aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

9 października 2007
Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach administrowanego przez ARR mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2007/2008. Korzystanie z dofinansowania działań w sektorze pszczelarskim umożliwia – zatwierdzony przez Komisję Europejską – Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa
na lata 2007/08, 2008/09, 2009/10.

Pomoc finansowa jest kierowana do branży pszczelarskiej, a końcowymi odbiorcami dofinansowania są głównie gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.
O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi – w zależności od rodzaju środka wsparcia – są:
• organizacje i stowarzyszenia pszczelarzy,
• spółdzielnie pszczelarskie,
• grupy producenckie pszczelarzy,
• jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

Podmiotami uprawnionymi nie są gospodarstwa pasieczne sklasyfikowane jako dział specjalny produkcji rolnej. Jednostki budżetowe nie mogą ubiegać się (jako podmioty uprawnione) o udział w
działaniach w ramach tego mechanizmu. Zgodnie z Krajowym Programem Wsparcia Pszczelarstwa, w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” wspierane są następujące kierunki działań:
I. Pomoc techniczna dla pszczelarzy i organizacji pszczelarzy
II. Kontrola warrozy
III. Racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki
IV. Działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko-chemicznych miodu
V. Działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich
VI. Współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami wdrażającymi programy badawcze w sektorze pszczelarskim i produktów pszczelich.

W sezonie 2007/2008 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:
- Szkolenia
Refundacja obejmuje koszty organizowania:
• szkoleń i kursów przewidujących zajęcia teoretyczne lub teoretyczne i praktyczne,
• konferencji.
Podmiot uprawniony może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na przeprowadzenie tylko jednego szkolenia, kursu lub konferencji. W ramach jednego projektu obejmującego kilka grup szkoleniowych, tematy szkolenia i liczba godzin powinny być jednakowe dla każdej grupy.
Tematyka szkoleń musi być ściśle związana z pszczelarstwem. Tematy wykładów obejmujące zagadnienia ogólne z zakresu: funkcjonowania mechanizmu wsparcia rynku produktów pszczelich, ekonomii, prawa, marketingu, historii pszczelarstwa nie mogą przekraczać 20% godzin szkoleniowych.
- Zakup leków do zwalczania warrozy
Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy, pod warunkiem, że preparaty te są dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Refundowane są koszty poniesione na zakup leków dla pasiek posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii, które złożą do powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienie o
podejrzeniu wystąpienia warrozy. Leki mogą być zakupione u jednego lub kilku dostawców.
- Refundacja kosztów najmu lawet
Refundacji podlegają koszty poniesione na wynajem specjalistycznych przyczep (lawet) do przewozu uli. Refundacją nie są objęte koszty wynajmu tych lawet, które były zakupione w ramach
mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonach 2004/2005 – 2006/2007.
Zakup urządzeń laboratoryjnych W ramach tego działania refundacją będą objęte wyłącznie koszty poniesione na zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych. Wykonanie analiz jakości miodu
Refundacją objęte są koszty analiz parametrów jakościowych miodu (określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz oznaczenie zawartości proliny.
Refundacji podlegają koszty poniesione na wykonanie analiz próbek miodu pobranych z gospodarstw pasiecznych posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku, gdy projekty złożone na ww. dwa działania przekroczą budżet przeznaczony na ten cel (Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa ujmuje w jednej pozycji budżet na zakup urządzeń laboratoryjnych oraz wykonanie analiz jakości miodu), ARR zastrzega sobie prawo rozpatrywania w pierwszej kolejności projektów dotyczących analiz jakości miodu.
- Zakup pszczół
Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich, pakietów i odkładów pszczelich, dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

Zakup pszczół powinien być dokonywany:
a) w przypadku matek pszczelich – w pasiekach realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których są prowadzone księgi lub rejestry;
b) w przypadku pakietów i odkładów – w pasiekach:
• realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których są prowadzone księgi lub rejestry,
• rekomendowanych przez podmiot uprawniony, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny, lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.
Matki w pakietach i odkładach zakupione w pasiekach rekomendowanych muszą pochodzić od matek reprodukcyjnych pochodzących z pasiek realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry. Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek pszczelich zakupionych w pakietach i odkładach powinno być potwierdzone w karcie pochodzenia.
Wdrażanie programów badawczych W ramach tego działania refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na wdrożenie prac badawczych prowadzonych przez jednostki badawczo-rozwojowe w
zakresie pszczelarstwa.
- Refundowane będą koszty:
• wynagrodzenia pracowników
• zakupu preparatów i niezbędnych materiałów
• pozostałe.

WARUNKI UCZESTNICTWA W MECHANIZMIE

Składanie projektu
Podmioty uprawnione – przystępujące do mechanizmu po raz pierwszy – są zobowiązane do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.
Podmioty uprawnione, zainteresowane realizacją programów, sporządzają i składają projekty na formularzach ARR. Każdy projekt należy sporządzić na oddzielnym formularzu.
Projekty należy składać do 22 października 2007 r.
• bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej ARR (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa)
lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego).
Projekty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Weryfikacja i wybór projektu
Komisja powołana przez Prezesa ARR dokonuje oceny złożonych projektów. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele MRiRW oraz ARR.
Do zadań Komisji należy:
• podjęcie decyzji o wyborze lub odrzuceniu projektów oraz
• podział środków finansowych – w ramach poszczególnych kierunków wsparcia – na realizację wybranych projektów.
Przy wyborze projektów Komisja może dokonać redukcji kosztów, które podlegać będą refundacji, przedstawionych w kosztorysie złożonego projektu. Podmioty uprawnione zostają niezwłocznie powiadomione – w formie pisemnej – o wynikach pracy Komisji.
Zawarcie umowy
ARR zawiera z podmiotami uprawnionymi umowy na realizację projektów w ciągu 60 dni od daty dokonania wyboru projektu.
W zawartej umowie określone zostają m.in.:
• termin realizacji projektu
• koszty podlegające refundacji i ich wysokość
• zasady dokumentowania poniesionych wydatków
• zasady rozliczania się z ARR.
Podmiot zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z warunkami zawartej umowy.
Kontrole realizacji projektu
ARR jest uprawniona do przeprowadzania kontroli wywiązania się podmiotu uprawnionego z zobowiązań wynikających z umowy na realizację projektu.
Kontrole odbywają się:
• wyrywkowo – w trakcie realizacji projektu,
• obligatoryjnie – po zakończeniu realizacji projektu (przed wypłatą refundacji).
Kontrola może również dotyczyć realizacji zapisów ujętych w umowie oraz umów zawartych w latach poprzednich.
Składanie wniosków o refundację i ich weryfikacja
Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych na realizację projektu, podmiot uprawniony jest zobowiązany do złożenia w Centrali ARR – w terminie określonym w umowie – wniosku o refundację wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Wniosek o refundację wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie (decyduje data stempla pocztowego).
Okres realizacji projektów powinien zakończyć się nie później niż 15 sierpnia 2008 r.
Wypłata należnej refundacji
Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty refundacji, ARR przesyła do podmiotu uprawnionego informację o jej wysokości. Następnie ARR wypłaca przyznaną kwotę na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie 21 dni od daty wystawienia dokumentów księgowych, ale nie później niż do 15 października 2008 r.
Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w mechanizmie oraz niezbędne formularze są dostępne w Centrali i Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego, w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR tel. 022 661-72-72 oraz na stronie
internetowej www.arr.gov.pl


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę