Claas_20.11.2020shiuz_750x100_1102020

Rozporządzenie ws. działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PROW 2007-2013

24 grudnia 2015

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30 grudnia 2010 r. podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz wykonanie przepisów wspólnotowych, zwłaszcza art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), dotyczącego obowiązku prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu ewidencji albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego.

Główne zmiany:

Umożliwione zostało potencjalnym beneficjentom działania dołączanie do wniosku o przyznanie pomocy kopii certyfikatu, potwierdzającego wytwarzanie żywności w ramach wybranego systemu jakości żywności bez określania terminu ważności tego certyfikatu. Dołączany przez producenta rolnego certyfikat powinien być aktualny.
Rozszerzone zostały rodzaje kosztów kontroli, o refundację których będą się mogli ubiegać beneficjenci działania, wytwarzający żywność w ramach systemu integrowanej produkcji. Do dodatkowych kosztów kontroli należą koszty badań, których obowiązek wykonania wynika z metodyk integrowanej produkcji, ale nie są to bezpośrednio badania, na podstawie których uzyskiwany jest certyfikat potwierdzający produkcję w systemie integrowanej produkcji.
Wydłużony został termin składania wniosku o płatność po upływie okresu pomocy, dla każdego z beneficjentów działania z 90 dni do 180 dni.
Umożliwiono producentom rolnym, wytwarzającym żywność w ramach systemu integrowanej produkcji, dołączanie do wniosku o płatność certyfikatów związanych z okresem pomocy za który składają wniosek o płatność, a nie wydanych w tym okresie pomocy.
Wprowadzono obowiązek prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo stosowania odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji dokonywanych w ramach działania
Umożliwione zostało beneficjentowi działania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, złożenie wniosku o płatność w terminie późniejszym niż wynika to z przepisów rozporządzenia. Beneficjent zobowiązany jest do uprawdopodobnienia wystąpienia siły wyższej w swoim gospodarstwie, która utrudnia bądź uniemożliwia złożenie wniosku w wymaganym terminie i ma prawo do złożenia prośby aby ten termin wydłużyć. Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR wydłuża termin złożenia wniosku o czas niezbędny do wykonania tej czynności.
Umożliwiono złożenie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność tym beneficjentom działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007–2013, których gospodarstwa poniosły szkodę w wyniku wystąpienia siły wyższej w maju i czerwcu 2010 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


POWIĄZANE

W czwartek 22.09.2016 r. do  ARiMR przybyła 12-osobowa delegacja składająca się ...

Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł ...

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany st...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę