aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Słownik Unii Europejskiej – U

19 czerwca 2002

UKŁAD EUROPEJSKI – nazwa nadawana Układowi Stowarzyszeniowemu zawartemu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwem z Europy Środkowej lub Wschodniej od 1991 roku. W 1994 roku Polska i Węgry podpisały pierwsze Układy Europejskie z państwami Unii Europejskiej. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi został zawarty 16 grudnia 1991 roku, a wszedł w życie l lutego 1994 roku.

UKŁAD O FUZJI (ang.: MERGER TREATY) – układ podpisany 8 kwietnia 1965 roku, w myśl którego ujednoliceniu uległy instytucje Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Na mocy układu powstała wspólna Rada Ministrów i wspólna Komisja Europejska. Wcześniej, na mocy umowy, która weszła w życie l stycznia 1958 roku doszło do połączenia Zgromadzeń Parlamentarnych oraz Trybunałów Sprawiedliwości, w wyniku czego powstało Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne (przekształcone w 1962 roku w Parlament Europejski) oraz Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Na mocy umowy powołano również wspólny Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Jednakże dopiero Układ o Fuzji spowodował, że odrębne instytucjonalnie Wspólnoty zyskały spójność instytucjonalną oraz wspólny budżet. Układ o fuzji  wszedł w życie l lipca 1967 roku i od tego czasu można mówić o Wspólnotach Europejskich jako jednej instytucji. Wcześniej państwa członkowskie funkcjonowały najczęściej pod nazwą EWG lub dwóch pozostałych Wspólnot (EWWiS, Euratom). Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), który wszedł w życie l listopada 1993 roku, stworzył Unię Europejską z trójfilarową strukturą. Wspólnoty Europejskie stanowią Filar I Unii Europejskiej.

UKŁAD STOWARZYSZENIOWY – umowa międzynarodowa zawierana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Układy Stowarzyszeniowe zawierają postanowienia dotyczące dialogu politycznego, współpracy kulturalnej i zbliżania przepisów prawnych państw stowarzyszonych do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz szereg postanowień typowych dla praktyki stowarzyszeniowej, których celom jest stworzenie strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi między stronami układu. (– patrz UKŁAD EUROPEJSKI).

UKŁAD Z SCHENGENukład zawarty w luksemburskiej miejscowości Schengen w 1985 roku, w którym sygnatariusze zobowiązują się do stopniowej likwidacji kontroli granic między państwami członkowskimi. Dodatkowo układ dotyczy współpracy przygranicznej policji oraz koordynowania polityki azylowej. Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym Układem. Do Układu z Schengen należy obecnie trzynaście państw Unii Europejskiej (wszyscy członkowie Unii z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii). Islandia i Norwegia, wchodząca w skład Związku Paszportowego Krajów Nordyckich, są z grupą z Schengen stowarzyszone. Przyjęcie przepisów wynikających z Układu z Schengen jest jednym z wymogów uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez kraje kandydujące, tak więc w przyszłości strefa swobodnego, niekontrolowanego przepływu osób znacznie się powiększy i obejmie prawie całą Europę.

UNIA EUROPEJSKA – wprowadzona przez Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) trójfilarowa instytucja składająca się z filaru I czyli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Euratomu, filaru II czyli międzyrządowej współpracy państw członkowskich w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz filaru III czyli współpracy międzyrządowej państw członkowskich w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA – współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów, usług, kapitału oraz stabilizacji kursów walutowych, mająca na celu wprowadzenie jednolitej waluty, polityki walutowej i fiskalnej oraz ujednolicenie polityki cenowej. Podstawę UGW stanowią artykuły 102a-109m Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. Celem UGW jest koordynacja działań ekonomicznych oraz polityk gospodarczych. Obecnie trwa ostatni, trzeci, etap wprowadzania UGW (1999 - 2002) polegający na powstaniu Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz wprowadzeniu euro do obiegu w państwach, które zdecydowały się na wejście do UGW oraz podołały kryteriom konwergencji. Obecnie jest to jedenaście państw: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy. Do l lipca 2002 roku euro powinno zastąpić waluty narodowe w tych państwach.

UNIA PRZEMYSŁÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (fr.: UNICE – UNION DES CONFEDERATIONS DE L`INDUSTRIE ET DES EMPLOYEURS D`EUROPE) – organizacja założona w 1959 roku reprezentująca członków konfederacji z Unii Europejskiej i EFTA, którzy koordynują swoje pozycje w sprawach europejskich i przedstawiają swoje stanowiska, opinie i propozycje instytucjom Unii Europejskiej.

UNIA ZACHODNIOEUROPEJSKA (UZE) (ang.: WESTERN EUROPEAN UNION – WEU) – początkowo Unia Zachodnia – organizacja międzynarodowa zajmująca się współpracą gospodarczą, polityczną, kulturalną oraz zapewnieniem zbiorowej samoobrony państwom członkowskim. Utworzona na podstawie Traktatu Brukselskiego 17 marca 1948 roku z udziałem Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Luksemburga. W dniu 23 października 1954 roku na mocy Protokołów Paryskich Unia Zachodnia została przekształcona w Unię Zachodnioeuropejską, w której skład weszły dodatkowo RFN i Włochy. W 1990 roku UZE poszerzyła się o Hiszpanię i Portugalię, a w 1995 roku o Grecję. Ponadto istnieją trzy formy powiązań państw członkowskich UE i NATO oraz innych państw z UZE: status państwa stowarzyszonego, obserwatora i partnera stowarzyszonego. Szczyt Rady Europejskiej w Kolonii zapowiedział włączenie UZE do UE, co umożliwiają odpowiednie zapisy w Traktacie o Unii Europejskiej (artykuł J.4) oraz w Traktacie Amsterdamskim (artykuł 17).

UNICE – patrz UNIA PRZEMYSŁÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

URZĄD KOMITET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (UKIE) – urząd ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku będący zapleczem administracyjnym Komitetu Integracji Europejskiej. Szefem Urzędu jest Jacek Saryusz-Wolski będący jednocześnie Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej.


   A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę