aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ministerstwo Rolnictwa w sprawie obniżenia premii zalesieniowej

19 lipca 2016
Ministerstwo Rolnictwa w sprawie obniżenia premii zalesieniowej

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany stawki premii zalesieniowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w dniu 07 lipca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje.

Premia zalesieniowa jest to zryczałtowana płatność, wypłacana przez 15 lat od wykonanego zalesienia, która stanowi rekompensatę utraconych dochodów, wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne.

W ramach PROW 2007-2013, wysokość tej premii (1 580 zł/ha/rok) została wyliczona z uwzględnieniem (rekompensatą) utraconej średniej płatności bezpośredniej (390 zł/ha/rok), gdyż zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami do zalesionych gruntów nie przysługiwała jednolita płatność obszarowa.

Biorąc pod uwagę, iż w roku 2013 zostały zmienione przepisy wspólnotowe w tym zakresie zaszła konieczność zmiany ww. stawki płatności do gruntów, do których, od roku 2015, mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/20131 *1

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013, „kwalifikujący się hektar" oznacza każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu płatności jednolitych lub systemu jednolitej płatności obszarowej określonych, odpowiednio, w tytule III oraz IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i który w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, jest zalesiony zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 lub art. 43.

W związku z powyższym od 2015 r. do kwalifikującego się hektara można zaliczyć m.in. grunty zalesione zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, czyli zalesienia gruntów rolnych w ramach PROW 2007-2013, o ile obszary te zapewniły rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.

Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia braku nadkompensacji przyznawanych płatności obszarowych, niezbędna była zmiana PROW 2007-2013. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu premii zalesieniowej z 1 580 zł/ha/rok na 1 190 zł/ha/rok. Nowa stawka jest rekompensatą za utracone dochody z działalności rolniczej i nie uwzględnia komponentu, jakim są płatności bezpośrednie (PB), gdyż w tym przypadku nie można mówić o utraconych korzyściach z tego tytułu. Zmiana ta została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uchwałą nr 100 z dnia 9 września 2014 r.

Warto podkreślić, iż powyższa zmiana, w ostatecznym rozrachunku jest korzystna, gdyż w kalkulacji pierwotnej stawki premii zalesieniowej (1 580 zł/ha/rok) uwzględniono utratę średniej stawki płatności bezpośrednich na poziomie 390 zł/ha/rok, czyli niższej niż wysokość płatności bezpośrednich, które od 2015 r. mogą zostać przyznane do tych gruntów (ok. 800 zł/ha/rok). W związku z tym łączna wysokość wsparcia powierzchniowego (PROW+PB) uległa zwiększeniu dla tej grupy beneficjentów o 26 %.

Jednocześnie należy podkreślić, że do gruntów, które w 2008 r. nie kwalifikowały się do płatności bezpośrednich, a zostały zalesione w ramach PROW 2007-2013, stawka premii zalesieniowej nie zostanie pomniejszona.

Odnosząc się do kwestii stawki premii zalesieniowej w obecnym okresie programowania tj. PROW 2014-2020 uprzejmie informuję, że stawka ta wynosi 1 215 zł/ha/rok i jest wypłacana przez 12 lat zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/20132. *2 Podobnie jak w opisanym wyżej przypadku została ona wyliczona przy uwzględnieniu, że do zalesionych gruntów dodatkowo przysługują płatności bezpośrednie.

 


*1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub art. 22 rozporządzenia (LJE) nr 1305/2013 lub w ramach systemu krajowego, którego warunki są zgodne z art. 43 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/20051ub art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

*2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

krir.pl


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę