aaa_TSW_2023
CTR_2023

Komunikat z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006

22 grudnia 2015
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy właśnie realizację jednego z najbardziej popularnych wśród Beneficjentów „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 2004-2006”. Program był odpowiedzią na najważniejsze wyzwania polskiego rolnictwa, tj. potrzebę przekształceń strukturalnych w rolnictwie oraz gospodarce żywnościowej, a także konieczność zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Łącznie w ramach wszystkich działań realizowanych przez Agencję złożono 75 779 wniosków, na kwotę 9 525 231 124,14 zł.

Program obejmował lata 2004-2006 i był realizowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) w połączeniu ze środkami krajowymi.

Agencja odpowiedzialna była za wdrażanie 9 z 15 działań Programu, natomiast dla wszystkich działań, w tym także dla wdrażanych przez FAPA i Urzędy Marszałkowskie, pełniła rolę Beneficjenta końcowego, przez co była odpowiedzialna min. za zatwierdzanie i dokonywanie płatności.

Pomoc w ramach SPO „Restrukturyzacja…”realizowano na zasadzie refundacji określonej części lub całości poniesionych kosztów kwalifikowalnych, które mogły być rozliczone dopiero po zrealizowaniu etapu lub całości inwestycji. Wyjątek stanowiło działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, w którym pomoc finansowa wypłacana była w formie jednorazowej premii w wysokości 50 tys. zł.

Działania wdrażane przez ARiMR to:

    * Inwestycje w gospodarstwach rolnych;
    * Ułatwianie startu młodym rolnikom;
    * Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych;
    * Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych;
    * Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu;
    * Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem;
    * Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu;
    * Rozwój instytucjonalny;
    * Informowanie i promocja Programu.

Informacja o realizacji działań przez ARIMR w ramach SPO – „Restrukturyzacja…”

Priorytet 1 Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-spożywczym

    * Inwestycje w gospodarstwach rolnych (Działanie 1.1) Projekty w szczególności mogły obejmować: zakup, budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących produkcji rolnej, zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej, zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych, zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażanie pastwisk, zakup instalację lub budowę urządzeń do nawadniania upraw, zakup, instalację lub budowę urządzeń służących ochronie środowiska. W ramach działania złożono 42.582 wnioski, na kwotę 4.573.355 807,86 zł.
      Zawarto 24.278 umów na kwotę 2.497.366.499,13 zł, a na dzień 22 sierpnia 2008 r. wypłacono kwotę w wysokości 2.308.194.764,59 zł.
    * Ułatwianie startu młodym rolnikom (Działanie 1.2) – działanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej w postaci premii w wysokości 50 tys. zł, wypłacanej jednorazowo osobie, która po raz pierwszy podejmuje prowadzenie gospodarstwa rolnego.
    * W ramach działania złożono 18.858 wniosków na kwotę 942.900.000,00 zł. Zawarto 14.151 umów na kwotę 707.550.000,00 zł, a na dzień 22 sierpnia 2008 r. wypłacono kwotę w wysokości 707.550.000,00 zł.
    * Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (Działanie 1.5) – wsparciem objęto projekty związane z budową lub modernizacją zakładów produkcyjnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi, a także inwestycje dotyczące ochrony środowiska.
    * W ramach działania złożono 1 646 wniosków na kwotę 2 928 442 872,33 zł. Zawarto 1.122 umowy na kwotę 1.808.398.979,58 zł, a na dzień 22 sierpnia 2008 r. wypłacono kwotę w wysokości 1.294.440.422,33 zł.

Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

    * Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych (Działanie 2.1) – Głównym celem tego działania było uporządkowanie uszkodzonych powierzchni leśnych, przygotowanie leśnego materiału sadzeniowego, stopniowe odnowienie zniszczonych drzewostanów oraz ich pielęgnacja, a także modernizacja leśnej bazy turystycznej i edukacyjnej oraz wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych.
    *  W ramach działania złożono 57 wniosków na kwotę 82.345.525,00 zł. Zawarto 39 umów na kwotę 52.128.165,00 zł, a na dzień 22 sierpnia 2008 r. wypłacono kwotę w wysokości 51.589.915,00 zł.
    * Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów (Działanie 2.4) – wsparcie obejmowało projekty związane z działalnością agroturystyczną, wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy oraz zakładaniem plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne, sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa rolnego oraz innych dodatkowych kategorii działalności gospodarczej.
    * W ramach działania złożono 7.170 wniosków na kwotę 524.782.386,36 zł.
    * Zawarto 4.153 umowy na kwotę 300.838.137,91zł, a na dzień 22 sierpnia 2008 r. wypłacono kwotę w wysokości 264.143.506,51 zł.
    * Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem (Działanie 2.6) – pomoc przyznawano na budowę lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych, urządzeń zaopatrzenia w wodę, urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym urządzeń do gromadzenia, odprowadzania, przesyłania i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego lub rolnego, a także sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię.
    * W ramach działania złożono 4.953 wnioski, na kwotę 261.049.632,59 zł. Zawarto 3.424  umowy na kwotę 156.369.190,50 zł, a na dzień 22 sierpnia 2008 r. wypłacono kwotę w wysokości 132.624.305,75 zł. 

Priorytet 3 Pomoc Techniczna

W ramach Priorytetu realizowane były trzy działania: Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu (Działanie 3.1), Rozwój instytucjonalny (Działanie 3.2) oraz Informowanie i promocja Programu (Działanie 3.3).

Pomocą objęte były przedsięwzięcia zapewniające wsparcie techniczne, kadrowe i eksperckie, niezbędne do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą Programu instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu.

W ramach Priorytetu złożono 513 wniosków na kwotę 212.354.900,00 zł. Zawarto 422 umowy na kwotę 93.963.510,00 zł, a na dzień 22 sierpnia 2008 r. wypłacono kwotę w wysokości 43.796.491,01 zł.

Ogółem w działaniach wdrażanych przez ARiMR do dnia 22 sierpnia 2008 r. zawarto z Beneficjentami 47.589 umów na kwotę 5.616.614.482,12 oraz zrealizowano 50.321 płatności na kwotę 4.802.339.405,19, co stanowi 90,72 % budżetu działań SPO „Restrukturyzacja…”..

POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę