aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

O funduszach promocji

29 kwietnia 2008
W  siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się przedstawiciele  organizacji rolniczych, izb rolniczych oraz  organizacji przetwórców surowców rolnych(Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Rada Gospodarki Żywnościowej, Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności, Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Polskie Mięso, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów  Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców Koni). W trakcie obrad wypracowano wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych.
Zdaniem uczestników spotkania  do wpłat na fundusze promocji zobowiązani są producenci rolni. Natomiast do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze zobowiązane są podmioty wymienione w artykule 3 projektu ustawy. Pobierane i przekazywane na rzecz funduszu ww. środków nie może generować dla podmiotów przekazujących żadnych kosztów podatkowych. Należałoby też  wyodrębnić następujące fundusze: fundusz promocji mięsa wieprzowego, fundusz promocji mięsa  wołowego, fundusz promocji mięsa owczego , fundusz promocji mięsa końskiego oraz fundusz promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych . Skład Komitety  zarządzające poszczególnymi funduszami powinno  tworzyć 4 reprezentantów wskazanych przez branżowe organizacje producentów rolnych, 3 reprezentantów wskazanych przez organizacje przetwórców surowców rolnych  oraz1 reprezentant wskazany przez Krajową Radę Izb Rolniczych.
Członków komisji zarządzających  funduszami powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rynku rolnych na wniosek organizacji branżowych, których dotyczą zapisy ustawy. Kadencja członków komisji zarządzających trwa 2 lata licząc od dnia ich powołania. Członkowie  zaś komisji zarządzających mogą pełnić swoją funkcję poprzez pełnomocnika, na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi  też w drodze rozporządzenia , tryb zgłaszania przez organizacje reprezentatywne dla branż podlegającym zapisom niniejszej ustawy , kandydatów  na członków komisji zarządzających oraz sposób ich wyboru. Podstawowym kryterium wyboru do poszczególnych komitetów będzie reprezentatywność danych organizacji oraz ich doświadczenie w działalności na rzecz branży. Dopuszcza się  też możliwość tworzenia przez organizacje zrzeszające przetwórców surowców rolnych funduszy dobrowolnych mających na celu realizację zapisów niniejszej ustawy określonych w  art. 2. Poniesione przez członków tych organizacji koszty związane z utworzeniem ww. funduszy będą stanowić koszty uzyskania przychodu.  Powyższe fundusze są gromadzone i zarządzane przez ww. organizacje.  
Stanowisko organizacji rolniczych w sprawie funduszy promocji zostało przesłane do Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi .  Uczestnicy spotkania  wnioskują ,aby do dalszych prac legislacyjnych został skierowany projekt uwzględniający ich  uwagi wypracowane na zasadach konsensusu przez szeroką reprezentacją zainteresowanych organizacji.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę