aaa_TSW_2023
CTR_2023

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

19 czerwca 2002

z dnia 19 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.
(Dz. U. Nr 22, poz. 257)


Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa (Dz. U. Nr 10, poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 2 w ust. 1:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
"4a) stanowisko do badania poubojowego,"

b) po pkt 20 stawia się przecinek i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
"21) pomieszczenie do barwienia oraz pomieszczenie do magazynowania:
a) czaszek z gałkami ocznymi, migdałkami, mózgiem i rdzeniem przedłużonym oraz rdzeni kręgowych bydła, owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy,
b) jelit bydlęcych - od dwunastnicy do jelita prostego - niezależnie od wieku,
c) śledzion owiec i kóz niezależnie od wieku,
d) stałych odpadów powstających przy uboju i obróbce poubojowej bydła, owiec i kóz.";


2) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zwierzęta nie mogą być kierowane do uboju, jeżeli badanie przedubojowe wskazuje, że:

1) są one chore lub podejrzane o następujące choroby zakaźne:
a) pomór bydła,
b) nosaciznę,
c) wąglik,
d) szelestnicę,
e) wściekliznę,
f) gąbczastą encefalopatię bydła, lub

2) są chore, ale nie na chorobę zakaźną, lub

3) istnieje podejrzenie, że otrzymały one substancje mogące spowodować, że ich mięso będzie szkodliwe dla zdrowia ludzi.";

3) w § 18 wyrazy "zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę" zastępuje się wyrazami "sanitarny, z wyjątkiem uboju zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1,";

4) w § 22:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tusze świń w wieku powyżej 4 tygodni, bydła i koni powyżej 6 miesięcy oraz owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy powinny być przedstawione do badania poubojowego w postaci przepołowionej wzdłuż kręgosłupa.",
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Części zwierząt, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21, po badaniu poubojowym należy:
1) oddzielić,
2) zabarwić błękitem patentowym w pomieszczeniu do barwienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 21,
3) przechowywać przed wysyłką w pomieszczeniu do magazynowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 21,
4) wysłać w pojemnikach przeznaczonych do tego celu do zakładów unieszkodliwiających wskazanych przez powiatowego lekarza weterynarii.";
5) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rzeźniami o małej zdolności ubojowej są rzeźnie, w których odbywa się ubój nie więcej niż 20 jednostek przeliczeniowych w tygodniu lub 1.000 jednostek przeliczeniowych w roku, przy czym:


1) 1 sztuka bydła w wieku powyżej 3 miesięcy albo 1 koń - stanowią 1 jednostkę przeliczeniową,

2) 1 sztuka bydła w wieku do 3 miesięcy - stanowi 0,5 jednostki przeliczeniowej,

3) 1 świnia:
a) powyżej 100 kilogramów żywej wagi - stanowi 0,20 jednostki przeliczeniowej,
b) do 100 kilogramów żywej wagi - stanowi 0,15 jednostki przeliczeniowej,
c) poniżej 15 kilogramów żywej wagi - stanowi 0,05 jednostki przeliczeniowej,

4) 1 owca lub 1 koza - stanowią 0,10 jednostki przeliczeniowej,

5) 1 owca lub 1 koza poniżej 15 kilogramów żywej wagi - stanowią 0,05 jednostki przeliczeniowej."


§ 2. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia dopuszcza się barwienie błękitem patentowym części zwierząt w pomieszczeniu do magazynowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 21 zmienianego rozporządzenia.


§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

 

 


POWIĄZANE

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...

Najnowszy, czerwcowy raport FAS USDA przedstawil dla amerykańskich eksporterów p...

ZZR "KORONA" w woim ostatnim komunikacie poinformował, że wczoraj, 13.06 Rada Mi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę