aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Interwencyjny zakup wołowiny

7 maja 2004

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI MECHANIZMU INTERWEWNCYJNEGO ZAKUPU WOŁOWINY

Interwencyjny zakup wołowiny uruchamiany jest przez Komisję Europejską w sytuacji gdy, przez okres kolejnych dwóch tygodni średnia cena rynkowa (ustalona na podstawie cen tusz klas U, R i O po przeliczeniu na cenę tuszy w klasie R3) w danym państwie członkowskim lub w określonym regionie danego państwa spadnie poniżej 1560 €/t. Komisja Europejska decyduje o zamknięciu interwencyjnego zakupu wołowiny, jeżeli przez okres jednego tygodnia warunek ten nie zostanie spełniony.

Interwencyjnym zakupem objęte jest świeże lub schłodzone mięso wołowe uzyskane z buhajków w wieku do 2 lat (kategoria A), których ubój nastąpił nie później niż 2 dni i nie wcześniej niż 6 dni przed datą zakupu interwencyjnego.

Przedmiotem zakupu mogą być półtusze w klasach R2, R3, O2 i O3, które m.in.:
- pochodzą ze zwierząt utrzymywanych na terytorium UE,
- uzyskane zostały z tusz, których waga nie przekracza 340 kg,
- uzyskały świadectwo zdrowia Inspekcji Weterynaryjnej.

Do interwencyjnego zakupu mogą przystąpić:
a) ubojnie spełniające wymogi Dyrektywy 64/433/EWG (1),
b) przedsiębiorcy prowadzący obrót mięsem lub żywcem bydlęcym, którzy dokonują uboju we własnym zakresie.

Ceny zakupu ustalane są przez KE w drodze zaproszenia do przetargu na podstawie złożonych ofert.

Po uruchomieniu interwencyjnego zakupu wołowiny, oferty mogą być składane do godziny 12.00 w każdy drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca.

W ofercie przedsiębiorca określa:
- oferowaną ilość produktu, nie mniejszą niż 10 ton,
- cenę za 100 kg produktu w klasie R3.

Do oferty powinno być załączone zobowiązanie przedsiębiorcy do spełnienia wszystkich postanowień wynikających z zaproszenia do przetargu. Ponadto, wraz z ofertą przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia w wysokości 30€/100 kg oferowanej do zakupu wołowiny.

Na podstawie złożonych ofert, ARR przygotowuje zestawienie, które przesyłane jest do KE. Na podstawie otrzymanych z poszczególnych państw członkowskich zestawień ofert, KE ustala maksymalną cenę zakupu wołowiny dla klasy R3. Komisja Europejska może także zadecydować o zastosowaniu współczynnika redukcji w stosunku do oferowanych ilości wołowiny, gdy te przekraczają ilość przewidzianą do zakupu.

Interwencyjny zakup wołowiny prowadzony jest poprzez autoryzowane przez ARR i wybrane w drodze przetargu centra interwencyjne tj. zakłady odkostniające i/lub chłodnie.

Po ustaleniu przez KE maksymalnej ceny zakupu, ARR zawiera umowy z przedsiębiorcami, których oferowana cena zakupu jest równa lub niższa niż ustalona przez KE.

Przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa zobowiązany jest do poinformowania ARR o terminie i miejscu uboju zwierząt oraz dostarczenia do wskazanego przez ARR centrum interwencyjnego umownej ilości wołowiny w ciągu 17 dni od daty zawarcia umowy. Dostawy następują zgodnie z ustalonym z ARR harmonogramem dostaw.

Dostawa wołowiny objętej umową może nastąpić w kilku partiach, pod warunkiem, że jedna partia wynosi od 10-20 ton.

Przyjęcie półtusz (ćwierćtusz kompensowanych) na zapasy następuje :
- w chłodni, w przypadku mięsa z kością przeznaczonego do składowania bez dalszego przetwarzania,
- w zakładzie odkostniającym, w przypadku mięsa z kością przeznaczonego do odkostniania.

Przyjęcie ćwierćtusz na zapasy interwencyjne odbywa się w obecności przedstawiciela służb kontroli technicznych ARR, który dokonuje kontroli wyglądu, klasyfikacji, wagi, temperatury i etykietowania każdej dostarczonej półtuszy/ćwierćtuszy.

Należność za dostarczoną wołowinę wypłacana jest przedsiębiorcy w okresie między 45 a 65 dniem po przyjęciu towaru na zapasy interwencyjne. Należność jest wypłacona za ilość faktycznie dostarczoną i przyjętą, jednak nie przekraczającą ilości określonej w umowie. Jeżeli dostarczona do centrum interwencyjnego wołowina jest innej klasy niż R3, oferowana cena zakupu zostaje skorygowana w oparciu o współczynniki ustalone przez KE dla każdej klasy jakościowej.

Zabezpieczenie złożone przez przedsiębiorcę wraz z ofertą zostaje zwrócone w całości, jeżeli umowa została zrealizowana w co najmniej 95%. W przypadku realizacji poniżej 85% - zabezpieczenie zostaje przejęte przez ARR.

Ćwierćtusze dostarczone do zakładu odkostniającego podlegają procesowi odkostniania, który przebiega w obecności przedstawiciela służb technicznych ARR. Uzyskane elementy techniczne tusz powinny spełniać określone przez ARR wymogi jakościowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących jakości elementów technicznych tusz, zakład odkostniający zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu ćwierćtusz wołowych. Po odkostnieniu produkty muszą zostać opakowane i poddane procesowi szybkiego zamrożenia, a następnie przewiezione do chłodni, w której będą przechowywane. Dostawy odkostnionych elementów tusz wołowych odbywają się na podstawie, zatwierdzonego przez ARR harmonogramu dostaw wołowiny do chłodni.

Po przyjęciu wołowiny do chłodni, podlega ona okresowej i inwentaryzacyjnej kontroli stanu zapasów interwencyjnych. W przypadku stwierdzenia, że podczas przechowywania nastąpiły ponadnormatywne ubytki, straty lub szkody, chłodnia zobowiązana jest do zwrócenia ARR kosztu zakupów i przechowywania, zgodnie z cennikiem zawartym w umowie.

Chłodnia, z którą ARR zawarła umowę na świadczenie usług przechowalniczych zobowiązana jest przede wszystkim do:
1) przechowywania produktów w warunkach umożliwiających zachowanie cech jakościowych przechowywanego mięsa,
2) przechowywania produktów w sposób umożliwiający łatwy dostęp oraz identyfikację produktów w chłodni wg numeru zaproszenia do przetargu oraz miesiąca rozpoczęcia przechowywania (dodatkowo, w przypadku mięsa bez kości produkty powinny być identyfikowanle wg nazwy elementu technicznego tuszy, w przypadku ćwierćtusz – przednie i tylnie ćwierćtusze powinny być przechowywane oddzielnie),
3) prowadzenia komputerowego rejestru stanu zapasów interwencyjnych,
4) posiadania aktualnego wykazu komór chłodniczych, w których przechowywana jest wołowina pochodząca ze skupu interwencyjnego.


POWIĄZANE

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...

Najnowszy, czerwcowy raport FAS USDA przedstawil dla amerykańskich eksporterów p...

ZZR "KORONA" w woim ostatnim komunikacie poinformował, że wczoraj, 13.06 Rada Mi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę