aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rozporządzenie nr 178/2002: Ogólne zasady i wymogi prawa żywnościowego

22 grudnia 2015

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogolne zasady i wymagania prawa zywnosciowego, powolujące Europejski Urząd ds. Bezpieczenstwa Zywnosci oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczenstwa zywnosci (wraz z pozniejszymi zmianami) wiąze w calosci i jest bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach czlonkowskich.

Rozporządzenie ustanawia ogolne zasady regulujące sprawy zywnosci i pasz na poziomie Wspólnoty i krajowym. Stosuje się je do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji zywnosci i pasz. W rozumieniu przepisów tego rozporządzenia"żywność" (lub "środek spożywczy") oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częsciowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, ktorych spozycia przez ludzi można się spodziewać.

WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEńSTWA ŻYWNOŚCI

. Środek spożywczy jest uznawany za niebezpieczny, jeżeli uważa się, że:
a) jest szkodliwy dla zdrowia,
b) nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
. Jeżeli niebezpieczny środek spożywczy stanowi część partii, transzy lub dostawy żywnosci należącej do tej samej klasy lub kategorii, należy załozyć, ze calość żywności w tej partii, transzy lub dostawie jest rownież niebezpieczna, chyba że po dokonaniu szczegółowej oceny brak jest dowodów, iż reszta partii, transzy lub dostawy jest niebezpieczna. Podobne załozenie dotyczy pasz uważanych za niebezpieczne.
. Pasza uznana jest za niebezpieczną do wykorzystania zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli uważa się, że:
a) ma negatywne skutki dla zdrowia ludzi lub zwierząt,
b) powoduje, iz spożywanie żywnosci uzyskanej ze zwierząt hodowlanych jest niebezpieczne dla ludzi.
. Rozporządzenie wprowadza zakaz wprowadzania konsumentów w błąd poprzez etykietowanie, reklamę i prezentację żywności lub pasz.
. Na państwa członkowskie nałożono obowiązek wprowadzenia prawa żywnosciowego w życie, monitorowania i kontroli jego przestrzegania poprzez system oficjalnych kontroli i innych dzialań. Państwa członkowskie ustanowić mają również zasady dotyczące środków i kar mających zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego i paszowego.

Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywnosci (EFSA)

Rozporządzenie powolalo EFSA, ktory zaczął funkcjonować w 2002 roku. EFSA jest niezależną instytucją udzielającą wsparcia naukowo-technicznego unijnym instytucjom i państwom członkowskim.

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

Rozporządzenie ustanawia system wczesnego ostrzegania dla powiadamiania o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie grożącym zdrowiu ludzkiemu, pochodzącym z żywnosci lub pokarmu. Państwo członkowskie niezwłocznie informuje Komisję Europejską o takim zagrożeniu, a Komisja przekazuje te informację członkom sieci. Komisja zapewnia przekazanie właściwych informacji również państwom trzecim.Przewidziano także środki nadzwyczajne dla żywności i pasz pochodzących ze Wspolnoty lub przywożonych z państwa trzeciego. Na Komisję Europejską nałożono obowiązek opracowania planu zarządzania kryzysami w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz. Plan określa typy sytuacji obejmujące bezpośrednie lub pośrednie ryzyko dla zdrowia ludzkiego, określa również praktyczne procedury niezbędne do zarządzania kryzysami, wliczając w to zasady przejrzystosci, które mają być stosowane oraz strategię informowania. W przypadku identyfikacji takiego ryzyka, Komisja Europejska powoluje jednostkę kryzysową. Jednostka zbiera i ocenia odpowiednie informacje, poszukuje możliwości wyeliminowania lub zredukowania ryzyka. W tym celu moze żądać pomocy od każdej osoby publicznej lub prywatnej, której ekspertyzę uważa się za niezbędną do efektywnego zarządzania w sytuacji kryzysu. Jednostka ma również obowiązek informować opinię publiczną o istniejącym ryzyku i podjętych środkach.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę