EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Interwencyjny zakup wołowiny

7 maja 2004

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI MECHANIZMU INTERWEWNCYJNEGO ZAKUPU WOŁOWINY

Interwencyjny zakup wołowiny uruchamiany jest przez Komisję Europejską w sytuacji gdy, przez okres kolejnych dwóch tygodni średnia cena rynkowa (ustalona na podstawie cen tusz klas U, R i O po przeliczeniu na cenę tuszy w klasie R3) w danym państwie członkowskim lub w określonym regionie danego państwa spadnie poniżej 1560 €/t. Komisja Europejska decyduje o zamknięciu interwencyjnego zakupu wołowiny, jeżeli przez okres jednego tygodnia warunek ten nie zostanie spełniony.

Interwencyjnym zakupem objęte jest świeże lub schłodzone mięso wołowe uzyskane z buhajków w wieku do 2 lat (kategoria A), których ubój nastąpił nie później niż 2 dni i nie wcześniej niż 6 dni przed datą zakupu interwencyjnego.

Przedmiotem zakupu mogą być półtusze w klasach R2, R3, O2 i O3, które m.in.:
- pochodzą ze zwierząt utrzymywanych na terytorium UE,
- uzyskane zostały z tusz, których waga nie przekracza 340 kg,
- uzyskały świadectwo zdrowia Inspekcji Weterynaryjnej.

Do interwencyjnego zakupu mogą przystąpić:
a) ubojnie spełniające wymogi Dyrektywy 64/433/EWG (1),
b) przedsiębiorcy prowadzący obrót mięsem lub żywcem bydlęcym, którzy dokonują uboju we własnym zakresie.

Ceny zakupu ustalane są przez KE w drodze zaproszenia do przetargu na podstawie złożonych ofert.

Po uruchomieniu interwencyjnego zakupu wołowiny, oferty mogą być składane do godziny 12.00 w każdy drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca.

W ofercie przedsiębiorca określa:
- oferowaną ilość produktu, nie mniejszą niż 10 ton,
- cenę za 100 kg produktu w klasie R3.

Do oferty powinno być załączone zobowiązanie przedsiębiorcy do spełnienia wszystkich postanowień wynikających z zaproszenia do przetargu. Ponadto, wraz z ofertą przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia w wysokości 30€/100 kg oferowanej do zakupu wołowiny.

Na podstawie złożonych ofert, ARR przygotowuje zestawienie, które przesyłane jest do KE. Na podstawie otrzymanych z poszczególnych państw członkowskich zestawień ofert, KE ustala maksymalną cenę zakupu wołowiny dla klasy R3. Komisja Europejska może także zadecydować o zastosowaniu współczynnika redukcji w stosunku do oferowanych ilości wołowiny, gdy te przekraczają ilość przewidzianą do zakupu.

Interwencyjny zakup wołowiny prowadzony jest poprzez autoryzowane przez ARR i wybrane w drodze przetargu centra interwencyjne tj. zakłady odkostniające i/lub chłodnie.

Po ustaleniu przez KE maksymalnej ceny zakupu, ARR zawiera umowy z przedsiębiorcami, których oferowana cena zakupu jest równa lub niższa niż ustalona przez KE.

Przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa zobowiązany jest do poinformowania ARR o terminie i miejscu uboju zwierząt oraz dostarczenia do wskazanego przez ARR centrum interwencyjnego umownej ilości wołowiny w ciągu 17 dni od daty zawarcia umowy. Dostawy następują zgodnie z ustalonym z ARR harmonogramem dostaw.

Dostawa wołowiny objętej umową może nastąpić w kilku partiach, pod warunkiem, że jedna partia wynosi od 10-20 ton.

Przyjęcie półtusz (ćwierćtusz kompensowanych) na zapasy następuje :
- w chłodni, w przypadku mięsa z kością przeznaczonego do składowania bez dalszego przetwarzania,
- w zakładzie odkostniającym, w przypadku mięsa z kością przeznaczonego do odkostniania.

Przyjęcie ćwierćtusz na zapasy interwencyjne odbywa się w obecności przedstawiciela służb kontroli technicznych ARR, który dokonuje kontroli wyglądu, klasyfikacji, wagi, temperatury i etykietowania każdej dostarczonej półtuszy/ćwierćtuszy.

Należność za dostarczoną wołowinę wypłacana jest przedsiębiorcy w okresie między 45 a 65 dniem po przyjęciu towaru na zapasy interwencyjne. Należność jest wypłacona za ilość faktycznie dostarczoną i przyjętą, jednak nie przekraczającą ilości określonej w umowie. Jeżeli dostarczona do centrum interwencyjnego wołowina jest innej klasy niż R3, oferowana cena zakupu zostaje skorygowana w oparciu o współczynniki ustalone przez KE dla każdej klasy jakościowej.

Zabezpieczenie złożone przez przedsiębiorcę wraz z ofertą zostaje zwrócone w całości, jeżeli umowa została zrealizowana w co najmniej 95%. W przypadku realizacji poniżej 85% - zabezpieczenie zostaje przejęte przez ARR.

Ćwierćtusze dostarczone do zakładu odkostniającego podlegają procesowi odkostniania, który przebiega w obecności przedstawiciela służb technicznych ARR. Uzyskane elementy techniczne tusz powinny spełniać określone przez ARR wymogi jakościowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących jakości elementów technicznych tusz, zakład odkostniający zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu ćwierćtusz wołowych. Po odkostnieniu produkty muszą zostać opakowane i poddane procesowi szybkiego zamrożenia, a następnie przewiezione do chłodni, w której będą przechowywane. Dostawy odkostnionych elementów tusz wołowych odbywają się na podstawie, zatwierdzonego przez ARR harmonogramu dostaw wołowiny do chłodni.

Po przyjęciu wołowiny do chłodni, podlega ona okresowej i inwentaryzacyjnej kontroli stanu zapasów interwencyjnych. W przypadku stwierdzenia, że podczas przechowywania nastąpiły ponadnormatywne ubytki, straty lub szkody, chłodnia zobowiązana jest do zwrócenia ARR kosztu zakupów i przechowywania, zgodnie z cennikiem zawartym w umowie.

Chłodnia, z którą ARR zawarła umowę na świadczenie usług przechowalniczych zobowiązana jest przede wszystkim do:
1) przechowywania produktów w warunkach umożliwiających zachowanie cech jakościowych przechowywanego mięsa,
2) przechowywania produktów w sposób umożliwiający łatwy dostęp oraz identyfikację produktów w chłodni wg numeru zaproszenia do przetargu oraz miesiąca rozpoczęcia przechowywania (dodatkowo, w przypadku mięsa bez kości produkty powinny być identyfikowanle wg nazwy elementu technicznego tuszy, w przypadku ćwierćtusz – przednie i tylnie ćwierćtusze powinny być przechowywane oddzielnie),
3) prowadzenia komputerowego rejestru stanu zapasów interwencyjnych,
4) posiadania aktualnego wykazu komór chłodniczych, w których przechowywana jest wołowina pochodząca ze skupu interwencyjnego.


POWIĄZANE

Według przedstawicieli branży mięsnej wszystko wskazuje na to, że najbliższe Świ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii przysłał do naszej radakcji od...

Sokołów S.A. sfinalizował kolejną inwestycję, której celem jest minimalizacja wp...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę