aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rynek mięsa według prognozy ARR

25 września 2003

Poniżej prezentujemy prognozy cen pszenicy, żyta, żywca wieprzowego i wołowego oraz mleka i jego przetworów na tle przewidywanych czynników popytowo-podażowych wpływających na ich poziom.

Rynek zbóż | Rynek mięsa | Rynek mleka

 • sezonowe zmniejszenie skupu trzody chlewnej przy wzroście skupu bydła
  i drobiu,
 • wyższe ceny skupu żywca wieprzowego i drobiowego, niższe bydła ogółem
  przy stabilnym poziomie cen bydła młodego,
 • na targowiskach drożeją prosięta,
 • wzrost zainteresowania zakupami półtusz wieprzowych z zapasów ARR przeznaczonych
  na eksport,
 • realizacja dopłat do eksportu półtusz wieprzowych.

Lipcowy skup trzech podstawowych rodzajów żywca rzeźnego był większy niż w poprzednim miesiącu. Jednak skup trzody chlewnej obniżył się znacząco. Sezonowy spadek podaży tego mięsa spowodował istotny wzrost (o ok. 11% w ciągu miesiąca) cen skupu żywca wieprzowego. Większy niż w czerwcu, jak również i przed rokiem, był import mięsa wieprzowego. Ocenia się jednak, że w skali całego II półrocza br. saldo obrotów zagranicznych wieprzowiną ulegnie poprawie w porównaniu do analogicznego okresu ub. r.

Czynniki podażowo-popytowe
Pogłowie bydła
Według badania GUS, stado bydła ogółem w czerwcu br. liczyło ok. 5,5 mln szt. i było o 0,8% mniejsze niż wykazał przeprowadzony w maju ub.r. Powszechny Spis Rolny. Tak więc spadek pogłowia bydła ogółem został ograniczony, jednak na skutek utrzymujących się niskich cen skupu żywca wołowego znacznemu zmniejszeniu uległa liczba bydła młodego. Według danych GUS, pogłowie cieląt w czerwcu br. było mniejsze niż przed rokiem o 2,5%, a bydła w wieku 1-2 lat o 14%. Wzrost o ok. 5% odnotowano natomiast w grupie bydła w wieku 2 i więcej lat.

Skup żywca rzeźnego
W lipcu br. podaż żywca wieprzowego do skupu uległa dalszemu sezonowem obniżeniu. Skup żywca wieprzowego w tym miesiącu wyniósł blisko 96 tys. t, o 5% mniej niż w czerwcu, ale o ok. 17% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Okresowy spadek skupu trzody został z nadwyżką zrekompensowany wzrostem skupu żywca wołowego i drobiowego, który ukształtował się odpowiednio na poziomie 22 tys. t i 81 tys. t. W porównaniu do czerwca br., bydła w lipcu skupiono o ok. 6% więcej, drobiu o ok. 12% więcej, a w porównaniu do lipca 2002 r. odpowiednio o ok. 27% i ok. 9% więcej. Ogółem skup żywca rzeźnego w lipcu br. wyniósł 201 tys. t i był o ok. 3% większy niż w poprzednim miesiącu i o blisko 15% większy niż przed rokiem.

W okresie styczeń – lipiec 2003 roku skupiono 1985 tys. t żywca rzeźnego, prawie o 19% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. W tym czasie trzody chlewnej skupiono blisko 1092 tys. t, o ok. 23% więcej niż przed rokiem, a bydła ok. 255 tys. t, o ok. 25% więcej. Skup drobiu ukształtował się na poziomie 613 tys. t i był o 10,5% większy niż w tym samym okresie przed rokiem.

Handel zagraniczny
Przy spadku krajowej podaży wieprzowiny z bieżącej produkcji, w lipcu br., według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, eksport mięsa wieprzowego był o 30% mniejszy niż w czerwcu. Nadal jednak znacząco (7,7-krotnie) przewyższał poziom ubiegłoroczny. Zmniejszeniu uległ także eksport mięsa wołowego. Stopa spadku w skali miesiąca wynosiła ok. 30%, a w skali roku ok. 50%. Nadal rósł eksport drobiu, który w lipcu był o 87% większy niż w czerwcu i 2,9-krotnie większy niż przed rokiem. Eksport przetworów mięsnych w analizowanym miesiącu kształtował się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, ale był o 14% mniejszy niż w czerwcu br.

W analizowanym miesiącu wzrósł natomiast w porównaniu do czerwca import mięsa wieprzowego (o 28%), drobiowego (o 5%) i wyrobów mięsnych (o 45%).

Znacząco obniżył się tylko import mięsa wołowego (o 75%). W odniesieniu do lipca ub.r. znacząco większy był import mięsa wieprzowego (o ok. 60%) i wołowego (10-krotnie). Pomimo wzrostu w ciągu miesiąca nadal na niskim poziomie
utrzymywał się import mięsa drobiowego.

Działania ARR
W związku z sezonowym zmniejszeniem podaży żywca wieprzowego, w lipcu br. ARR uruchomiła sprzedaż półtusz na rynek krajowy, w celu uzupełnienia lokalnych niedoborów i hamowania wzrostu cen detalicznych mięsa. W ciągu analizowanego miesiąca Agencja sprzedała na rynek krajowy 3,7 tys. t półtusz średnio po ok. 4,62 zł/kg. W sierpniu, przy średniej cenie sprzedaży ok. 4,40 zł/kg, przedsiębiorcy podpisali umowy na zakup z zapasów ARR ok. 4 tys. t mrożonych półtusz z przeznaczeniem na rynek krajowy.

Jednocześnie Agencja kontynuuje sprzedaż mrożonych półtusz wieprzowych
przeznaczonych na eksport w formie przetworzonej i nieprzetworzonej. W lipcu, w celu intensyfikacji sprzedaży, Agencja obniżyła cenę wywoławczą półtusz o 0,30 złkg. W efekcie nabywcy zakupili 8,6 tys. t mrożonych półtusz wobec 4,2 tys. t w poprzednim miesiącu, płacąc średnio 2,24 zł/kg. W sierpniu zainteresowanie zakupem półtusz na eksport jeszcze wzrosło i ARR zawarła umowy na sprzedaż ok. 14 tys. t tego mięsa. Ogółem, w okresie 8 miesięcy br. Agencja sprzedała ok. 56 tys. t mrożonego mięsa przeznaczonego na eksport.

Realizowany jest też przez ARR program dopłat do eksportu wieprzowiny z bieżącej produkcji. W ramach tego programu (do 27.08.) rozliczono eksport ok. 14,5 tys. t świeżych lub chłodzonych półtusz wieprzowych.

Tendencje cenowe
Krajowe ceny skupu żywca
Wraz ze spadkiem poziomu skupu trzody chlewnej notowano dalszy wzrost jej cen. Według danych GUS, w lipcu br. za żywiec wieprzowy w skupie płacono przeciętnie 3,52 zł/kg (bez VAT), o blisko 11% więcej niż w czerwcu, ale
o 4% mniej niż przed rokiem.

Przeciętnie najwyższe ceny płacono w województwie mazowieckim – 3,63 zł/kg, pomorskim – 3,60 zł/kg i lubuskim 3,59 zł/kg, a najniższe w woj. podkarpackim – 3,30 zł/kg, lubelskim – 3,33 zł/kg i podlaskim 3,39 zł/kg.
W skupie żywca wołowego utrzymała się spadkowa tendencja cen bydła ogółem. Średnio płacono za nie 2,48 zł/kg, o ok. 3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o ok. 8% mniej niż przed rokiem. Przeciętna cena młodego bydła rzeźnego utrzymała się na poziomie z czerwca i wynosiła 3,04 zł/kg. Była ona o ok. 3% wyższa niż w lipcu 2002 roku.

Tak jak w czerwcu, najwyższe ceny za bydło ogółem uzyskiwali dostawcy w woj. lubelskim – 2,87 zł/kg i dolnośląskim – 2,72 zł/kg, przy niewielkim spadku cen w tych województwach (0,6-0,7%). Średnio najniższe ceny bydła odnotowano w woj. podkarpackim – 2,24 zł/kg i łódzkim – 2,30 zł/kg. W lipcu br. utrzymywał się duży popyt na drób. Przy dalszym wzroście skupu, żywiec drobiowy podrożał o blisko 10% w porównaniu do czerwca br. i o ok. 8% w odniesieniu do lipca 2002 roku. W analizowanym miesiącu przeciętnie za ten rodzaj żywca płacono 3,27 zł/kg.

W trzech pierwszych tygodniach sierpnia br. ceny skupu trzody chlewnej kształtowały się na poziomie zbliżonym do lipcowego. Według danych MRiRW, w dniach 18-24.08. br. średnio w kraju wynosiły one 3,63 zł/kg (bez VAT) i były
o 0,6% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego miesiąca. Rosły natomiast ceny skupu żywca wołowego, za który w trzecim tygodniu sierpnia płacono 2,70 zł/kg, o ok. 3% więcej niż miesiąc wcześniej.

Ceny zbytu mięsa
W następstwie wzrostu cen skupu trzody chlewnej, w lipcu wzrosły również ceny zbytu półtusz wieprzowych. Według danych MRiRW, ceny (netto) zbytu półtusz wieprzowych w analizowanym miesiącu ukształtowały się średnio na poziomie 5,41 zł/kg, o 10,5% wyższym niż w czerwcu. Do 7,10 zł/kg (bez VAT), o ok 11%, wzrosły w tym czasie ceny zbytu kompensowanych
ćwierćtusz wołowych. W porównaniu do cen w analogicznym okresie ub.r. półtusze wieprzowe były o ok. 8% tańsze, a ćwierci wołowe o ok. 11% droższe.

Średnio w okresie trzech tygodni sierpnia ceny zbytu półtusz wieprzowych były wyższe niż w lipcu. Jednak w trzecim tygodniu tego miesiąca, w odniesieniu do wysokiego poziomu w porównywalnym tygodniu lipca, były one niższe o ok. 3% i wynosiły 5,43 zł/kg. W ciągu miesiąca znacząco (o ok. 15%) obniżyły się ceny zbytu kompensowanych ćwierćtusz wołowych, kształtując się w trzecim tygodniu sierpnia na poziomie 5,99 zł/kg.

Targowiskowe ceny prosiąt
Po długotrwałym spadku, w lipcu br. wzrosły ceny prosiąt na targowiskach, prawdopodobnie w wyniku
zmniejszonej podaży tych zwierząt. Według danych GUS w analizowanym miesiącu za 1 prosię płacono 77,70 zł/szt., o 7% więcej niż w czerwcu, ale o ok. 25% mniej niż w analogicznym okresie ub.r.

W sierpniu br. notowano dalszy wzrost targowiskowych cen prosiąt. Według informacji MRiRW, w trzecim tygodniu sierpnia na targowiskach przeciętnie za 1 prosię (w wadze do 20 kg) płacono 78,15 zł, o 1,6% więcej niż miesiąc wcześniej.

Opłacalność produkcji trzody chlewnej
W efekcie wzrostu cen żywca wieprzowego, relacje cen skupu trzody do targowiskowych cen zbóż rozszerzyły się – w przypadku żyta z 7,5:1 w czerwcu do 8,2:1 w lipcu br., a w przypadku jęczmienia z 6,4:1 do 7,0:1. Nadal jednak były one węższe od granicznych i mniej korzystne od notowanych przed rokiem, kiedy kształtowały się odpowiednio jak 9,9:1 i 8,5:1: W sierpniu br., wobec niższych cen zbóż opłacalność chowu trzody poprawiła się.

Ceny mięsa na rynkach zagranicznych
Według FAMMU/FAPA w lipcu br. ceny półtusz wieprzowych na rynku hurtowym w Berlinie obniżyły się o 2% i na początku sierpnia były zbliżone do notowanych dwa miesiące wcześniej. W pierwszym tygodniu sierpnia niższe niż przed miesiącem były również ceny szynki (o 2%), wzrosły natomiast ceny łopatki i boczku (odpowiednio o 2% i 9%). Na rynku holenderskim tendencje były odwrotne – ceny szynki wzrosły o 2%, a ceny łopatki i boczku spadły o 2%. W trzecim tygodniu sierpnia ceny wieprzowiny zarówno na rynku w Berlinie, jak i na rynku holenderskim były wyższe niż na początku miesiąca. W zależności od asortymentu wzrost cen wynosił od 3% do 12%.

Referencyjna cena żywca wieprzowego w Unii Europejskiej na początku sierpnia br. wynosiła 133,12 euro/100kg (wagi bitej schłodzonej kl. E) i była o prawie 4% wyższa niż na początku lipca, ale o ok. 4% niższa niż przed rokiem.

Referencyjna cena młodego bydła rzeźnego w tym okresie ukształtowała się na poziomie 263,828 euro/100kg (za wagę bitą kl. R3), o 0,7% wyższym niż przed miesiącem. Był to poziom zbliżony do notowanego rok wcześniej.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę