aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OŚ PRIORYTETOWA I

19 czerwca 2002


POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

DZIAŁANIE 2: INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
OGÓLNE CELE DZIAŁANIA 2

Ogólne cele tego działania obejmują:

 • poprawę jakości produkcji rolniczej poprzez udoskonalenie wyposażenia technicznego gospodarstw i dostosowanie warunków produkcji do wymogów acquis communautaire;
 • restrukturyzację i dywersyfikację produkcji rolniczej jako warunek poprawy efektywności gospodarstw i dostosowania produkcji do potrzeb rynku;
 • ukierunkowanie produkcji zgodnie z naturalnymi warunkami środowiska przyrodniczego, zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko naturalne oraz zachowanie krajobrazu.

Cele te realizowane będą poprzez dofinansowanie inwestycji dotyczących:

 • budowy, rozbudowy i modernizacji budynków gospodarczych do produkcji rolniczej wraz zakupem wyposażenia i infrastrukturą;
 • zakupu maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, przechowalnictwa i podstawowego przetwórstwa prowadzonego na poziomie gospodarstwa oraz urządzeń służących do przygotowania produktów do sprzedaży;
 • budowy, zakupu i instalacji urządzeń służących ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego (zwłaszcza poprawie gospodarki wodnej i ściekowej) oraz poprawie gospodarki energetycznej;
 • urządzania i wyposażania pastwisk;
 • zakupu stada podstawowego zwierząt gospodarskich.

Formułując zakres pomocy dla gospodarstw rolnych w ramach SAPARD, skoncentrowano się na sektorach priorytetowych, których restrukturyzacja jest szczególnie pilna i wymaga największych nakładów w toku dostosowań do wymogów wynikających z integracji Polski z UE.

Program SAPARD obejmować będzie następujące, szczegółowe schematy pomocy:

 1. Restrukturyzacja produkcji mleka;
 2. Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierząt rzeźnych;
 3. Dywersyfikacja produkcji rolniczej.

Założeniem niniejszego programu jest umożliwienie dostosowania się do nowych przepisów prawnych i wymogów Wspólnego Rynku gospodarstwom, których potencjał własny nie pozwala na samodzielne sfinansowanie inwestycji lecz które, dzięki racjonalnemu wykorzystaniu pomocy publicznej, mają szansę na rozwój.
Pomoc inwestycyjna będzie przyznawana gospodarstwom, które:

 • są kierowane przez rolników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, mających z racji wieku perspektywę dalszego gospodarowania przez minimum 10 - 15 lat;
 • będą realizować inwestycje w skali odpowiedniej do potrzeb gospodarstwa, prowadzące do osiągnięcia wymogów w zakresie jakości produkcji, higieny, warunków utrzymania zwierząt oraz ochrony środowiska;
 • będą prowadzić produkcję na poziomie odpowiadającym limitom określonym w niniejszym programie;
 • są żywotne tj. zdolne do poniesienia planowanych nakładów inwestycyjnych bez zakłócenia płynności finansowej;
 • posiadają zbyt na planowaną produkcję.

SCHEMATY W RAMACH DZIAŁANIA 2

SCHEMAT 2.1.: RESTRUKTURYZACJA PRODUKCJI MLEKA

Cele szczegółowe Schematu 2.1.:

 • poprawa jakości mleka zgodnie ze standardami higienicznymi UE;
 • wsparcie restrukturyzacji polskiego sektora mleczarskiego w celu poprawy efektywności gospodarstw i dostosowania ich do warunków Wspólnego Rynku;
 • wzmocnienie powiązań pomiędzy producentami mleka a zakładami przetwórstwa mleka poprzez długoterminowe kontrakty;
 • poprawa warunków zoohigienicznych i ochrony środowiska w gospodarstwach zgodnie ze standardami UE.

Zakres dotacji w ramach Schematu 2.1.
Inwestorom udzielana będzie pomoc w postaci dotacji refinansujących częściowo koszty inwestycyjne modernizacji gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka.
Dotowaniu ze środków publicznych będą podlegać następujące wydatki inwestycyjne:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja obór wraz z wyposażeniem i infrastrukturą;
 • zakup i instalacja wyposażenia technologicznego, w tym dojarek i urządzeń do schładzania mleka;
 • zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych - krów wpisanych do ksiąg hodowlanych, jałówek po rodzicach wpisanych do ksiąg hodowlanych lub jałówek po matkach ze stad poddawanych ocenie użytkowości i buhajach hodowlanych ras mlecznych (koszt zakupu zwierząt nie może stanowić więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu);
 • budowa i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi;
 • zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz;
 • urządzanie i wyposażanie pastwisk (grodzenie, doprowadzanie wody, urządzenia do pojenia, drogi dojazdowe, wiaty).

Poziom pomocy w ramach Schematu 2.1.
Wysokość dotacji wynosi 50% kwalifikujących się kosztów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 20 000 EUR lub - w przypadku gdy elementem inwestycji jest budowa urządzeń do przechowywania gnojowicy - 25 000 EUR na jednego beneficjenta.
Warunki uzyskiwania dotacji w ramach Schematu 2.1.
Warunkiem przyznania prawa do pomocy inwestycyjnej jest przedłożenie przez inwestora wniosku o udzielenie dotacji wraz z towarzyszącymi dokumentami, w szczególności z projektem planowanego przedsięwzięcia. Projekt ten powinien zawierać opis stanu wyjściowego gospodarstwa, zakresu zamierzonych inwestycji i stanu docelowego wraz z planem finansowym.
Dotacja w ramach niniejszego schematu może być przyznana, jeżeli:

 • wyjściowy poziom produkcji mleka w gospodarstwie wynosi nie mniej niż 20 000 litrów rocznie i nie więcej niż 350 000 litrów rocznie;
 • gospodarstwo będzie prowadziło docelowo produkcję mleka w ilości 80 000 - 350 000 litrów mleka rocznie;
 • rolnik posiada co najmniej wstępną umowę z zakładem mleczarskim na zbyt planowanej produkcji mleka;
 • po realizacji planu obsada zwierząt w gospodarstwie nie przekroczy 1,5 sztuk dużych na 1 ha użytków rolnych;
 • po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie higieny produkcji, warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych.

SCHEMAT 2.2. MODERNIZACJA GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PRODUKCJI ZWIERZĄT RZEŹNYCH
Ze względu na zróżnicowaną sytuację i potrzeby gospodarstw specjalizujących się w chowie poszczególnych gatunków zwierząt, szczegółowe cele, zakres i warunki udzielania dofinansowania przedstawiono odrębnie dla sektorów produkcji wołowiny, owiec oraz trzody chlewnej i drobiu.

Komponent 2.2.1.: Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego
Cele szczegółowe Komponentu 2.2.1.:

 • poprawa jakości wołowiny w celu dostosowania oferty rynkowej do wymagań konsumenta i warunków Jednolitego Rynku;
 • przekształcenie struktury rasowej w stadach bydła;
 • poprawa warunków zoohigienicznych chowu bydła;
 • dostosowanie gospodarstw do wymogów ochrony środowiska zgodnie z zasadami UE;
 • wykorzystanie trwałych użytków zielonych jako naturalnej bazy paszowej i elementu tradycyjnego krajobrazu wiejskiego.

Zakres dotacji w ramach Komponentu 2.2.1.
Dotowaniu ze środków publicznych będą podlegać następujące wydatki inwestycyjne:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja budynków przeznaczonych do utrzymania bydła i składowania pasz wraz z wyposażeniem i infrastrukturą;
 • urządzanie i wyposażanie pastwisk (grodzenie, doprowadzanie wody, urządzenia do pojenia, drogi dojazdowe, wiaty);
 • budowa i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi zgodnie z zasadami UE;
 • zakup bydła mięsnego o wysokiej jakości genetycznej, wpisanego do ksiąg hodowlanych lub rejestrów: buhajów hodowlanych ras mięsnych oraz krów i jałówek o udziale min. 50% ras mięsnych w genotypie;
 • zakup maszyn i urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz.

Poziom pomocy w ramach Komponentu 2.2.1.
Wysokość dotacji wynosi 50% kwalifikujących się kosztów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 12 000 EUR lub - w przypadku gdy elementem inwestycji jest budowa urządzeń do składowania gnojowicy - 17 000 EUR na jednego beneficjenta.

Warunki uzyskiwania dotacji w ramach Komponentu 2.2.1.
Warunkiem przyznania prawa do pomocy inwestycyjnej jest przedłożenie przez inwestora wniosku o udzielenie dotacji wraz z towarzyszącymi dokumentami, w szczególności z projektem planowanego przedsięwzięcia. Projekt ten powinien zawierać opis stanu wyjściowego gospodarstwa, zakresu zamierzonych inwestycji i stanu docelowego wraz z planem finansowym.
Dotacja w ramach niniejszego schematu może być przyznana, jeżeli:

 • gospodarstwo będzie utrzymywać od 20 do 100 krów mamek;
 • w zasobach ziemi gospodarstwa (łącznie z gruntami dzierżawionymi) minimum 30% stanowią trwałe użytki zielone;
 • docelowa obsada zwierząt w gospodarstwie nie przekroczy 1,5 sztuk dużych na 1 ha użytków rolnych;
 • rolnik posiada umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży;
 • po realizacji inwestycji gospodarstwo będzie dysponować odpowiednim systemem utrzymania zwierząt i zagospodarowania odchodów zwierzęcych zgodnie z ogólnymi zasadami UE.

 

Komponent 2.2.2 Odbudowa produkcji owczarskiej
Cele szczegółowe Komponentu 2.2.2.:

 • wznowienie produkcji owczarskiej, zwłaszcza w gospodarstwach o znacznych zasobach naturalnych pastwisk;
 • podniesienie jakości produkowanej w Polsce baraniny w celu dostosowania oferty rynkowej do wymagań konsumentów i warunków Jednolitego Rynku;
 • poprawa efektywności gospodarstw poprzez wzrost plenności owiec w stadach;
 • wykorzystanie możliwości eksportu mięsa baraniego;
 • wykorzystanie trwałych użytków zielonych jako naturalnej bazy paszowej i elementu krajobrazu wiejskiego.

Zakres dotacji w ramach Komponentu 2.2.2.:

 • zakup stada hodowlanego zwierząt (tryków hodowlanych, owiec maciorek oraz owiec matek);
 • urządzanie i wyposażanie pastwisk (grodzenie, doprowadzanie wody, urządzenia do pojenia, drogi dojazdowe, wiaty);
 • budowa, rozbudowa i modernizacja budynków przeznaczonych do utrzymania owiec wraz z wyposażeniem i infrastrukturą;
 • zakup maszyn i urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz.

Poziom pomocy w ramach Komponentu 2.2.2.
Wysokość dotacji wynosi 50% kwalifikujących się kosztów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 12 000 EUR na jednego beneficjenta.

Warunki uzyskiwania dotacji w ramach Komponentu 2.2.2.
Warunkiem przyznania prawa do pomocy inwestycyjnej jest przedłożenie przez inwestora wniosku o udzielenie dotacji wraz z towarzyszącymi dokumentami, w szczególności z projektem planowanego przedsięwzięcia. Projekt ten powinien zawierać opis stanu wyjściowego gospodarstwa, zakresu zamierzonych inwestycji i stanu docelowego wraz z planem finansowym.
Dotacja w ramach niniejszego schematu może być przyznana, jeżeli:

 • gospodarstwo planuje prowadzić produkcję owczarską w oparciu o stado podstawowe maciorek liczące minimum 10, maksimum 100 sztuk;
 • trwałe użytki zielone stanowią nie mniej niż 30% zasobów ziemi w gospodarstwie (łącznie z gruntami dzierżawionymi);
 • docelowo obsada zwierząt nie przekroczy 1.5 sztuk dużych na 1 ha użytków rolnych;
 • rolnik posiada umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży;
 • po realizacji inwestycji gospodarstwo będzie dysponować odpowiednim systemem utrzymania zwierząt i zagospodarowania odchodów zwierzęcych, zgodnie z ogólnymi zasadami UE.

Komponent 2.2.3. Modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu
Cele szczegółowe Komponentu 2.2.3.:

 • warunków zoohigienicznych w produkcji trzody chlewnej i drobiu oraz dostosowanie warunków utrzymania zwierząt do standardów UE;
 • ograniczenie niekorzystnego oddziaływania produkcji trzody chlewnej i drobiu na stan środowiska naturalnego - wsparcie dostosowań gospodarstw do wymogów UE;
 • poprawa efektywności gospodarstw poprzez stymulowanie inwestycji poprawiających wykorzystanie energii.

Zakres pomocy w ramach Komponentu 2.2.3.:

 • modernizacja budynków służących do chowu trzody chlewnej i drobiu wraz z wyposażeniem i infrastrukturą;
 • budowa i zakup urządzeń służących prawidłowemu przechowywaniu i zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych zgodnie z zasadami UE.

Dotacje nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie inwestycji mających na celu zwiększanie produkcji, a jedynie na poprawę warunków obecnej produkcji.
Poziom pomocy w ramach Komponentu 2.2.3.
Wysokość dotacji wynosi 50% kwalifikujących się kosztów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż:

 • 15 000 EUR na jednego beneficjenta dla inwestycji w sektorze trzody chlewnej;
 • 12 000 EUR na jednego beneficjenta dla inwestycji w sektorze drobiu.

Warunki uzyskiwania dotacji w ramach Komponentu 2.2.3.
Warunkiem przyznania prawa do pomocy inwestycyjnej jest przedłożenie przez inwestora wniosku o udzielenie dotacji wraz z towarzyszącymi dokumentami, w szczególności z projektem planowanego przedsięwzięcia. Projekt ten powinien zawierać opis stanu wyjściowego gospodarstwa, zakresu zamierzonych inwestycji i stanu docelowego wraz z planem finansowym.
Dotacja w ramach niniejszego schematu może być przyznana dla gospodarstw spełniających następujące limity wielkości produkcji:
Produkcja trzody chlewnej:
Dotacje mogą uzyskać gospodarstwa posiadające stanowiska dla 100 - 250 tuczników lub, w przypadku produkcji w cyklu zamkniętym, 10 - 25 stanowisk dla macior.
Produkcja drobiu:
- Kury i kaczki (brojlery)
Dotacje udzielane są na modernizację budynków w gospodarstwach, gdzie ogólna powierzchnia budynków wynosi 2 000 - 3 000 m2.
- Indyki
Łączna powierzchnia budynków do produkcji indyków w gospodarstwie wynosi 1 000 - 4 000 m2.
- Gęsi
Dotacje przeznaczone są dla gospodarstw posiadających budynki do produkcji gęsi o powierzchni 500 - 2 000 m2.
Ponadto w przedstawionej dokumentacji osoba ubiegająca się o dotację musi wykazać, że:

 • posiada umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży;
 • po zakończeniu realizacji projektu modernizacyjnego w gospodarstwie spełnione będą wymogi odnośnie warunków utrzymania zwierząt zgodne ze standardami UE;
 • po realizacji inwestycji gospodarstwo będzie dysponować odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych zgodnie z ogólnymi zasadami UE.

SCHEMAT 2.3.: DYWERSYFIKACJA I WALORYZACJA PRODUKCJI ROLNICZEJ
Cele operacyjne Schematu 2.3.:

 • zwiększenie liczby gospodarstw uzyskujących dochód z działalności rolniczej poza sektorami tradycyjnymi;
 • zwiększenie wartości dodanej gospodarstw poprzez wstępne przetwórstwo i przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży;
 • wykorzystanie zapotrzebowania rynku na nowe produkty;
 • poprawa wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwach (zmniejszenie ukrytego bezrobocia w rolnictwie).

Zakres dotacji w ramach Schematu 2.3.:

 • budowa, modernizacja i rekonstrukcja budynków gospodarczych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą;
 • zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa i podstawowego przetwórstwa prowadzonego na poziomie gospodarstwa oraz urządzeń służących do przygotowania produktów do sprzedaży;
 • zakup stada podstawowego zwierząt (nie dotyczy bydła, owiec, trzody chlewnej, kur, kaczek, gęsi, indyków);
 • przygotowanie bazy produkcyjnej dla działów specjalnych produkcji rolniczej.

Poziom pomocy w ramach Schematu 2.3.
Wysokość dotacji wynosi 50% kwalifikujących się kosztów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 12 000 EUR na jednego beneficjenta.

Warunki uzyskiwania dotacji w ramach Schematu 2.3.
Warunkiem przyznania prawa do pomocy inwestycyjnej jest przedłożenie przez inwestora wniosku o udzielenie dotacji wraz z towarzyszącymi dokumentami, w szczególności z projektem planowanego przedsięwzięcia. Projekt ten powinien zawierać opis stanu wyjściowego gospodarstwa, zakresu zamierzonych inwestycji i stanu docelowego wraz z planem finansowym oraz planem marketingowym.
Dotacja może być przyznana dla inwestycji w zakresie dywersyfikacji i waloryzacji produkcji, jeżeli:

 • planowana inwestycja oparta jest na technologii gwarantującej jakość produktu i jest zgodna z wymogami higieny, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt;
 • wykazano rentowność planowanej inwestycji i możliwość jej finansowania bez zakłócenia płynności finansowej gospodarstwa;
 • wykazano możliwości sprzedaży planowanej produkcji.

Beneficjenci pomocy w ramach Działania 2.
Dotację może otrzymać rolnik, tj. osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny czyli właściciel albo zależny - dzierżawca) gospodarstwa rolnego, podlegający ubezpieczeniu społecznemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Rolnik ubiegający się o dotację w ramach program SAPARD musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.:

 • wykształceniem rolniczym na poziomie wyższym lub średnim;

lub

 • wykształceniem rolniczym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i co najmniej 3- letnim stażem w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa;

lub

 • wykształceniem nierolniczym na poziomie średnim lub wyższym i co najmniej 5-letnim doświadczeniem w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa;

lub

 • wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym o kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 10-letnim stażem w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa.

O dotację mogą ubiegać się osoby w wieku poniżej 50 lat.

Zasięg geograficzny Działania 2
Działanie 2 będzie wdrażane na terytorium całej Polski.

Wdrożenie Działania 2 - wybór projektów
Rolnik ubiegający się o dotacje składać będzie wniosek do oddziału regionalnego Agencji SAPARD (ARiMR), gdzie na podstawie analizy projektu dokonywana będzie - w oparciu o zestandaryzowane kryteria - ocena wykonalności planu i jego zgodności z założeniami programu SAPARD.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę