CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Stanowisko Zarządu KZRKiOR

28 lipca 2003

Stanowisko Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w sprawie aktualnej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej i społecznej w rolnictwie i na wsi.

1. Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w wyniku dokonania oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie i na wsi, na posiedzeniu w dniach 21-23 lipca 2003 roku stwierdza, że oddziaływanie niekorzystnych czynników agrometeorologicznych jakie wystąpiły w 2003 roku na terenie całego kraju spowoduje pogorszenie opłacalności produkcji rolniczej i dalszy spadek dochodów rolników.

Podejmowane dotychczas działania Rządu RP i jego agend w celu złagodzenia skutków klęsk żywiołowych są niewystarczające i dlatego wymagają pilnego podjęcia dalszych decyzji zmierzających do udzielenia rolnikom wielokierunkowej i bardziej odczuwalnej pomocy w tym finansowej. W celu skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom klęsk żywiołowych i niedopuszczenia do upadku gospodarstw dotkniętych tymi klęskami oraz ubóstwa rolników i ich rodzin zarząd KZRKiOR domaga się od Rządu RP:

  • ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na terenach najbardziej dotkniętych oddziaływaniem negatywnych czynników agrometeorologicznych,

  • wydzielenia specjalnej puli środków finansowych z funduszów celowych i innych źródeł na przeznaczonej na pomoc finansową na cele produkcyjne i socjalno-bytowe dla najbardziej poszkodowanych rolników i ich rodzin,

  • niezależnie od pomocy finansowej należnej rolnikom udzielić dodatkowej pomocy w formie zaopatrzenia w materiał siewny i inne środki produkcji rolniczej – bezpłatnie,

  • obniżenia parametrów jakościowych dla pszenicy konsumpcyjnej: ilość glutenu nie mniej niż 24%, liczba opadania nie mniej niż 200 sek., wyrównanie ziarna nie mniej niż 70%, lub gęstości ziarna nie mniej niż 71 kg/hl. Dla żyta konsumpcyjnego: liczba opadania nie mniej niż 90 sek., wyrównanie ziarna nie mniej niż 65%, lub gęstość ziarna nie mniej niż 66 kg/hl,

  • zmiana ceny interwencyjnej pszenicy konsumpcyjnej ze zbiorów w roku 2003 z obecnie ustalonej na poziomie 440 zł za tonę do wysokości 480 zł za tonę zgodnie z przedłożonym wnioskiem KZRKiOR z dnia 26. 06. 2003 roku oraz podwyższenia średnio o 20 złotych dopłat bezpośrednich do cen interwencyjnych pszenicy i żyta – wniosek KZRKiOR z dnia 17.04.2003 roku,

  • rekompensowania gminom środków finansowych z tytułu udzielonych ulg podatkowych rolnikom dotkniętym klęskami żywiołowymi.

2. Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych wyraża zaniepokojenie powstałą sytuacją w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników zaistniałą w trakcie pracy nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dotyczy to również Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. KRUS przez 10 lat aktywnej działalności zakorzeniła się w świadomości polskich rolników. Upływ czasu i zmiany na wsi oraz perspektywa bliskiego członkostwa w Unii Europejskiej powodują konieczność zmian w systemie ubezpieczeń rolniczych i w związku z tym uznajemy potrzebę uszczelnienia systemu i dostosowania go do obowiązującego w Unii oraz lepszą kontrolę wydatków Kasy. 

Niezależnie od proponowanych, słusznych zmian wielu polityków chciałoby aby w Polsce funkcjonował jeden system ubezpieczeń a zdaniem niektórych rządowych ekspertów należy wkomponować KRUS w strukturę ubezpieczeń społecznych – ZUS. 

Zarząd KZRKiOR wyraża dezaprobatę dla takich poglądów i podejmie wszelkie działania aby nie dopuścić do ich urzeczywistnienia, ponieważ są one szkodliwe dla rolników i ich rodzin. Zarząd KZRKiOR jest gotów do podjęcia pracy w celu doskonalenia systemu ubezpieczeń społecznych rolników, gwarantującego poprawę sytuacji ekonomicznej rolników ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Natomiast jesteśmy przeciwni zmianie nadzoru nad KRUS i przyporządkowaniu go Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uznając, że zmiany te naruszą podstawy funkcjonowania dotychczasowego dobrze funkcjonującego systemu ubezpieczeń społecznych rolników.

Naszym zdaniem KRUS prowadzi działalność opartą o nowoczesny system ubezpieczeń rolniczych; podobne rozwiązania stosowane są w większości krajów Unii Europejskiej. Nie ma potrzeby odbierania zarządu nad KRUS Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – resortowi kierującemu całokształtem zagadnień rolnictwa. Uznajemy celowość utrzymania odrębnego usytuowania ubezpieczeń rolniczych.

Zarząd KZRKiOR stoi na stanowisku, że uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia KRUS, instytucja ta powinna zostać tak jak obecnie pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

                                                                                                                                   Zarząd
Krajowego Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych
Zegrze, dnia 23 lipca 2003 r.


POWIĄZANE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel złożył kolejną wizytę w Krajo...

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kieruje dotychczasowy wiceprezes Ag...

W ciągu 10 lat działalności Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma dać ok. 900 ml...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę