Z prac samorządu rolniczego

9 lipca 2007
Mazowiecka Izba Rolnicza
-Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu umożliwienie zaktualizowania bazy danych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dla posiadaczy stad bydła w zakresie „uspójnienia” historii przemieszczenia.
Mazowiecka  Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika o podjęcie działań mających na celu uruchomienie środków finansowych na małą retencję, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przechowywania odchodów zwierzęcych (płyty gnojowe i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę)  na terenie województwa mazowieckiego
Od maja na terenie poszczególnych Oddziałów Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej trwają szkolenia komputerowe dla rolników. W przyszłości przewidziana jest realizacja trzech projektów szkoleniowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
 
Wielkopolska Izba Rolnicza
- W dniu 26 czerwca br. obradowało Walne Zgromadzenie III kadencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie odbyło się na ziemi ostrowskiej,  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Głównym przedmiotem obrad było przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej i statutowej Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej za rok 2006 oraz  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Efektem obrad Walnego Zgromadzenia było wypracowanie stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie i kierunkach koniecznych działań Parlamentu i Rządu RP oraz stanowiska w sprawie projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
- Czerwiec, to czas pracowity dla Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Niedawno skończył się nabór wniosków o płatności do gruntów rolnych, w których zarówno delegaci jak i pracownicy IRWŁ bezpłatnie pomagali rolnikom przy ich wypełnieniu, a już nowe zadania czekają przed naszą instytucją. Dnia 12 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie IRWŁ podczas którego, oprócz spraw związanych z funkcjonowaniem izby wypracowano szereg wniosków, które przedłożono do właściwych instytucji. Upoważniono też Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do zwarcia umowy o dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi celem realizacji programu ,,Rekultywacja gleb zakwaszonych poprzez stosowanie wapna pochodzącego z przerobu kopali naturalnych’’. Dnia 20 czerwca 2007 r. w Zdunach  z inicjatywy  Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego zorganizowano spotkanie rolników z  terenu powiatu łowickiego z  przedstawicielem firmy Euro Projekt sp. z o.o. , która zajmuje się budową płyt obornikowych i zbiorników na gnojowice. Około 50 rolników ze Zdun oraz gmin ościennych  , którzy podpisali z tą firmą umowy na wykonanie  takich robot czuje się oszukanych bowiem pomimo 50 % wpłaty kosztorysu przedsięwzięcia czyli  od 20 do 30 tysięcy złotych Euro Projekt do chwili obecnej nie wywiązał się z ustaleń zawartych w umowie tj. nie wykonał żądnych prac budowlanych.

Podlaska Izba Rolnicza
-3 czerwca na Placu Teatralnym w Warszawie Podlaska Izba Rolnicza uczestniczyła w imprezie - "Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie".
Organizatorem całej imprezy był Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na czele którego stoi przewodniczący Związku -  Mirosław Lech - główny inicjator pomysłu.
W tym roku do Warszawy zjechało 26 gmin z całego województwa podlaskiego prezentujących ofertę turystyczną regionów. Na imprezie tej eksponowana była wyjątkowość krajobrazowa, narodowościowa i kulturalna naszego regionu.
 Szczególnym uznaniem i popularnością cieszyły się jak zawsze nasze smakowite produkty regionalne, które dzięki temu znajdują nowe rynki zbytu. Integralną częścią imprezy były pokazy rękodzieła ludowego oraz degustacje. Dzięki licznym występom scenicznym regionalnych zespołów folklorystycznych i orkiestr dętych został zaprezentowany bogaty i jakże barwny dorobek artystyczny całego Podlasia. Cała impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców stolicy oraz turystów. Przez wszystkie stoiska przewinęły się setki zwiedzających, słuchających i kupujących, co niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na szersze poznanie naszej oferty kulinarnej, turystycznej i krajobrazowej, walorów regionu oraz budowę pozytywnego wizerunku całego województwa podlaskiego.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza
- W Łukęcinie , województwo zachodniopomorskie odbyło się XVII Krajowe Forum Kobiet Wiejskich. W trakcie dwudniowych obrad  dokonano wyboru  władz Krajowego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich. Przewodniczącą ponownie została  Danuta Lebioda z województwa Zachodniopomorskiego, a wiceprzewodniczącą Krystyna Balcerzak ,członkini Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Ponadto uczestniczące w obradach panie wysłuchały prelekcji na temat korzystania z funduszy unijnych dla terenów wiejskich, a następnie omawiały sprawy organizacyjne Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich oraz wypracowały wnioski z dwudniowych obrad Forum. Uczestniczki Forum  postanowiły zobowiązać delegatów do Krajowej Rady Izby Rolniczej z poszczególnych województw, do udzielania informacji o sposobie realizacji wniosków wysuwanych przez Forum Kobiet Wiejskich. Ponadto postarać się o umieszczanie informacji w biuletynach izbowych na temat możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach programów skierowanych dla kobiet i na tereny wiejskie oraz utworzyć w poszczególnych województwach Komisje do spraw Kobiet i Rodziny Wiejskiej (komisje takie mogą zajmować się organizacją konkursów, konferencji wydawaniem broszur, prezentacji regionalnych potraw) , a także ująć organizację Forum Kobiet Wiejskich w planie pracy Zarządów poszczególnych Izb Wojewódzkich z uwagi na to, że Forum stanowi formę promocji danego regionu oraz służy wymianie cennych informacji wszelkiego typu ,które realizowane są przez kobiety na wsi.

Lubelska Izba Rolnicza
- Lubelska Izba Rolnicza gościła w dniach 12- 15 czerwca delegację Izby Rolniczej z Departamentu Deus Sevres. Współpraca z francuzką izbą trwa już  prawie od dziesięciu lat.  W tym roku Lubelszczyznę odwiedzili Helen Blavd - Wiceprezes Izby Rolniczej Departamentu Deus Sevres, Pol Lefebvre – Dyrektor Biura Izby w tym departamencie oraz dwie pracownice Izby zajmujące się turystyką wiejską i produktem regionalnym. Dlatego program tegorocznej wizyty uwzględnił, przede wszystkim pokazanie gospodarstw agroturystycznych w województwie lubelskim. Podczas czterech dni pokazaliśmy osiem gospodarstw agroturystycznych w których Francuzi mogli spróbować wiele produktów typowych dla poszczególnych powiatów Lubelszczyzny. Wielkim zaskoczeniem francuskich gości był wysoki poziom oferty oraz bogactwo  kulinarne polskiej kuchni. Ogromne wrażenie na naszych gościach zrobił pokaz sztuki kowalstwa Stanisława Czerńca, który wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne  w Wojciechowie. Najlepszym podsumowaniem wizyty była wypowiedź Pani Helen Blavd, mówiąca o tym, że w wielu aspektach francuskie gospodarstwa agroturystyczne mogą uczyć się od Polaków. A przede wszystkim zazdroszczą nam dynamiki i entuzjazmu w działaniu.
Lubelska Izba Rolnicza razem z KRUS zorganizował dla 25 dzieci rolników wyjazd na dwutygodniowe kolonie w Muszynie. W LIR odbyły się także dwa spotkania przed szkoleniem „ Kobiety wiejskie aktywne społecznie” dla Pań – delegatek do Izby.  W ostatnim czasie LIR przeprowadziła również trzy dwudniowe kursy chemizacyjne dla około 100 rolników oraz pięć szkoleń  z Organizacji Rynków Rolnych dla 150 rolników.

Dolnośląska Izba Rolnicza
- Dolnośląska Izba Rolnicza Biuro Terenowe w Legnicy wspólnie z Zarządem Dolnośląskim Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz Zarządem Dolnośląskim Związku Młodzieży Wiejskiej realizuje program wypoczynku letniego dla dzieci rolników. W ramach przygotowanej oferty w koloniach uczestniczy 420 dzieci z terenu całego województwa.
Już po raz dwunasty w dniach 23 – 24 czerwca hodowcy z Dolnego Śląska wystawiali najpiękniejsze okazy zwierząt hodowlanych w Piotrowicach.
Prezentowane było bydło, konie, trzoda chlewna, owce, kozy oraz króliki i drób ozdobny. W wystawie udział wzięli czołowi hodowcy regionu. Komisje sędziowskie oceniły prezentowane zwierzęta i przyznały tytuły czempionów i wiceczempionów. Wystawa była wspólnym dziełem Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Urzędu Gminy Chojnów oraz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Do jej przygotowania włączyły się również związki hodowców.
Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewoda Dolnośląski.
W czerwcu uroczyście otworzono dwa nowe punkty informacji europejskiej EUROPE DIRECT w Jeleniej Górze i Wrocławiu. Dołączyły one do dwóch już istniejących przy Biurach Terenowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy i Miliczu.  Głównym zadaniem punktów jest udzielanie wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem i działalnością Unii Europejskiej dla wszystkich obywateli.

Podkarpacka Izba Rolnicza
- Przygotowany przez resort rolnictwa projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne ‘’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zawiera szereg zmian, co do warunków  przyznawania tej pomocy  w stosunku do poprzednio obowiązującego  w ramach działania ,,Zalesianie’’.
Zdaniem działaczy rolniczych z Podkarpacia bardzo niekorzystny z   punktu widzenia prawidłowej gospodarki jest zapis & 3 ust. 2 2 pkt 3, gdzie pomoc  przy zalesianiu przewidywana jest na zalesianie działki o powierzchni co najmniej 0,5 ha i to pod warunkiem , że jej szerokość wynosi co najmniej 20 metrów. Natomiast poprzedni zapis dopuszczał 0,3 ha.
Jak podkreśla Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej należy wrócić do poprzedniego zapisu w przypadku zalesiania gruntów lezących w kompleksie gruntów uprawianych rolniczo. Działki planowane do zalesiania a przylegające bezpośrednio do kompleksów mlecznych winny otrzymać wsparcie bez określenia minimalnej powierzchni.
- Działki uprawiane rolniczo, graniczące z kompleksami leśnymi są najmniej przydatne w produkcji roślinnej , a ponadto w sposób szczególny narażone są na szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną , stąd też w szczególnej mierze i w pierwszej kolejności winny być zalesione niezależnie od wielkości. W województwie podkarpackim charakteryzującym się znacznym rozdrobnieniem, ogromna część działek planowana w działalności  gospodarczej rolników, a potwierdzona planami zalesienia działki poniżej 0,5 ha bezpośrednio przyległe do kompleksów leśnych. Dlatego też zapis przygotowany  w projekcie  rozporządzenia zdaniem rolników , a także leśników  - ograniczy w znacznym stopniu zalesianie gruntów kwalifikujących się z gospodarczego punktu widzenia – mówi Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Małopolska Izba Rolnicza
- W Małopolsce być może już wkrótce powstanie Związek Producentów Czosnku. Z inicjatywy  krakowskiej rady powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej odbyło się w Słomnikach   już pierwsze spotkanie rolników zainteresowanych powstaniem tego typu organizacji .W spotkaniu uczestniczyli również  przedstawiciele firmy "Polan" oraz lokalnych władz samorządowych. Ponadto szkolenie na temat technologii uprawy i ochrony roślin przeprowadzili pracownicy Akademii Rolniczej w Krakowie.
Jak udało się nam dowiedzieć spotkanie było owocne bowiem jego uczestnikom udało się już  opracować  statut Związku Producentów Czosnku oraz podjąć inne kroki związane z procesem formalnej rejestracji. Planowane jest także 29 lipca bieżącego roku  zorganizowanie Dnia Czosnku.
- Cieszę się, że wokół czosnku jest coraz większe zainteresowanie. Jest to uprawa specyficzna i charakterystyczna dla naszego regionu. Ważne jest to, by wykorzystać szansę dla promocji samego produktu i naszych gmin. Widzę ewolucję naszych działań. Zanika konkurencja, a na jej miejsce pojawia się współpraca i wymiana doświadczeń, by ostatecznie osiągnąć wspólnie jak najlepsze wyniki finansowe- mówi  burmistrz Paweł Kafel burmistrz Słomnik.

Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza
- Aby zapobiec lub co najmniej ograniczyć spekulacyjny ( lokata kapitału  , pranie brudnych pieniędzy , wpisy do hipoteki, zakup ziemi z przeznaczeniem pod działki budowlane , rekreacyjne lub w innych nierolniczych celach) zakup ziemi rolniczej  rolnicy  z Warmii i Mazur domagają się od resortu rolnictwa ( w   związku  z przygotowanym przez MR i RW projektem ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego) wprowadzenia obowiązku z, zapisanego w księgach wieczystych, odprowadzania do Skarbu Państwa różnicy  - z uwzględnieniem wskaźnika inflacji – między ceną nabycia gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej skarbu Państwa, a ceną sprzedaży, jeżeli nastąpiła w okresie krótszym niż 20 lat od daty zakupu.
- Ten obowiązek dotyczy tylko pierwszego zakupu gruntów rolnych z Zasobu WRSP, natomiast nie wystąpi w przypadku zakupów wtórnych. Ponadto wnioskujemy o wprowadzenie zasady, że Agencja Nieruchomości Rolnych  ma pierwszeństwo nabycia nieruchomości rolnych zbywanych w trybie postępowania egzekucyjnego, a także zasady nieobciążania długami hipoteki na nieruchomości rolnej kupionej po raz pierwszy  od ANR. Jedynym dopuszczalnym obciążeniem może być wpis do tej hipoteki  jako zabezpieczenie zapłaty ceny za nieruchomość rolna , należnej  Agencji Nieruchomości  Rolnej z tytułu zawartej umowy sprzedaży tej nieruchomości – mówi Zbigniew Ziejewski, prezes Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej.


POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę