aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Wiadomość

12 października 2007

FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W OKRESIE 2007 - 2013
pobierz plik (.pdf 118 KB)
 
Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania (wzór)
pobierz plik (.pdf 85 KB)
 
STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (wzór)
pobierz plik (.pdf 118 KB)

Wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR)

Warunki wyboru LGD
  
1. Lokalna grupa działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
2. To LGD podejmuje decyzję, jakie działania będą realizowane na jej obszarze.
3. W składzie organu decyzyjnego LGD powinni znaleźć się w co najmniej 50 % partnerzy społeczni i gospodarczy, a w szczególności przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie i ich stowarzyszenia.
4. Członkiem lokalnej grupy działania mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne,
w tym jednostki samorządu terytorialnego.
5. Lokalna społeczność wiejska opracowuje lokalną strategię rozwoju, której treść musi być zgodna z zakresem LSR określonym w rozporządzeniach wykonawczych.
6. Istnieje możliwość działania wyłącznie jednej LGD na danym obszarze.
7. Nowo utworzona LGD powinna posiadać osobowość prawną i przybrać formę stowarzyszenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8. Dotychczasowe LGD, które zakwalifikowały się do inicjatyw Leader II lub Leader + mogą ubiegać się o pomoc w nowym okresie programowania nie zmieniając formy prawnej.
9. LGD działa na obszarze liczącym od 10 do 150 tys. mieszkańców i realizuje działania wynikające z opracowanej LSR.
10. Obszar objęty LSR musi być spójny i może obejmować gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, lub gminy miejskie nie większe niż 5 tys. mieszkańców.
11. LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

Procedura składania wniosku o wybór LGD
 
1. Konkurs na wybór LGD do realizacji LSR zostanie ogłoszony przez zarząd województwa co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem okresu składania wniosków.
2. Ogłoszenie o konkursie zostanie poprzedzone przeprowadzeniem co najmniej jednej ogólnodostępnej konferencji na temat podejścia Leader.
3. Ogłoszenie jest zamieszczane w urzędzie marszałkowskim, na stronie internetowej samorządu województwa oraz w prasie o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym.
4. LGD składa wniosek w urzędzie marszałkowskim województwa, na obszarze którego znajduje się siedziba LGD.
5. Do wniosku dołącza się lokalną strategię rozwoju oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania wyboru.
6. Wniosek podlega weryfikacji formalnej, pod względem poprawnego wypełnienia formularza oraz kompletności, aktualności i ważności załączników.
7. Jeżeli weryfikacja formalna wniosku została zakończona pozytywnie, LGD oraz LSR poddawane są ocenie merytorycznej.
8. Zarząd województwa podejmuje uchwałę w sprawie podpisania umowy o warunkach
i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z wybranymi LGD.

Wybór LGD
  
1. Ocena merytoryczna jest oceną punktową stanowiącą średnią ocen co najmniej dwóch pracowników samorządu województwa.
2. LGD wraz z LSR, które podczas oceny merytorycznej uzyskają co najmniej minimalną liczbę punktów, mogą uzyskać dofinansowanie w ramach dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w danym województwie.
3. Wybrana może być LGD, która uzyskała co najmniej:
a) 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LGD,
b) 50% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LSR
- dokonanej na podstawie kryteriów oceny.
4. Wyznaczenie takich progów punktowych ma zapewnić wybór najlepszych jakościowo LGD oraz opracowywanych przez nie LSR.
5. Wyboru LGD do realizacji opracowanej przez nią LSR dokonuje się według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej w ramach dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w danym województwie.

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 skierowane jest do ludności obszarów wiejskich objętej podejściem Leader.
W ramach tego działania, beneficjenci będą mogli ubiegać się o finansowanie operacji z zakresu działań Osi 3 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odnowa i rozwój wsi” na zasadach określonych w rozporządzeniach do tych działań oraz na operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „małe projekty” 
 
Beneficjentami „małych projektów” mogą być: 
  
- osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD.

Zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje:
  
1) podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR ;
2) podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
• udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
• organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
3) rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
• promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
• kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
• kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4) rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
• utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
• budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;
5) zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
6) zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
• prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
• odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;
• remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia;
7) rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.
  
Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł.
 
Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD.
LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej.
Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji.

Działanie „Wdrażanie projektów współpracy”

Lokalna grupa działania (LGD) w ramach tego działania może ubiegać się o pomoc finansową na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.
W projekt współpracy mogą być zaangażowane partnerstwa będące innymi lokalnymi grupami działającymi na obszarach wiejskich Krajów Członkowskich, jak również spoza Unii Europejskiej. Pomoc może być przyznana zarówno na projekty współpracy zawarte w lokalnej strategii rozwoju (LSR) jak i na te, które nie zostały wcześniej w niej uwzględnione. Oznacza to, iż w trakcie wdrażania LSR istnieje możliwość wprowadzania zmian w strategii np. poprzez jej rozszerzenie o projekt współpracy zgodny z celami LSR.
 
Projekt współpracy, realizowany w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy partnerami, powinien zawierać następujące elementy:
  
- cele projektu współpracy;
- działania, które zostaną podjęte w celu ich osiągnięcia,
- potencjalni beneficjenci/odbiorcy;
- zdefiniowana rola każdego z partnerów przygotowujących i wdrażających projekt współpracy;
- ustalenia odnośnie przygotowania i monitorowania projektu współpracy;
- oczekiwane rezultaty projektu współpracy;
- całościowo zaplanowany budżet z uwzględnieniem wkładu finansowego każdego z partnerów;
- harmonogram realizacji projektu współpracy.

Wyboru projektów współpracy do finansowania ze środków osi 4 Leader PROW 2007-2013 dokonają właściwe Urzędy Marszałkowskie w oparciu o następujące kryteria:
 
- projekt musi zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć przez partnerów projektu;
- musi być zgodny z LSR i przyczyniać się do osiągnięcia celów LSR;
- przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy musi być LGD wybrana w ramach realizacji osi 4 – Leader PROW 2007-2013;
- projekt musi mieć powołanego koordynatora;
- LGD musi posiadać odpowiedni potencjał administracyjny konieczny do zarządzania/koordynacji projektu;
- projekt musi mieć jasno zdefiniowane cele i zakres, a przy jego wdrażaniu powinny być wykorzystywane lokalne zasoby, a prezentowane rozwiązania mieć innowacyjny charakter;
- projekt musi mieć precyzyjnie określony budżet;
- wymagane jest uwzględnienie i scharakteryzowanie oddziaływania projektu na środowisko lokalne.

Działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Pomoc w ramach tego działania skierowana jest do lokalnej grupy działania (LGD) w celu zapewnienia sprawności i efektywności pracy LGD oraz doskonalenia zawodowego osób zaangażowanych we wdrażanie lokalnej strategii rozwoju (LSR). Zgodnie z ideą podejścia Leader, nadrzędnym celem ww. działania jest budowanie kapitału społecznego. Rezultat ten można osiągnąć poprzez zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich. }
 
Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:
  
- badań nad obszarem objętym LSR;
- informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
- szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
- wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD;
- szkolenia lokalnych liderów;
- animowania społeczności lokalnych;
- kosztów bieżących LGD.
Wysokość kosztów bieżących może stanowić maksymalnie do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD w okresie realizacji LSR.

Procedura składania wniosków o przyznanie pomocy dla lokalnej grupy działania w ramach działań: „Wdrażanie projektów współpracy” i „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

1. Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy LGD składa wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR.
2. Każdy następny wniosek o przyznanie pomocy składa się raz w roku w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten wniosek.
3. LGD składa wniosek o przyznanie pomocy we właściwym urzędzie marszałkowskim (właściwość jest ustalana w oparciu o miejsce siedziby LGD).
4. Wniosek podlega weryfikacji formalnej pod względem poprawności wypełnienia formularza oraz kompletności załączników.
5. Jeżeli weryfikacja formalna została zakończona pozytywnie, wniosek zostaje poddany ocenie merytorycznej.
6. Przyznanie pomocy dla LGD na realizację działań „Wdrażanie projektów współpracy” i „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” następuje przez podpisanie tzw. rocznej umowy pomiędzy samorządem województwa a LGD. Zgoda na zawarcie umowy jest wyrażana przez Zarząd Województwa w drodze uchwały.


 

POWIĄZANE

W czwartek 22.09.2016 r. do  ARiMR przybyła 12-osobowa delegacja składająca się ...

Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł ...

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany st...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę