aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny i cielęciny

7 maja 2004

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI MECHANIZMU DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WOŁOWINY I CIELĘCINY

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny i cielęciny jest uruchamiany okresowo i ma na celu osiągnięcie stabilizacji rynku wołowiny i cielęciny poprzez zagospodarowanie sezonowych nadwyżek produkcyjnych. Zdjęcie nadwyżek produkcyjnych z rynku może mieć charakter czasowy, kiedy po okresie przechowywania wołowina/cielęcina trafia na rynek wewnętrzny UE, lub stałe, kiedy wołowina/cielęcina objęta mechanizmem zostaje wywieziona poza obszar celny UE. Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny i cielęciny uruchamiany jest przez Komisję Europejską na wniosek państw członkowskich UE, jeżeli średnia cena tusz wolców wyrażona w klasie jakości R3 na rynku UE spadanie poniżej 103% ceny bazowej ustalonej w wysokości 2224 €/t i istnieje prawdopodobieństwo, że będzie utrzymywać się na tym poziomie. Mechanizmem tym objęte jest również mięso pochodzące z cieląt w wieku do 270 dni.

KE w rozporządzeniu uruchamiającym mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania określa: wykaz produktów objętych mechanizmem, minimalne ilości produktów, na które można składać wnioski (oferty przetargowe), okres przechowywania oraz wysokość zabezpieczenia. Stawki dopłat mogą być ustalone z góry przez Komisję Europejską lub w drodze przetargu.

Przedmiotem dopłat do prywatnego przechowywania może być wołowina/cielęcina:
- sklasyfikowana zgodnie z klasyfikacją EUROP,
- pochodząca ze zwierząt, których chów prowadzony był przynajmniej przez ostatnie 2 miesiące na terenie UE, i których ubój nastąpił nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni,
- nieposiadająca cech dyskwalifikujących ją do przechowywania oraz spożycia po uprzednim przechowywaniu.

Przedsiębiorca zainteresowany uczestnictwem w mechanizmie dopłat powinien w określonym terminie złożyć w Agencji Rynku Rolnego wniosek (przy stawce dopłaty ustalonej przez KE) lub ofertę przetargową (przy stawce dopłaty ustalonej w drodze przetargu).

Wniosek (oferta przetargowa) powinien zostać złożony na ilości nie mniejsze niż ilości minimalne ustalone przez KE (ostatnio minimalne wnioskowane ilości nie mogły być niższe niż 10 ton), zawierać m.in. nazwę produktu, deklarowaną ilość i okres przechowywania oraz stawkę dopłaty. Wraz z wnioskiem (ofertą przetargową) przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie w wysokości ustalonej przez KE.

Wnioski spełniające wszystkie wymagania formalne, przyjmowane są przez ARR do realizacji poprzez zawarcie stosownych umów z przedsiębiorcami.

W przypadku ustalenia wysokości stawek dopłat w drodze przetargu, ARR na podstawie złożonych ofert przetargowych sporządza i przesyła do KE zestawienia obejmujące deklarowane ilości poszczególnych produktów oraz oferowane stawki dopłat. Po określeniu przez KE poziomu maksymalnej stawki dopłaty, ARR zawiera umowy z przedsiębiorcami, którzy zaoferowali stawkę równą lub niższą niż maksymalna stawka dopłaty ustalona przez KE.

Przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa zobowiązany jest do wprowadzenia do chłodni w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy całkowitej ilości wołowiny/cielęciny objętej umową i przechowywania jej na własny koszt i ryzyko przez umowny okres przechowywania.

Wprowadzenie wołowiny/cielęciny do chłodni może odbywać się partiami. Umieszczenie w chłodni każdej partii wołowiny/cielęciny przeprowadzane jest w obecności przedstawiciela służb kontroli technicznych ARR, który kontroluje ilość i jakość produktu. Ustalona przy wprowadzeniu do chłodni waga netto świeżej wołowiny/cielęciny jest podstawą do naliczenia wysokości należnej kwoty dopłaty.

Umowny okres przechowywania liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym całkowita ilość wołowiny/cielęciny objętej umową zostanie wprowadzona do chłodni. Podczas przechowywania wołowiny/cielęciny w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania, przedstawiciele służb technicznych ARR przeprowadzą kontrole mające na celu stwierdzenie prawidłowej realizacji umowy.

W trakcie umownego okresu przechowywania przedsiębiorca może:
1) zadecydować o odkostnianiu wołowiny/cielęciny, pod warunkiem przeprowadzenia tej operacji w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany będzie do złożenia w ARR wniosku o autoryzację zakładu odkostniającego. Po pozytywnym wyniku kontroli autoryzacyjnej, zakład odkostniający otrzyma świadectwo autoryzacji, a proces odkostniania będzie przebiegać w obecności pracowników służb technicznych ARR;
2) za zgodą ARR dokonać przemieszczenia wołowiny/cielęciny pomiędzy chłodniami, pod warunkiem przeprowadzenia tej operacji w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy;
3) zadecydować o wycofaniu wołowiny/cielęciny z mechanizmu, pod warunkiem, że wołowina/cielęcina przechowywana jest przez okres, co najmniej 2 miesięcy, a jej wywóz poza obszar celny UE nastąpi w ciągu 60 dni od daty wycofania z chłodni;
4) ubiegać się o wypłatę zaliczkowej kwoty dopłaty. Zaliczkowa dopłata przysługuje po trzech miesiącach umownego okresu przechowywania, pod warunkiem złożenia w ARR zabezpieczenia w wysokości 120% kwoty zaliczkowej dopłaty, o którą ubiega się przedsiębiorca;
5) za zgodą ARR skrócić lub wydłużyć umowny okres przechowywania. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany będzie do złożenia w ARR wniosku o skrócenie/wydłużenie okresu przechowywania.

Po zakończeniu umownego okresu przechowywania przedsiębiorca otrzymuje dopłatę do ustalonej przy wprowadzeniu do chłodni wagi netto świeżej wołowiny/cielęciny i faktycznie przechowywanej przez okres objęty umową. Wysokość kwoty dopłaty wyliczana jest w zależności od stopnia wywiązania się przedsiębiorcy z zobowiązań wynikających z zawartej z ARR umowy.

Za należyte wykonanie umowy uznaje się wprowadzenie do chłodni w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy, co najmniej 90% umownej ilości wołowiny/cielęciny oraz przechowywanie jej przez okres określony umową. W tym przypadku wysokość należnej kwoty dopłaty zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości wprowadzonej i przechowywanej wołowiny/cielęciny. Po rozliczeniu umowy zabezpieczenie złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem (ofertą przetargową) zostaje zwrócone w całości.

Nie wywiązanie się przedsiębiorcy ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy powoduje redukcję należnej kwoty dopłaty oraz częściowy lub całkowity przepadek zabezpieczenia. Ponadto w przypadku stwierdzenia, że zawarta we wniosku (ofercie przetargowej) deklaracja przedsiębiorcy została sfałszowana – dopłata nie zostanie wypłacona. Dodatkowo przedsiębiorca zostanie wykluczony z mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny/cielęciny do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wykryto nieprawidłowości.

Zapłata należnej kwoty dopłaty nastąpi przelewem na wskazane przez przedsiębiorcę konto bankowe, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania od przedsiębiorcy kompletu wymaganych dokumentów.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę