącej tytuł prawny do gospodarstwa, w którym będzie prowadzić produkcję mleka.

2. Dzierżawca lub inny posiadacz zależny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do dnia 31 marca roku kwotowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy dzierżawy lub innej umowy, z którą wiąże się powstanie posiadania zależnego, poinformować pisemnie dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji o wygaśnięciu umowy, wskazać miejsce kontynuowania działalności w zakresie produkcji mleka oraz dołączyć dokumenty potwierdzające własność lub inny tytuł prawny do gospodarstwa, w którym ta działalność będzie kontynuowana.

3. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji dokonuje wpisu do rejestru producentów.

4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną oraz wykreśla producenta z rejestru producentów.

Art. 32.

1. W przypadku wprowadzenia przez producenta do obrotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ilości mniejszej niż 70% przyznanej mu indywidualnej ilości referencyjnej, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zmniejsza, w drodze decyzji, indywidualną ilość referencyjną o jej niewykorzystaną część, chyba że:

1) niewykorzystanie indywidualnej ilości referencyjnej spowodowane było działaniem siły wyższej lub innymi przyczynami niezależnymi od producenta albo

2) producent zbył prawo do indywidualnej ilości referencyjnej.

2. W przypadku gdy producent nie wprowadził do obrotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ramach przyznanej indywidualnej ilości referencyjnej, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

4. Indywidualne ilości referencyjne określone w decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 2, przechodzą do krajowej rezerwy.

5. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, producent nie może ubiegać się o zwiększenie lub przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji.

Art. 33.

1. W przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku kwotowym wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, jest obowiązany do wniesienia na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji opłaty określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, zwanej dalej "opłatą".

2. Nabywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej nie ponosi opłaty, jeżeli do końca roku kwotowego, w którym nastąpiło nabycie tego prawa, wykorzysta indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku w wysokości nie wyższej niż niewykorzystana przez poprzedniego posiadacza.

3. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej, który wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w wysokości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, jest obowiązany do wniesienia opłaty.

4. Na poczet opłaty dostawca hurtowy jest obowiązany do wnoszenia zaliczki w wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, wprowadzony do obrotu w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, zadeklarowaną w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu.

5. Zaliczkę, o której mowa w ust. 4, podmiot skupujący oblicza za okres od dnia stwierdzenia przez podmiot skupujący przekroczenia przez dostawcę indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu oraz potrąca przy zapłacie należności za mleko dostarczone przez dostawcę hurtowego.

6. Podmioty skupujące przekazują kwoty pobranych zaliczek na poczet opłaty, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na wyodrębniony rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji.

Art. 34.

1. W terminie określonym w art. 33 ust. 6 podmioty skupujące są obowiązane przesłać:

1) dostawcom hurtowym - informacje o:

a) ilości mleka dostarczonego przez dostawców, przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku,

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek;

2) dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji - zbiorcze zestawienia, które zawierają dane o:

a) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych w ilości przekraczającej indywidualne ilości referencyjne przysługujące na dany dzień roku,

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wzory zbiorczych zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu wykorzystania przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

Art. 35.

1. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ust. 3, do dnia 15 czerwca ustala stopień wykorzystania w poprzednim roku kwotowym krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych oraz dla dostawców bezpośrednich.

2. W przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich Prezes Agencji ustala:

1) krajowy współczynnik realokacji dla dostawców hurtowych stanowiący iloraz:

a) sumy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych,

b) sumy przekroczonych przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego;

2) krajowy współczynnik realokacji dla dostawców bezpośrednich stanowiący iloraz:

a) sumy niewykorzystanych przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich,

b) sumy przekroczonych przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

3. Prezes Agencji informuje niezwłocznie o wysokości krajowych współczynników, o których mowa w ust. 2, dyrektorów oddziałów terenowych Agencji, którzy niezwłocznie przekazują te informacje podmiotom skupującym.

Art. 36.

1. Podmioty skupujące dokonują rozliczenia:

1) wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego,

2) zaliczek na poczet opłaty oraz oszacowania wysokości należnej opłaty, pobieranej od dostawców hurtowych po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1

- i w terminie do dnia 1 lipca przesyłają dyrektorom właściwych miejscowo oddziałów terenowych Agencji informacje o dokonanych rozliczeniach.

2. Dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zatwierdza, w drodze decyzji, wysokość należnych opłat.

3. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, dostawca hurtowy:

1) otrzymuje zwrot wpłaconych zaliczek, jeżeli krajowa ilość referencyjna nie została przekroczona;

2) otrzymuje zwrot części wpłaconych zaliczek, jeżeli należna opłata jest niższa od sumy wpłaconych zaliczek;

3) jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu, do dnia 31 sierpnia, dopłaty stanowiącej różnicę między wysokością należnej opłaty a sumą wpłaconych zaliczek.

4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub ich części, o której mowa w ust. 3 pkt 2:

1) dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji przekazuje na rachunek bankowy podmiotu skupującego w terminie do dnia 1 sierpnia;

2) podmiot skupujący przekazuje dostawcy hurtowemu w terminie do dnia 1 września.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, podmiot skupujący w imieniu dostawcy hurtowego jest obowiązany wnieść dopłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 31 sierpnia.

6. Podmiot skupujący może rozłożyć dopłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 3, na raty, z tym że jest on obowiązany do wpłacenia całości należności w terminie, o którym mowa w ust. 5.

Art. 37.

1. W odniesieniu do dostawców bezpośrednich rozliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, dokonuje dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 1 lipca, i ustala, w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2.

2. Dostawca bezpośredni jest obowiązany wpłacić należną opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 1 września.

Art. 38.

Od decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 2 i art. 37 ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

Art. 39.

Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informację dotyczącą stopnia wykorzystania krajowej ilości referencyjnej, o którym mowa w art. 35 ust. 1, w terminie do dnia 1 lipca.

Art. 40.

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłaty i zaliczek na poczet opłaty stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. 2) ), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

2. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, przysługują:

1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji - jako organowi pierwszej instancji;

2) Prezesowi Agencji - jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 41.

Wpływy z tytułu opłat wynikające z rozliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1, Agencja przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa.

Rozdział 3

Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna oraz dopłaty do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych

Art. 42.

Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-13 załącznika, w zakresie:

1) zakupu interwencyjnego i sprzedaży interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku,

2) dopłat do:

a) przechowywania masła, śmietanki, odtłuszczonego mleka w proszku i serów,

b) przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki,

c) masła skoncentrowanego przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji,

d) odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów,

e) odtłuszczonego mleka w proszku i maślanki w proszku przeznaczonych do produkcji pasz,

f) zakupu masła przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze, nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności,

g) spożycia mleka i przetworów mlecznych w żłobkach, przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych

- udzielanych przez Prezesa Agencji.

Art. 43.

1. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-11 załącznika, Prezes Agencji:

1) realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a-e, wydaje świadectwa autoryzacji:

a) zakładów produkcyjnych,

b) chłodni,

c) magazynów,

d) zakładów konfekcjonujących;

2) realizując dopłaty do zakupu masła, prowadzi rejestr dostawców masła oraz podmiotów wymienionych w art. 42 pkt 2 lit. f.

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 13 załącznika, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się o dopłaty.

3. Wnioski o wydanie świadectwa autoryzacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz o wpis do rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa się odpowiednio do Prezesa Agencji lub dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, zawierają:

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres wnioskodawcy;

3) adres zakładu produkcyjnego, chłodni, magazynu lub zakładu konfekcjonującego;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany;

5) w przypadku osób fizycznych numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

7) numery linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych;

8) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych występujących o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a;

9) przedmiot działania wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek dotyczy wpisu do rejestru podmiotów występujących o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3, składa się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.

Art. 44.

1. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 12 załącznika, Prezes Agencji w ramach dopłat do zakupu masła wydaje podmiotom wymienionym w art. 42 pkt 2 lit. f bony uprawniające do zakupu określonej ilości masła od dostawców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

2. Dopłaty do zakupu masła są udzielane na podstawie złożonych przez dostawców masła bonów, o których mowa w ust. 1.

Art. 45.

W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 7-9 i 11 załącznika, Prezes Agencji wydaje i poświadcza formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie przemieszczania przetworów mlecznych wykorzystywanych w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. b, c oraz e.

Art. 46.

1. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, na spożycie mleka i przetworów mlecznych w żłobkach, przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych, przeznacza się środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa, przewidziane w planie finansowym tego Funduszu.

2. Rada Ministrów określa corocznie, do dnia 15 czerwca na kolejny rok szkolny, w drodze rozporządzenia, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.

Art. 47.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych składa corocznie wniosek do Komisji Europejskiej o objęcie dopłatami przechowywania serów, w którym określa ilość i rodzaj serów nadających się do długotrwałego składowania.

Art. 48.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną ilość masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła przez podmioty wymienione w art. 42 pkt 2 lit. f, mając na względzie potrzebę zapewnienia właściwej realizacji zapotrzebowania na masło zakupywane przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze, nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności.

Rozdział 4

Czynności sprawdzające

Art. 49.

Do przeprowadzania przez Agencję czynności sprawdzających dostawców hurtowych, dostawców bezpośrednich i podmiotów skupujących oraz podmiotów wymienionych w art. 43 w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji mleka, zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną oraz dopłatami do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych, w ramach realizacji zadań określonych ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386).

Rozdział 5

Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych

Art. 50.

1. Członków Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, zwanej dalej "Komisją", powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.

2. Komisja składa się z 18 członków, w tym:

1) 8 członków reprezentujących dostawców hurtowych lub bezpośrednich, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe branżowe organizacje zrzeszające dostawców hurtowych lub bezpośrednich;

2) 8 członków reprezentujących podmioty skupujące i zakłady przetwórcze niebędące podmiotami skupującymi, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe branżowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz podmioty skupujące niebędące zakładami przetwórczymi;

3) 2 członków reprezentujących samorząd rolniczy, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez krajową reprezentację izb rolniczych.

3. Członek Komisji może zostać odwołany na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę.

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia Komisji. Pierwsze posiedzenie zwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych w terminie 14 dni od dnia powołania Komisji.

5. Komisja działa na podstawie regulaminu określającego w szczególności tryb powoływania i odwoływania członków Komisji, częstotliwość posiedzeń oraz tryb podejmowania uchwał.

6. Jeżeli Komisja nie uchwali regulaminu w ciągu miesiąca od dnia pierwszego posiedzenia, o którym mowa w ust. 4, regulamin zostanie nadany, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, z uwzględnieniem ust. 5.

7. Koszty działania Komisji pokrywają organizacje, których kandydaci zostali powołani do Komisji, przy czym koszty obsługi techniczno-biurowej oraz koszty obsługi prawnej dotyczącej Funduszu Promocji Mleczarstwa ponosi Agencja.

Art. 51.

1. Do zadań Komisji należy:

1) reprezentowanie interesów producentów, podmiotów skupujących i zakładów przetwórczych wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych lub innych organów administracji rządowej oraz Prezesa Agencji;

2) ustalenie szczegółowych zasad gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa, ustalenie trybu rozdysponowania środków Funduszu oraz coroczne ustalanie planu finansowego tego Funduszu.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych zatwierdza szczegółowe zasady ustalone przez Komisję, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 52.

1. Celem Funduszu Promocji Mleczarstwa jest:

1) promocja i dofinansowanie spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież;

2) dofinansowanie organizacji akcji promocyjnych i informacyjnych dotyczących mleka lub przetworów mlecznych w kraju i za granicą;

3) dofinansowanie organizacji wystaw i targów albo udziału w wystawach i targach związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka w kraju i za granicą;

4) wspieranie prac badawczo-rozwojowych mających na celu poprawę jakości przetworów mlecznych oraz wzrost ich spożycia;

5) wsparcie działalności krajowych mleczarskich organizacji branżowych biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych, międzyrządowych i unijnych zajmujących się problemami mleczarstwa;

6) dofinansowanie szkoleń dostawców oraz podmiotów skupujących.

2. Uprawnionymi do ubiegania się o środki z Funduszu Promocji Mleczarstwa są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Podmioty skupujące są obowiązane do wpłat na Fundusz Promocji Mleczarstwa w wysokości 0,1 grosza od każdego skupionego przez nie kilograma mleka. Wpłaty są naliczane za okresy kwartalne i przekazywane na konto Funduszu Promocji Mleczarstwa w terminie miesiąca po upływie danego kwartału.

4. Źródłami finansowania Funduszu Promocji Mleczarstwa są:

1) wpłaty przekazywane przez podmioty skupujące, o których mowa w ust. 3;

2) darowizny, zapisy, dotacje.

5. W przypadku podmiotów skupujących, które dokonują wpłat na Fundusz Promocji Mleczarstwa, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

6. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 5, przysługują:

1) Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji;

2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych jako organowi odwoławczemu od decyzji Prezesa Agencji.

7. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Środkami Funduszu Promocji Mleczarstwa, gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku Agencji, dysponuje Prezes Agencji zgodnie ze szczegółowymi zasadami gospodarowania Funduszem, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, oraz w zakresie określanym corocznie przez Komisję w planie finansowym tego Funduszu.

9. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji roczne sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Rozdział 6

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 53.

1. Kto dostarcza mleko podmiotowi skupującemu niewpisanemu do rejestru podmiotów podlega karze grzywny.

2. W sprawie o czyn, o którym mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 54.

1. Kto:

1) wykonuje działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, bez uzyskania wpisu do rejestru podmiotów, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn wyrażonej w kilogramach ilości mleka skupionego w okresie wykonywania tej działalności oraz wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej;

2) podaje w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 3, ilość mleka lub przetworów mlecznych niższą niż ilość, która została przez niego faktycznie wprowadzona do obrotu, podlega karze pieniężnej stanowiącej iloczyn wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej oraz różnicy wyrażonej w kilogramach ilości mleka lub przetworów mlecznych faktycznie wprowadzonych do obrotu i ilości mleka lub przetworów mlecznych podanych w informacji;

3) nie przesyła lub przesyła po wyznaczonym terminie informacje, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 i art. 11 ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika.

2. Karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rynków rolnych.

3. Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu lub wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary upłynęło 5 lat.

Art. 55.

1. Od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej, o której mowa w art. 54 ust. 1, pobiera się odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości przewidzianych dla zaległości podatkowych.

2. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 56.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na okres od dnia 1 maja do dnia 25 czerwca 2004 r., maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.

Art. 57.

Kadencja Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych utworzonej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446, z późn. zm. 3) ) upływa z dniem 1 lutego 2006 r.

Art. 58.

Pierwszym rokiem kwotowym jest rok kwotowy określony w art. 41 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Art. 59.

1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o Funduszu Promocji Mleczarstwa należy przez to rozumieć Fundusz Promocji Mleczarstwa, o którym mowa w niniejszej ustawie.

2. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o indywidualnej kwocie mlecznej należy przez to rozumieć indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w niniejszej ustawie.

3. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o krajowej kwocie mlecznej należy przez to rozumieć krajową ilość referencyjną, o której mowa w niniejszej ustawie.

Art. 60.

Rejestry prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się rejestrami w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 61.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 10, art. 7a ust. 2, art. 18 ust. 6 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 17 oraz art. 21 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy.

Art. 62.

1. Szczegółowe zasady rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej ustalone przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 niniejszej ustawy.

2. Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa ustalone przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych tracą moc z dniem 1 lutego 2006 r.

Art. 63.

Postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych wszczęte i niezakończo


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę