aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

System kontroli w warunkach rynku wewnętrznego

28 marca 2003

Wdrożenie systemu kontroli weterynaryjnej w warunkach rynku wewnętrznego oznacza, że system ten musi funkcjonować przed przystąpieniem Polski do Unii.

Wymaga to stopniowego wydawania przepisów prawnych i wprowadzenia sposobu kontroli identycznego jak w UE w okresie przedakcesyjnym.

Polska jest zobowiązana do posiadania sprawnego systemu kontroli rynku wewnętrznego, gwarantującego efektywną ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, w tym wszystkich instrumentów prawnych, administracyjnych i organizacyjnych służących do:

  • kontroli zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w miejscu wysyłki wraz z utworzeniem urzędowego rejestru podmiotów uczestniczących w obrocie handlowym na obszarze Wspólnoty,
  • przeprowadzania wyrywkowych kontroli w miejscu przeznaczenia oraz, w przypadku podejrzenia poważnych nieprawidłowości, w czasie transportu,
  • niedopuszczenie do wysyłki do innych Państw Członkowskich zwierząt mogących przenieść chorobę zakaźną lub produktów pochodzenia zwierzęcego stanowiących ryzyko dla zdrowia ludzi lub zwierząt,
  • informowania za pomocą skomputeryzowanego systemu informatycznego AN1MO właściwej lokalnej jednostki weterynaryjnej o wysyłkach zwierząt i produktów kierowanych na teren jej podległy.

System identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontrola ich przemieszczania się

System identyfikacji i rejestracji zwierząt stanowi fundamentalny element rynku wewnętrznego w zakresie obrotu zwierzętami i produktami zwierzęcymi, niezbędny np. do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, identyfikacji pochodzenia produktów, wymaganego etykietowania wołowiny. W tym zakresie konieczne jest zakończenie prac nad systemem identyfikacji i rejestracji bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz - wprowadzenie kolczyków dla zwierząt, zaopatrzenie bydła w paszporty, wprowadzenie w gospodarstwach ksiąg rejestracji zwierząt, uruchomienie centralnej bazy danych.

System identyfikacji i rejestracji zwierząt jest jednym z najbardziej rygorystycznych elementów przystosowania polskiego prawa weterynaryjnego do unijnego. Sprawnie funkcjonujący system identyfikacji zwierząt daje gwarancję skutecznego zapobiegania, kontroli i zwalczania u nich chorób zakaźnych. UE wprowadziła system identyfikacji i rejestracji zwierząt aktami prawnymi: Dyrektywą Rady 92/102/EEC, rozporządzeniem 2629/97/EC, rozporządzeniem 1760/2000/EC .

Zwierzę od momentu narodzin do momentu padnięcia lub uboju podlega kontroli przemieszczania się. Każda zmiana miejsca przebywania zwierzęcia, zmiana właściciela muszą być odnotowane w rejestrze prowadzonym w gospodarstwie i centralnej bazie danych prowadzonej przez ARiMR. Cały kraj powinien być pokryty siecią informatyczną zbierającą dane z: gospodarstw, stacji hodowli zwierząt, miejsc gromadzenia zwierząt, rzeźni, zakładów utylizacyjnych, punktów granicznej kontroli weterynaryjnej, placówek diagnostyki weterynaryjnej.

System identyfikacji i rejestracji w przypadku bydła obejmuje następujące elementy:

  • indywidualne paski informacyjne na uszach zwierzęcia (kolczyk z numerem),
  • paszporty zwierząt,
  • rejestry zwierząt prowadzone indywidualnie dla każdej sztuki w poszczególnych gospodarstwach,
  • skomputeryzowaną bazę danych. Oprócz kolczyków każde zwierzę musi mieć wydany paszport, który towarzyszy mu przy przemieszczeniu i zmianie właściciela. Poza informacjami pozwalającymi na identyfikację zwierzęcia w paszporcie wpisywane są informacje o kolejnych właścicielach, informacje o wnioskowanych oraz przyznanych premiach. Wszyscy posiadacze bydła muszą prowadzić rejestr zwierząt znajdujących się w ich gospodarstwie. Zapisy prowadzone przez rolnika powinny być przechowywane co najmniej przez 3 lata w postaci książek, lub danych komputerowych i udostępniane w przypadku kontroli.

Kontrole weterynaryjne zwierząt żywych i produktów zwierzęcych wwożonych na obszar Unii Europejskiej z terenu krajów trzecich

Osiągnięcie pełnej zgodności - na 6 miesięcy przed przystąpieniem Polski do Unii

  • w zakresie weterynaryjnych kontroli zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego wwożonych na teren Wspólnoty z obszaru krajów trzecich, jest niezbędne ze względu na fakt, iż granice Polski z chwilą akcesji staną się przyszłą granicą Unii Europejskiej. Zatem polscy graniczni lekarze weterynarii będą odpowiedzialni za zdrowie zwierząt i jakość zdrowotną produktów dopuszczanych do obrotu na całym terenie Unii Europejskiej. Infrastruktura, wyposażenie weterynaryjnych punktów kontroli granicznej, jak również stosowane procedury muszą zostać w pełni zharmonizowane z wymaganiami Wspólnoty. Punkty weterynaryjnej kontroli granicznej na przejściach z krajami trzecimi powinny osiągnąć zdolność operacyjną zarówno w kategorii wyposażenia jak i procedur na pół roku przed akcesją. Wymaga to poniesienia ogromnych nakładów finansowych na inwestycje, jak i zmiany przepisów prawnych regulujących procedury kontrolne towarów przywożonych z krajów w trzecich.

Do dnia akcesji 7 przejść będzie spełniać te wymagania. Są to: przejścia drogowe -Bezledy, Kukuryki, Korczpwa; porty morskie - Gdynia, Szczecin, Świnoujście; port lotniczy - Warszawa-Okęcie

Następne 4 dostosują się w późniejszym terminie.: Kuźnica Białostocka (do końca 2004 r.), Terespol-Małaszewicze (do końca 2005 r.), Dorohusk (do końca 2005 r), Hre-benne (do końca 2006 r.).

Finansowanie inspekcji i kontroli weterynaryjnych

Z uwagi na konieczność zachowania jednakowych warunków konkurencji w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw zostały określone na poziomie Wspólnoty minimalne stawki opłat za kontrole i inspekcje weterynaryjne np. za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, za badania produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach monito-ringu żywności. Bowiem pobieranie w krajach członkowskich niższych stawek opłat mogłoby rzutować na niższe koszty produkcji i w efekcie na niższe ceny produktów i większą ich konkurencyjność na jednolitym rynku. Pobieranie niższych opłat od tych ustalonych na poziomie Wspólnoty traktowane jest jako krajowe wspieranie przedsiębiorców. W toku negocjacji akce-syjnych, Polska nie uzyskała w tym zakresie okresu przejściowego. Konieczne jest pełne dostosowanie już od dnia akcesji w zakresie wysokości stawek. Muszą być one równe co najmniej najniższym opłatom w UE i w pełni pokrywać koszty badań i kontroli. Zakres pobierania opłat również powinien być identyczny z unijnym.

Wydatki w obszarze weterynarii

Zasadą w Unii Europejskiej jest, iż w przypadku określonych, niebezpiecznych chorób zakaźnych wydatki związane z zapobieganiem i kontrolą tych chorób, jak również odszkodowania dla hodowców za zabite zwierzęta oraz zniszczone pasze, produkty i narzędzia w związku ze zwalczaniem chorób, są pokrywane z budżetów krajów członkowskich. Część tych kosztów może być finansowana ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej. Z chwilą przystąpienia Polski możemy się starać o częściową refundację kosztów z pieniędzy wspólnotowych np. na sfinansowanie, programu zwalczania wścieklizny, białaczki bydła czy też programu badań w kierunku BSE.

Środki kontroli chorób zwierzęcych

Do akcesji zostaną przyjęte plany zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt, wymagane przez przepisy unijne -przy ich pomocy łatwiejsze będzie wykrywanie i likwidowanie ognisk chorób zwierząt tj. pryszczyca, klasyczny pomór świń, choroba pęcherzykowa, rzekomy pomór drobiu..

Po przystąpieniu Polski do UE nasz kraj zostanie włączony do systemu ADNS. System ten został skonstruowany w celu szybkiego powiadamiania Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich o wystąpieniu ognisk niebezpiecznych chorób zakaźnych. Korzystając z systemu Polska będzie miała obowiązek powiadamiania o przypadkach wystąpienia chorób w ciągu 24 godzin, jak również będzie odbierała informacje o wystąpieniu takich przypadków w innych państwach.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę